Powrót

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Dla kogo?

Jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego

Na co?

Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych

Termin naboru

2.07.2021-15.08.2021 r.

Wypłaty środków

Wypłaty środków są realizowane w tzw. oknach płatniczych: 15-ego i 25-ego każdego miesiąca

O programie

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.

Pierwszy nabór wniosków

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W pierwszym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji:

 • priorytet 1: 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego)
 • priorytet 2: 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego)
 • priorytet 3: 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego)
 • priorytet 4: 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego)

Szczegółowa lista obszarów priorytetowych znajduje się w zakładce „Przeznaczenie środków”.


Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku

W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

 • 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Informacje dotyczące naborów dostępne są w zakładce „Nabory wniosków”.


Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

 • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
 • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji)

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.


 

Korzyści z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Pobudzenie aktywności inwestycyjnej JSTRozwój lokalnej przedsiębiorczościPoprawa warunków życia obywateliPowstanie nowych miejsc pracyWsparcie zrównoważonego rozwojuEfektywne zaangażowanie sektora finansowego

Przeznaczenie środków

W pierwszym naborze wniosków w Programie Inwestycji Strategicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogły wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 35 obszarów.

Priorytet 1:

 • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni
 • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego
 • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego
 • budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja
 • odnawialne źródła energii

Priorytet 2:

 • tabor z napędem zeroemisyjnym
 • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego
 • budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej
 • cyfryzacja usług publicznych i komunalnych
 • poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych
 • innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce
 • rewitalizacja obszarów miejskich
 • budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej

Priorytet 3:

 • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni
 • budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego
 • tabor transportu kolejowego
 • tabor transportu tramwajowego
 • tabor z napędem niskoemisyjnym
 • budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej
 • gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie
 • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego
 • budowa i modernizacja infrastruktury społecznej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej
 • rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych

Priorytet 4:

 • tabor zbiorowego transportu drogowego
 • tabor zbiorowego transportu wodnego
 • budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej
 • budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości
 • budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych
 • inne, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jak korzystać?

JST oraz ich związki mogą składać wnioski o dofinansowanie w czasie edycji naboru wniosków ogłaszanej przez BGK. Wnioski należy składać za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład, która służy do obsługi programu. 

Jak wnioskować o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (nabór pierwszy)?

Krok 1: Dostęp do Aplikacji Polski Ład

Aby uzyskać dostęp do aplikacji osoba uprawniona do wykonywania czynności w imieniu JST/związku JST, składa poprzez platformę ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad, wniosek o nadanie dostępu do aplikacji. Wniosek powinien zostać wysłany z profilu ePUAP należącego do JST/związku JST.

Pobierz formularz wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład (plik .rar, 250 KB)

Do wniosku należy załączyć:

Związki JST powinny załączyć do wniosku również swój statut.

Dane do logowania w aplikacji zostaną przekazane po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza, na adres e-mail wskazany we wniosku.

Pobierz instrukcję składania wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład (plik .pdf, 561 KB)

Krok 2: Wniosek o dofinansowanie

W czasie ogłoszonego naboru, JST/związki JST składają wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych wraz z opisem planowanej inwestycji za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład

We wniosku o dofinansowanie należy m.in. z rozwijanej listy wybrać obszar priorytetowy, w którym mieści się planowana inwestycja, podać nazwę inwestycji oraz opisać jej charakter.

Pobierz instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w Programie Inwestycji Strategicznych (plik .pdf, 557 KB)

Krok 3: Decyzja o dofinansowaniu

Decyzję o dofinansowaniu danej inwestycji z programu, na podstawie złożonego wniosku, podejmuje Prezes Rady Ministrów.

Krok 4: Promesa

Po decyzji Prezesa Rady Ministrów o objęciu danej inwestycji dofinansowaniem ze środków programu, BGK wystawia promesę wstępną, dzięki której JST/związek JST może uruchomić postępowanie zakupowe niezbędne do realizacji inwestycji. Po rozstrzygnięciu postępowań zakupowych JST/związek JST wnioskuje do BGK (za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład) o udzielenie promesy inwestycyjnej dofinansowania inwestycji ze środków programu.

