Powrót

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga
Dla kogo?
Jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego
Na co?
Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych

Warto wiedzieć! Pojęcie „posiadania udziału własnego”, używane w Regulaminie Naboru wniosków o dofinansowanie i jego załącznikach, oznacza zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami nie później niż w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację inwestycji.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Drugi nabór wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Termin naboru wniosków: 28 grudnia 2021 r. - 15 lutego 2022 r. do godz. 17.00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W drugim pilotażowym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależy od obszaru inwestycji:

 • 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:
  • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni;
  • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego;
  • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja;
  • odnawialne źródła energii;
 • 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:
  • tabor z napędem zeroemisyjnym;
  • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego;
  • budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej;
  • cyfryzacja usług publicznych i komunalnych;
  • poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych;
  • innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce;
  • rewitalizacja obszarów miejskich;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej;
 • 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:
  • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego;
  • tabor transportu kolejowego;
  • tabor transportu tramwajowego;
  • tabor z napędem niskoemisyjnym;
  • budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej;
  • gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie;
  • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego;
  • budowa i modernizacja infrastruktury społecznej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej;
  • rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych;
 • 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:
  • tabor zbiorowego transportu drogowego;
  • tabor zbiorowego transportu wodnego;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej;
  • budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości;
  • budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych;
  • rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych.

Szczegółowa lista obszarów inwestycji znajduje się w zakładce „Przeznaczenie środków”.

Dodatkowo, gminy popegeerowskie mogą także złożyć wniosek o dofinansowanie realizowanych inwestycji w naborze wniosków dla gmin popegeerowskich (Edycja trzecia – PGR). Więcej informacji na stronie naboru wniosków dla gmin popegeerowskich.Druga edycja naboru wniosków rozpocznie się 28 grudnia 2021 r. i potrwa do 15 lutego 2022 r. do godz. 17.00 

W czasie drugiego naboru każda JST czy związek JST będzie mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

 • 1 wniosekktórego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania, nieprzekraczającym 5 milionów złotych, jest obligatoryjny.

Informacje dotyczące naborów dostępne są w zakładce „Nabory wniosków”.
 Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

 • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
 • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji)

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.
 


 

Korzyści z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

drugim naborze wniosków w Programie Inwestycji Strategicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 36 obszarów.

 1. budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej;
 2. budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni;
 3. budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego;
 4. budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego;
 5. budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja;
 6. odnawialne źródła energii;
 7. tabor z napędem zeroemisyjnym;
 8. budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego;
 9. budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej;
 10. budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej;
 11. cyfryzacja usług publicznych i komunalnych;
 12. poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych;
 13. innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce;
 14. rewitalizacja obszarów miejskich;
 15. budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej
 16. budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej;
 17. budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej;
 18. budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej;
 19. budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni;
 20. budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej;
 21. budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego;
 22. tabor transportu kolejowego;
 23. tabor transportu tramwajowego;
 24. tabor z napędem niskoemisyjnym;
 25. budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej;
 26. gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie;
 27. budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego;
 28. budowa i modernizacja infrastruktury społecznej;
 29. budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej;
 30. rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych;
 31. tabor zbiorowego transportu drogowego;
 32. tabor zbiorowego transportu wodnego;
 33. budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej;
 34. budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości;
 35. budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych;
 36. rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych.

JST oraz ich związki mogą składać wnioski o dofinansowanie w czasie edycji naboru wniosków ogłaszanej przez BGK. Wnioski należy składać za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład, która służy do obsługi programu. 

Jak wnioskować o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych?

Krok 1: Dostęp do Aplikacji Polski Ład

Aby uzyskać dostęp do aplikacji osoba uprawniona do wykonywania czynności w imieniu JST/związku JST, składa poprzez platformę ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad, wniosek o nadanie dostępu do aplikacji. Wniosek powinien zostać wysłany z profilu ePUAP należącego do JST/związku JST.

Warto wiedzieć: JST, które mają już dostęp do Aplikacji Polski Ład (uzyskały go w czasie pierwszego naboru) nie muszą ponownie wnioskować o dostęp do aplikacji. Korzystają z tych samych, co w pierwszym naborze danych do logowania do Aplikacji.

Pobierz formularz wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład (plik .rar, 250 KB)

Do wniosku należy załączyć:

Związki JST powinny załączyć do wniosku również swój statut.

Dane do logowania w aplikacji zostaną przekazane po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza, na adres e-mail wskazany we wniosku.

Pobierz instrukcję składania wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład (plik .pdf, 575 KB)
 

Krok 2: Wniosek o dofinansowanie

W czasie ogłoszonego naboru, JST/związki JST składają wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych wraz z opisem planowanej inwestycji za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład

We wniosku o dofinansowanie należy m.in. z rozwijanej listy wybrać obszar, w którym mieści się planowana inwestycja, podać nazwę inwestycji oraz opisać jej charakter.

Pobierz instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w Programie Inwestycji Strategicznych (plik .pdf, 581 KB)


Krok 3: Decyzja o dofinansowaniu

Decyzję o dofinansowaniu danej inwestycji z programu, na podstawie złożonego wniosku, podejmuje Prezes Rady Ministrów.


Krok 4: Promesa

Po decyzji Prezesa Rady Ministrów o objęciu danej inwestycji dofinansowaniem ze środków programu, BGK wystawia promesę wstępną, dzięki której JST/związek JST może uruchomić postępowanie zakupowe niezbędne do realizacji inwestycji. Po rozstrzygnięciu postępowań zakupowych JST/związek JST wnioskuje do BGK (za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład) o udzielenie promesy inwestycyjnej dofinansowania inwestycji ze środków programu.

Pobierz instrukcję składania oświadczenia do promesy wstępnej (plik .pdf, 723 KB).

Pobierz instrukcję pobrania promesy wstępnej (plik .pdf, 649,1 KB).

