Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Powrót

Pożyczka Jessica2 na rewitalizację (woj. wielkopolskie)

 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu od 500 tys. zł do 20 mln zł
 • dla JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,25 proc. w skali roku
O pożyczkę mogą ubiegać się:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe, jednostki naukowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • administracja rządowa, partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Cel finansowania:

Projekty zgodne z gminnym Programem Rewitalizacji, który został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+. Dotyczące:

a) rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych

b) przebudowy lub adaptacji budynków, obiektów na terenach zdegradowanych w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych

c) działań inwestycyjnych podporządkowanych rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

d) budowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie i ich połączeń z siecią dróg publicznych (o ile przyczyni się to do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych jako element kompleksowych programów rewitalizacji)

e) wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.

Zalety:

a) oprocentowanie stałe lub zmienne (decyzja inwestora), obliczane na bazie stopy referencyjnej NBP, pomniejszenie o tzw. wskaźnik społeczny (max 80 proc.) nie może być niższe niż 0,25 proc.,

b) brak opłat i prowizji,

c) okres spłaty: do 20 lat od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki,

d) okres karencji: do 12 miesięcy od zakończenia realizacji Projektu,

e) finansowanie uzupełniające.

Więcej informacji oraz dokumentacja niezbędna do aplikowania dostępne na stronie Jessica2 - rewitalizacja na obszarach problemowych.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Region Wielkopolski
ul. Składowa 5
61-888 Poznań
Tel.: 22 475 20 00
Fax: 22 475 20 97