Pobierz instrukcję składania oświadczenia do promesy wstępnej (plik .pdf, 723 KB).

Pobierz instrukcję pobrania promesy wstępnej (plik .pdf, 649,1 KB).

Pobierz instrukcję złożenia wniosku o udzielenie promesy (plik .pdf, 542 KB).

Krok 5: Wypłata dofinansowania

Po podpisaniu umów z wykonawcą/wykonawcami i realizacji inwestycji (lub jej etapów) JST/związek JST wnioskuje do BGK o wypłatę z promesy (lub jej transzy), zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. Wypłaty będą realizowane w tzw. oknach płatniczych ogłaszanych na stronie internetowej banku.

Zobacz film: Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Nabory wniosków

Ogłoszenia o naborach wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego/związków JST.

Wyniki naboru - edycja 1

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. 

Warto wiedzieć: Informacja o objęciu inwestycji dofinansowaniem będzie dostępna dla JST/związków JST w Aplikacji Polski Ład (na kontach użytkowników) najpóźniej we wtorek 26 października 2021 roku.

Pobierz instrukcję pobrania promesy wstępnej (plik, .pdf, 649,1 KB).

Materiały graficzne dla JST

Zachęcamy samorządy, których projekty zostały objęte dofinansowaniem, do korzystania z przygotowanego szablonu grafiki. Szablon mogą Państwo wykorzystywać np. w mediach społecznościowych do informowania mieszkańców o otrzymaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Aplikacja Polski Ład

JST oraz ich związki mogą składać wnioski o dofinansowanie w czasie edycji naboru wniosków ogłaszanej przez BGK. Wnioski należy składać za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład. Informacje, jak uzyskać dostęp do aplikacji znajdują się w zakładce „Jak korzystać”.

Po uzyskaniu dostępu należy zalogować się do aplikacji i złożyć wniosek o dofinansowanie:

Przejdź do Aplikacji Polski Ład.

Wzory dokumentów oraz instrukcje znajdują się w zakładce „Dokumenty"

Zobacz film: Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Dokumenty

Regulamin

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zawierający wzory następujących formularzy:

 • Wzór Wniosku o nadanie dostępu do aplikacji
 • Wzór pełnomocnictwa udzielonego przez Reprezentanta
 • Wzór pełnomocnictwa udzielonego przez Skarbnika
 • Instrukcja składnia wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polsk Ład
 • Wzór wniosku o dofinansowanie z Programu
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 • Wzór Wstępnej Promesy
 • Wzór oświadczenia do Wstępnej promesy
 • Wzór Wniosku o Promesę
 • Wzór Promesy
 • Wzór oświadczenia do Promesy
 • Wzór wniosku o zmianę warunków Promesy
 • Wzór wniosku o wypłatę
 • Wzór wniosku o przywrócenie terminu
 • Wzór wniosku o wydanie warunków zmiany Promesy
 • Wniosek o zmianę inwestycji

Wzory dokumentów i instrukcje

Materiały promocyjne dla JST

Projekt tablicy informacyjnej

Obowiązki w zakresie podejmowanych przez Beneficjentów działań informacyjnych zostały określone w § 10 uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. ze zmianami.

Działania informacyjne powinny być podejmowane z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953).

Polski Ład – logotypy

Grafiki dla JST, których projekty zostały objęte dofinansowaniem w 1 edycji naboru

Zachęcamy samorządy, których projekty zostały objęte dofinansowaniem, do korzystania z przygotowanego szablonu grafiki. Szablon mogą Państwo wykorzystywać np. w mediach społecznościowych do informowania mieszkańców o otrzymaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Komunikaty

10.08.2022

Przypominamy, że dla 1. edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych, z dniem 18 sierpnia 2022 r. upływa termin na:

 • ogłoszenie postępowania zakupowego i jednocześnie
 • złożenie w Aplikacji Polski Ład informacji o tym fakcie (Oświadczenie wnioskodawcy do promesy wstępnej – załącznik nr 7a do Regulaminu).

