Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Oferta

Ładowanie...

Duża Pożyczka Inwestycyjna (dla Poddziałania 2.1.1)

 • pożyczka w województwie opolskim
 • o finansowaniu maksymalnie do 2,4 mln zł (w zależności od Instytucji Finansującej współpracującej z BGK).
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

 

 

Mała Pożyczka Inwestycyjna

 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,29 proc. w skali roku
   

Preferencje w obsłudze dla MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 – termin ich obowiązywania do 31 grudnia 2021r.

 

Mała Pożyczka Inwestycyjna (dla Poddziałania 2.1.1)

 • pożyczka w województwie opolskim
 • o finansowaniu do 150 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa

 • pożyczka w województwie mazowieckim
 • o finansowaniu do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • okres karencji do 12 miesięcy 
 • okres spłaty do 5 lat
 • pożyczki mogą być udzielane do 31.12.2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)

 

Mikropożyczka

 • pożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu do 100 tys. zł
 • dla mikroprzedsiębiorstw, w szczególności start-upów
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,29 proc. w skali roku

 

Mikropożyczka 9.3

 • mikropożyczka w województwie lubelskim
 • o finansowaniu do 98 tys. zł
 • dla osób pozostających bez pracy, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie lubelskim
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,048 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 6 miesięcy

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • mikropożyczka w województwie opolskim
 • finansowanie do wysokości 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia – obecnie jego wysokość dostępna jest tutaj
 • dla osób bezrobotnych oraz pracujących, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie opolskim
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,011 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • pożyczka w województwie podlaskim
 • finansowanie to nawet 100 tys. zł.
 • dla osób w wieku 30 lat i więcej, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie podlaskim  
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,2 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • mikropożyczka w województwie świętokrzyskim
 • finansowanie do 100 tys. zł
 • dla osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia, które planują założyć działalność gospodarczą wwojewództwie świętokrzyskim
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,24 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: 12 miesięcy

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • pożyczka dla osób, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim
 • finansowanie: do 80 tys. zł
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
 • pożycza udzielana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie stałe w całym okresie, z zastosowaniem stopy procentowej w wysokości 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (od 0,011 % w skali roku, stopa redyskonta weksli wynosi 0,1)

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • mikropożyczka w województwie lubuskim
 • finansowanie to maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia, obecnie jego wysokość dostępna jest tutaj
 • dla osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie lubuskim
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,011 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • pożyczka w województwie podkarpackim
 • o finansowaniu do 80 tys. zł
 • dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno - prawnych, dla osób w wieku 30 lat i powyżej, dla reemigrantów i imigrantów
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,1 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 84 miesięcy
 • karencja w spłacie - nie wydłuża okresu spłaty pożyczki: do 12 miesięcy

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy

 • mikropożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu:
  • wartość pożyczki na założenie działalności gospodarczej – max. 20 krotność przeciętnego wynagrodzenia – jego wysokość dostępna jest na stronie internetowej ZUSu
  • wartość pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy – max. 20 tys. zł.
 • dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą bądź planujących utworzenie dodatkowego miejsca pracy
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,011 proc. w skali roku
 • okres spłaty pożyczki:
  • na rozpoczęcie działalności gospodarczej: do 84 miesięcy
  • na utworzenie dodatkowego miejsca pracy: do 36 miesięcy
 • karencja w spłacie pożyczki:
  • na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 12 miesięcy
  • na utworzenie dodatkowego miejsca pracy: 6 miesięcy

 

Poręczenie (woj. dolnośląskie)

 • poręczenie w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe na zasadach pomocy de minimis
 • Jednostkowe Poręczenie jest terminowe i obejmuje okres, na który udzielono Kredytu wydłużony o 3 miesiące, przy czym maksymalny okres trwania Jednostkowego Poręczenia nie może być dłuższy niż 10 lat (120 miesięcy) od dnia zawarcia Umowy o udzielenie Poręczenia.
 • Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 80 proc. kwoty kapitału Kredytu wypłaconego w Okresie Budowy Portfela, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem

 

 

 

Poręczenie (woj. pomorskie)

 • poręczenie w województwie pomorskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł (przy czym łączna wartość Jednostkowych Poręczeń o wartości powyżej 500 000,00 zł nie może stanowić więcej niż 50 proc. docelowej wartości Portfela Poręczeń).
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe

 

Poręczenie (woj. wielkopolskie)

 • poręczenie w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu do 2 mln zł 
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
   

Preferencje w obsłudze dla MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 – termin ich obowiązywania do 31 grudnia 2021r.

