Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Jeremie2

Projekty

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z Zarządami Województw: Łódzkiego (18 listopada 2016 r.), Mazowieckiego (14 czerwca 2017 r.), Wielkopolskiego (20 października 2016 r.) oraz Zachodniopomorskiego (21 listopada 2016 r.) o zarządzaniu i wdrażaniu produktów finansowych w obszarze Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Projekt jest kontynuacją realizowanej w ramach RPO na lata 2007-2013 inicjatywy JEREMIE.

Województwo łódzkie

Tytuł projektu: Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego

Wartość umowy 671,6 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 570,9 mln zł
 • wkład krajowy:  100,7 mln zł

Termin realizacji umowy: od listopada 2016 roku do grudnia 2023r.

Wsparcie finansowe zostało podzielone według następujących obszarów:

 • Oś priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

  - Działanie II.3 – Zwiększenie konkurencyjności MŚP;
  -Poddziałanie II.3.2 – Produkty finansowe dla MŚP nr RPLD.02.03.02-10-0001/16-00

 • Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna,

  - Działanie IV.2 – Termomodernizacja budynków;
  - Poddziałanie IV.2.3 – Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych nr RPLD.04.02.03-10-0001/16-00

 • Oś priorytetowa VIII – Zatrudnienie,

  - Działanie VIII.3 – Wsparcie Przedsiębiorczości;
  - Poddziałanie VIII.3.2 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych nr RPLD.08.03.02-10-0001/16-00.

  Bank Gospodarstwa Krajowego w obszarze perspektywy 2007-2013 zarządzał kwotą blisko 220 mln zł z przeznaczeniem na wsparcie przedsiębiorców województwa łódzkiego.

  Nowa umowa przewiduje kontynuację dobrych praktyk z perspektywy finansowej 2007-2013 w obszarze  zwrotnych form wsparcia rozwoju sektora MŚP regionu łódzkiego, ale również wprowadza nowe produkty zwrotne przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie:

  - poprawy efektywności energetycznej obiektów  użyteczności publicznej i budownictwa mieszkaniowego

  - wsparcia rynku pracy poprzez udzielanie preferencyjnego finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej  osobom pozostającym bez pracy.

Sprawdź, ofertę pożyczek z projektu Jeremie2 w województwie łódzkim

Tytuł projektu: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+

Wartość umowy 712,5 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 605,7  mln zł,
 • wkład własny Pośredników Finansowych określony na 106,8 mln zł

Termin realizacji umowy: od października 2016 r. do grudnia 2023 r.


Wsparcie finansowe zostało podzielone według następujących obszarów:

 • Oś priorytetowa I „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

  - Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw;

  - Priorytet Inwestycyjny 3c – Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nowa umowa przewiduje zwiększenie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów gospodarczych Wielkopolski poprzez:

   - wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności
     
   - stymulowanie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej
  
   - wdrażania przez MŚP innowacyjnych  projektów inwestycyjnych.


Środki finansowe udostępniane będą przedsiębiorcom w postaci poręczeń oraz pożyczek unijnych, w tym mikropożyczek.

Sprawdź ofertę pożyczek z projektu Jeremie2 w województwie wielkopolskim

 

Województwo zachodniopomorskie

Tytuł projektu: Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie2

Wartość umowy 468 225 094,11 zł, w tym:

 • wkład UE: 398,00 mln zł
 • wkład krajowy: 70,2 mln zł

Termin realizacji umowy: od listopada 2016 r. do grudnia 2023 r.

Wsparcie finansowe zostało podzielone według następujących obszarów:

 • Oś priorytetowa I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie
  -
  Działanie 1.9 - pn. Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
  - Działanie 1.17 - pn. Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 • Oś priorytetowa VI Rynek pracy 
  -  Działanie 6.4 - pn. Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 • Środki finansowe udostępniane będą przedsiębiorcom w postaci :
  - Wejść kapitałowych
  - Mikropożyczek
  - Pożyczek Obrotowo  Inwestycyjnych
  - Pożyczek Obrotowo  Inwestycyjnych PLUS
  - Pożyczek Inwestycyjnych
  - Pożyczek Inwestycyjna PLUS
  - Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy

Sprawdź ofertę pożyczek z projektu Jeremie2 w województwie zachodniopomorskim

Tytuł ProjektuInstrumenty finansowe dla mazowieckich MŚP

Wartość umowy 282,17 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 225,74 mln zł
 • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 56,43 mln zł

Termin realizacji umowy: od 14 czerwca 2017 roku do 30 czerwca 2023 roku

Wsparcie finansowe w obszarze  wdrożenia Działania 3.3 – Innowacje w MŚP, Priorytetu inwestycyjnego (PI 3c) - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług skierowane jest  na zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Celem Działania jest wsparcie zwiększania zdolności przedsiębiorstw do wdrażania i upowszechnienia na rynek nowych rozwiązań, w kluczowych obszarach tematycznych zidentyfikowanych w ramach inteligentnej specjalizacji.

Przedmiotowa interwencja ma na celu realizację projektów, z zastosowaniem rozwiązań  służących zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów MŚP.

Sprawdź ofertę pożyczek z projektu Jeremie2 w województwie mazowieckiem

 

Czym jest Jeremie2

Jeremie2 to projekt realizowany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Łódzkiego, Mazowieckiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ten jest kontynuacją realizowanej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 inicjatywy JEREMIE.

Jeremie2 to zwrotna pomoc finansowa oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, ale również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-upom. Zaletą programu jest odejście od dotacyjnego modelu na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych, w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych. Celem Jeremie2 jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej łódzkich, mazowieckich, wielkopolskich oraz zachodniopomorskich przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Program ma stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wdrażanie przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Jeremie2 to program realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, oparty na odnawialnym mechanizmie finansowym. Oznacza to, że raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie kapitału na inwestycje większej liczby firm z sektora MŚP, które nie mają dostępu do produktów oferowanych przez banki komercyjne, bo np. działają zbyt krótko na rynku i nie posiadają jeszcze historii kredytowej, czy zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Jeremie2 jest uzupełnieniem dostępnej na rynku oferty dla przedsiębiorców.

Jeremie2 ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które mają trudności z pozyskaniem kapitału na rozwój działalności gospodarczej. Program skierowany jest do

 • Przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich (wszystkie regiony)
 • Osób bezrobotnych (województwo łódzkie i zachodniopomorskie)
 • Przedsiębiorców w początkowej fazie rozwoju seed (województwo zachodniopomorskie) i start-up (wszystkie regiony)

Program ma pomóc przede wszystkim tym podmiotom, które:

 • planują założenie firmy albo prowadzą już działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego albo zachodniopomorskiego,
 • zatrudniają pomiędzy 1 a 250 pracowników,
 • mają obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €,
 • nie posiadają wystarczających środków finansowych na rozwój firmy, historii kredytowej, ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Środki finansowe, jakie otrzyma firma w ramach oferowanych na rynku produktów Jeremie2 muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na:

 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
 • informatyzację,
 • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Otrzymane środki finansowe nie mogą być przeznaczone na:

 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • finansowanie celów konsumpcyjnych,
 • spłatę pożyczek i kredytów,
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Na podstawie dokonanej diagnozy społeczno-ekonomicznej każdego z czterech regionów, Samorządy Województw określiły cele generalne w kontekście zastosowania instrumentów finansowych w obszarze MŚP i dostosowały do tego odpowiednie produkty finansowe

Województwo łódzkie

Wsparcie koncentrować się będzie na wspomaganiu rozwoju przedsiębiorstw z sektora mikro-, małych i średnich. Instrumenty finansowe oferowane na terenie województwa łódzkiego będą przeznaczone na finansowanie niezbędnych przedsięwzięć planowanych przez podmioty mające trudności z pozyskaniem finansowania zewnętrznego z uwagi na brak zdolności kredytowej lub brak odpowiednich zabezpieczeń. Szeroka dostępność produktów ma na celu stworzenie efektu zachęty do podejmowania inicjatyw rozwojowych przedsiębiorstw i przyspieszenie rozwoju firm w regionie łódzkim. O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Preferowane będą firmy o dużym potencjale wzrostowym, lepiej zarządzane, bardziej efektywne. Dla tych właśnie przedsiębiorców wsparcie udzielane będzie głównie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Samorząd Województwa Łódzkiego przewidział również wsparcie dla osób po 29. roku życia, które są bezrobotne, bierne zawodowo, pozostające bez pracy i planujące rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Produkty oferowane przedsiębiorstwom z sektora mikro-, małych i średnich:

 • mikropożyczka inwestycyjno-obrotowa
 • pożyczka inwestycyjno-obrotowa
 • pożyczka inwestycyjna

Dla osób po 29 roku życia, pozostających bez pracy planowane jest wsparcie w postaci pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej. Dla osób, które podejmując działalność gospodarczą utworzą dodatkowe miejsca pracy, wsparcie będzie przyznane na preferencyjnych warunkach w formie zwiększonej kwoty finansowania lub obniżonego oprocentowania.Województwo mazowieckie

Wsparcie koncentrować się będzie na wspomaganiu rozwoju sektora MŚP przez wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług, w szczególności przez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań. Szczególnie promowane będą projekty z obszaru preferencji, tj. m.in. z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ekologicznych procesów produkcyjnych, czy efektywnego wykorzystywania zasobów lub innych preferencji określonych po podpisaniu umów z pośrednikami finansowymi. Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, co da podstawy do trwałego rozwoju firm.

Produkty oferowane mazowieckim przedsiębiorcom w ramach programu Jeremie2:

 • pożyczka mała
 • pożyczka duża

 
Województwo wielkopolskie

Wsparcie koncentrować się będzie na wspomaganiu rozwoju sektora MŚP przez wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług, w szczególności przez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań. Preferowane będą projekty w szczególności wspierające innowacje wdrażane na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu. Stąd podstawowym kierunkiem realizowanego wsparcia będą w pierwszej kolejności inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny, umożliwiające wdrażanie innowacji.

Produkty oferowane przedsiębiorcom w ramach programu Jeremie2:

 • poręczenie
 • mikropożyczka
 • pożyczka 100-500 tyś zł
 • pożyczka 500 tyś zł – 2 mln zł

 
Województwo zachodniopomorskie

Wsparcie koncentrować się będzie na wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw z sektora mikro-, małych i średnich, ale również tych znajdujących się w początkowej fazie rozwoju (seed, startup). Instrumenty finansowe oferowane przedsiębiorcom mają w szczególności wspierać inwestycje, zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy, pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego chce wspierać również działalnośćbadawczo-rozwojową (B+R) poprzez udostępnienie specjalnie dedykowanych produktów zarówno dla firm długo pozostających na rynku, jak i tych w początkowej fazie rozwoju. Finansowaniem objęte będą w szczególności badania przemysłowe i prace rozwojowe, wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, zakup wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia. Możliwe będzie również finansowanie budowy, rozbudowy, przebudowy, zakupu wyposażenia laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach. Z finansowania również będą mogły skorzystać szczególnie te firmy, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju i które działają w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego (biogospodarka, działalność morks i logistyczna, sektor maszynowo-metalowy, usługi oparte na wiedzy, turystyka). Oprócz przedsiębiorców województwo zachodniopomorskie wspierać będzie również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy, które ukończyły 29 rok życia. Celem zwiększenia liczby nowoutworzonych przedsiębiorstw oraz utworzonych nowych miejsc pracy w tych przedsiębiorstwach.

Produkty oferowane przedsiębiorcom z sektora mikro-, małych i średnich:

 • mikropożyczka
 • pożyczka obrotowo-inwestycyjna
 • pożyczka inwestycyjna
 • pożyczki na wdrożenie do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych

 

Produkt oferowany przedsiębiorcom w początkowej fazie rozwoju (seed, startup):

 • wejście kapitałowe

 

Produkt oferowany osobom bezrobotnym, po 29 roku życia:

 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie nowego miejsca pracy w ramach założonej działalności

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie wybierał profesjonalnych Pośredników finansowych w ramach poszczególnych produktów, którzy będą udzielać wsparcia przedsiębiorcom. 

Aktualna lista Pośredników Finansowych, którzy dystrybuują środki finansowe w województwie łódzkim: