Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
  • pożyczka w województwie wielkopolskim
  • o finansowaniu od 500 tys. zł do 20 mln zł
  • dla JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie aktualnie 0,25 proc. w skali roku
O pożyczkę mogą ubiegać się:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

- szkoły wyższe, jednostki naukowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury,
- organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
- instytucje otoczenia biznesu,
- administracja rządowa, partnerzy społeczni i gospodarczy,
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
- przedsiębiorcy,
- podmioty ekonomii społecznej,
- podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Cel finansowania:

Projekty zgodne z gminnym Programem Rewitalizacji, który został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+. Dotyczące:

a) rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych

b) przebudowy lub adaptacji budynków, obiektów na terenach zdegradowanych w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych

c) działań inwestycyjnych podporządkowanych rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

d) budowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie i ich połączeń z siecią dróg publicznych (o ile przyczyni się to do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych jako element kompleksowych programów rewitalizacji)

e) wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.

Zalety:

a) oprocentowanie stałe lub zmienne (decyzja inwestora), obliczane na bazie stopy referencyjnej NBP, pomniejszenie o tzw. wskaźnik społeczny (max 80%) nie może być niższe niż 0,25%,

b) brak opłat i prowizji,

c) okres spłaty: do 20 lat od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki,

d) okres karencji: do 12 miesięcy od zakończenia realizacji Projektu,

e) finansowanie uzupełniające.

Więcej informacji oraz dokumentacja niezbędna do aplikowania dostępne:

www.bgk.pl/jessica2/rewitalizacja

Bank Gospodarstwa Krajowego

Region Wielkopolski
ul. Składowa 5
61-888 Poznań
Tel.:22 475 20 00
Fax:22 475 20 97