Pobierz instrukcję złożenia wniosku o udzielenie promesy (plik .pdf, 542 KB).


Krok 5: Wypłata dofinansowania

Po podpisaniu umów z wykonawcą/wykonawcami i realizacji inwestycji (lub jej etapów) JST/związek JST wnioskuje do BGK o wypłatę z promesy (lub jej transzy), zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. Wypłaty będą realizowane w tzw. oknach płatniczych ogłaszanych na stronie internetowej banku.

Zobacz film: Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

JST oraz ich związki mogą składać wnioski o dofinansowanie w czasie edycji naboru wniosków ogłaszanej przez BGK. Wnioski należy składać za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład. Informacje, jak uzyskać dostęp do aplikacji znajdują się w zakładce „Jak korzystać?”. 

Wypełniony wniosek o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład należy wysłać poprzez platformę ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad. Wniosek powinien zostać wysłany z profilu ePUAP należącego do JST/związku JST. Informacje, jak uzyskać dostęp do aplikacji znajdują się w zakładce „Jak korzystać?".

Warto wiedzieć: JST, które mają już dostęp do Aplikacji Polski Ład (uzyskały go w czasie pierwszego naboru) nie muszą ponownie wnioskować o dostęp do aplikacji. Korzystają z tych samych, co w pierwszym naborze danych do logowania do Aplikacji.

Po uzyskaniu dostępu należy zalogować się do aplikacji i złożyć wniosek o dofinansowanie:

Przejdź do Aplikacji Polski Ład.

Wzory dokumentów oraz instrukcje znajdują się w zakładce "Dokumenty".

Regulamin, wzory dokumentów i instrukcje

Regulamin dla drugiej edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zawierający wzory następujących formularzy:

 • Wzór Wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji
 • Instrukcja wypełnienia i przekazania do BGK Wniosku o dostęp do Aplikacji
 • Wzór pełnomocnictwa udzielonego przez Reprezentanta
 • Wzór pełnomocnictwa udzielonego przez Skarbnika
 • Wzór Wniosku o dofinansowanie z Programu
 • Instrukcja wypełnienia Wniosku o dofinansowanie z Programu
 • Wzór Wstępnej promesy
 • Wzór oświadczenia do Wstępnej promesy
 • Wzór Wniosku o Promesę
 • Wzór Promesy
 • Wzór oświadczenia do Promesy
 • Wzór wniosku o zmianę warunków Promesy
 • Wzór Wniosku o Wypłatę

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: zasady, warunki, kryteria
 1. Kto może się ubiegać o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w drugim naborze wniosków?
  Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz związków JST. Dodatkowo, dla gmin popegeerowskich uruchamiamy równoległy nabór wniosków. Więcej informacji na stronie naboru wniosków dla gmin popegeerowskich

   
 2. Czy o wsparcie mogą wnioskować spółki gminne czy tylko JST?
  O wsparcie mogą wnioskować wyłącznie JST i ich związki.

 3. Czy spółki gminne mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji i czy takie wnioski wliczają się do limitu 3 wniosków dla jednej JST?  
  Spółki gminne nie mogą wnioskować o dofinansowanie. Pierwszy pilotażowy nabór jest przeznaczony dla JST i związków JST.

   
 4. Czy gminy popegeerowskie mogą jednocześnie wnioskować o dofinansowanie inwestycji w naborze dla wszystkich JST? Na dofinansowanie ilu inwestycji w sumie mogą złożyć wnioski? 
  Tak, gminy na terenie których były zlokalizowane nieistniejące PGR-y mogą wnioskować w obu naborach.

 5. Ile potrwa drugi nabór? 
  Drugi nabór potrwa od 28 grudnia 2021 roku do 15 lutego 2022 roku.
 6. Czy finansowanie w programie będzie zwrotne czy bezzwrotne?
  Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych jest bezzwrotne. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru, w którym mieści się inwestycja:
  • 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:
   • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej;
   • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni;
   • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego;
   • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego;
   • budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja;
   • odnawialne źródła energii;
  • 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach: 
   • tabor z napędem zeroemisyjnym;
   • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego;
   • budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej;
   • budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej;
   • cyfryzacja usług publicznych i komunalnych;
   • poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych;
   • innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce;
   • rewitalizacja obszarów miejskich;
   • budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej;
   • budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej;
   • budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej;
  • 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach: 
   • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej;
   • budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni;
   • budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej;
   • budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego;
   • tabor transportu kolejowego;
   • tabor transportu tramwajowego;
   • tabor z napędem niskoemisyjnym;
   • budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej;
   • gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie;
   • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego;
   • budowa i modernizacja infrastruktury społecznej;
   • budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej;
   • rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych;
  • 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:
   • tabor zbiorowego transportu drogowego;
   • tabor zbiorowego transportu wodnego;
   • budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej;
   • budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości;
   • budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych;
   • rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych.

    W naborze dla gmin popegeerowskich wysokość dofinansowania może wynieść 98 proc. wartości inwestycji, a wkład własny to minimum 2 proc.
 7. Czy JST/związki JST mogą złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie?
  Tak, w czasie drugiego naboru każda JST czy związek JST może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie:
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł. Wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania, nieprzekraczającym 5 milionów złotych, jest obligatoryjny.

   Dodatkowo gminy popegeerowskie mogą także złożyć wniosek w Edycji 3 - PGR (dla gmin popegeerowskich).


 8. Czy jak związek gmin złoży 3 wnioski, to gminy należące do tego związku mogą też złożyć indywidualnie inne wnioski?
  Związek, składając trzy wnioski, występuje jako podmiot uprawniony zgodnie z §1 ust. 3 Uchwały RM nr 84/2021. Każda gmina wchodząca w skład związku może też występować jako samodzielny, niezależny od związku podmiot, który realizuje własne inwestycje, zatem przysługuje mu prawo do złożenia 3 wniosków o dofinansowanie własnych inwestycji.
   
 9. Czy JST/związki JST muszą mieć wkład własny w planowaną inwestycję?
  Wysokość udziału własnego zależy od obszaru, w którym mieści się inwestycja:
  • 5 proc. wartości inwestycji dla wniosków z obszarów określonych w ust. 2 pkt 1 – 6 Uchwały RM, 
  • 10 proc. wartości inwestycji dla wniosków z obszarów określonych w ust. 2 pkt 7 – 17 Uchwały RM,
  • 15 proc. wartości inwestycji dla wniosków z obszarów określonych w ust. 2 pkt 18 – 30 Uchwały RM, 
  • 20 proc. wartości inwestycji dla wniosków z obszarów określonych w ust. 2 pkt 31 – 37 Uchwały RM.
   Jako wartość Inwestycji przyjmuje się całkowitą łączną wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Inwestycji, w tym wartość ceny dostaw określonych w umowie lub umowach mających na celu realizację Inwestycji.


   W przypadku naboru dla gmin popegeerowskich wysokość udziału własnego wynosi minimum 2 proc.
    
 10. Czy w kontekście oświadczenia o środkach publicznych, w sytuacji kiedy JST otrzymało dofinansowanie z innego programu (np. RFIL lub FDS) w wysokości np. 60 proc. kosztów inwestycji, to czy może wnioskować o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i w jakiej wysokości?
  Tak, JST w takiej sytuacji może wnioskować o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości pomniejszonej o kwotę dofinansowań z innych programów (w tym przypadku kwota wnioskowanych środków powinna wynieść maksymalnie 40 proc., a wkład własny JST z punktu widzenia programu będzie wynosił 60 proc. całkowitej wartości inwestycji).
   
 11. Na którym etapie procesu dofinansowania wnioskodawca powinien posiadać zadeklarowany we wniosku wkład własny?
  Najpóźniej w momencie rozpoczęcia przetargu na wykonanie inwestycji.
   
 12. Czy wkład własny samorządu musi być w postaci środków finansowych?
  Tak, samorząd musi posiadać wkład własny w postaci środków innych niż te przyznawane z Programu. W drugiej edycji samorząd powinien złożyć oświadczenie, że posiada minimum 5 proc. wkładu własnego (samorząd musi faktycznie dysponować tymi środkami najpóźniej w momencie rozpoczęcia postępowania przetargowego). W Edycji trzeciej- PGR (dla gmin popegeerowskich) samorząd powinien złożyć oświadczenie, że posiada minimum 2 proc. wkładu własnego.

 13. Czy kwota wkładu własnego wskazana przez JST we wniosku jest „blokowana” czy JST może zachować nadwyżkę z tej kwoty, jeśli w przetargu wyjdzie niższy koszt inwestycji?
  Jeśli wartość inwestycji po przetargu będzie niższa niż założona w promesie wstępnej, to kwota wkładu własnego również będzie niższa. Istotna jest proporcja – jeśli inwestycja dostanie dofinansowanie w wysokości 95 proc, JST wnosi wkład własny w wysokości 5 proc.
   
 14. Jakie inwestycje mogą być dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych?
  W drugiej edycji naboru wniosków jednostki samorządu terytorialnego/związki JST mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 36 obszarów. Ich pełna lista znajduje się w zakładce Przeznaczenie środków".
   
 15. Czy inwestycja może być zakwalifikowana do więcej niż jednego obszaru?
  Tak, inwestycja może być zakwalifikowana do więcej niż jednego obszaru. Obszary, do których kwalifikowana jest inwestycja wskazuje JST/związek JST składając wniosek o dofinansowanie w aplikacji służącej do obsługi programu, czyli Aplikacji Polski Ład. Należy je wybrać z rozwijanej listy.

   
 16. Jeśli inwestycja zostanie zakwalifikowana do więcej niż jednego obszaru, jak będzie oceniana/ punktowana? Czy pod uwagę będzie brany obszar o najwyższym procencie dofinansowania?
  W takiej sytuacji pod uwagę będziemy brać najwyższy procent dofinansowania spośród obszarów wybranych we wniosku o dofinansowanie.
   
 17. Czy inwestycja może dotyczyć remontów czy program jest skierowany jedynie dla inwestycji dotyczących tylko budowy nowych obiektów?
  Inwestycje mogą dotyczyć zarówno remontów jak i budów (realizacja również w formie projektuj i wybuduj). Szczegółowa lista obszarów wraz z informacją o procencie maksymalnego dofinansowania będzie publikowana w zakładce „O Programie” oraz w ogłoszeniu o naborze.
   
 18. Kiedy JST/związek JST może złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych?
  JST/związek JST będzie mogła/mógł złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Ogłoszenie o naborze wniosków i jego terminie publikujemy na stronie internetowej banku w zakładce „Nabory wniosków”.
 19. Czy z programu można refinansować już rozpoczęte inwestycje?
  Program nie przewiduje możliwości refinansowania już rozpoczętych inwestycji.

 20. Czy samorząd przed otrzymaniem dofinansowania może finansować inwestycję z własnych środków?
  Dofinansowanie jest możliwe tylko dla nierozpoczętych inwestycji. Nie jest możliwe refinansowanie z otrzymanego dofinansowania nakładów poniesionych na projekt. Dofinansowanie jest udzielane na realizację konkretnej inwestycji opisanej przez beneficjenta we wniosku. Wypłata odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej niż 12 miesięcy, środki zostaną wypłacone po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, środki będą wypłacane w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).

 21. Czy można dostać finansowanie na już trwające inwestycje?
  Nie. Dofinansowanie z programu można dostać tylko na inwestycje, których realizacji nie rozpoczęto.

 22. Czy można dostać dofinansowanie jedynie na nierozpoczętą inwestycję? Czy można otrzymać dofinansowanie na inwestycje, które są w trakcie realizacji? Czy jeśli przetarg nie został rozstrzygnięty, to taka inwestycja będzie traktowana jako już rozpoczęta?
  Dofinansowaniem mogą być objęte tylko nowe inwestycje, co do których nie zostało ogłoszone postępowanie zakupowe. Inwestycje już rozpoczęte mają zapewnione źródło finansowania, więc aby móc skorzystać z programu przetarg musiałby zostać unieważniony.
   
