Powrót

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Dla kogo?

Jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego

Na co?

Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych

Termin naboru

2.07.2021-15.08.2021 r.

Wypłaty środków

Wypłaty środków są realizowane w tzw. oknach płatniczych: 15-ego i 25-ego każdego miesiąca

Przypominamy, że dla 1. edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych, 18 sierpnia 2022 r. upływa termin na:

 • ogłoszenie postępowania zakupowego i jednocześnie
 • złożenie w Aplikacji Polski Ład informacji o tym fakcie (Oświadczenie wnioskodawcy do promesy wstępnej – załącznik nr 7a do Regulaminu).

Prosimy pamiętać, że po tym dniu, zarówno ogłoszenie postepowania zakupowego jak i złożenie oświadczenia, nie będzie już możliwe.

Tutaj dowiedzą się Państwo jak sprawdzić, czy oświadczenie do wstępnej promesy zostało złożone prawidłowo.

Instrukcja, jak prawidłowo złożyć oświadczenie znajduje się tutaj.

Zmiany wprowadzone uchwałą nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. dla wszystkich edycji naborów wniosków  o dofinansowanie z Programu.

 1. Obowiązującym terminem na ogłoszenie postępowania zakupowego jest termin 9 miesięcy od dnia udostępnienia w Aplikacji wstępnych promes.
 2. Czas na złożenie oświadczenia do promesy (inwestycyjnej) to 30 dni roboczych, od dnia jej udzielenia w Aplikacji.
 3. Dla samorządów, które przed wejściem w życie chwały 87/2022 nie złożyły w terminie oświadczenia do promesy, termin ten biegnie na nowo od 26 kwietnia i wynosi 30 dni roboczych.

O programie

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.

Pierwszy nabór wniosków

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W pierwszym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji:

 • priorytet 1: 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego)
 • priorytet 2: 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego)
 • priorytet 3: 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego)
 • priorytet 4: 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego)

Szczegółowa lista obszarów priorytetowych znajduje się w zakładce „Przeznaczenie środków”.


Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku

W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

 • 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Informacje dotyczące naborów dostępne są w zakładce „Nabory wniosków”.


Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

 • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
 • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji)

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.


 

Korzyści z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Pobudzenie aktywności inwestycyjnej JSTRozwój lokalnej przedsiębiorczościPoprawa warunków życia obywateliPowstanie nowych miejsc pracyWsparcie zrównoważonego rozwojuEfektywne zaangażowanie sektora finansowego

Przeznaczenie środków

W pierwszym naborze wniosków w Programie Inwestycji Strategicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogły wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 35 obszarów.

Priorytet 1:

 • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni
 • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego
 • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego
 • budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja
 • odnawialne źródła energii

Priorytet 2:

 • tabor z napędem zeroemisyjnym
 • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego
 • budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej
 • cyfryzacja usług publicznych i komunalnych
 • poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych
 • innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce
 • rewitalizacja obszarów miejskich
 • budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej

Priorytet 3:

 • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni
 • budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego
 • tabor transportu kolejowego
 • tabor transportu tramwajowego
 • tabor z napędem niskoemisyjnym
 • budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej
 • gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie
 • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego
 • budowa i modernizacja infrastruktury społecznej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej
 • rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych

Priorytet 4:

 • tabor zbiorowego transportu drogowego
 • tabor zbiorowego transportu wodnego
 • budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej
 • budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości
 • budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych
 • inne, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jak korzystać?

JST oraz ich związki mogą składać wnioski o dofinansowanie w czasie edycji naboru wniosków ogłaszanej przez BGK. Wnioski należy składać za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład, która służy do obsługi programu. 

Jak wnioskować o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (nabór pierwszy)?

Krok 1: Dostęp do Aplikacji Polski Ład

Aby uzyskać dostęp do aplikacji osoba uprawniona do wykonywania czynności w imieniu JST/związku JST, składa poprzez platformę ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad, wniosek o nadanie dostępu do aplikacji. Wniosek powinien zostać wysłany z profilu ePUAP należącego do JST/związku JST.

Pobierz formularz wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład (plik .rar, 179 KB)

Do wniosku należy załączyć:

Związki JST powinny załączyć do wniosku również swój statut.

Dane do logowania w aplikacji zostaną przekazane po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza, na adres e-mail wskazany we wniosku.

Pobierz instrukcję składania wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład (plik .pdf, 565 KB)

Krok 2: Wniosek o dofinansowanie

W czasie ogłoszonego naboru, JST/związki JST składają wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych wraz z opisem planowanej inwestycji za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład

We wniosku o dofinansowanie należy m.in. z rozwijanej listy wybrać obszar priorytetowy, w którym mieści się planowana inwestycja, podać nazwę inwestycji oraz opisać jej charakter.

Od 27 lipca 2021 r. do każdego wniosku, który w Aplikacji Polski Ład ma status „Przekazany do Banku” możliwe będzie dodanie opcjonalnego komentarza. 

Pobierz instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w Programie Inwestycji Strategicznych (plik .pdf, 559 KB)

Pobierz instrukcję dodania opcjonalnego komentarza do wniosku o dofinansowanie w Programie Inwestycji Strategicznych (plik .pdf, 635 KB).

Krok 3: Decyzja o dofinansowaniu

Decyzję o dofinansowaniu danej inwestycji z programu, na podstawie złożonego wniosku, podejmuje Prezes Rady Ministrów.

Krok 4: Promesa

Po decyzji Prezesa Rady Ministrów o objęciu danej inwestycji dofinansowaniem ze środków programu, BGK wystawia promesę wstępną, dzięki której JST/związek JST może uruchomić postępowanie zakupowe niezbędne do realizacji inwestycji. Po rozstrzygnięciu postępowań zakupowych JST/związek JST wnioskuje do BGK (za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład) o udzielenie promesy inwestycyjnej dofinansowania inwestycji ze środków programu.

Pobierz instrukcję składania oświadczenia do promesy wstępnej (plik .pdf, 723 KB).

Pobierz instrukcję pobrania promesy wstępnej (plik .pdf, 649,1 KB).

Pobierz instrukcję złożenia wniosku o udzielenie promesy (plik .pdf, 542 KB).

Krok 5: Wypłata dofinansowania

Po podpisaniu umów z wykonawcą/wykonawcami i realizacji inwestycji (lub jej etapów) JST/związek JST wnioskuje do BGK o wypłatę z promesy (lub jej transzy), zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. Wypłaty będą realizowane w tzw. oknach płatniczych ogłaszanych na stronie internetowej banku.

Zobacz film: Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Nabory wniosków

Ogłoszenia o naborach wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego/związków JST.

Wyniki naboru - edycja 1

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. 

Warto wiedzieć: Informacja o objęciu inwestycji dofinansowaniem będzie dostępna dla JST/związków JST w Aplikacji Polski Ład (na kontach użytkowników) najpóźniej we wtorek 26 października 2021 roku.

Pobierz instrukcję pobrania promesy wstępnej (plik, .pdf, 649,1 KB).

Projekt tablicy informacyjnej

Materiały graficzne dla JST

Zachęcamy samorządy, których projekty zostały objęte dofinansowaniem, do korzystania z przygotowanego szablonu grafiki. Szablon mogą Państwo wykorzystywać np. w mediach społecznościowych do informowania mieszkańców o otrzymaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dokumenty

Regulamin

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zawierający wzory następujących formularzy:

 • Wzór Wniosku o nadanie dostępu do aplikacji
 • Wzór Wniosku o dofinansowanie z programu
 • Instrukcje wypełniania wniosków
 • Wzory pełnomocnictw
 • Wzór wniosku o udzielenie promesy
 • Wzór oświadczenia do promesy
 • Wzór wniosku o zmianę warunków promesy
 • Wzór wniosku o wypłatę z promesy.

Pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na przykładowe pytania. Mamy nadzieję, że będą Państwu pomocne.

Przypominamy, że podane przez nas odpowiedzi na pytania nie są przepisami prawa. Odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości z pewnością znajdą Państwo czytając aktualne przepisy normujące Program, dostępne oddzielenie dla każdej edycji naboru wniosków o dofinansowanie, w zakładce „Dokumenty” (na stronie danej edycji naboru wniosków).

Rządowy Fundusz Polski Ład: zasady, warunki, kryteria pierwszego naboru

 1. Kto może się ubiegać o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych?
  Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz związków JST.

   
 2. Czy o wsparcie mogą wnioskować spółki gminne czy tylko JST?
  O wsparcie mogą wnioskować wyłącznie JST i ich związki.

 3. Czy spółki gminne mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji i czy takie wnioski wliczają się do limitu 3 wniosków dla jednej JST?  
  Spółki gminne nie mogą wnioskować o dofinansowanie. Pierwszy pilotażowy nabór jest przeznaczony dla JST i związków JST.

   
 4. Ile potrwa nabór? Czy będzie szansa na złożenie wniosku na nową inwestycję, czy tylko na takie inwestycje „z półki”, których realizacja została wstrzymana przez pandemię? Na jakim etapie musi być inwestycja aby mogła liczyć na dofinansowanie? 
  Pierwszy nabór został przedłużony i potrwa do 15 sierpnia 2021 roku.  Jeśli JST będzie potrzebowała więcej czasu na przygotowanie wniosku o dofinansowanie, będzie mogła skorzystać z dofinansowania w kolejnych edycjach. 
 5. Czy finansowanie w programie będzie zwrotne czy bezzwrotne?
  Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych jest bezzwrotne. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego, w którym mieści się inwestycja:
  • priorytet 1: 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego)
  • priorytet 2: 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego)
  • priorytet 3: 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego)
  • priorytet 4: 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego)
 6. Czy JST/związki JST mogą złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie?
  Tak, w czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie:
  • 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł
 7. Czy jak związek gmin złoży 3 wnioski, to gminy należące do tego związku mogą też złożyć indywidualnie inne wnioski?
  Związek, składając trzy wnioski, występuje jako podmiot uprawniony zgodnie z §1 ust. 3 Uchwały RM. Każda gmina wchodząca w skład związku może też występować jako samodzielny, niezależny od związku podmiot, który realizuje własne inwestycje, zatem przysługuje mu prawo do złożenia 3 wniosków o dofinansowanie własnych inwestycji.
   
 8. Czy JST/związki JST muszą mieć udział własny w planowaną inwestycję?
  Tak, Wnioskodawcy muszą zadeklarować posiadanie udziału własnego w odpowiedniej wysokości, najpóźniej w chwili rozpoczęcia postępowania zakupowego. Wysokość udziału własnego zależy od obszaru priorytetowego, w którym mieści się inwestycja:
  • priorytet 1: minimum 5 proc. udziału własnego
  • priorytet 2: minimum 10 proc. udziału własnego
  • priorytet 3: minimum 15 proc. udziału własnego
  • priorytet 4: minimum 20 proc. udziału własnego
 9. Czy w kontekście oświadczenia o środkach publicznych, w sytuacji kiedy JST otrzymało dofinansowanie z innego programu (np. RFIL lub FDS) w wysokości np. 60 proc. kosztów inwestycji, to czy może wnioskować o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i w jakiej wysokości?
  Tak, JST w takiej sytuacji może wnioskować o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości pomniejszonej o kwotę dofinansowań z innych programów (w tym przypadku kwota wnioskowanych środków powinna wynieść maksymalnie 40 proc., a udział własny JST z punktu widzenia programu będzie wynosił 60 proc. całkowitej wartości inwestycji).
   
 10. Na którym etapie procesu dofinansowania wnioskodawca powinien posiadać zadeklarowany we wniosku udział własny?
  Najpóźniej w momencie rozpoczęcia przetargu na wykonanie inwestycji.
   
 11. Czy udział własny samorządu musi być w postaci środków finansowych?
  Tak, samorząd musi posiadać udział własny w postaci środków innych niż te przyznawane z Programu. Samorząd powinien złożyć oświadczenie, że posiada minimum 5 proc. udziału własnego (samorząd musi faktycznie dysponować tymi środkami najpóźniej w momencie rozpoczęcia postępowania zakupowego).

 12. Czy kwota udziału własnego wskazana przez JST we wniosku jest „blokowana” czy JST może zachować nadwyżkę z tej kwoty, jeśli w przetargu wyjdzie niższy koszt inwestycji?
  Jeśli wartość inwestycji po przetargu będzie niższa niż założona w promesie wstępnej, to kwota udziału własnego również będzie niższa. Istotna jest proporcja – jeśli inwestycja dostanie dofinansowanie w wysokości 95 proc., JST wnosi udział własny w wysokości 5 proc.
   
 13. Jakie inwestycje mogą być dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych?
  W programie jednostki samorządu terytorialnego/związki JST mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 35 obszarów priorytetowych:
  • priorytet 1:
   • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej
   • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni
   • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego
   • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego
   • budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja
   • odnawialne źródła energii
  • priorytet 2:
   • tabor z napędem zeroemisyjnym
   • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego
   • budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej
   • budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej
   • cyfryzacja usług publicznych i komunalnych
   • poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych
   • innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce
   • rewitalizacja obszarów miejskich
   • budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej
   • budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej
  • priorytet 3:
   • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej
   • budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni
   • budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej
   • budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego
   • tabor transportu kolejowego
   • tabor transportu tramwajowego
   • tabor z napędem niskoemisyjnym
   • budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej
   • gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie
   • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego
   • budowa i modernizacja infrastruktury społecznej
   • budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej
   • rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych
  • priorytet 4:
   • tabor zbiorowego transportu drogowego
   • tabor zbiorowego transportu wodnego
   • budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej
   • budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości
   • budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych
   • inne, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 14. Czy inwestycja może być zakwalifikowana do więcej niż jednego obszaru priorytetowego?
  Tak, inwestycja może być zakwalifikowana do więcej niż jednego obszaru. Obszary, do których kwalifikowana jest inwestycja wskazuje JST/związek JST składając wniosek o dofinansowanie w aplikacji służącej do obsługi programu, czyli Aplikacji Polski Ład. Należy je wybrać z rozwijanej listy.

   
 15. Jeśli inwestycja zostanie zakwalifikowana do więcej niż jednego obszaru, jak będzie oceniana/ punktowana? Czy pod uwagę będzie brany obszar o najwyższym priorytecie?
  W takiej sytuacji pod uwagę Komisja będzie brać najwyższy priorytet spośród obszarów wybranych we wniosku o dofinansowanie. W pierwszym naborze najwyższy priorytet będą miały:
  • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej
  • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno–kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni
  • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego
  • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego
  • budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja
  • odnawialne źródła energii.
 16. Czy z programu można otrzymać środki na inwestycje mieszkaniowe?
  W Programie Inwestycji Strategicznych nie wykluczamy żadnego obszaru inwestycji publicznych. Mieszkalnictwo zaliczane jest w programie do kategorii „inne”, z uwagi na dostępność innych instrumentów wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą
  bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat, preferencyjnego kredytowania społecznego budownictwa czynszowego oraz oferty dot. remontów i termomodernizacji.

 17. Czy jest jakiś rodzaj inwestycji, na które nie można otrzymać dofinansowania?
  Nie wykluczamy żadnej inwestycji. W programie jest 35 obszarów inwestycji. Inwestycje, które nie mieszczą się w żadnej z opisanych kategorii są przyporządkowane do kategorii "inne" i można się ubiegać o dofinansowanie także dla nich. Szczegółowa lista obszarów inwestycji znajduje się w ogłoszeniu o naborze i zakładce „Przeznaczenie środków”.