Możliwość wydłużenia terminu obowiązywania poręczeń o okres równy wydłużeniu okresu spłaty kredytów, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

 

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw

 • pożyczka w województwie kujawsko-pomorskim
 • o finansowaniu do 100 tys. zł
 • dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działających na rynku maksymalnie 5 lat
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,12 proc. w skali roku

 

Pożyczka dla MŚP

 • pożyczka w województwie świętokrzyskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,24 proc. w skali roku

 

Pożyczka dla start-upów

 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 1 mln zł
 • dla MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,24 proc. w skali roku

 

Pożyczka Duża

 • pożyczka w województwie lubelskim
 • o finansowaniu od 250 tys. do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start- upów
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,24 proc. w skali roku

 

Pożyczka duża

 • pożyczka w województwie mazowieckim
 • o finansowaniu od 500 tys. zł do 2,5 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub rynkowych

 

Pożyczka Inwestycyjna

 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu od 500 tys. zł do 2 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,29 proc. w skali roku
   

Preferencje w obsłudze dla MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 – termin ich obowiązywania do 31 grudnia 2021r.

 

Pożyczka Inwestycyjna

 • pożyczka w województwie lubuskim
 • finansowanie do 2 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,2 proc. w skali roku

 

Pożyczka Inwestycyjna PLUS

 • pożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu powyżej 500 tys. zł do 5 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w przypadku przedsięwzięć z obszaru działalności badawczo rozwojowej
 • oprocentowanie od 2,47 proc. w skali roku lub od 1,87 proc. w skali roku w przypadku przedsięwzięć z obszaru działalności badawczo rozwojowej

 

Pożyczka inwestycyjna z premią

 • pożyczka w województwie warmińsko-mazurskim
 • o finansowaniu od 5 tys. do 1,5 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,145 proc. w skali roku

 

Pożyczka Jessica2 na poprawę efektywności energetycznej

 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu od 100 tys. zł do 10 mln zł
 • dla JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,15 proc. w skali roku

 

Pożyczka Jessica2 na rewitalizację

 • pożyczka w województwie mazowieckim

 • o finansowaniu nawet do 20 mln zł

 • dla MŚP, JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie 0,25 proc. w skali roku

 

Pożyczka Jessica2 na rewitalizację

 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu od 500 tys. zł do 20 mln zł
 • dla JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie aktualnie 0,25 proc. w skali roku

 

Pożyczka Mała

 • pożyczka w województwie lubelskim
 • o finansowaniu do 250 tys. zł
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym start-upów
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,24 proc. w skali roku

 

Pożyczka mała

 • pożyczka w województwie mazowieckim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 250 tys. zł (dla inwestycji realizowanych w ramach przynajmniej jednej z preferencji wartość pożyczki może zostać zwiększona do 500 tys. zł)
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe

 

Pożyczka na efektywność energetyczną

 • ​​​​​​pożyczka w województwie małopolskim

 • o finansowaniu od 100 tys. do 1,8 mln zł

 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległym im podmiotom

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

 • oprocentowanie od 0,15 proc. w skali roku

 

Pożyczka na Efektywność Energetyczną

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu od 200 tys. do 3 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,5 proc. w skali roku

 

Pożyczka na efektywność energetyczną

 • Pożyczka w województwie opolskim
 • O finansowaniu przekraczającym nawet 1,3 mln zł
 • Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

 

 

Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 5 mln zł
 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego
 • oprocentowana na warunkach preferencyjnych w wysokości 0,5 proc. w skali roku
 • Okres spłaty do 20 lat
 • Karencja w spłacie do 12 miesięcy

W związku z epidemią COVID-19 do 30.06.2021 r. istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej karencji do 6 miesięcy albo z wakacji kredytowych do 4 miesięcy przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.

 

Pożyczka na Innowacje

 • pożyczka w województwie pomorskim
 • o finansowaniu od 200 tys. do 5 mln zł
 • dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, tj.:

  a) przed dokonaniem przez nie pierwszej komercyjnej sprzedaży na dowolnym rynku albo
  b) prowadzą działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,50 proc. w skali roku

 

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe

 • pożyczka w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych

 • inwestycja realizowana na terenie województwa dolnośląskiego
 • finansowanie od 100 tys. do 10 mln zł
 • na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,5 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 15 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

 

Pożyczka na rewitalizację

 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 300 tys. do 7 mln zł
 • dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, instytucji kultury, organów prowadzących szkoły i placówki, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, parków narodowych i krajobrazowych, PGL lasów państwowych, szkół wyższych, przedsiębiorców i administracji rządowej
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie w wysokości stopy referencyjnej, równej stopie dyskontowej z dnia udzielenia tj. podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki, określone zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r.) – od 1 listopada 2021 r. – 1,24 proc. 
 • okres spłaty: do 20 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

 

Pożyczka na termomodernizację z projektu Jeremie 2 dla województwa łódzkiego

 • pożyczka w województwie łódzkim
 • o finansowaniu bez górnej granicy
 • dla:
  a) jednostek samorządu terytorialnego, związków i stowarzyszeń JST;
  b) jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną;
  c) jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną;
  d) spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,15 proc. w skali roku

 

Pożyczka na Zmianę Modelu Biznesowego

 • pożyczka w województwie kujawsko-pomorskim
 • o finansowaniu od 10 tys. do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych i korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna PLUS

 • pożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu powyżej 100 tys. do 500 tys. zł
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych
 • oprocentowanie od 2,47 proc. w skali roku

 

 

 

Pożyczka Płynnościowa

 • pożyczka w województwie łódzkim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • okres karencji do 6 miesięcy 
 • okres spłaty do 6 lat
 • pożyczki mogą być udzielane do 31.12.2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)

 

Pożyczka Płynnościowa

 • pożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu do 250 tys. zł
 • dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

 

 

Pożyczka Płynnościowa

 • pożyczka w województwie świętokrzyskim
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • o finansowaniu do 3 mln zł
 • oprocentowanie od 0 proc.
 • brak opłat i prowizji

 

Pożyczka płynnościowa

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • finansowanie do 250 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19

 

Pożyczka Płynnościowa (Pożyczka dla MŚP)

 • pożyczka w województwie świętokrzyskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 

Pożyczka płynnościowa dla mikroprzedsiębiorstw

 • pożyczka w województwie kujawsko-pomorskim
 • o finansowaniu do 100 tys. zł
 • dla mikroprzedsiębiorstw działających do 5 lat, zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej
 • oprocentowanie od 0,0 proc. w skali roku, stałe w całym okresie finansowania.

 

Pożyczka Płynnościowa dla start-upów

 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 500 tys. zł
 • dla MŚP działających na rynku poniżej 24 miesięcy
 • przedsiębiorca spłaca wyłącznie kapitał pożyczki

 

Pożyczka rewitalizacyjna

 • pożyczka dla województwa pomorskiego
 • o finansowaniu do 15 mln zł
 • dla MŚP, JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,01 proc. w skali roku

 

Pożyczka rewitalizacyjna

 • pożyczka w województwie śląskim
 • o finansowaniu do 50 mln zł
 • dla JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,00 proc. w skali roku

 

Pożyczka Rozwojowa

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie według stopy bazowej oraz marży określonej ustalonej w oparciu o Komunikat KE, od 0,15 proc. w skali roku, preferencje w inwestycje w Mikroprzedsiębiorstwa, oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania.

 

Pożyczka rozwojowa

 • pożyczka w województwie warmińsko-mazurskim
 • o finansowaniu od 5 tys. zł do 1,5 mln zł
 • długi okres spłaty pożyczki - do 8 lat
 • oprocentowanie od 0,044 proc. w skali roku
 • możliwość finansowania kapitału obrotowego wspierającego realizowaną inwestycję 
 • dla mikro, małych i średnich firm, w początkowej fazie rozwoju
 • możliwość karencji w spłacie kapitału - do 12 miesięcy

 

Pożyczka Rozwojowa

 • pożyczka w województwie łódzkim
 • maksymalna wartość finansowania zależna od limitu przyznanego instytucji finansującej  
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów
 • oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

 

Pożyczka standardowa

 • pożyczka w województwie podkarpackim
 • o finansowaniu do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,15 proc. w skali roku

 

Pożyczka Standardowa-Innowacyjna

 • pożyczka w województwie podkarpackim

 • wartość pożyczki do 500 tys. złotych (lub 1 mln zł w ramach komponentu innowacyjnego)

 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej

 • oprocentowanie od 0,15 proc. w skali roku

 

 

 

Pożyczka Termomodernizacyjna

 • pożyczka w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe bądź rynkowych
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

Pożyczka Termomodernizacyjna

 • pożyczka w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 2,5 mln zł
 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

Wejście kapitałowe

 • wejście kapitałowe w województwie warmińsko-mazurskim
 • o finansowaniu do 2 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (funkcjonujących na rynku do 3 lat)
 • okres realizacji inwestycji do 10 lat

 

Wejście kapitałowe

 • wejście kapitałowe w województwie kujawsko-pomorskim
 • o finansowaniu do 2 mln zł
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw odpryskowych
 • okres realizacji inwestycji do 10 lat

 

Wejście kapitałowe

 • wejście kapitałowe w województwie lubelskim
 • o finansowaniu do 1,5 mln zł
 • okres realizacji inwestycji do 10 lat
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (start-up)

 

Wejście kapitałowe

 • wejście kapitałowe w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • okres realizacji inwestycji do 10 lat
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (start-up)

 

Wejście kapitałowe

 • wejście kapitałowe w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu do 2 mln zł
 • okres realizacji inwestycji do 7 lat
 • dla MŚP do 3 lat działalności

 

 

 

Wejście kapitałowe

 • wejście kapitałowe w województwie pomorskim
 • o finansowaniu do 5 mln zł
 • dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
 • okres realizacji inwestycji do 10 lat