Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • poręczenie w województwie pomorskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł (przy czym łączna wartość Jednostkowych Poręczeń o wartości powyżej 500 000,00 zł nie może stanowić więcej niż 50 proc. docelowej wartości Portfela Poręczeń).
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
 • Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 80% kwoty kapitału Kredytu wypłaconego w Okresie Budowy Portfela, bez odsetek,prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem
 • Jednostkowe Poręczenie jest terminowe i obejmuje okres, na który udzielono Kredytu wydłużony o 3 miesiące, przy czym maksymalny okres trwania Jednostkowego Poręczenia nie może być dłuższy niż 84 miesiące od dnia zawarcia Umowy o udzielanie Poręczenia.
 • Wartość udzielonego Jednostkowego Poręczenia stanowi iloczyn wartości udzielonego oraz wypłaconego w Okresie Budowy Portfela Kredytu oraz stopy Jednostkowego Poręczenia
Cel finansowania:
 • Przedsięwzięcia rozwojowe Ostatecznych Odbiorców, realizowane na terenie województwa pomorskiego:
  Cel 1 Poprawa potencjału konkurencyjnego;
  Cel 2 Poprawa zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi;
  Cel 3 Zwiększenie produktywności.

Wyżej wymienione cele realizowane są m.in. poprzez:
a) wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;

b) unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa;

c) modernizację środków produkcji;

d) adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;

e) wyposażenie nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

 • Do otrzymania wsparcia preferowane będą Inwestycje w przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej.
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.Osoba kontaktowa:
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
Tel.: 58 320 34 05 (06)
E-mail: prfpk@prfpk.pl

Sebastian Klatt
Tel.: 58 320 34 05
E-mail: prfpk@prfpk.pl

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.Osoba kontaktowa:
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
Tel.: 91 424 31 30
E-mail: polfund@polfund.com.pl
 
Oddział w Gdańsku
ul. Piwna 1/2 lok. 111

Krzysztof Doga
Tel.: 695540154
E-mail: k.doga@polfund.com.pl