Powrót

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.  

Dla kogo?

Jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego

Na co?

Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych

Termin naboru

28.12.2021-11.03.2022 r.

Wypłaty środków

Wypłaty środków są realizowane w tzw. oknach płatniczych: 15-ego i 25-ego każdego miesiąca

O programie

Drugi nabór wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Termin naboru wniosków: 28 grudnia 2021 r. - 11 marca 2022 r. do godz. 17.00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W drugim pilotażowym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależy od obszaru inwestycji:

 • 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:
  • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni;
  • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego;
  • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja;
  • odnawialne źródła energii;
 • 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:
  • tabor z napędem zeroemisyjnym;
  • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego;
  • budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej;
  • cyfryzacja usług publicznych i komunalnych;
  • poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych;
  • innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce;
  • rewitalizacja obszarów miejskich;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej;
 • 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:
  • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego;
  • tabor transportu kolejowego;
  • tabor transportu tramwajowego;
  • tabor z napędem niskoemisyjnym;
  • budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej;
  • gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie;
  • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego;
  • budowa i modernizacja infrastruktury społecznej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej;
  • rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych;
 • 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:
  • tabor zbiorowego transportu drogowego;
  • tabor zbiorowego transportu wodnego;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej;
  • budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości;
  • budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych;
  • rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych.

Szczegółowa lista obszarów inwestycji znajduje się w zakładce „Przeznaczenie środków”.

Dodatkowo, gminy popegeerowskie mogą także złożyć wniosek o dofinansowanie realizowanych inwestycji w naborze wniosków dla gmin popegeerowskich (Edycja trzecia – PGR). Więcej informacji na stronie naboru wniosków dla gmin popegeerowskich.


Druga edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia 2021 r. i trwała do 11 marca 2022 r. do godz. 17.00 

W czasie drugiego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania, nieprzekraczającym 5 milionów złotych, jest obligatoryjny.

Informacje dotyczące naborów dostępne są w zakładce „Nabory wniosków”.


Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

 • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
 • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji)

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.
 


 

Korzyści z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Pobudzenie aktywności inwestycyjnej JSTRozwój lokalnej przedsiębiorczościPoprawa warunków życia obywateliPowstanie nowych miejsc pracyWsparcie zrównoważonego rozwojuEfektywne zaangażowanie sektora finansowego

Przeznaczenie środków

W drugim naborze wniosków w Programie Inwestycji Strategicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogły wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 36 obszarów.

 1. budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej;
 2. budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni;
 3. budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego;
 4. budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego;
 5. budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja;
 6. odnawialne źródła energii;
 7. tabor z napędem zeroemisyjnym;
 8. budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego;
 9. budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej;
 10. budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej;
 11. cyfryzacja usług publicznych i komunalnych;
 12. poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych;
 13. innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce;
 14. rewitalizacja obszarów miejskich;
 15. budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej
 16. budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej;
 17. budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej;
 18. budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej;
 19. budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni;
 20. budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej;
 21. budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego;
 22. tabor transportu kolejowego;
 23. tabor transportu tramwajowego;
 24. tabor z napędem niskoemisyjnym;
 25. budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej;
 26. gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie;
 27. budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego;
 28. budowa i modernizacja infrastruktury społecznej;
 29. budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej;
 30. rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych;
 31. tabor zbiorowego transportu drogowego;
 32. tabor zbiorowego transportu wodnego;
 33. budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej;
 34. budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości;
 35. budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych;
 36. rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych.

Jak korzystać?

JST oraz ich związki mogą składać wnioski o dofinansowanie w czasie edycji naboru wniosków ogłaszanej przez BGK. Wnioski należy składać za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład, która służy do obsługi programu. 

Jak wnioskować o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych?

Krok 1: Dostęp do Aplikacji Polski Ład

Aby uzyskać dostęp do aplikacji osoba uprawniona do wykonywania czynności w imieniu JST/związku JST, składa poprzez platformę ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad, wniosek o nadanie dostępu do aplikacji. Wniosek powinien zostać wysłany z profilu ePUAP należącego do JST/związku JST.

Warto wiedzieć: JST, które mają już dostęp do Aplikacji Polski Ład (uzyskały go w czasie pierwszego naboru) nie muszą ponownie wnioskować o dostęp do aplikacji. Korzystają z tych samych, co w pierwszym naborze danych do logowania do Aplikacji.

Pobierz formularz wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład (plik .rar, 250 KB)

Do wniosku należy załączyć:

Związki JST powinny załączyć do wniosku również swój statut.

Dane do logowania w aplikacji zostaną przekazane po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza, na adres e-mail wskazany we wniosku.

Pobierz instrukcję składania wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład (plik .pdf, 561 KB)

Krok 2: Wniosek o dofinansowanie

W czasie ogłoszonego naboru, JST/związki JST składają wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych wraz z opisem planowanej inwestycji za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład

We wniosku o dofinansowanie należy m.in. z rozwijanej listy wybrać obszar, w którym mieści się planowana inwestycja, podać nazwę inwestycji oraz opisać jej charakter.