Prosimy pamiętać, że po tym dniu, zarówno ogłoszenie postepowania zakupowego jak i złożenie oświadczenia, nie będzie już możliwe.

Tutaj dowiedzą się Państwo jak sprawdzić, czy oświadczenie do wstępnej promesy zostało złożone prawidłowo.

Instrukcja, jak prawidłowo złożyć oświadczenie znajduje się tutaj.

10.05.2022

Zmiany wprowadzone uchwałą nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. dla wszystkich edycji naborów wniosków  o dofinansowanie z Programu.

 1. Obowiązującym terminem na ogłoszenie postępowania zakupowego jest termin 9 miesięcy od dnia udostępnienia w Aplikacji wstępnych promes.
 2. Czas na złożenie oświadczenia do promesy (inwestycyjnej) to 30 dni roboczych, od dnia jej udzielenia w Aplikacji.
 3. Dla samorządów, które przed wejściem w życie chwały 87/2022 nie złożyły w terminie oświadczenia do promesy, termin ten biegnie na nowo od 26 kwietnia i wynosi 30 dni roboczych.

26.04.2022

W związku z nowelizacją uchwały z 1 lipca 2021 r. nr 84/2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przyjętą przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2022 r., informujemy, że w najbliższych dniach dostosujemy treść regulaminów organizacyjnych wszystkich edycji naboru wniosków. Uchwała weszła już w życie i ma zastosowanie do wszystkich czterech ogłoszonych dotychczas edycji naboru wniosków.

Informacje o zmianach wprowadzonych uchwałą.

26.04.2022

Rząd przyjął dziś (26.04.2022r.) uchwałę, która wprowadza zmiany w Rządowym Funduszu Polski Ład: Programie Inwestycji Strategicznych. Samorządy mają teraz 9 miesięcy od dnia otrzymania wstępnej promesy inwestycyjnej na ogłoszenie przetargów. Przed zmianą okres ten wynosił 6 miesięcy. Dłuższy jest też termin na złożenie oświadczenia o podpisaniu umowy z wykonawcą.

Ze zmian wynika, że Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), które otrzymały dofinansowanie z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych mogą ogłosić postępowania zakupowe najpóźniej do 18 sierpnia 2022 r.

Rządowa uchwała wydłuża też termin na złożenie oświadczenia o podpisaniu umowy z wykonawcą. Samorządy po rozstrzygnięciu przetargu wnioskują do BGK o wydanie promesy inwestycyjnej, od dnia jej otrzymania miały dotąd 14 dni roboczych na podpisanie umowy z wykonawcą i przesłanie odpowiedniego oświadczenia do BGK. Po zmianach termin ten wynosi 30 dni roboczych. Wydłużony termin dotyczy również samorządów, które wcześniej spóźniły się ze złożeniem oświadczenia – od dziś one także mają 30 dni na przekazanie go do BGK.

Wprowadzone przez rząd zmiany wynikają z postulatów samorządów i przedsiębiorców, a także z wywołanej przez rosyjską agresję na Ukrainę sytuacji w gospodarce i na rynku wykonawców.

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program dofinansowania inwestycji realizowanych przez JST. Wsparcie może wynieść nawet 95 proc. kosztów inwestycji. Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem programu.

21.12.2021

W związku z licznymi pytaniami jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, które otrzymały promesy wstępne dofinansowania inwestycji, informujemy, że:

 • Czas 6 m-cy na rozpoczęcie procesu przetargowego to ogłoszenie postępowania zakupowego przez JST, w terminie 6 miesięcy, liczonego od daty udostępnienia promesy wstępnej w Aplikacji.

Jeżeli wszczęte postępowanie nie zakończy się wyborem wykonawcy/wykonawców, to można w okresie tych 6 miesięcy ponawiać przetarg.

Na podstawie Załącznika do Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r.§ 7.pkt 1-3:

„1. Postępowanie zakupowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców inwestycji powinno zostać ogłoszone przez wnioskodawcę nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia przez BGK wnioskodawcy wstępnej promesy w aplikacji do obsługi Programu, o której mowa w Regulaminie określonym na podstawie § 11.

2. Wnioskodawca przekazuje BGK informację potwierdzającą ogłoszenie postępowania zakupowego w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji do obsługi Programu, o której mowa w Regulaminie określonym na podstawie § 11.

3. Nierozpoczęcie postępowania zakupowego w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z rezygnacją wnioskodawcy z dofinansowania inwestycji z Programu, o czym BGK informuje Prezesa Rady Ministrów.”

 • Płatności dla poszczególnych okresów inwestycji wynikają z treści §9 ust.2 Załącznika do Uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Beneficjent powinien kształtować postanowienia umowy z wykonawcą tak, aby odpowiadały płatnościom transz określonych w Regulaminie Programu. Transze, o których jest mowa w Regulaminie odnoszą się do płatności z Promesy. Środki finansowe stanowiące udział własny w Programie przeznaczone do zapłaty wynagrodzenia umownego wykonawcy, powinny być uruchamiane w pierwszej kolejności, a dopiero w drugiej kolejności transze z promesy. 

Na podstawie Załącznika do Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych § 9. Pkt. 2.:

„2. Wypłata dofinansowania z Programu na podstawie promesy może nastąpić jednorazowo lub w transzach, w zależności od okresu realizacji inwestycji zgodnie z następującymi zasadami:

1) w przypadku inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wypłata pełnej kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie następuje

po zakończeniu realizacji inwestycji;

2) w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy, wypłata środków wynikających z promesy nastąpi w dwóch transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie,

b) druga transza w wysokości kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej transzy;

3) w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata środków wynikających z promesy nastąpi w trzech transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie,

b) druga transza w wysokości nie wyższej niż 30% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie,

c) trzecia transza w wysokości kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie pomniejszonej o kwoty wypłacone w ramach wcześniejszych transz.”

 • ”Posiadanie udziału własnego”, używane w Regulaminie, oznacza zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami nie później niż w dniu ogłoszenia przetargu. Transze, o których jest mowa w Regulaminie odnoszą się do płatności z Promesy. Środki finansowe stanowiące udział własny w Programie, powinny być uruchamiane w pierwszej kolejności, a dopiero w drugiej kolejności transze z promesy.

Ponadto zgodnie z Załącznikiem nr 12 do Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Pkt.3 cyt. „Beneficjent niniejszym oświadcza, że zapłacił Wykonawcy/Wykonawcom kwotę udziału własnego w wysokości ____________________________ PLN (słownie: ______________________________ złotych), jako część wynagrodzenia Wykonawcy za realizację prac w ramach Inwestycji.”

09.12.2021

INFORMACJA DLA JST DOTYCZĄCA KSZTAŁTOWANIA POSTĘPOWAŃ ZAKUPOWYCH DLA INWESTYCJI TRWAJĄCYCH DŁUŻEJ NIŻ 12 MIESIĘCY, REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ UMOWY.

W związku z licznymi pytaniami jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, które otrzymały promesy wstępne dofinansowania inwestycji, informujemy, że stosownie do treści §9 ust.2, pkt 3) Załącznika do Uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, dokonywana przez BGK (na podstawie promesy) wypłata dofinansowania na rzecz wnioskodawców - dla inwestycji, których realizacja trwa dłużej niż 12 miesięcy - odbywa się w trzech transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac związanych z realizacją inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 proc. kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie;

b) druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 proc. kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie;

c) trzecia transza w wysokości kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie, pomniejszonej o kwoty wypłacone we wcześniejszych transzach.

Wnioskodawcy są zobowiązani do takiego ukształtowania postępowania zakupowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy/Wykonawców inwestycji objętej dofinansowaniem w zakresie wypłaty wynagrodzenia umownego, aby umożliwiało pokrycie należności Wykonawcy/Wykonawców w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wypłaty dofinansowania z Programu, opisanymi w pkt a-c.

Etapy inwestycji należy określać w odniesieniu do całej inwestycji, a nie oddzielnie do każdej, realizowanej w ramach inwestycji umowy.

27.07.2021

Od 27 lipca wprowadzamy ważne zmiany w Rządowym Funduszu Polski Ład: Programie Inwestycji Strategicznych.

Po pierwsze, w związku z dużym zainteresowaniem programem wydłużamy termin składania wniosków o dofinansowanie inwestycji. Samorządy mogą składać wnioski do 15 sierpnia 2021 roku (a nie do 30 lipca, jak było pierwotnie zaplanowane). Zmienia się także termin, do którego JST/związki JST mogą złożyć wniosek o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład - będzie to 8 sierpnia 2021 r. 

Po drugie, przygotowaliśmy interpretację do regulaminu Programu, która wyjaśnia szczegółowo kwestie wkładu własnego oraz oświadczenia o środkach publicznych.

Wyjaśniamy, że: „posiadanie udziału własnego”, używane w regulaminie, oznacza zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami, nie później niż w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację inwestycji. 

Dodatkowo w odniesieniu do składanego przez wnioskodawcę oświadczenia o środkach publicznych wskazujemy, iż użyte w oświadczeniu pojęcie „nie wnioskował” oznacza trwające, nierozstrzygnięte postępowania, dotyczące przyznania środków publicznych (w dowolnej formie) na pokrycie ww. wydatków. Użyte w przywołanym oświadczeniu sformułowanie „nie będzie wnioskował” oznacza zobowiązanie Wnioskodawcy aktualizujące się w sytuacji przyznania dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji.

Po trzecie, od 27 lipca 2021 roku do wniosków złożonych w Aplikacji Polski Ład o statusie „przekazane do Banku” uruchomimy możliwość dodania komentarza. W polu „komentarz” samorządy będą miały dodatkowe 2000 znaków. Opcja „Dodaj komentarz” pojawi się dla wszystkich złożonych i przekazanych do banku wniosków. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją dodania opcjonalnego komentarza do wniosku o dofinansowanie w Programie Inwestycji Strategicznych.

Warto wiedzieć! Pojęcie „posiadania udziału własnego”, używane w Regulaminie Naboru wniosków o dofinansowanie i jego załącznikach, oznacza zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami nie później niż w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację inwestycji.

Przypominamy, że każda jednostka samorządu terytorialnego oraz związek JST może mieć dokładnie dwóch użytkowników Aplikacji Polski Ład. Tylko te osoby mogą składać dokumenty za jej pośrednictwem. Ze względów bezpieczeństwa dbajmy o poufność haseł i zachowujmy wszystkie wymogi proceduralne użytkowania Aplikacji, określone (identycznie) w regulaminach poszczególnych edycji naboru wniosków o dofinansowanie.

Kontakt

Pytania dotyczące Programu można kierować do opiekunów programu w Regionach BGK: 

 

RegionImię i nazwiskoTelefon kontaktowy
Region DolnośląskiGrzegorz Łyczko517 884 273
Region DolnośląskiPiotr Buzar517 884 272
Region Kujawsko-PomorskiMarzena Łukowska517 884 269
Region LubelskiMichał Mączka519 018 390
Region LubuskiMichał Motowidełko519 018 348
Region ŁódzkiRemigiusz Ślipiec517 884 268
Region MałopolskiGrzegorz Kwiatkowski572 931 946
Region MazowieckiWiktor Wawreszuk517 884 037
Region MazowieckiRobert Książka517 884 277
Region MazowieckiPiotr Kujawa517 884 025
Region OpolskiMarek Wiza517 884 270
Region PodkarpackiPiotr Olszówka517 884 022
Region PodlaskiJacek Chańko517 884 267
Region PodlaskiMichał Maliński517 884 274
Region PomorskiMichał Maliński517 884 274
Region PomorskiAnna Krzeszewska512 762 440
Region ŚląskiMariusz Pakuza505 577 565
Region ŚląskiMarek Wiza517 884 270
Region ŚwiętokrzyskiRobert Książka517 884 277
Region Warmińsko-MazurskiPiotr Kujawa517 884 025
Region WielkopolskiPaweł Polikowski519 018 354
Region WielkopolskiMichał Motowidełko519 018 348
Region ZachodniopomorskiAnna Pawlak797 020 672

Infolinia 801 598 888 / 22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30)

Pytania dotyczące Programu Inwestycji Strategicznych można także kierować na adres e-mail: [email protected] oraz tel: 517 884 300 (kwestie merytoryczne).