Powrót

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja piąta - Rozwój stref przemysłowych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Dla kogo?

Jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego

Na co?

Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych

Termin naboru

21.06.2022-26.07.2022 r.

Wypłaty środków

Wypłaty środków są realizowane w tzw. oknach płatniczych: 15-ego i 25-ego każdego miesiąca

Szanowni Państwo,

13 października 2022 roku weszła w życie nowa uchwała Rady Ministrów nr 205/2022, która zmienia uchwałę nr 84/2021 z 1 lipca 2021 roku, powołującą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zmiany dotyczą wszystkich edycji naboru wniosków i za wyjątkiem wniosku o zmianę inwestycji (od 1 grudnia 2022 r.) – są już obowiązujące.

Pracujemy nad dostosowaniem do zmian Aplikacji Polski Ład oraz treści regulaminów wszystkich edycji. O zakończeniu prac poinformujemy natychmiast po ich zakończeniu.

O programie

Piąta edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja piąta – Rozwój Stref Przemysłowych).

Termin naboru wniosków: 21 czerwca 2022 r. - 26 lipca 2022 r. godz. 17.00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W piątej edycji naboru wniosków o dofinansowanie wysokość dofinansowania wynosi:

 • 98 proc. wartości inwestycji (minimum 2 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:
  • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji gruntu.

Szczegółowa lista obszarów inwestycji znajduje się w zakładce „Przeznaczenie środków”.


Wnioski mogą zostać złożone na inwestycje, których celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez stworzenie lub poprawę warunków obsługi i rozwoju:

a) istniejących spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 80 ha, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren produkcji, z których przynajmniej 50 proc. powierzchni terenu było w dniu ogłoszenia naboru zagospodarowane infrastrukturą przemysłową

albo

b) planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 60 ha, które przynajmniej w 50 proc. stanowią własność:

 • Skarbu Państwa,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi,
 • oraz spółek, których dominującym właścicielem są podmioty wymienione powyżej,

dających możliwość ulokowania i uruchomienia produkcji przemysłowej i mogących być przeznaczone na takie cele wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

albo

c) międzynarodowych terminali intermodalnych o strategicznym znaczeniu gospodarczym, funkcjonujących w ramach sieci kompleksowej i bazowej TEN-T obejmującej linie kolejowe, porty i terminale kolejowo-drogowe.


Piąta edycja naboru wniosków o dofinansowanie „Rozwój stref przemysłowych” rozpoczęła się 21 czerwca 2022 r.trwała do 26 lipca 2022 r. do godz. 17.00.

W czasie piątego naboru każda JST czy związek JST może złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym:

 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 100 mln zł
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 250 mln zł

Informacje dotyczące naborów dostępne są w zakładce „Nabory wniosków”.


Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

 • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
 • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji)

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.


 

Korzyści z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Pobudzenie aktywności inwestycyjnej JSTRozwój lokalnej przedsiębiorczościPoprawa warunków życia obywateliPowstanie nowych miejsc pracyWsparcie zrównoważonego rozwojuEfektywne zaangażowanie sektora finansowego

Przeznaczenie środków

W piątej edycji naboru wniosków o dofinansowanie "Rozwój Stref Przemysłowych" w Programie Inwestycji Strategicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 4 obszarów:

 1. budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej;
 2. budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej;
 3. budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej;
 4. budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji gruntu.

 

Jak korzystać?

JST oraz ich związki mogą składać wnioski o dofinansowanie w czasie edycji naboru wniosków ogłaszanej przez BGK. Wnioski należy składać za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład, która służy do obsługi programu. 

Jak wnioskować o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych?

Krok 1: Dostęp do Aplikacji Polski Ład

Aby uzyskać dostęp do aplikacji osoba uprawniona do wykonywania czynności w imieniu JST/związku JST, składa poprzez platformę ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad, wniosek o nadanie dostępu do aplikacji. Wniosek powinien zostać wysłany z profilu ePUAP należącego do JST/związku JST.

Warto wiedzieć: JST, które mają już dostęp do Aplikacji Polski Ład (uzyskały go w czasie wcześniejszych naborów) nie muszą ponownie wnioskować o dostęp do aplikacji. Korzystają z tych samych, co we wcześniejszych naborach danych do logowania do Aplikacji.

Pobierz formularz wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład (plik .rar, 249 KB)

Do wniosku należy załączyć:

Związki JST powinny załączyć do wniosku również swój statut.

Dane do logowania w aplikacji zostaną przekazane po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza, na adres e-mail wskazany we wniosku.

Pobierz instrukcję składania wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład (plik .pdf, 558 KB)

Krok 2: Wniosek o dofinansowanie

W czasie ogłoszonego naboru JST/związki JST składają wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych wraz z opisem planowanej inwestycji za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład

We wniosku o dofinansowanie należy m.in. z rozwijanej listy wybrać obszar, w którym mieści się planowana inwestycja, podać nazwę inwestycji oraz opisać jej charakter.

Pobierz instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w Programie Inwestycji Strategicznych (plik .pdf, 568 KB)

Krok 3: Decyzja o dofinansowaniu

Decyzję o dofinansowaniu danej inwestycji z programu, na podstawie złożonego wniosku, podejmuje Prezes Rady Ministrów.

Krok 4: Promesa

Po decyzji Prezesa Rady Ministrów o objęciu danej inwestycji dofinansowaniem ze środków programu, BGK wystawia promesę wstępną, dzięki której JST/związek JST może uruchomić postępowanie zakupowe niezbędne do realizacji inwestycji. Po rozstrzygnięciu postępowań zakupowych JST/związek JST wnioskuje do BGK (za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład) o udzielenie promesy inwestycyjnej dofinansowania inwestycji ze środków programu.