 23. Kiedy JST/związek JST musi rozpocząć i zakończyć inwestycję, o której dofinansowanie się ubiega?
  Wybór wykonawców do realizacji inwestycji powinien rozpocząć się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od decyzji Prezesa Rady Ministrów o objęciu dofinansowaniem danej inwestycji. Zakończenie inwestycji nastąpi zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Program nie wprowadza ograniczeń w czasie realizacji inwestycji.

   
 24. Czy BGK będzie udzielał JST kredytów pomostowych na finansowanie inwestycji przed otrzymaniem dofinansowania?
  BGK nie będzie udzielał takich kredytów.

 25. Czy można złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w formule PPP (partnerstwo publiczno-prywatne)?
  Można, ale tylko w tej części, która dotyczy podmiotu publicznego i realizowana jest odrębnym przetargiem.

 26. Czy w programie jest określony maksymalny okres realizacji inwestycji przed oddaniem jej do użytkowania?
  Nie ma takiego limitu, ale wnioskodawca przy składaniu wniosku musi podać szacowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji.
   
 27. Czy będzie górny limit dot. wysokości wsparcia dla poszczególnych inwestycji?
  Każda JST/ związek JST może złożyć 3 wnioski w tym:
  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł
  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł. Wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania, nieprzekraczającym 5 milionów złotych, jest obligatoryjny.

 28. Czy jest określona liczba inwestycji, które dostaną wsparcie w drugiej edycji naboru wniosków?
  Nie ma określonej liczby inwestycji, które otrzymają dofinansowanie w drugiej edycji programu. W drugiej edycji programu obowiązuje limit dotyczący liczby wniosków: każda JST/związek JST może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie. Dodatkowo, w równoległym naborze (Edycja 3 - PGR) po 2 wnioski mogą złożyć gminy popegeerowskie.
   
 29. Czy gmina musi być właścicielem terenu inwestycji czy mogą być inne formy własności?
  Promesa działa tak samo jak kredyt, nie ogranicza formy własności terenu.

 30. Czy dla jednej inwestycji można przeprowadzić kilka przetargów?
  Promesa będzie udzielona do jednego przetargu. 

 31. Czy jeśli przetarg jeszcze nie został rozstrzygnięty to jest to traktowane jako rozpoczęta inwestycja i czy można ubiegać się o jej dofinansowanie?
  JST może wnioskować o dofinansowanie dla inwestycji jeśli przetarg się nie rozpoczął lub został unieważniony.

 32. Czy można otrzymać środki na inwestycje, dla których obecnie trwa postępowanie przetargowe ale nie wyłoniono jeszcze potencjalnego wykonawcy?
  Nie. Zgodnie z § 4 ust. 3 Uchwały 84/2021 dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na inwestycje, dla których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców.

 33. Jak długo może być realizowana inwestycja?
  Nie ma limitu czasu trwania inwestycji.

 34. Czy do złożenia wniosku potrzebne jest pozwolenie na budowę czy wystarczy program funkcjonalno-użytkowy?
  Do złożenia wniosku o dofinansowanie nie są potrzebne takie dokumenty. Niemniej inwestycja powinna być już zaplanowana w taki sposób, żeby w terminie 6 miesięcy od otrzymania promesy wstępnej rozpoczęło się postępowanie przetargowe na jej realizację.

 35. Czy można składać wniosek tylko na 1 drogę, czy może być mechanizm jak w Funduszu Dróg, że można złożyć wniosek na 2-3 drogi, które są ze sobą powiązane?
  W edycji pilotażowej przyjęte zostało założenie: 1 przetarg – 1 promesa. Jeśli w jednym przetargu będą 3 drogi, to powinien zostać złożony 1 wniosek i zostanie udzielona 1 promesa. W drugim naborze przewidujemy 3 wnioski na jedną JST. Dodatkowo po 2 wnioski w naborze dla gmin popegeerowskich mogą złożyć gminy, które mają taki status.

 36. Na przebudowę jednego ronda powiat ma gotową dokumentację, a na drugie rondo chce przeprowadzić inwestycje w formie zaprojektuj-wybuduj. Czy powiat powinien złożyć dwa wnioski o dofinansowanie, czy jeden?
  Jeśli jest planowany jeden przetarg to powinien zostać złożony jeden wniosek. Jeśli więcej przetargów - należy złożyć więcej wniosków (1 przetarg  1 wniosek o dofinansowanie).

 37. Czy jest obowiązek, aby inwestycja w rewitalizację znajdowała się na obszarze rewitalizacji? Czy muszą być w Lokalnym Planie Rewitalizacji (LPR)?
  Nie ma takich wymagań w programie.

 38. W Programie można uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni. Czy dotyczy to również przydomowych oczyszczalni ścieków?
  Nie ma możliwości otrzymania dofinansowania na takie inwestycje, z programu mogą być finansowane tylko inwestycje publiczne.

 39. Czy możliwe jest otrzymanie dofinansowania na budowę hotelu na gruncie gminnym a następnie przekazanie gminnej spółce, której zadaniem byłoby nawiązanie współpracy z podmiotem doświadczonym w prowadzeniu tego typu obiektów?
  Nie, ponieważ działalność turystyczna nie jest zadaniem własnym gminy.

 40. Czy można wnioskować o dofinansowanie 2 etapu inwestycji budowy przedszkola? I czy w takim przypadku 1 etap musi być już zakończony?
  Z założenia nie ma przeciwskazań, niemniej jednak zależy to od tego, co będzie realizowane w ramach takiej inwestycji jako kolejny etap, na który ogłaszany ma zostać przetarg.

 41. Czy jedną inwestycję może wykonywać kilku wykonawców?
  Jedną inwestycję może wykonywać kilku wykonawców, ale muszą być wybrani w jednym przetargu. W pilotażowej edycji jedna promesa jest udzielana dla jednego przetargu.

 42. Czy można się starać o dofinansowanie inwestycji wieloetapowych, gdzie na dany etap nie ogłoszono jeszcze przetargu?         
  Tak, jeśli na każdy z etapów będzie ogłaszane osobne postępowanie przetargowe.

 43. Czy zaawansowanie pomysłu/projektu będzie premiowane?
  Nie, kryterium jest obszar inwestycji. Ważne też, aby przetarg został ogłoszony w ciągu 6 miesięcy od otrzymania promesy wstępnej.

 44. Czy projekty zrealizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład będą objęte tzw. trwałością projektu?  
  Program na etapie pilotażu nie przewiduje takich warunków.

 45. Czy dokumentacja techniczna będąca elementem przetargu może być objęta promesą?
  Tak.

 46. Ile czasu będzie trwał program?
  Na tym etapie nie przewidujemy terminu zakończenia Programu Inwestycji Strategicznych.
Składanie wniosków, dostęp do aplikacji, działanie aplikacji
 1. W jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie?
  Wnioski należy składać elektronicznie wyłącznie poprzez
  Aplikację Polski Ład. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Jak korzystać?
  Zapoznaj się także z instrukcją składania wniosku o dofinansowanie (plik .pdf, 581 KB)  oraz z filmem: Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
   
 2. Czy można złożyć wniosek w wersji papierowej?
  Nie, do składania wniosków o dofinansowanie służy wyłącznie
  Aplikacja Polski Ład.
   
 3. Czy dostęp do Aplikacji Polski Ład nadany w pierwszym naborze wniosków będzie działał także w kolejnych naborach?

  Tak, nadane w Edycji pierwszej dostępy są aktualne.

  W przypadku koniczności zmiany użytkownika należy złożyć wniosek o odebranie uprawnień oraz nadanie ich kolejnemu użytkownikowi. Oba wnioski składa się na formularzu wniosku o nadanie dostępu i przesyła poprzez ePUAP.

 4. Nie mam jeszcze dostępu do aplikacji służącej do składania wniosków o dofinansowanie, jak mogę go uzyskać?
  Aby uzyskać dostęp do Aplikacji Polski Ład, osoba uprawniona do wykonywania czynności w imieniu JST/związku JST, składa z profilu JST/związku JST poprzez ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad, wniosek o nadanie dostępu do aplikacji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Jak korzystać?.
  Zapoznaj się także z instrukcją składania wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład (plik .pdf, 575 KB)  oraz z filmem: Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

  Warto wiedzieć: Wypełniony wniosek o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład należy wysłać poprzez 
  platformę ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad. Wniosek powinien zostać wysłany z profilu ePUAP należącego do JST/związku JST.
 5. Czy wniosek może być podpisany każdym kwalifikowanym podpisem?
  Wniosek o nadanie dostępu może być podpisany każdym certyfikowanym kwalifikowanym podpisem, zgodnym z wymaganiami Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert).
   
 6. Dla ilu użytkowników JST/związek JST może złożyć o wniosek dostęp do Aplikacji Polski Ład?
  JST/związek JST składa dwa wnioski o dostęp do Aplikacji Polski Ład, pierwszy wniosek dla osoby uprawnionej lub posiadającej stosowne pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu JST, drugi wniosek dla skarbnika lub osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo skarbnika.

   
 7. Co to jest ePUAP? Jak z tego skorzystać?
  Platforma ePUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Dla Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest kanałem komunikacji, za pośrednictwem którego wnioskodawca składa wniosek o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład. Taki wniosek należy za pośrednictwem tej platformy przesłać na adres /BGK/polskilad. Wniosek oraz instrukcja jego wypełnienia znajdują się w zakładce "Dokumenty". 
   
 8.  JST/związek JST nie ma konta (profilu) w ePUAP, jak je założyć?
  Wniosek o nadanie dostępu do aplikacji można złożyć tylko poprzez ePUAP, dlatego rekomendujemy założenie konta na tej platformie. Instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP dostępna jest na
  stronie głównej ePUAP.
   
 9. Skąd wziąć formularz wniosku o nadanie dostępu do aplikacji?
  Formularz wniosku dostępny jest w zakładce „
  Dokumenty”.
   
 10. Czy we wniosku o nadanie dostępu do aplikacji należy opisywać inwestycję i potrzebne wsparcie?
  Planowaną inwestycję należy opisać dopiero we wniosku o dofinansowanie, który składa się w aplikacji po otrzymaniu do niej dostępu. We wniosku o nadanie dostępu do aplikacji należy uzupełnić dane samorządu, takie jak: nazwa wnioskodawcy, REGON, NIP i adres oraz wpisać dane osoby upoważnionej do złożenia przez samorząd wniosków o dofinasowanie, a także załączyć odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwo z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, zaświadczenie Komisji Wyborczej o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta oraz statut).
   
 11. Czy reprezentant i skarbnik mogą dać pełnomocnictwo tej samej osobie?
  Nie, dostęp do aplikacji muszą mieć 2 osoby z każdej JST/ związku JST.
   
 12. Czy pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej skarbnika może wystawić wójt/burmistrz/prezydent pod nieobecność skarbnika, ewentualnie kto może wystawić takie pełnomocnictwo?
  Nie, takie pełnomocnictwo może wystawić tylko skarbnik lub osoba przez niego umocowana.
   
 13. W ustawach o samorządzie nie występuje termin reprezentant. Jeśli oświadczenia woli w imieniu powiatu składa dwóch członków zarządu to kto jest reprezentantem?
  Reprezentant to osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wnioskodawcy/beneficjenta zgodnie z zasadami określonymi we właściwej ustawie samorządowej – tj. ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym lub ustawie o samorządzie województwa lub statucie związku jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku reprezentacji powiatu, przez wzgląd na ograniczenia techniczne aplikacji, konieczne jest udzielenie przez członków zarządu odpowiedniego pełnomocnictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję reprezentanta.
   
