Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Pożyczki unijne dla bezrobotnych

Pożyczki unijne dla bezrobotnych

Unia Europejska wspiera nie tylko przedsiębiorców i rozwój ich firm, ale stawia również na pomoc i aktywizację osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Unijne wsparcie dla bezrobotnych to udzielne jest w formie niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać?

Preferencyjne pożyczki unijne na założenie działalności gospodarczej są przyznawane osobom zarejestrowanym jako bezrobotne i nieaktywne zawodowo, osobom młodym i powyżej 50 roku życia, poszukującym pracy opiekunom osób niepełnosprawnych, a także niepracującym absolwentom uczelni wyższych czy studentom ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich).

Pożyczka może zostać udzielona, jeżeli osoba o nią ubiegająca się:

  • nie jest zatrudniona oraz nie wykonuje innej formy pracy zarobkowej,
  • nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego,
  • nie była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku.

Jak ubiegać się o wsparcie unijne?

Aby ubiegać się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek w wybranej instytucji finansującej. Wniosek powinien zawierać informacje, jak: krótki biznesplan, opis działalności gospodarczej, sposoby wydatkowania pieniędzy przyznanych w ramach pożyczki, źródło pozyskiwania środków na spłatę zobowiązania, dane na temat miejsca prowadzenia przedsięwzięcia czy też przewidywaną formę zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Pomoc de minimis

Unijna pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawana jest zazwyczaj na okres spłaty do 7 lat. Dodatkowo możliwa jest karencja w spłacie kapitału, która może obejmować okres maksymalnie do 12 miesięcy. Pożyczka udzielana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobą starającą się o finansowane środki, a instytucją finansującą, współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis i jest przyznawana zgodnie z warunkami dopuszczalności tej pomocy.

Wszelkie szczegółowe informacje o preferencyjnych pożyczkach unijnych udzielają instytucje finansujące udzielające wsparcia w Twoim regionie. Informacje o produktach dostępne są na stronie pożyczek unijnych