Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
  • pożyczka w województwie śląskim
  • o finansowaniu do 50 mln zł
  • dla JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 0,00 proc. w skali roku
O pożyczkę mogą ubiegać się:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich spółki, związki i stowarzyszenia;

- podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych

- kościoły i związki wyznaniowe;

- organizacje pozarządowe;

- pozostałe jednostki sektora finansów publicznych;

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS;

- przedsiębiorcy

- instytucje kultury

- Lokalne Grupy Działania;

- porozumienia ww. podmiotów

- podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (tzw. projekty hybrydowe).

Cel finansowania:

Projekty ujęte lub wynikające wprost z Programu Rewitalizacji mające na celu:

a) przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych,

b) odnowę powojskowych i poprzemysłowych obszarów, w celu wykreowania tam nowych funkcji,

c) odnowę miast w zakresie rewitalizacji starych i zdegradowanych obszarów, charakteryzujących się brakiem dostępu do wysokiej jakości usług w tym:

- rewitalizację zdegradowanych/zdewastowanych obszarów miejskich, w szczególności w odniesieniu do budynków o wartości historycznej, bądź architektonicznej

- inwestycje ukierunkowane na polepszenie bezpieczeństwa publicznego,

- inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną (z wykorzystaniem PPP).

Zalety:

a) oprocentowanie stałe lub zmienne (decyzja inwestora), obliczane na bazie stopy referencyjnej NBP, pomniejszenie o tzw. wskaźnik społeczny (max 80%) nie może być niższe niż 0,25% (stałe) lub 0,0% (zmienne),

b) brak opłat i prowizji,

c) okres spłaty: do 20 lat od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki,

d) okres karencji: do 24 miesięcy od daty zakończenia rzeczowej realizacji Projektu,

e) finansowanie uzupełniające.

 

Sprawdź więcej informacji oraz zapoznaj się z dokumentacją niezbędną do aplikowania

Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Śląski
ul. Wrocławska 54
40-217 Katowice
Tel.: 22 475 12 00