 14. Po jakim czasie od złożenia wniosku o nadanie dostępu do aplikacji będzie można otrzymać login i hasło?
  Dostęp do Aplikacji Polski Ład będziemy nadawać niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo złożonego wniosku o nadanie dostępu.
   
 15. W jaki sposób samorząd otrzyma informację o nadaniu dostępu oraz login i hasło do aplikacji?
  Informację o nadaniu dostępu do aplikacji oraz link do ekranu, w którym należy ustawić hasło samorząd otrzyma z adresu polskilad@bgk.pl.
   
 16. Co w sytuacji kiedy samorząd zgłosi, że nie dostał loginu/hasła, w jaki sposób powinien zawnioskować o ponowne przesłanie loginu/hasła, jak procesować takie zgłoszenia/wnioski?
  W takiej sytuacji samorząd powinien skontaktować się z opiekunem programu w Regionie BGK. Można też skontaktować się z Infolinią BGK: 801 598 888/22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30). Ponowny wniosek samorząd składa przez ePUAP. Adres skrzynki ePUAP: /BGK/polskilad
   
 17. Gdzie można znaleźć informację o tym, jak powinno być skonstruowane hasło do Aplikacji Polski Ład (min. i max. liczba znaków, rodzaj znaków itp.)?  
  Na stronie programu znajduje się polityka haseł dla Aplikacji Polski Ład.
   
 18. Czy dostęp do aplikacji może zostać zablokowany na skutek zbyt wielu prób wprowadzenia niepoprawnego hasła?    
  Tak. Zbyt wiele prób wprowadzenia nieprawidłowego hasła skutkuje stałą blokadą dostępu. Zalecamy skorzystać z procedury przypomnienia hasła, którą można wykonać samodzielnie. Jeśli hasło zostanie zablokowane na stałe należy skontaktować się z opiekunami programu w Regionie BGK w celu złożenia wniosku o odblokowanie hasła.
   
 19. W jaki sposób samorząd będzie mógł odblokować dostęp do aplikacji? Czy ma możliwość samodzielnego odblokowania np. w automatycznym procesie resetu hasła przez użytkownika aplikacji?
  Tak, samorząd może samodzielnie zresetować hasło w aplikacji, jeśli nie zostało ono zablokowane (poprzez wprowadzenie nieprawidłowego hasła zbyt wiele razy). Instrukcja jak samodzielnie zresetować hasło dostępna jest na stronie programu. Jeśli dostęp został zablokowany na stałe, poprzez wpisanie błędnego hasła zbyt wiele razy, należy skontaktować z opiekunem programu w Regionie BGK. Można też skontaktować się z Infolinią BGK: 801 598 888/22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30). Jeśli JST chce modyfikować/usunąć/odblokować konto założone w aplikacji musi złożyć wniosek i wysłać go przez ePUAP. Formularz jest dostępny na stronie bgk.pl/polski-lad. Jest to ten sam wniosek, który wypełniany jest przy nadaniu dostępu.
   
 20.  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie w Aplikacji Polski Ład?
  Na tym etapie wnioskujący nie składa żadnych dokumentów/załączników. Wystarczy wypełnienie pól dostępnych w aplikacji. Natomiast składając wniosek o nadanie dostępu do aplikacji, należy złożyć, poza wnioskiem, pełnomocnictwa dla osób działających w imieniu reprezentanta JST i skarbnika oraz zaświadczenie o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub powołaniu w skład zarządu powiatu/województwa/związku międzygminnego. Związki JST przekazują wraz z wnioskiem swój statut.

   
 21. Jakie informacje należy podać we wniosku o dofinansowanie w aplikacji?
  We wniosku o dofinansowanie automatycznie zostaną uzupełnione dane adresowe, które przedstawiciel samorządu podał we wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład. We wniosku o dofinansowanie należy:
  • uzupełnić obszar inwestycji (z listy rozwijanej wielokrotnego wyboru)
  • wskazać nazwę inwestycji
  • krótko opisać planowaną inwestycję
  • podać kwotę udziału własnego niezbędnego do sfinansowania inwestycji.
 22. Kto wybiera obszary: samorząd w trakcie składania wniosku czy BGK?
  Obszary, do których kwalifikowana jest inwestycja wskazuje JST składając wniosek o dofinansowanie w Aplikacji Polski Ład. Obszary należy wybrać z rozwijanej listy wielokrotnego wyboru.
   
 23. Aplikując o dofinansowanie, we wniosku w pozycji „Przewidywana wartość inwestycji”, należy wpisać koszty całkowite czy tylko koszty planowane do wydatkowania? Czy jeśli wcześniej poniesione zostały koszty dokumentacji projektowej, wykonania map to należy je uwzględniać w pozycji szacowanej kwoty inwestycji?
  We wniosku o dofinansowanie należy wpisać przewidywany koszt inwestycji, który zostanie poniesiony w związku z jej realizacją. Nie ma możliwości refinansowania kosztów, które nie wejdą do budżetu postępowania zakupowego, czyli JST wpisuje koszty planowane do wydatkowania.
   
 24. Czy przewidywany okres realizacji inwestycji jest liczony od złożenia wniosku o dofinansowanie czy podpisania umowy?
  Czas realizacji inwestycji biegnie od daty zawarcia umowy z wykonawcą.
   
 25. Czym jest nowa funkcja w Aplikacji Polski Ład, umożliwiająca dodanie komentarza do złożonego wniosku?
  Opcja dodawania komentarza została usunięta. W polu „Opis inwestycji” we wniosku o dofinansowanie można umieścić opis do 2500 znaków (bez spacji).
   
 26. Mam problem z wypełnieniem wniosku w aplikacji, do kogo mogę się zwrócić?
  Dane kontaktowe do pracowników BGK znajdują się w zakładce „Kontakt”. Pytania można kierować także do Infolinii: 801 598 888/22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30) lub na adres e-mail: polskilad@bgk.pl
   
 27. Aplikacja nie działa, jak mogę uzyskać pomoc?
  Pytania można kierować do opiekunów programu w Regionach (kontakty znajdują się w zakładce „Kontakt”) lub Infolinii BGK: 801 598 888/22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30).
 28. W jaki sposób samorząd powinien kontaktować się z BGK w związku z wnioskiem o dofinansowanie i później w związku z postępowaniem przetargowym, kolejnymi transzami finansowania itp.?         
  W sprawie obsługi wniosku o dofinansowanie kanałem komunikacji pomiędzy BGK a JST jest Aplikacja Polski Ład. Ponadto, w przypadku jakichkolwiek pytań, samorząd powinien się kontaktować z opiekunami programu w Regionach BGK lub pisząc na adres e-mail: polskilad@bgk.pl.
   
 29. Czy w sprawie wniosku o dofinansowanie można się skontaktować bezpośrednio z KPRM?
  Nie, w sprawie wniosków należy kontaktować się z BGK (opiekunowie programu zostali wyznaczeni w każdym z Regionów BGK).

 30. Co zrobić, jeśli składając wniosek o dofinansowanie z programu popełniłam/em błąd? W jaki sposób złożyć korektę do wniosku?
  ​​​​Jeśli w czasie naboru wnioskodawca stwierdzi, że popełnił błąd wypełniając wniosek, może go samodzielnie anulować i złożyć nowy wniosek za pośrednictwem aplikacji Polski Ład. Po zakończeniu naboru nie będzie możliwości poprawienia błędnie złożonego wniosku lub jego uzupełnienia.
   
 31. Czy po złożeniu wniosku o dofinansowanie wszelkie informacje będą wymieniane już w aplikacji czy coś jeszcze będzie się odbywać przez ePUAP?
  Platforma ePUAP jest kanałem komunikacji przy składaniu wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład. Kolejne czynności wykonywane są już w aplikacji.
   
 32. Czy aplikacja będzie miała jakieś narzędzie push, czy JST musi do niej zaglądać, żeby się dowiedzieć, że otrzymał promesę?
  Aplikacja nie ma funkcji powiadomień. JST musi sprawdzać w aplikacji czy otrzymała promesę.
Decyzja o dofinansowaniu, promesa wstępna, promesa inwestycyjna
 1. Kiedy JST/związek JST otrzyma przyznane dofinansowanie?
  Dofinansowanie z programu będzie wypłacone:

  • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji

  • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).​​​​​

   Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu dostępne będą dwa okna płatnicze.

 2. Czy jeżeli wniosek nie zostanie zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów, automatycznie przechodzi do następnej edycji programu?
  Nie, w takim przypadku należy złożyć nowy wniosek o dofinansowanie w kolejnej edycji naboru wniosków.
   
 3. Kto podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania?
  Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Prezes Rady Ministrów.
   
 4. W jaki sposób otrzymam decyzję o przyznaniu dofinansowania?
  JST/związek JST otrzyma decyzję o przyznaniu dofinansowania za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład, w której składał wniosek o dofinansowanie.

   
 5. Czym jest przyznana promesa, co samorząd może z nią zrobić?
  Promesa jest dla beneficjenta zapewnieniem/zabezpieczeniem finansowania inwestycji nawet do 95 proc. wynagrodzenia wykonawcy/wykonawców realizujących inwestycję.
   
 6. Czy będzie możliwa korekta terminu ważności promesy jeżeli termin zakończenia inwestycji będzie się opóźniał?
  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany terminu ważności promesy inwestycyjnej. Szczegóły dostępne w Regulaminie Programu, w zakładce „Dokumenty”.
   
 7. Czy będą wzory oświadczeń o zakończeniu realizacji inwestycji lub poszczególnych jej etapów oraz wzory wniosków o wypłatę kolejnych transz finansowania? Czy należy je składać jako załączniki czy wypełniać w aplikacji?
  Takie wzory będą zamieszczone w Aplikacji Polski Ład (formularz do wypełnienia w aplikacji). Wszelkie oświadczenia i wnioski w programie należy składać właśnie za pośrednictwem Aplikacji Polski Lad.
   
 8. Ile czasu od otrzymania wstępnej promesy samorząd może maksymalnie przeznaczyć na przeprowadzenie postępowania zakupowego?
  Rozpoczęcie postępowania na wybór wykonawcy musi rozpocząć się nie później niż na 6 miesięcy od chwili wystawienia promesy wstępnej.
   
 9. Czy możliwe jest zwiększenie dofinansowania, jeśli koszty inwestycji wzrosną w trakcie jej realizacji?
  Jeżeli już po przyznaniu promesy wzrosną koszty realizacji inwestycji - na przykład z powodu wydatków nieprzewidzianych przez JST/związek JST na etapie planowania inwestycji - JST/związek JST będzie musiała/musiał pokryć je sama/sam. Dofinansowanie z programu udzielane jest na poziomie nie wyższym niż określony w promesie finansowania inwestycji ze środków programu.
   
 10. Czy istnieje ryzyko, ze promesa nie zostanie zrealizowana/JST nie otrzyma środków? Kiedy/w jakich sytuacjach?
  JST nie otrzyma promesy inwestycyjnej jeśli postepowanie przetargowe nie zostanie rozpoczęte w terminie 6 miesięcy od daty wystawienia promesy wstępnej. Ryzyko związane z niewypłaceniem promesy istnieje także np. w przypadku kiedy JST nie złoży prawidłowego wniosku o wypłatę środków z promesy.
   
 11. Czy promesa może stanowić zabezpieczenie np. gwarancji zapłaty jeśli taka będzie wymagane przez wykonawcę?
  Nie. Wprowadzenie mechanizmu wypłat częściowych zgodnie z promesą powoduje, że nie ma potrzeby cesji promesy wykonawcy jako zabezpieczenie.
 12. Jaki jest czas płatności po zakończeniu zadania inwestycyjnego?
  Płatności będą dokonywane bez zbędnej zwłoki. W każdym miesiącu będą 2 transze wypłat z programu.
 13. Proces finansowania inwestycji: jakie dokumenty JST będzie miało przedstawić BGK w celu otrzymania płatności za inwestycje?
  JST będzie musiało przedstawić oświadczenie i wniosek o wypłatę (zgodnie z Regulaminem).

 14. Jaki jest termin wypłaty częściowej z promesy i płatności końcowej przez BGK na rzecz JST od otrzymania przez BGK kompletu dokumentów?
  W każdym miesiącu będą 2 okna płatnicze, o których BGK będzie informował na stronie bgk.pl/polski-lad. Przelew będzie realizowany na rachunki JST.

 15. Przy realizacji inwestycji , która otrzymała 95 proc. dofinansowanie JST musi wykazać minimum 5 proc. udziału własnego. Przy płatności wykonawcy w formie wypłat częściowych, czy JST w każdej wypłacie częściowej z promesy ma uwzględniać swój wkład własny min. 5 proc., czy może swój wkład własny wypłacić wykonawcy w ostatniej płatności?
  5 proc. wkładu własnego wypłacane jest na początku inwestycji.
Pytania dotyczące Programu Inwestycji Strategicznych można kierować do opiekunów programu w Regionach BGK:
RegionImię i nazwiskoTelefon kontaktowy 
Region DolnośląskiGrzegorz Łyczko517 884 273
Region DolnośląskiPiotr Buzar517 884 272
Region DolnośląskiEwa Nowak-Iskra22 475 25 00
Region DolnośląskiAdelina Ottlik22 475 25 00
Region DolnośląskiWojciech Jaworski22 475 25 00
Region Kujawsko-PomorskiMarzena Łukowska517 884 269
Region Kujawsko-PomorskiPaweł Polikowski519 018 354
Region Kujawsko-PomorskiMarcin Wiecki22 475 23 00
Region Kujawsko-PomorskiKatarzyna Bekisz22 475 23 00
Region Kujawsko-PomorskiAnna Wiznerowicz22 475 23 00
Region LubelskiKarol Niewiadomski517 884 266
Region LubelskiTomasz Bembenek22 475 16 00
Region LubelskiIzabela Przewłocka22 475 16 00
Region LubuskiMichał Motowidełko519 018 348
Region LubuskiEdyta Płanka22 475 26 00
Region LubuskiMateusz Tur22 475 26 00
Region ŁódzkiRemigiusz Ślipiec517 884 268
Region ŁódzkiAnna Pawlak797 020 672
Region ŁódzkiBeata Janusz-Kozłowska22 475 17 00
Region ŁódzkiMarcin Pawlik22 475 17 00
Region MałopolskiGrzegorz Kwiatkowski572 931 946
Region MałopolskiRenata Deptała22 475 14 00
Region MałopolskiGrażyna Trytek22 475 14 00
Region MałopolskiAdrian Orłowski22 475 14 00
Region MazowieckiWiktor Wawreszuk517 884 037
Region MazowieckiPiotr Pokropek 22 475 93 33
Region MazowieckiAgnieszka Bar22 475 93 33
Region MazowieckiAgata Sobolewska22 475 93 33
Region OpolskiMarek Wiza517 884 270
Region OpolskiHenryk Griner22 475 19 00
Region OpolskiZygmunt Pisarski22 475 19 00
Region PodkarpackiPiotr Olszówka517 884 022
Region PodkarpackiHubert Ząbek22 475 21 00
Region PodkarpackiBeata Rapa22 475 21 00
Region PodkarpackiKonrad Skomra22 475 21 00
Region PodlaskiJacek Chańko517 884 267
Region PodlaskiUrszula Bielawiec22 475 10 00
Region PodlaskiKonrad Korniluk22 475 10 00
Region PodlaskiBarbara Łaszczuk22 475 10 00
Region PodlaskiIzabela Domanowska22 475 10 00
Region PomorskiAnna Krzeszewska512 762 440
Region PomorskiMichał Maliński517 884 274
Region PomorskiIwona Kasperowicz22 475 11 00
Region PomorskiMonika Kasińska22 475 11 00
Region ŚląskiMariusz Pakuza505 577 565
Region ŚląskiJózef Piętoń22 475 12 00
Region ŚląskiRobert Ferdyn22 475 12 00
Region ŚwiętokrzyskiGrzegorz Łyczko517 884 273
Region ŚwiętokrzyskiRobert Książka517 884 277
Region ŚwiętokrzyskiPiotr Waluszewski22 475 13 00
Region ŚwiętokrzyskiJustyna Wieteska-Sowińska22 475 13 00
Region ŚwiętokrzyskiMarcin Piętak22 475 13 00
Region Warmińsko-MazurskiPiotr Kujawa517 884 025
Region Warmińsko-MazurskiAnna Bułło22 475 18 00
Region Warmińsko-MazurskiBogusław Markowicz22 475 18 00
Region Warmińsko-MazurskiRafał Maciejewski22 475 18 00
Region Warmińsko-MazurskiAleksandra Pustelak22 475 18 00
Region WielkopolskiPiotr Kujawa517 884 025
Region WielkopolskiPaweł Polikowski519 018 354
Region WielkopolskiKrzysztof Antczak22 475 20 00
Region WielkopolskiKatarzyna Dworska22 475 20 00
Region ZachodniopomorskiAnna Pawlak797 020 672
Region ZachodniopomorskiAnna Krzeszewska512 762 440
Region ZachodniopomorskiElżbieta Nader22 475 22 00
Region ZachodniopomorskiBartłomiej Hanas22 475 22 00

Infolinia 801 598 888 / 22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30)

Pytania dotyczące Programu Inwestycji Strategicznych można także kierować na adres e-mail: polskilad@bgk.pl oraz tel: 517 884 300 (kwestie merytoryczne).

Wniosek o nadanie uprawnień do Aplikacji Polski Ład

Pobierz formularz wniosku o nadanie uprawnień, wypełnij i wyślij do nas przez ePUAP na skrzynkę /BGK/polskilad

Instrukcja do wniosku o nadanie uprawnień do Aplikacji Polski Ład

Złóż wniosek o dofinansowanie w Aplikacji Polski Ład

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie składanego w Aplikacji Polski Ład