Pobierz instrukcję składania oświadczenia do promesy wstępnej (plik .pdf, 723 KB).

Pobierz instrukcję pobrania promesy wstępnej (plik .pdf, 649,1 KB).

Pobierz instrukcję złożenia wniosku o udzielenie promesy (plik .pdf, 542 KB).

Krok 5: Wypłata dofinansowania

Po podpisaniu umów z wykonawcą/wykonawcami i realizacji inwestycji (lub jej etapów) JST/związek JST wnioskuje do BGK o wypłatę z promesy (lub jej transzy), zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. Wypłaty będą realizowane w tzw. oknach płatniczych ogłaszanych na stronie internetowej banku.

Zobacz film: Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Nabory wniosków

Ogłoszenia o naborach wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego/związków JST.

Aplikacja Polski Ład

JST oraz ich związki mogą składać wnioski o dofinansowanie w czasie edycji naboru wniosków ogłaszanej przez BGK. Wnioski należy składać za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład. Informacje, jak uzyskać dostęp do aplikacji znajdują się w zakładce „Jak korzystać?”. 

Wypełniony wniosek o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład należy wysłać poprzez platformę ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad. Wniosek powinien zostać wysłany z profilu ePUAP należącego do JST/związku JST. Informacje, jak uzyskać dostęp do aplikacji znajdują się w zakładce „Jak korzystać?”.

Warto wiedzieć: JST, które mają już dostęp do Aplikacji Polski Ład (uzyskały go w czasie wcześniejszych naborów) nie muszą ponownie wnioskować o dostęp do aplikacji. Korzystają z tych samych, co we wcześniejszych naborach danych do logowania do Aplikacji.

Po uzyskaniu dostępu należy zalogować się do aplikacji i złożyć wniosek o dofinansowanie:

Przejdź do Aplikacji Polski Ład.

Wzory dokumentów oraz instrukcje znajdują się w zakładce „Dokumenty".

Dokumenty

Regulamin, wzory dokumentów i instrukcje

Regulamin dla piątej edycji naboru wniosków o dofinansowanie "Rozwój stref przemysłowych" z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zawierający wzory następujących formularzy:

 • Wzór Wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji
 • Instrukcja wypełnienia i przekazania do BGK Wniosku o dostęp do Aplikacji
 • Wzór pełnomocnictwa udzielonego przez Reprezentanta
 • Wzór pełnomocnictwa udzielonego przez Skarbnika
 • Wzór Wniosku o dofinansowanie z Programu
 • Instrukcja wypełnienia Wniosku o dofinansowanie z Programu
 • Wzór Wstępnej promesy
 • Wzór oświadczenia do Wstępnej promesy
 • Wzór Wniosku o Promesę
 • Wzór Promesy
 • Wzór oświadczenia do Promesy
 • Wzór wniosku o zmianę warunków Promesy
 • Wzór Wniosku o Wypłatę

Komunikaty

14.10.2022

Rozstrzygnięto edycję Programu Inwestycji Strategicznych - Rozwój stref przemysłowych.

Znane są już wyniki 5. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Informacje o przyznaniu dofinansowania będą dostępne dla samorządowców w Aplikacji Polski Ład. 

Wyniki naboru opublikowano też na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Informacje o dofinansowaniu będą dostępne także na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Kontakt

Pytania dotyczące Programu można kierować do opiekunów programu w Regionach BGK: 

 

RegionImię i nazwiskoTelefon kontaktowy
Region DolnośląskiGrzegorz Łyczko517 884 273
Region DolnośląskiPiotr Buzar517 884 272
Region Kujawsko-PomorskiMarzena Łukowska517 884 269
Region LubelskiMichał Mączka519 018 390
Region LubelskiGrzegorz Łyczko517 884 273
Region LubuskiMichał Motowidełko519 018 348
Region ŁódzkiRemigiusz Ślipiec517 884 268
Region ŁódzkiAnna Pawlak797 020 672
Region MałopolskiGrzegorz Kwiatkowski572 931 946
Region MazowieckiWiktor Wawreszuk517 884 037
Region OpolskiMarek Wiza517 884 270
Region PodkarpackiPiotr Olszówka517 884 022
Region PodlaskiJacek Chańko517 884 267
Region PomorskiMichał Maliński517 884 274
Region ŚląskiMariusz Pakuza505 577 565
Region ŚląskiMarek Wiza517 884 270
Region ŚwiętokrzyskiRobert Książka517 884 277
Region Warmińsko-MazurskiPiotr Kujawa517 884 025
Region WielkopolskiPaweł Polikowski519 018 354
Region WielkopolskiMichał Motowidełko519 018 348
Region ZachodniopomorskiAnna Pawlak797 020 672
Region ZachodniopomorskiAnna Krzeszewska512 762 440

Infolinia 801 598 888 / 22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30)

Pytania dotyczące Programu Inwestycji Strategicznych można także kierować na adres e-mail: [email protected] oraz tel: 517 884 300 (kwestie merytoryczne). 

Wniosek o nadanie uprawnień do Aplikacji Polski Ład

Pobierz formularz wniosku o nadanie uprawnień, wypełnij i wyślij do nas przez ePUAP na skrzynkę /BGK/polskilad

Instrukcja do wniosku o nadanie uprawnień do Aplikacji Polski Ład

Złóż wniosek o dofinansowanie w Aplikacji Polski Ład

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie składanego w Aplikacji Polski Ład