Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Inwestycje, Innowacje, Energetyka

Oferta pożyczek unijnych

O projekcie

 

 

30 listopada 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Województwem Dolnośląskim (reprezentowanym przez Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą) o zarządzaniu oraz wdrażaniu projektu mającego na celu rozwój przedsiębiorczości i wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej na Dolnym Śląsku. Wartość projektu to ponad 750 mln zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków finansowych dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wcześniej, Bank Gospodarstwa Krajowego realizował analogiczny projekt w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, który obejmował mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

 

 

Tytuł Projektu: Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim


Wartość Projektu 756 131 490,41 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 642,71 mln zł

 • budżet państwa:  60,89 mln zł

 • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 52,53 mln zł.

  Termin realizacji Projektu: do 31 grudnia 2023 roku.


  W ramach realizacji projektu przewiduje się wsparcie ok. 2,7 tys. przedsiębiorców. 

  Wsparcie finansowe zostało podzielone według następujących obszarów:

 • Oś Priorytetowa 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” - wartość  431,09 mln zł,
 • Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna” - wartość 269,31mln zł,
 • Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy” - wartość  55,73 mln zł


Środki finansowe udostępnimy dolnośląskim podmiotom gospodarczym w formie funduszy zwrotnych takich jak: pożyczki, kredyty, poręczenia czy re-poręczenia.   

Oś Priorytetowa 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” - wartość  431,09 mln zł (działanie 1.5) 

Zadaniem Osi Priorytetowej 1 jest wsparcie inwestycji rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw chcących zwiększyć swoją innowacyjność i poprawić konkurencyjność w sektorze MŚP.


Wsparcie finansowe obejmie przedsiębiorstwa:

 • wprowadzające innowacyjne produkty,  procesy oraz usług na rynek;

 • inwestujące w rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa;

 • inwestujące w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna” - wartość 269,31mln zł  (działanie 3.1, 3.2, 3.3) 

Zadaniem Osi Priorytetowej 3 jest wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, które wytworzą i rozdystrybuują energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych lub przedsiębiorstw już to realizujących.  

Wsparcie finansowe obejmuje przedsięwzięcia mające na celu:

 • produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) takich jak: energia wiatru, energia promieniowania słonecznego, biomasa, biogaz, energia spadku wody i energia geotermalna.

Dla działań mających na celu zwiększanie efektywności energetycznej MŚP, kluczowe będą projekty:

 • głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii powodujące zwiększenie efektywności energetycznej, z ewentualnym uwzględnieniem OZE; 

 • przedsięwzięcia zakładające zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie) oraz wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe.

Dla działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkaniowych, kluczowe będą projekty:

 • termomodernizacji (ocieplania) obiektów zmniejszających zapotrzebowanie budynku na energię;

 • modernizacji systemów grzewczych;

 • modernizacji przyłącza do sieci ciepłowniczej;

 • modernizacji systemów wentylacji;

 • instalacji OZE;

 • instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną.

Oś Priorytetowa 8 „Rynek pracy” - wartość  55,73 mln zł (działanie 8.3)

Zadaniem Osi Priorytetowej 8 jest wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw planujących stworzenie nowych, dobrej jakości miejsca pracy dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa poszukujące finansowania na tworzenie miejsc pracy dla:

 • osób powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia;

 • osób po 50 roku życia,

 • kobiet,

 • osób niepełnosprawnych,

 • osób długotrwale bezrobotnych,

 • osób o niskich kwalifikacjach.

Dla kogo

Realizowane przedsięwzięcia skierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych niżej wymienionych podmiotów, które prowadzą działalność w województwie dolnośląskim, a także do pośredników finansowych, instytucji, takich jak fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne.

Środki finansowe

Profesjonalne instytucje finansujące współpracujące z BGK

Ostateczni odbiorcy

Pożyczka unijna w ramach działania 1.5

m.in. fundusze pożyczkowe i banki

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Mikropożyczka unijna w ramach działania 1.5

m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

Mikro i małe przedsiębiorstwa

Pożyczka unijna w ramach działania 3.1

m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

-jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;

-jednostek organizacyjnych JST;

-jednostek sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;

-przedsiębiorstw energetycznych;

- MŚP

-przedsiębiorstw społecznych;

-organizacji pozarządowych;

- klastrów energii1;   

-spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych;

-towarzystw budownictwa społecznego;

-grup producentów rolnych;

- jednostek naukowych;

- uczelni/szkół wyższych ich związków i porozumień;

- organów administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostek organizacyjnych;

- kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych;

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

- Lokalnych Grup Działania.

1Zgodnie z definicją zawartą w pkt. 15 a art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Pożyczka w ramach działania 3.2

m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

-mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

-grupy producentów rolnych;

-przedsiębiorstwa, których większość udziałów lub akcji należy do JST.

Pożyczka w ramach działania 3.3

m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

-spółdzielnie mieszkaniowe,

-wspólnoty mieszkaniowe i TBS (z wyłączeniem wspólnot i spółdzielni z obszaru Wrocławskiego Obszaru

Pożyczka unijna w ramach działania 8.3

m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

-osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się  w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach;

-pozostałe osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 30 roku życia.

Poręczenie

m.in. fundusze   poręczeniowe i banki

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Instrumenty i zakres finansowania

Bank Gospodarstwa Krajowego dla poszczególnych produktów finansowych wybierać będzie profesjonalne instytucje, które po podpisaniu z nim umów operacyjnych, będą udzielać bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP na terenie województwa dolnośląskiego.  Przedsiębiorcy na realizację swoich projektów dostępne będą mieli produkty takie jak:  pożyczka unijna, poręczenie lub re-poręczenie.

Mikropożyczka jest produktem przeznaczonym dla najmniejszych ( mikro i małych)  przedsiębiorstw z Dolnego Śląska, na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe.

Podstawowe parametry:

 • wartość mikropożyczki do 100 tys. zł,
 • czas finansowania do 5 lat.

Pożyczka na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w sektorze MŚP to instrument, który udzielany jest na warunkach preferencyjnych: mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, grupom producentów rolnych oraz przedsiębiorstwom, których większość udziałów lub akcji należy do Jednostek Samorządu Terytorialnego.


Podstawowe parametry:

 • wartość pożyczki od 200 tys. zł do 3 mln zł,
 • okres finansowania do 15 lat.

Pożyczka unijna przeznaczona na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w formule pomocy de minimis. Przeznaczona dla:

 • osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia,

 • osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj:

 • osoby starsze po 50 roku życia,

 • kobiety,

 • osoby niepełnosprawne

 • osoby długotrwale bezrobotne,

 • osoby o niskich kwalifikacjach,

 • osoby pozostające bez zatrudniania powyżej 30 roku życia.


  Podstawowe parametry:

 • wartość pożyczki do 78 853,40 zł    

 • czas finansowania do 7 lat

Poręczenie służy zabezpieczeniu kredytów lub pożyczek. Przeznaczone dla:

 •  przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą, które nie posiadają wystarczających zabezpieczeń, aby uzyskać dostęp do finansowania rynkowego.


  Podstawowe parametry (wartość poręczenia ustalana jest indywidualnie w zależności od zdolności kapitałowych określonego funduszu):

 • przewidywana średnia wysokość poręczenia do 200 tys. zł   

 • czas finansowania od 10 do 12 lat

Pożyczka unijna przeznaczona dla przedsiębiorstw zamierzających wytwarzać i dystrybuować energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych lub przedsiębiorstw już to realizujących.

Przeznaczona dla:

 • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,
 • jednostek organizacyjnych JST,
 • jednostek sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej,
 • przedsiębiorstw energetycznych,
 • MŚP,
 • przedsiębiorstw społecznych,
 • organizacji pozarządowych,
 • klastrów energii1,
 • spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,
 • towarzystw budownictwa społecznego,
 • grup producentów rolnych,
 • jednostek naukowych,
 • uczelni/szkół wyższych ich związków i porozumień,
 • organów administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostek organizacyjnych,
 • kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych,
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • Lokalnych Grup Działania.

1Zgodnie z definicją zawartą w pkt. 15 a art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

 

Podstawowe parametry:

 • wartość pożyczki od 100 tys. zł do 10 mln zł 
 • czas  finansowania do 15 lat

Pożyczka na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budownictwie mieszkaniowym to instrument, który udzielany będzie udzielany będzie na warunkach preferencyjnych spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym oraz TBS (z wyłączeniem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z obszaru Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego).


Podstawowe parametry:

 • wartość pożyczki od 10 tys. zł do 10 mln zł,
 • okres finansowania do 15 – 20 lat.

Pożyczka unijna na wsparcie inwestycji rozwojowych jest produktem przeznaczonym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie Dolnego Śląska, na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe.

Podstawowe parametry Pożyczki Rozwojowej:

 • maksymalna wartość do 1 mln zł,
  czas finansowania do 7 lat;

 • maksymalna wartość do 500 tyś zł;
  czas finansowania do 5 lat.

Kontakt

BGK Region Dolnośląski
ul. Traugutta 45
54-116 Wrocław

Ewa Kurzawa
tel: 
510 152 257
[email protected]

Renata Szukałowska
tel: 
519 309 745
[email protected]

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Tymczasowa siedziba oraz adres do korespondencji:

VARSO 2
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

 

Emilia Galas
tel: 519 018 324
[email protected]