Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie kujawsko-pomorskim
 • o finansowaniu od 10 tys. do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych i korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

Cel finansowania:

Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania nowych modeli biznesowych:

a) umiędzynarodowienie prowadzonej działalności gospodarczej w tym m.in.:
- działania nakierowane na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych,
- działania inwestycyjne, marketingowe oraz administracyjne niezbędne do wejścia na dany rynek zagraniczny.
b) zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie w celu m.in.:
- usprawnienia wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie,
- usprawnienia rozwiązań względem partnerów biznesowych, konsumentów czy administracji publicznej.
c) finansowaniem kapitału obrotowego przy zachowaniu warunków określonych zarówno w przepisach o pomocy publicznej, jak i w wytycznych wydawanych przez Komisję Europejską, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją wspartej inwestycji, na które zostało przyznane finansowanie, jako element projektów wskazanych w pkt  a-b
d) niwelowaniem  skutków wystąpienia epidemii COVID-19 poprzez finansowanie wydatków bieżących i kapitału  – obrotowego. Środki z takiej Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:
i.    Utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. z zastrzeżeniem pkt. VI,
ii.    Koszty wynagrodzenia pracowników (w tym także składkowe należne ZUS, US),
iii.    Zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy powstałe po 1 lutego 2020 r.,
iv.    Zatowarowanie, półprodukty itp.,
v.    Spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.,
vi.   Bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing, a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Warunki:
 • W ramach finansowanej inwestycji możliwe jest przeznaczenie łącznie do 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy na sfinansowanie kosztów związanych z dostosowaniem kadry pracowniczej do wprowadzonego/rozwiniętego modelu biznesowego. Koszty te muszą być niezbędne do odpowiedniej realizacji projektu i bezpośrednio z nim związane.
 • Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego.
Preferencje w finansowaniu:
 • inwestycje w projekty do 500 tys. zł,
 • inwestycje w obszarze Inteligentnych Specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy
Polska Fundacja PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:

Oddział w Bydgoszczy
ul. Gotowskiego 6, p. 109 85-030 Bydgoszcz

Tel.: 91 312 92 16
E-mail: pfp@pfp.com.pl

Leszek Cymbałko
Tel.: 52 320 91 06 mobile: 538 235 884
E-mail: l.cymbalko@pfp.com.pl

Joanna Wojtaszewska
Tel.: 664 061 981
E-mail: j.wojtaszewska@pfp.com.pl

Odział w Toruniu

ul. Dworcowa 7 p.105
Toruń

Joanna Jarzyńska 
Tel.: 538 895 596
E-mail: j.jarzynska@pfp.com.pl

Przemysław Woliński
Tel.: 664 934 479
E-mail: p.wolinski@pfp.com.pl