 18. Czy inwestycja może dotyczyć remontów czy program jest skierowany jedynie dla inwestycji dotyczących tylko budowy nowych obiektów?
  Inwestycje mogą dotyczyć zarówno remontów jak i budów (realizacja również w formie projektuj i wybuduj). Szczegółowa lista obszarów wraz z informacją o priorytecie będzie publikowana w zakładce „Przeznaczenie środków”. Obszary oraz priorytety będą analizowanie po zakończeniu 1 edycji.

 19. Kiedy JST/związek JST może złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych?
  JST/związek JST będzie mogła/mógł złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Ogłoszenia o naborach wniosków i ich terminach będziemy publikować na stronie internetowej banku w zakładce „Nabory wniosków”.

 20. Czy z programu można refinansować już rozpoczęte inwestycje?
  Program nie przewiduje możliwości refinansowania już rozpoczętych inwestycji.

 21. Czy samorząd przed otrzymaniem dofinansowania może finansować inwestycję z własnych środków?
  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265), jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Programu.

 22. Czy można dostać finansowanie na już trwające inwestycje?
  Nie. Dofinansowanie z programu można dostać tylko na inwestycje, których realizacji nie rozpoczęto.

 23. Czy można dostać dofinansowanie jedynie na nierozpoczętą inwestycję? Czy można otrzymać dofinansowanie na inwestycje, które są w trakcie realizacji? Czy jeśli przetarg nie został rozstrzygnięty, to taka inwestycja będzie traktowana jako już rozpoczęta?
  Dofinansowaniem mogą być objęte tylko nowe inwestycje, co do których nie zostało ogłoszone postępowanie zakupowe. Inwestycje już rozpoczęte mają zapewnione źródło finansowania, więc aby móc skorzystać z programu przetarg musiałby zostać unieważniony.
   
 24. Kiedy JST/związek JST musi rozpocząć i zakończyć inwestycję, o której dofinansowanie się ubiega?
  Wybór wykonawców do realizacji inwestycji powinien rozpocząć się nie później niż w ciągu 9 miesięcy
  od momentu udostępnienia w Aplikacji wstępnej promesy dla inwestycji zgłoszonej we wniosku o dofinansowanie. Zakończenie inwestycji nastąpi zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Program nie wprowadza ograniczeń w czasie realizacji inwestycji.
   
 25. Czy BGK będzie udzielał JST kredytów pomostowych na finansowanie inwestycji przed otrzymaniem dofinansowania?
  BGK nie będzie udzielał takich kredytów.
   
 26. Czy można złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w formule PPP (partnerstwo publiczno-prywatne)?
  Można, ale tylko w tej części, która dotyczy podmiotu publicznego i realizowana jest odrębnym przetargiem.
   
 27. Czy w programie jest określony maksymalny okres realizacji inwestycji przed oddaniem jej do użytkowania?
  Nie ma takiego limitu, ale wnioskodawca przy składaniu wniosku musi podać szacowany termin zakończenia realizacji inwestycji.
   
 28. Czy będzie górny limit dot. wysokości wsparcia dla poszczególnych inwestycji?
  Każda JST/ związek JST może złożyć 3 wnioski w tym:
  • jeden wniosek: bez limitu wartości dofinansowania
  • jeden wniosek o wartości dofinansowania nie większej niż 30 mln zł
  • jeden wniosek o wartości dofinansowania nie większej niż 5 mln

   Inwestycje zakwalifikowane do 1 priorytetu mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 95 proc., inwestycje zakwalifikowane do 2 priorytetu nawet na 90 proc., do 3 priorytetu nawet do 85 proc., do 4 priorytetu nawet do 80 proc. Samorząd musi więc posiadać co najmniej 5 proc. udziału własnego w postaci środków własnych (przy realizacji inwestycji z 1 priorytetu i proporcjonalnie więcej w niższych priorytetach).
 29. Czy jest określona liczba inwestycji, które dostaną wsparcie w pierwszej edycji/pilotażu?
  Nie ma określonej liczby inwestycji, które otrzymają dofinansowanie w pierwszej, pilotażowej edycji programu. W pierwszej, pilotażowej edycji programu obowiązuje limit dotyczący liczby wniosków: każda JST/związek JST może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie.
   
 30. Czy gmina musi być właścicielem terenu inwestycji czy mogą być inne formy własności?
  Promesa działa jak kredyt, nie ogranicza formy własności terenu. JST/ związek JST powinien jednak posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja. 
   
 31. Czy dla jednej inwestycji można przeprowadzić kilka przetargów?
  Promesa udzielona zostanie do jednego postępowania zakupowego, które swoim zakresem powinno objąć całą Inwestycję zgłoszoną we wniosku o dofinansowanie. W ramach postępowania zakupowego stosowane powinny być przepisy Prawa zamówień publicznych. 
   
 32. Czy jeśli przetarg jeszcze nie został rozstrzygnięty to jest to traktowane jako rozpoczęta inwestycja i czy można ubiegać się o jej dofinansowanie?
  JST może wnioskować o dofinansowanie dla inwestycji, dla których postępowanie zakupowe się nie rozpoczęło lub jeśli postępowanie zostało unieważnione. 
   
 33. Czy można otrzymać środki na inwestycje, dla których obecnie trwa postępowanie przetargowe, ale nie wyłoniono jeszcze potencjalnego wykonawcy?
  Nie. Zgodnie z § 4 ust. 3 Uchwały RM dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na inwestycje, dla których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców.
   
 34. Jak długo może być realizowana inwestycja?
  Program nie przewiduje limitów czasu realizacji inwestycji.
   
 35. Czy do złożenia wniosku potrzebne jest pozwolenie na budowę czy wystarczy program funkcjonalno-użytkowy?
  Do złożenia wniosku o dofinansowanie nie są potrzebne takie dokumenty. Niemniej inwestycja powinna być już zaplanowana w taki sposób, żeby w terminie 9 miesięcy od dnia udostępnienia promesy wstępnej rozpoczęło się postępowanie zakupowe na jej realizację.
   
 36. Czy można składać wniosek tylko na 1 drogę, czy może być mechanizm jak w Funduszu Dróg, że można złożyć wniosek na 2-3 drogi, które są ze sobą powiązane?
  W edycji pilotażowej przyjęte zostało założenie: 1 promesa to 1 postępowanie zakupowe. Jeśli w jednym postępowaniu zakupowym będą 3 drogi, to powinien zostać złożony 1 wniosek i zostanie udzielona 1 promesa. Przed złożeniem wniosku warto jednak pamiętać o warunkach udostępnienia promesy (wskazanych we wstępnej promesie - załącznik nr 7 Regulaminu) oraz wypłaty dofinansowania. Po zakończeniu naboru wniosków nie ma już bowiem możliwości zmiany opisu czy nazwy inwestycji. W pierwszej pilotażowej edycji Programu przewidujemy możliwość złożenia 3 wniosków dla każdej/każdego JST/związku JST.
   
 37. Na przebudowę jednego ronda powiat ma gotową dokumentację, a na drugie rondo chce przeprowadzić inwestycje w formie zaprojektuj-wybuduj. Czy powiat powinien złożyć dwa wnioski o dofinansowanie, czy jeden?
  Jeśli jest planowane jedno postępowanie zakupowe to powinien zostać złożony jeden wniosek. Jeśli więcej postępowań to należy złożyć więcej wniosków.
   
 38. Czy jest obowiązek, aby inwestycja w rewitalizację znajdowała się na obszarze rewitalizacji? Czy muszą być w Lokalnym Planie Rewitalizacji (LPR)?
  Nie ma takich wymagań w programie.
   
 39. W priorytecie 1 można uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni. Czy dotyczy to również przydomowych oczyszczalni ścieków?
  Program jest skierowany tylko do jednostek samorządu terytorialnego.
   
 40. Czy można wnioskować o dofinansowanie 2. etapu inwestycji budowy przedszkola? I czy w takim przypadku 1 etap musi być już zakończony?
  Można. Z punktu widzenia zasad Programu nie ma przeciwskazań dla takiego działania. Należy pamiętać jednak, że zakres inwestycji wskazany we wniosku o dofinansowanie musi pokrywać się z zakresem postępowania zakupowego.
   
 41. Czy jedną inwestycję może wykonywać kilku wykonawców?
  Jedną inwestycję może wykonywać kilku wykonawców, ale muszą być wybrani w jednym postępowaniu zakupowym. W pilotażowej edycji jedna promesa jest udzielana dla jednego postępowania zakupowego. Dopuszczalne w Programie jest dzielenie zamówienia/zadania Inwestycyjnego zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
   
 42. Czy można się starać o dofinansowanie inwestycji wieloetapowych, gdzie na dany etap nie ogłoszono jeszcze przetargu?         
  Tak, jeśli na każdy z etapów będzie ogłaszane osobne postępowanie zakupowe.
   
 43. Czy zaawansowanie pomysłu/projektu będzie premiowane?
  Nie, kryterium jest priorytet inwestycji. Ważne też, aby przetarg został ogłoszony w ciągu 9 miesięcy od dnia udostępnienia promesy wstępnej.
   
 44. Czy projekty zrealizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład będą objęte tzw. trwałością projektu?  
  Program na etapie pilotażu nie przewiduje takich warunków.
   
 45. Czy dokumentacja techniczna będąca elementem przetargu może być objęta promesą?
  Tak.
   
 46. Ile czasu będzie trwał program?
  Na tym etapie nie przewidujemy terminu zakończenia Programu Inwestycji Strategicznych.

Składanie wniosków, dostęp do aplikacji, działanie aplikacji

 1. W jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie?
  Wnioski należy składać elektronicznie wyłącznie poprzez
  Aplikację Polski Ład. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Jak korzystać?”. 
  Zapoznaj się także z instrukcją składania wniosku o dofinansowanie (plik .pdf, 559 KB) oraz z filmem: Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
   
 2. Czy można złożyć wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej?
  Nie, do składania wniosków o dofinansowanie służy wyłącznie
  Aplikacja Polski Ład.
   
 3. Jak mogę uzyskać dostęp do aplikacji służącej do składania wniosków o dofinansowanie?
  Aby uzyskać dostęp do Aplikacji Polski Ład, osoba uprawniona do wykonywania czynności w imieniu JST/związku JST, składa z profilu JST/związku JST poprzez
  ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad, wniosek o nadanie dostępu do aplikacji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Jak korzystać?”. 
  Zapoznaj się także z instrukcją składania wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład (plik .pdf, 565 KB) oraz z filmem: Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

  Warto wiedzieć: Wypełniony wniosek o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład należy wysłać poprzez 
  platformę ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad. Wniosek powinien zostać wysłany z profilu ePUAP należącego do JST/związku JST.

   
 4. Czy wniosek może być podpisany każdym kwalifikowanym podpisem?
  Wniosek o nadanie dostępu może być podpisany każdym certyfikowanym kwalifikowanym podpisem, zgodnym z wymaganiami Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert).
   
 5. Dla ilu użytkowników JST/związek JST może złożyć o wniosek dostęp do Aplikacji Polski Ład?
  JST/związek JST składa dwa wnioski o dostęp do Aplikacji Polski Ład. Pierwszy wniosek dla osoby uprawnionej lub posiadającej stosowne pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu JST, drugi wniosek dla skarbnika lub osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo skarbnika do składania kontrasygnaty.
   
 6. Skąd wziąć formularz wniosku o nadanie dostępu do aplikacji?
  Formularz wniosku dostępny jest w zakładce „Dokumenty”.
   
 7. Czy we wniosku o nadanie dostępu do aplikacji należy opisywać inwestycję i potrzebne wsparcie?
  Planowaną inwestycję należy opisać dopiero we wniosku o dofinansowanie, który składa się w aplikacji po otrzymaniu do niej dostępu. We wniosku o nadanie dostępu do aplikacji należy uzupełnić dane samorządu, takie jak: nazwa wnioskodawcy, REGON, NIP i adres oraz wpisać dane osoby upoważnionej do złożenia przez samorząd wniosków o dofinasowanie, a także załączyć odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwo z podpisami elektronicznymi, zaświadczenie Komisji Wyborczej o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta oraz statut).
   
 8. Czy reprezentant i skarbnik mogą dać pełnomocnictwo tej samej osobie?
  Nie, dostęp do aplikacji muszą mieć 2 osoby z każdej JST/ związku JST.
   
 9. Czy pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej skarbnika może wystawić wójt/burmistrz/prezydent pod nieobecność skarbnika, ewentualnie kto może wystawić takie pełnomocnictwo?
  Nie, takie pełnomocnictwo może wystawić tylko skarbnik lub osoba przez niego umocowana.
   
 10. W ustawach o samorządzie nie występuje termin reprezentant. Jeśli oświadczenia woli w imieniu powiatu składa dwóch członków zarządu to kto jest reprezentantem?
  Reprezentant to osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wnioskodawcy/beneficjenta zgodnie z zasadami określonymi we właściwej ustawie samorządowej – tj. ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym lub ustawie o samorządzie województwa lub statucie związku jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku reprezentacji powiatu, przez wzgląd na ograniczenia techniczne aplikacji, konieczne jest udzielenie przez członków zarządu odpowiedniego pełnomocnictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję reprezentanta.
   
 11. Po jakim czasie od złożenia wniosku o nadanie dostępu do aplikacji będzie można otrzymać login i hasło?
  Dostęp do Aplikacji Polski Ład będziemy nadawać niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo złożonego wniosku o nadanie dostępu.
   
 12. W jaki sposób samorząd otrzyma informację o nadaniu dostępu oraz login i hasło do aplikacji?
  Informację o nadaniu dostępu do aplikacji oraz link do ekranu, w którym należy ustawić hasło samorząd otrzyma z adresu [email protected].
   
 13. Co w sytuacji kiedy samorząd zgłosi, że nie dostał loginu/hasła, w jaki sposób powinien zawnioskować o ponowne przesłanie loginu/hasła, jak procesować takie zgłoszenia/wnioski?
  W takiej sytuacji samorząd powinien skontaktować się z opiekunem programu w Regionie BGK. Można też skontaktować się z Infolinią BGK: 801 598 888/22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30). Ponowny wniosek samorząd składa przez ePUAP. Adres skrzynki ePUAP: /BGK/polskilad
   
 14. Gdzie można znaleźć informację o tym, jak powinno być skonstruowane hasło do Aplikacji Polski Ład (min. i max. liczba znaków, rodzaj znaków itp.)?  
  Na stronie programu znajduje się polityka haseł dla Aplikacji Polski Ład (plik .pdf, 337KB).
   
 15. Czy dostęp do aplikacji może zostać zablokowany na skutek zbyt wielu prób wprowadzenia niepoprawnego hasła?    
  Tak. Zbyt wiele prób wprowadzenia nieprawidłowego hasła skutkuje stałą blokadą dostępu. Zalecamy skorzystać z procedury przypomnienia hasła, którą można wykonać samodzielnie. Jeśli hasło zostanie zablokowane na stałe należy skontaktować się z opiekunami programu w Regionie BGK w celu złożenia wniosku o odblokowanie hasła.
   
 16. W jaki sposób samorząd będzie mógł odblokować dostęp do aplikacji? Czy ma możliwość samodzielnego odblokowania np. w automatycznym procesie resetu hasła przez użytkownika aplikacji?
  Tak, samorząd może samodzielnie zresetować hasło w aplikacji, jeśli nie zostało ono zablokowane (poprzez wprowadzenie nieprawidłowego hasła zbyt wiele razy). Instrukcja jak samodzielnie zresetować hasło (plik .pdf, 516KB) dostępna jest na stronie programu. Jeśli dostęp został zablokowany na stałe, poprzez wpisanie błędnego hasła zbyt wiele razy, należy skontaktować z opiekunem programu w Regionie BGK. Można też skontaktować się z Infolinią BGK: 801 598 888/22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30). Jeśli JST chce modyfikować/usunąć/odblokować konto założone w aplikacji musi złożyć wniosek i wysłać go przez ePUAP. Formularz jest dostępny na stronie bgk.pl/polski-lad. Jest to ten sam wniosek, który wypełniany jest przy nadaniu dostępu.
   
 17.  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie w Aplikacji Polski Ład?
  Na tym etapie wnioskujący nie składa żadnych dokumentów/załączników. Wystarczy wypełnienie pól dostępnych w aplikacji. 

   
 18. Jakie informacje należy podać we wniosku o dofinansowanie w aplikacji?
  We wniosku o dofinansowanie automatycznie zostaną uzupełnione dane adresowe, które przedstawiciel samorządu podał we wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład. We wniosku o dofinansowanie należy między innymi:
  • uzupełnić obszar inwestycji (z listy rozwijanej wielokrotnego wyboru)
  • wskazać nazwę inwestycji
  • krótko opisać planowaną inwestycję
  • podać kwotę udziału własnego niezbędnego do sfinansowania inwestycji.

   W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z załącznikiem nr 5 do Regulaminu oraz instrukcją wypełniania (załącznik nr 6).
 19. Kto wybiera obszary: samorząd w trakcie składania wniosku czy BGK?
  Obszary inwestycyjne, do których kwalifikowana jest inwestycja wskazuje JST składając wniosek o dofinansowanie w Aplikacji Polski Ład. Obszary należy wybrać z rozwijanej listy wielokrotnego wyboru.
   
 20. Aplikując o dofinansowanie, we wniosku w pozycji „Przewidywana wartość inwestycji”, należy wpisać koszty całkowite czy tylko koszty planowane do wydatkowania? Czy jeśli wcześniej poniesione zostały koszty dokumentacji projektowej, wykonania map to należy je uwzględniać w pozycji szacowanej kwoty inwestycji?
  We wniosku o dofinansowanie należy wpisać przewidywany koszt inwestycji, który zostanie poniesiony w związku z jej realizacją. Nie ma możliwości refinansowania kosztów, które nie wejdą do budżetu postępowania zakupowego, czyli JST wpisuje koszty planowane do wydatkowania.
   
 21. Czy przewidywany okres realizacji inwestycji jest liczony od złożenia wniosku o dofinansowanie czy podpisania umowy?
  Czas realizacji inwestycji biegnie od daty zawarcia umowy z wykonawcą.
   
 22. Czym jest nowa funkcja w Aplikacji Polski Ład, umożliwiająca dodanie komentarza do złożonego wniosku?
  Nowa funkcja pozwala dodać do złożonego już wniosku dodatkowy, opcjonalny komentarz. Będzie ona dostępna dla wszystkich wypełnionych i przesłanych do BGK wniosków.
   
 23. Po co została wprowadzona możliwość dodania komentarza do już złożonego wniosku?
  To opcja dla tych wnioskodawców, którzy chcieliby przekazać dodatkowe informacje dot. inwestycji, a nie zrobili tego składając wniosek o dofinansowanie.
   
 24. Czy dodanie komentarza do wniosku o dofinansowanie jest obligatoryjne?
  Nie, jest to opcja, z której można skorzystać, ale nie trzeba.
   
 25. Czy wprowadzenie funkcji komentarza do wniosku oznacza, że JST/związek JST musi ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie? Czy brak komentarza oznacza, że wniosek nie zostanie rozpatrzony?
  Nie trzeba ponownie składać wniosku. Jeśli do złożonego wcześniej wniosku JST chce dodać komentarz, to może to zrobić, ale nie jest to obowiązkowe.
   
 26. Czy dodanie komentarza do złożonego już wniosku (które umożliwiła aktualizacja Aplikacji Polski Ład) wymaga podpisu/podpisów osób upoważnionych przez JST/związek JST?
  Komentarz może być dodany przez osoby, którym wcześniej został nadany dostęp do aplikacji. Komentarzy nie trzeba podpisywać.
   
 27. Czy pole komentarz ma ograniczenie dot. liczby znaków?
  Tak, pole ograniczone jest do 2 tysięcy znaków dla jednego wniosku.
   
 28. Na jakim etapie składania wniosku można dodać komentarz?
  Pole „Komentarz” pojawi się gdy wniosek zostanie przekazany do banku (wniosek w Aplikacji Polski Ład będzie miał status: „Przekazano do Banku”).
   
 29. Czy w polu „Komentarz” mogę zamieścić dodatkowe informacje dot. inwestycji?
  Tak. Jeśli JST/związek JST uzna, że opis inwestycji wymaga uzupełnienia, może skorzystać z pola „Komentarz” aby uzupełnić informację o inwestycji. Nie ma jednak takiego obowiązku. Pole komentarz jest nieobligatoryjne.
   
 30. Jak mogę zamieścić komentarz do przekazanego do banku wniosku o dofinansowanie?
  Zapoznaj się z Instrukcją dodania opcjonalnego komentarza do wniosku o dofinansowanie w Programie Inwestycji Strategicznych (plik .pdf, 635KB).
   
 31. Mam problem z wypełnieniem wniosku w aplikacji, do kogo mogę się zwrócić?
  Dane kontaktowe do pracowników BGK znajdują się w zakładce „
  Kontakt”. Pytania można kierować także do Infolinii: 801 598 888/22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30) lub na adres e-mail: [email protected]

   
 32. Aplikacja nie działa, jak mogę uzyskać pomoc?
  Pytania można kierować do opiekunów programu w Regionach (kontakty znajdują się w zakładce „Kontakt”) lub Infolinii BGK: 801 598 888/22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30).
   
 33. Aplikacja nie działa, w jaki sposób złożyć dokument?
  Jeżeli nastąpi awaria Aplikacji Polski Ład, poinformujemy o tym na stronie internetowej BGK. Bank może przy tym podać inny sposób składania dokumentów oraz – w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów - zmienić termin składania dokumentów i oświadczeń.
 34. W jaki sposób samorząd powinien kontaktować się z BGK w związku z wnioskiem o dofinansowanie i później w związku z postępowaniem przetargowym, kolejnymi transzami finansowania itp.?         
  W sprawie obsługi wniosku o dofinansowanie kanałem komunikacji pomiędzy BGK a JST jest Aplikacja Polski Ład. Ponadto, w przypadku jakichkolwiek pytań, samorząd powinien się kontaktować z opiekunami programu w Regionach BGK lub pisząc na adres e-mail: [email protected].
   
 35. Czy w sprawie wniosku o dofinansowanie można się skontaktować bezpośrednio z KPRM?
  Nie, w sprawie wniosków należy kontaktować się z BGK (opiekunowie programu zostali wyznaczeni w każdym z Regionów BGK).

 36. Co zrobić, jeśli składając wniosek o dofinansowanie z programu popełniłam/em błąd? W jaki sposób złożyć korektę do wniosku?
  ​​​​Jeśli w czasie naboru wnioskodawca stwierdzi, że popełnił błąd wypełniając wniosek, może go samodzielnie anulować i złożyć nowy wniosek za pośrednictwem aplikacji Polski Ład. Po zakończeniu naboru nie będzie możliwości poprawienia błędnie złożonego wniosku lub jego uzupełnienia. Możliwe jest jedynie sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej za pośrednictwem Aplikacji.
   
 37. Czy po złożeniu wniosku o dofinansowanie wszelkie informacje będą wymieniane już w aplikacji czy coś jeszcze będzie się odbywać przez ePUAP?
  Platforma ePUAP jest kanałem komunikacji przy składaniu wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład. Kolejne czynności wykonywane są już w aplikacji.
   
