Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie śląskim
 • o finansowaniu do 50 mln zł
 • dla JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,00 proc. w skali roku
O pożyczkę mogą ubiegać się:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich spółki, związki i stowarzyszenia;
 • podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • pozostałe jednostki sektora finansów publicznych;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS;
 • przedsiębiorcy;
 • instytucje kultury;
 • Lokalne Grupy Działania;
 • porozumienia ww. podmiotów;
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (tzw. projekty hybrydowe).
Cel finansowania:

Projekty ujęte lub wynikające wprost z Programu Rewitalizacji mające na celu:

a) przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych,

b) odnowę powojskowych i poprzemysłowych obszarów, w celu wykreowania tam nowych funkcji,

c) odnowę miast w zakresie rewitalizacji starych i zdegradowanych obszarów, charakteryzujących się brakiem dostępu do wysokiej jakości usług w tym:

 • rewitalizację zdegradowanych/zdewastowanych obszarów miejskich, w szczególności w odniesieniu do budynków o wartości historycznej, bądź architektonicznej
 • inwestycje ukierunkowane na polepszenie bezpieczeństwa publicznego,
 • inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną (z wykorzystaniem PPP).
Zalety:

a) oprocentowanie stałe lub zmienne (decyzja inwestora), obliczane na bazie stopy referencyjnej NBP, pomniejszenie o tzw. wskaźnik społeczny (max 80%) nie może być niższe niż 0,25% (stałe) lub 0,0% (zmienne),

b) brak opłat i prowizji,

c) okres spłaty: do 20 lat od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki,

d) okres karencji: do 24 miesięcy od daty zakończenia rzeczowej realizacji Projektu,

e) finansowanie uzupełniające.

Sprawdź więcej informacji oraz zapoznaj się z dokumentacją niezbędną do aplikowania na stronie Pożyczki rewitalizacyjnej dla województwa śląskiego. 

Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Śląski
ul. Wrocławska 54
40-217 Katowice
Tel.: 22 475 12 00