Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie warmińsko-mazurskim
 • o finansowaniu od 5 tys. do 1,5 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 1,71 proc. w skali roku

Cel finansowania

 • Wsparcie inwestycji w niezbędną infrastrukturę ściśle związaną z przedmiotem projektu, poprawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw, zdolność do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi.
 • W stosunku do wybranych przedsięwzięć możliwe jest stosowanie premii (w postaci subsydiowania odsetek).
 • Wsparcie skierowane do przedsiębiorstw działających na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego inwestujących w:
  a) maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy),
  b) nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK),
  c) innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących, innowacji w skali przedsiębiorstwa
 • Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, zgodnie z przepisami prawa unijnego.
 • projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji, tj.:
  a) obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej,
  b) obszary o słabym dostępie do usług publicznych,
  c) obszary przygraniczne.
 • inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego tj.:
  a) drewno i meblarstwo;
  b) żywność wysokiej jakości;
  c) ekonomia wody. 
 • Poprzez inwestycje w ramach powyższych Inteligentnych Specjalizacji należy rozumieć takie, które muszą spełnić co najmniej dwa z poniższych warunków łącznie:
  a) wpływ na eliminowanie negatywnego wpływu zagrożeń i/lub wpływ na wykorzystanie szans zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji,
  b) wpływ na wzmocnienie silnych stron i/lub eliminację słabych stron zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji,
  c) dyfuzję wyników projektu na więcej niż jeden podmiot działający w obszarze danej inteligentnej specjalizacji,
  d) stworzenie w wyniku projektu możliwości eksportowych w ramach danej specjalizacji i/lub generowanie potencjalnego wzrostu współpracy w europejskich łańcuchach wartości,
  e) wpływ na kreowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesowym, otoczeniem biznesu, administracją w obrębie co najmniej jednej specjalizacji w wyniku realizacji projektu.
 • Premia w postaci subsydiowania odsetek dotyczy projektów o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu, w tym: przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska, realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, wysokiej stopie bezrobocia, ukierunkowanych na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym, przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy. Pośrednik Finansowy przygotuje kryteria na podstawie których będzie kwalifikował przedsięwzięcie do objęcia Premią.
 • Premia udzielana jest poprzez obniżenie do 50 proc. wartości poszczególnych rat odsetkowych spłacanych przez Ostatecznego Odbiorcę do łącznej maksymalnej wysokości 50 000 zł na jednego Ostatecznego Odbiorcę.
 • Okres spłaty: do 8 lat
 • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy
Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w OlsztynieOsoba kontaktowa:
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

Agnieszka Błocka
Tel.: 89 521 12 79/89
E-mail: [email protected]

Joanna Zienkiewicz
Tel.: 89 521 12 79/89
E-mail: [email protected]

Jolanta Grabowska-Pazera
Tel.: 89 521 12 68, tel. kom.: 721 009 121
E-mail: [email protected]

Marcin Kozon
Tel.: 89 521 12 67, tel. kom.: 607 088 068
E-mail: [email protected]

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” 
Tel.: 55 248 10 91,92,93
E-mail: [email protected] lub [email protected]
Katarzyna Kaniowska
Tel.: 55 248 10 91 wew. 222
Tel. kom.: 727 022 581
E-mail: [email protected]
Działdowska Agencja Rozwoju S.A 
Tel.: 23 697 06 66
E-mail: [email protected]

Grzegorz Chiliński
Tel.: 23 697 06 77
E-mail: [email protected]

Szumowska Natalia
Tel.: 571 293 195
E-mail: [email protected]

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 
Tel.: 89 647 51 84
E-mail: [email protected]

Patryk Pawełczyk
Tel.: 728 939 910
E-mail: [email protected]

Paweł Łoboda
Tel.: 784 662 972
E-mail: [email protected]

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi 
Tel.: 87 615 19 04
E-mail: [email protected]

Krystyna Ulewicz
Tel.: 87 520 00 22
E-mail: [email protected]

Magdalena Zabrocka
Tel.: 87 427 76 96
E-mail: [email protected]

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” 
Tel.: 89 625 36 51
E-mail: [email protected]

Ewa Waśkiewicz
Tel.: 89 625 36 51
E-mail: [email protected]

Małgorzata Ofierska
Tel.: 89 616 00 58
E-mail: [email protected]