 38. Czy aplikacja będzie miała jakieś narzędzie push, czy JST musi do niej zaglądać, żeby się dowiedzieć, że otrzymał promesę?
  JST otrzymuje powiadomienie e-mail dotyczące wystawienia nowych dokumentów w Aplikacji.

Decyzja o dofinansowaniu, promesa wstępna, promesa inwestycyjna

 1. Kiedy JST/związek JST otrzyma przyznane dofinansowanie?
  Dofinansowanie z programu będzie wypłacone:

  • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji

  • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2 lub 3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).​​​​​

   Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu dostępne będą dwa okna płatnicze.

 2. Czy jeżeli wniosek nie zostanie zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów, automatycznie przechodzi do następnej edycji programu?
  Nie, w takim przypadku należy złożyć nowy wniosek o dofinansowanie w kolejnej edycji naboru wniosków.
   
 3. Kto podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania?
  Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Prezes Rady Ministrów po rekomendacji Komisji ds. wsparcia Programu.
   
 4. W jaki sposób otrzymam decyzję o przyznaniu dofinansowania?
  JST/związek JST otrzyma decyzję o przyznaniu dofinansowania za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład, w której składał wniosek o dofinansowanie. Zatwierdzona przez Premiera lista inwestycji objętych dofinansowaniem jest udostępniona na stronach internetowych właściwych urzędów wojewódzkich.

 5. Czym jest przyznana promesa, co samorząd może z nią zrobić?
  Promesa jest dla beneficjenta zapewnieniem/zabezpieczeniem finansowania inwestycji na kwotę zgłoszoną we wniosku o dofinansowanie.
   
 6. Czy będzie możliwa korekta terminu ważności promesy jeżeli termin zakończenia inwestycji będzie się opóźniał?
  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany terminu ważności promesy inwestycyjnej. Szczegóły dostępne w Regulaminie Programu, w zakładce „Dokumenty”.
   
 7. Czy będą wzory oświadczeń o zakończeniu realizacji inwestycji lub poszczególnych jej etapów oraz wzory wniosków o wypłatę kolejnych transz finansowania? Czy należy je składać jako załączniki czy wypełniać w aplikacji?
  Takie wzory będą zamieszczone w Aplikacji Polski Ład (formularz do wypełnienia w aplikacji). Wszelkie oświadczenia i wnioski w programie należy składać właśnie za pośrednictwem Aplikacji Polski Lad. Wzory wszystkich składanych dokumentów stanowią załączniki do Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie.
   
 8. Ile czasu od otrzymania wstępnej promesy samorząd może maksymalnie przeznaczyć na przeprowadzenie postępowania zakupowego?
  Rozpoczęcie postępowania zakupowego musi nastąpić nie później niż na 9 miesięcy od chwili udostępnienia w Aplikacji promesy wstępnej. Przepisy Programu nie zawierają terminu zakończenia tego postępowania.

 9. Czy możliwe jest zwiększenie dofinansowania, jeśli koszty inwestycji wzrosną w trakcie jej realizacji?
  Jeżeli już po udzieleniu promesy wzrosną koszty realizacji inwestycji - na przykład z powodu wydatków nieprzewidzianych przez JST/związek JST na etapie planowania inwestycji - JST/związek JST będzie musiała/musiał pokryć je sama/sam zwiększając tym samym kwotę udziału własnego. Dofinansowanie z programu udzielane jest w kwocie nie wyższej niż kwota wskazana w promesie.
   
 10. Czy istnieje ryzyko, ze promesa nie zostanie zrealizowana/JST nie otrzyma środków? Kiedy/w jakich sytuacjach?
  Ryzyko istnieje i jest związane z naruszeniem przez Wnioskodawcę/ Beneficjenta zasad Programu. Na przykład JST nie otrzyma promesy inwestycyjnej jeśli postepowanie zakupowe nie zostanie ogłoszone w terminie 9 miesięcy od daty udostępnienia promesy wstępnej.

 11. Czy promesa może stanowić zabezpieczenie np. gwarancji zapłaty jeśli taka będzie wymagana przez wykonawcę?
  Nie. Wprowadzenie mechanizmu wypłat częściowych zgodnie z promesą powoduje, że nie ma potrzeby cesji promesy na zabezpieczenie.
 12. Proces finansowania inwestycji: jakie dokumenty JST będzie miało przedstawić BGK w celu otrzymania płatności za inwestycje?
  JST będzie musiało wypełnione i podpisane oświadczenie i wniosek o wypłatę przesłać za pomocą aplikacji, zgodnie z § 10 Regulaminu.

 13. Przy realizacji priorytetu 1 JST musi wykazać minimum 5 proc. udziału własnego. Przy płatności wykonawcy w formie wypłat częściowych, czy JST w każdej wypłacie częściowej z promesy ma uwzględniać swój wkład własny min. 5 proc., czy może swój wkład własny wypłacić wykonawcy w ostatniej płatności?
  Zadeklarowany we wniosku o dofinansowanie udział własny, co do zasady powinien zostać wypłacony przed złożeniem wniosku o wypłatę z promesy (załącznik nr 12 do Regulaminu).

 14. Do kiedy mogę złożyć oświadczenie do wstępnej promesy?
  Oświadczenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego należy złożyć w terminie 9 miesięcy od dnia udostępnienia wstępnej promesy w Aplikacji. W pierwszej edycji Programu data ta upływa 18 sierpnia 2022 r. Niezłożenie takiego oświadczenia jest dla Banku równoznaczne z rezygnacją z dofinansowania.
   
 15. We wniosku o dofinansowanie zaznaczyłem, że inwestycja będzie trwała 11 miesięcy. Czy po otrzymaniu wstępnej promesy mogę to zmienić?
  Tak, zmiana planowanego czasu trwania inwestycji jest możliwa do czasu złożenia wniosku o udzielenie promesy (inwestycyjnej).
   
 16. Jak długo jest ważna wstępna promesa?
  Wstępna promesa jest ważna 9 miesięcy od dnia jej udostępnienia w Aplikacji lub do dnia rozstrzygnięcia postępowania zakupowego.
   
 17. W jakim czasie zostanie udzielona promesa inwestycyjna po złożeniu wniosku o jej wydanie?
  Bank, zgodnie z Regulaminem, ma 7 dni na udzielenie promesy inwestycyjnej po prawidłowym złożeniu wniosku o udzielenie tej promesy w Aplikacji.
   
 18. Jaki jest czas na złożenie oświadczenia do promesy inwestycyjnej?
  Oświadczenie do promesy należy złożyć w terminie 30 dni roboczych od dnia udostępnienia w Aplikacji promesy inwestycyjnej.
   
 19. Kiedy należy złożyć wniosek o wypłatę środków z dofinansowania?
  Wniosek o wypłatę należy złożyć nie później niż na 7 dni roboczych przed oknem płatniczym, w którym Beneficjent chciałby otrzymać wypłatę.

  Mamy nadzieję, że zamieszczone przez nas przykładowe pytania i odpowiedzi będą Państwu pomocne.

Odpowiedzi na pytania zadane podczas webinarów dotyczących Programu znajdą Państwo na stronie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - webinary.

Przypominamy, że podane przez nas odpowiedzi na pytania nie są przepisami prawa. Odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości z pewnością znajdą Państwo czytając aktualne przepisy normujące Program, dostępne oddzielenie dla każdej edycji naboru wniosków o dofinansowanie, w zakładce „Dokumenty" (na stronie danej edycji naboru wniosków).

Materiały promocyjne dla JST

Projekt tablicy informacyjnej

Polski Ład – logotypy

Grafiki dla JST, których projekty zostały objęte dofinansowaniem w 1 edycji naboru

Zachęcamy samorządy, których projekty zostały objęte dofinansowaniem, do korzystania z przygotowanego szablonu grafiki. Szablon mogą Państwo wykorzystywać np. w mediach społecznościowych do informowania mieszkańców o otrzymaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Komunikaty

10.08.2022

Przypominamy, że dla 1. edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych, z dniem 18 sierpnia 2022 r. upływa termin na:

 • ogłoszenie postępowania zakupowego i jednocześnie
 • złożenie w Aplikacji Polski Ład informacji o tym fakcie (Oświadczenie wnioskodawcy do promesy wstępnej – załącznik nr 7a do Regulaminu).

Prosimy pamiętać, że po tym dniu, zarówno ogłoszenie postepowania zakupowego jak i złożenie oświadczenia, nie będzie już możliwe.

Tutaj dowiedzą się Państwo jak sprawdzić, czy oświadczenie do wstępnej promesy zostało złożone prawidłowo.

Instrukcja, jak prawidłowo złożyć oświadczenie znajduje się tutaj.

10.05.2022

Zmiany wprowadzone uchwałą nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. dla wszystkich edycji naborów wniosków  o dofinansowanie z Programu.

 1. Obowiązującym terminem na ogłoszenie postępowania zakupowego jest termin 9 miesięcy od dnia udostępnienia w Aplikacji wstępnych promes.
 2. Czas na złożenie oświadczenia do promesy (inwestycyjnej) to 30 dni roboczych, od dnia jej udzielenia w Aplikacji.
 3. Dla samorządów, które przed wejściem w życie chwały 87/2022 nie złożyły w terminie oświadczenia do promesy, termin ten biegnie na nowo od 26 kwietnia i wynosi 30 dni roboczych.

26.04.2022

W związku z nowelizacją uchwały z 1 lipca 2021 r. nr 84/2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przyjętą przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2022 r., informujemy, że w najbliższych dniach dostosujemy treść regulaminów organizacyjnych wszystkich edycji naboru wniosków. Uchwała weszła już w życie i ma zastosowanie do wszystkich czterech ogłoszonych dotychczas edycji naboru wniosków.

Informacje o zmianach wprowadzonych uchwałą.

26.04.2022

Rząd przyjął dziś (26.04.2022r.) uchwałę, która wprowadza zmiany w Rządowym Funduszu Polski Ład: Programie Inwestycji Strategicznych. Samorządy mają teraz 9 miesięcy od dnia otrzymania wstępnej promesy inwestycyjnej na ogłoszenie przetargów. Przed zmianą okres ten wynosił 6 miesięcy. Dłuższy jest też termin na złożenie oświadczenia o podpisaniu umowy z wykonawcą.

Ze zmian wynika, że Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), które otrzymały dofinansowanie z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych mogą ogłosić postępowania zakupowe najpóźniej do 18 sierpnia 2022 r.

Rządowa uchwała wydłuża też termin na złożenie oświadczenia o podpisaniu umowy z wykonawcą. Samorządy po rozstrzygnięciu przetargu wnioskują do BGK o wydanie promesy inwestycyjnej, od dnia jej otrzymania miały dotąd 14 dni roboczych na podpisanie umowy z wykonawcą i przesłanie odpowiedniego oświadczenia do BGK. Po zmianach termin ten wynosi 30 dni roboczych. Wydłużony termin dotyczy również samorządów, które wcześniej spóźniły się ze złożeniem oświadczenia – od dziś one także mają 30 dni na przekazanie go do BGK.

Wprowadzone przez rząd zmiany wynikają z postulatów samorządów i przedsiębiorców, a także z wywołanej przez rosyjską agresję na Ukrainę sytuacji w gospodarce i na rynku wykonawców.

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program dofinansowania inwestycji realizowanych przez JST. Wsparcie może wynieść nawet 95 proc. kosztów inwestycji. Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem programu.

21.12.2021

W związku z licznymi pytaniami jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, które otrzymały promesy wstępne dofinansowania inwestycji, informujemy, że:

 • Czas 6 m-cy na rozpoczęcie procesu przetargowego to ogłoszenie postępowania zakupowego przez JST, w terminie 6 miesięcy, liczonego od daty udostępnienia promesy wstępnej w Aplikacji.

Jeżeli wszczęte postępowanie nie zakończy się wyborem wykonawcy/wykonawców, to można w okresie tych 6 miesięcy ponawiać przetarg.

Na podstawie Załącznika do Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r.§ 7.pkt 1-3:

„1. Postępowanie zakupowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców inwestycji powinno zostać ogłoszone przez wnioskodawcę nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia przez BGK wnioskodawcy wstępnej promesy w aplikacji do obsługi Programu, o której mowa w Regulaminie określonym na podstawie § 11.

2. Wnioskodawca przekazuje BGK informację potwierdzającą ogłoszenie postępowania zakupowego w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji do obsługi Programu, o której mowa w Regulaminie określonym na podstawie § 11.

3. Nierozpoczęcie postępowania zakupowego w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z rezygnacją wnioskodawcy z dofinansowania inwestycji z Programu, o czym BGK informuje Prezesa Rady Ministrów.”

 • Płatności dla poszczególnych okresów inwestycji wynikają z treści §9 ust.2 Załącznika do Uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Beneficjent powinien kształtować postanowienia umowy z wykonawcą tak, aby odpowiadały płatnościom transz określonych w Regulaminie Programu. Transze, o których jest mowa w Regulaminie odnoszą się do płatności z Promesy. Środki finansowe stanowiące udział własny w Programie przeznaczone do zapłaty wynagrodzenia umownego wykonawcy, powinny być uruchamiane w pierwszej kolejności, a dopiero w drugiej kolejności transze z promesy. 

Na podstawie Załącznika do Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych § 9. Pkt. 2.:

„2. Wypłata dofinansowania z Programu na podstawie promesy może nastąpić jednorazowo lub w transzach, w zależności od okresu realizacji inwestycji zgodnie z następującymi zasadami:

1) w przypadku inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wypłata pełnej kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie następuje

po zakończeniu realizacji inwestycji;

2) w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy, wypłata środków wynikających z promesy nastąpi w dwóch transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie,

b) druga transza w wysokości kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej transzy;

3) w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata środków wynikających z promesy nastąpi w trzech transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie,

b) druga transza w wysokości nie wyższej niż 30% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie,

c) trzecia transza w wysokości kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie pomniejszonej o kwoty wypłacone w ramach wcześniejszych transz.”

 • ”Posiadanie udziału własnego”, używane w Regulaminie, oznacza zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami nie później niż w dniu ogłoszenia przetargu. Transze, o których jest mowa w Regulaminie odnoszą się do płatności z Promesy. Środki finansowe stanowiące udział własny w Programie, powinny być uruchamiane w pierwszej kolejności, a dopiero w drugiej kolejności transze z promesy.

Ponadto zgodnie z Załącznikiem nr 12 do Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Pkt.3 cyt. „Beneficjent niniejszym oświadcza, że zapłacił Wykonawcy/Wykonawcom kwotę udziału własnego w wysokości ____________________________ PLN (słownie: ______________________________ złotych), jako część wynagrodzenia Wykonawcy za realizację prac w ramach Inwestycji.”

09.12.2021

INFORMACJA DLA JST DOTYCZĄCA KSZTAŁTOWANIA POSTĘPOWAŃ ZAKUPOWYCH DLA INWESTYCJI TRWAJĄCYCH DŁUŻEJ NIŻ 12 MIESIĘCY, REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ UMOWY.

W związku z licznymi pytaniami jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, które otrzymały promesy wstępne dofinansowania inwestycji, informujemy, że stosownie do treści §9 ust.2, pkt 3) Załącznika do Uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, dokonywana przez BGK (na podstawie promesy) wypłata dofinansowania na rzecz wnioskodawców - dla inwestycji, których realizacja trwa dłużej niż 12 miesięcy - odbywa się w trzech transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac związanych z realizacją inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 proc. kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie;

b) druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 proc. kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie;

c) trzecia transza w wysokości kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie, pomniejszonej o kwoty wypłacone we wcześniejszych transzach.

Wnioskodawcy są zobowiązani do takiego ukształtowania postępowania zakupowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy/Wykonawców inwestycji objętej dofinansowaniem w zakresie wypłaty wynagrodzenia umownego, aby umożliwiało pokrycie należności Wykonawcy/Wykonawców w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wypłaty dofinansowania z Programu, opisanymi w pkt a-c.

Etapy inwestycji należy określać w odniesieniu do całej inwestycji, a nie oddzielnie do każdej, realizowanej w ramach inwestycji umowy.

27.07.2021

Od 27 lipca wprowadzamy ważne zmiany w Rządowym Funduszu Polski Ład: Programie Inwestycji Strategicznych.

Po pierwsze, w związku z dużym zainteresowaniem programem wydłużamy termin składania wniosków o dofinansowanie inwestycji. Samorządy mogą składać wnioski do 15 sierpnia 2021 roku (a nie do 30 lipca, jak było pierwotnie zaplanowane). Zmienia się także termin, do którego JST/związki JST mogą złożyć wniosek o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład - będzie to 8 sierpnia 2021 r. 

Po drugie, przygotowaliśmy interpretację do regulaminu Programu, która wyjaśnia szczegółowo kwestie wkładu własnego oraz oświadczenia o środkach publicznych.

Wyjaśniamy, że: „posiadanie udziału własnego”, używane w regulaminie, oznacza zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami, nie później niż w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację inwestycji. 

Dodatkowo w odniesieniu do składanego przez wnioskodawcę oświadczenia o środkach publicznych wskazujemy, iż użyte w oświadczeniu pojęcie „nie wnioskował” oznacza trwające, nierozstrzygnięte postępowania, dotyczące przyznania środków publicznych (w dowolnej formie) na pokrycie ww. wydatków. Użyte w przywołanym oświadczeniu sformułowanie „nie będzie wnioskował” oznacza zobowiązanie Wnioskodawcy aktualizujące się w sytuacji przyznania dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji.

Po trzecie, od 27 lipca 2021 roku do wniosków złożonych w Aplikacji Polski Ład o statusie „przekazane do Banku” uruchomimy możliwość dodania komentarza. W polu „komentarz” samorządy będą miały dodatkowe 2000 znaków. Opcja „Dodaj komentarz” pojawi się dla wszystkich złożonych i przekazanych do banku wniosków. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją dodania opcjonalnego komentarza do wniosku o dofinansowanie w Programie Inwestycji Strategicznych.

Warto wiedzieć! Pojęcie „posiadania udziału własnego”, używane w Regulaminie Naboru wniosków o dofinansowanie i jego załącznikach, oznacza zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami nie później niż w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację inwestycji.

Przypominamy, że każda jednostka samorządu terytorialnego oraz związek JST może mieć dokładnie dwóch użytkowników Aplikacji Polski Ład. Tylko te osoby mogą składać dokumenty za jej pośrednictwem. Ze względów bezpieczeństwa dbajmy o poufność haseł i zachowujmy wszystkie wymogi proceduralne użytkowania Aplikacji, określone (identycznie) w regulaminach poszczególnych edycji naboru wniosków o dofinansowanie.

Kontakt

Pytania dotyczące Programu można kierować do opiekunów programu w Regionach BGK: 

 

RegionImię i nazwiskoTelefon kontaktowy
Region DolnośląskiGrzegorz Łyczko517 884 273
Region DolnośląskiPiotr Buzar517 884 272
Region DolnośląskiEwa Nowak-Iskra22 475 25 00
Region DolnośląskiAdelina Ottlik22 475 25 00
Region DolnośląskiWojciech Jaworski22 475 25 00
Region Kujawsko-PomorskiMarzena Łukowska517 884 269
Region Kujawsko-PomorskiMarcin Wiecki22 475 23 00
Region Kujawsko-PomorskiKatarzyna Bekisz22 475 23 00
Region Kujawsko-PomorskiAnna Wiznerowicz22 475 23 00
Region LubelskiMichał Mączka519 018 390
Region LubelskiGrzegorz Łyczko517 884 273
Region LubelskiTomasz Bembenek22 475 16 00
Region LubelskiIzabela Przewłocka22 475 16 00
Region LubuskiMichał Motowidełko519 018 348
Region LubuskiEdyta Płanka22 475 26 00
Region LubuskiMateusz Tur22 475 26 00
Region ŁódzkiRemigiusz Ślipiec517 884 268
Region ŁódzkiAnna Pawlak797 020 672
Region ŁódzkiBeata Janusz-Kozłowska22 475 17 00
Region ŁódzkiMarcin Pawlik22 475 17 00
Region MałopolskiGrzegorz Kwiatkowski572 931 946
Region MałopolskiRenata Deptała22 475 14 00
Region MałopolskiGrażyna Trytek22 475 14 00
Region MałopolskiAdrian Orłowski22 475 14 00
Region MazowieckiWiktor Wawreszuk517 884 037
Region MazowieckiMonika Kamecka22 475 93 33
Region MazowieckiAgnieszka Bar22 475 93 33
Region MazowieckiAgata Sobolewska22 475 93 33
Region OpolskiMarek Wiza517 884 270
Region OpolskiHenryk Griner22 475 19 00
Region OpolskiZygmunt Pisarski22 475 19 00
Region PodkarpackiPiotr Olszówka517 884 022
Region PodkarpackiHubert Ząbek22 475 21 00
Region PodkarpackiBeata Rapa22 475 21 00
Region PodkarpackiKonrad Skomra22 475 21 00
Region PodlaskiJacek Chańko517 884 267
Region PodlaskiUrszula Bielawiec22 475 10 00
Region PodlaskiKonrad Korniluk22 475 10 00
Region PodlaskiBarbara Łaszczuk22 475 10 00
Region PodlaskiIzabela Domanowska22 475 10 00
Region PomorskiMichał Maliński517 884 274
Region PomorskiIwona Kasperowicz22 475 11 00
Region PomorskiMonika Kasińska22 475 11 00
Region ŚląskiMariusz Pakuza505 577 565
Region ŚląskiJózef Piętoń22 475 12 00
Region ŚląskiRobert Ferdyn22 475 12 00
Region ŚwiętokrzyskiRobert Książka517 884 277
Region ŚwiętokrzyskiGrzegorz Łyczko517 884 273
Region ŚwiętokrzyskiPiotr Waluszewski22 475 13 00
Region ŚwiętokrzyskiJustyna Wieteska-Sowińska22 475 13 00
Region ŚwiętokrzyskiMarcin Piętak22 475 13 00
Region Warmińsko-MazurskiPiotr Kujawa517 884 025
Region Warmińsko-MazurskiAnna Bułło22 475 18 00
Region Warmińsko-MazurskiBogusław Markowicz22 475 18 00
Region Warmińsko-MazurskiRafał Maciejewski22 475 18 00
Region Warmińsko-MazurskiAleksandra Pustelak22 475 18 00
Region WielkopolskiPaweł Polikowski519 018 354
Region WielkopolskiKrzysztof Antczak22 475 20 00
Region WielkopolskiKatarzyna Dworska22 475 20 00
Region WielkopolskiMichał Motowidełko519 018 348
Region ZachodniopomorskiAnna Pawlak797 020 672
Region ZachodniopomorskiAnna Krzeszewska512 762 440
Region ZachodniopomorskiElżbieta Nader22 475 22 00
Region ZachodniopomorskiBartłomiej Hanas22 475 22 00

Infolinia 801 598 888 / 22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30)

Pytania dotyczące Programu Inwestycji Strategicznych można także kierować na adres e-mail: [email protected] oraz tel: 517 884 300 (kwestie merytoryczne).