Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
  • pożyczka w województwie dolnośląskim
  • o finansowaniu do 500 tys. zł
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie według stopy bazowej oraz marży określonej ustalonej w oparciu o Komunikat KE, od 0,29 proc. w skali roku, preferencje w inwestycje w Mikroprzedsiębiorstwa, oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania.

Wartość Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi do 500 tys zl,  w tym:
a)  do 100 tys. zł - mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw;
b)  od 100 000,01 zł do 500 000 zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Cel finansowania:

W ramach instrumentu finansowane będą:
a) przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
b) przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności

c) W ramach instrumentu finansowego mogą być finansowane przedsięwzięcia mające na celu przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek epidemii COVID-19 

Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m.in. z:
a) wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług;
b) rozwojem/ rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
c) inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększania skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu firmy.

        

Jeden Przedsiębiorca może otrzymać jedną Pożyczkę.

  • Okres spłaty: do 5 lat
  • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy

W związku z epidemią COVID-19 istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej karencji do 6 miesięcy albo z wakacji kredytowych do 4 miesięcy przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.Osoba kontaktowa:

ul. św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław
Tel.: 71 758 83 14 lub tel. kom.: 786 840 500
E-mail: msp@tise.pl

Krzysztof Watała 
Tel.: 78 684 05 00 
E-mail: krzysztof.watala@tise.pl