Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Oferta

Ładowanie...

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (woj. dolnośląskie)

 • pożyczka dla osób, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim
 • finansowanie: do 80 tys. zł
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
 • pożycza udzielana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie stałe w całym okresie, z zastosowaniem stopy procentowej w wysokości 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (od 0,53 proc. w skali roku, stopa redyskonta weksli na dzień 06.05.2022 r. wynosi 5,30 proc.)

 

Poręczenie (woj. dolnośląskie)

 • poręczenie w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe na zasadach pomocy de minimis
 • Jednostkowe Poręczenie jest terminowe i obejmuje okres, na który udzielono Kredytu wydłużony o 3 miesiące, przy czym maksymalny okres trwania Jednostkowego Poręczenia nie może być dłuższy niż 10 lat (120 miesięcy) od dnia zawarcia Umowy o udzielenie Poręczenia.
 • Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 80 proc. kwoty kapitału Kredytu wypłaconego w Okresie Budowy Portfela, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem

 

 

 

Pożyczka na efektywność energetyczną (woj. dolnośląskie)

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu od 200 tys. do 3 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,5 proc. w skali roku

 

Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 5 mln zł
 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego
 • oprocentowana na warunkach preferencyjnych w wysokości 0,5 proc. w skali roku
 • Okres spłaty do 20 lat
 • Karencja w spłacie do 12 miesięcy

 

Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych

Środki zostały wyczerpane.

 • inwestycja realizowana na terenie województwa dolnośląskiego
 • finansowanie od 100 tys. do 10 mln zł
 • na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,5 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 15 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

 

Pożyczka rozwojowa (woj. dolnośląskie)

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie według stopy bazowej oraz marży określonej ustalonej w oparciu o Komunikat KE, od 7,17 proc. w skali roku, preferencje w inwestycje w Mikroprzedsiębiorstwa, oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania.