Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
  • pożyczka w województwie mazowieckim

  • o finansowaniu nawet do 20 mln zł

  • dla MŚP, JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie 0,25 proc. w skali roku
O pożyczkę mogą ubiegać się:

- jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- organizacje pozarządowe; jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej,
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
- przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS),
- instytucje kultury i instytucje edukacyjne,
- instytucje rynku pracy,
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Cel finansowania:

Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które wynikają bezpośrednio z obowiązujących Programów rewitalizacji (znajdują się na liście projektów głównych lub przedsięwzięć uzupełniających / pozostałych, które mogą być określone obszarowo tj. obszarem rewitalizacji i tematycznie). Ich celem jest przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów, w tym nadanie nowej lub przywrócenie starej funkcji, obejmujące m.in.:

  • rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej, w tym:

a) zagospodarowanie/zmiana sposobu użytkowania przestrzeni publicznych;

b) rewaloryzację, modernizację, adaptację i wyposażenie istniejącej zabudowy oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych (ze szczególnym naciskiem na poprawę efektywności energetycznej), w tym remont istniejących budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich;

c) odnowę tkanki mieszkaniowej jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

Zalety:

a) oprocentowanie stałe lub zmienne (decyzja inwestora), obliczane na bazie stopy referencyjnej NBP, pomniejszenie o tzw. wskaźnik społeczny (max 80%) nie może być niższe niż 0,25%,

b) brak opłat i prowizji,

c) okres spłaty: do 15 lat od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki,

d) okres karencji: do 48 miesięcy na czas realizacji i dochodzenia do pełnej sprawności Projektu,

e) finansowanie uzupełniające.

Sprawdź więcej informacji oraz zapoznaj się z dokumentacją niezbędna do aplikowania

Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73
00-801 Warszawa
Tel.: 22 475 93 33
Fax: 22 475 24 96