Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka dla województwa pomorskiego
 • o finansowaniu do 15 mln zł
 • dla MŚP, JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,01 proc. w skali roku
O pożyczkę mogą ubiegać się:
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, kluby sportowe,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe.
Cel finansowania:

Projekty rewitalizacyjne w zdegradowanych obszarach objętych Programem Rewitalizacji, które w sposób kompleksowy przyczynią się do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w ramach Programu Rewitalizacji (projekty wieloaspektowe). Realizowane Projekty powinny mieć na celu aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich, ocenianych w oparciu o kryteria: społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe.

Zalety:

a) oprocentowanie stałe lub zmienne (decyzja inwestora), obliczane na bazie stopy referencyjnej NBP, pomniejszenie o tzw. wskaźnik społeczny (max 80 proc.) nie może być niższe niż 0,25 proc. (stałe) lub 0,01 proc. (zmienne)

b) brak opłat i prowizji,

c) okres spłaty: do 20 lat od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki,

d) okres karencji: do 24 miesięcy od daty zakończenia rzeczowej realizacji Projektu,

e) finansowanie uzupełniające.

Dowiedz się więcej oraz zapoznaj z niezbędną dokumentacją na stronie Pożyczki rewitalizacyjnej dla województwa pomorskiego. 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
Tel.: 58 32 33 294, 58 32 33 100 lub fax: 58 32 33 200
E-mail: [email protected]
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Chmielna 73
00-801 Warszawa
Tel.: 22 475 95 05