Pobierz instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w Programie Inwestycji Strategicznych (plik .pdf, 568 KB)

Krok 3: Decyzja o dofinansowaniu

Decyzję o dofinansowaniu danej inwestycji z programu, na podstawie złożonego wniosku, podejmuje Prezes Rady Ministrów.

Krok 4: Promesa

Po decyzji Prezesa Rady Ministrów o objęciu danej inwestycji dofinansowaniem ze środków programu, BGK wystawia promesę wstępną, dzięki której JST/związek JST może uruchomić postępowanie zakupowe niezbędne do realizacji inwestycji. Po rozstrzygnięciu postępowań zakupowych JST/związek JST wnioskuje do BGK (za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład) o udzielenie promesy inwestycyjnej dofinansowania inwestycji ze środków programu.

Pobierz instrukcję składania oświadczenia do promesy wstępnej (plik .pdf, 723 KB).

Pobierz instrukcję pobrania promesy wstępnej (plik .pdf, 649,1 KB).

Pobierz instrukcję złożenia wniosku o udzielenie promesy (plik .pdf, 542 KB).

Krok 5: Wypłata dofinansowania

Po podpisaniu umów z wykonawcą/wykonawcami i realizacji inwestycji (lub jej etapów) JST/związek JST wnioskuje do BGK o wypłatę z promesy (lub jej transzy), zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. Wypłaty będą realizowane w tzw. oknach płatniczych ogłaszanych na stronie internetowej banku.

Zobacz film: Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Aplikacja Polski Ład

JST oraz ich związki mogą składać wnioski o dofinansowanie w czasie edycji naboru wniosków ogłaszanej przez BGK. Wnioski należy składać za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład. Informacje, jak uzyskać dostęp do aplikacji znajdują się w zakładce „Jak korzystać”.


Wypełniony wniosek o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład należy wysłać poprzez platformę ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad. Wniosek powinien zostać wysłany z profilu ePUAP należącego do JST/związku JST. Informacje, jak uzyskać dostęp do aplikacji znajdują się w zakładce „Jak korzystać?".

Warto wiedzieć: JST, które mają już dostęp do Aplikacji Polski Ład (uzyskały go w czasie pierwszego naboru) nie muszą ponownie wnioskować o dostęp do aplikacji. Korzystają z tych samych, co w pierwszym naborze danych do logowania do Aplikacji.

Po uzyskaniu dostępu należy zalogować się do aplikacji i złożyć wniosek o dofinansowanie:

Przejdź do Aplikacji Polski Ład.

Wzory dokumentów oraz instrukcje znajdują się w zakładce „Dokumenty”.

Dokumenty

Regulamin, wzory dokumentów i instrukcje

Regulamin dla drugiej edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zawierający wzory następujących formularzy:

 • Wzór Wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji
 • Instrukcja wypełnienia i przekazania do BGK Wniosku o dostęp do Aplikacji
 • Wzór pełnomocnictwa udzielonego przez Reprezentanta
 • Wzór pełnomocnictwa udzielonego przez Skarbnika
 • Wzór Wniosku o dofinansowanie z Programu
 • Instrukcja wypełnienia Wniosku o dofinansowanie z Programu
 • Wzór Wstępnej promesy
 • Wzór oświadczenia do Wstępnej promesy
 • Wzór wniosku o Promesę
 • Wzór Promesy
 • Wzór oświadczenia do Promesy
 • Wzór wniosku o zmianę warunków Promesy
 • Wzór wniosku o Wypłatę
 • Wzór wniosku o przywrócenie terminu
 • Wzór wniosku o wydanie warunków zmiany Promesy
 • Warunki zmiany Promesy
 • Wzór oświadczenia beneficjenta do zmiany warunków Promesy
 • Wzór wniosku o zmianę inwestycji

 

Materiały promocyjne dla JST

Projekt tablicy informacyjnej

Obowiązki w zakresie podejmowanych przez Beneficjentów działań informacyjnych zostały określone w § 10 uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. ze zmianami.

Działania informacyjne powinny być podejmowane z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953).

Materiały graficzne dla JST

Zachęcamy samorządy, których projekty zostały objęte dofinansowaniem, do korzystania z przygotowanego szablonu grafiki. Szablon mogą Państwo wykorzystywać np. w mediach społecznościowych do informowania mieszkańców o otrzymaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Polski Ład – logotypy

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

Komunikaty

30.05.2022

Znane są już wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie przyznano dla 2845 jednostek samorządu terytorialnego (JST) i związków JST. Informacje o przyznaniu dofinansowania są dostępne dla samorządowców w Aplikacji Polski Ład.

Wyniki naboru dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiciele JST znajdą też w Aplikacji Polski Ład.

Zachęcamy samorządy, których projekty zostały objęte dofinansowaniem, do korzystania z przygotowanego szablonu grafiki. Szablon mogą Państwo wykorzystywać np. w mediach społecznościowych do informowania mieszkańców o otrzymaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Szablony znajdują się w zakładce Materiały promocyjne dla JST.

10.05.2022

Zmiany wprowadzone uchwałą nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. dla wszystkich edycji naborów wniosków  o dofinansowanie z Programu.

 1. Obowiązującym terminem na ogłoszenie postępowania zakupowego jest termin 9 miesięcy od dnia udostępnienia w Aplikacji wstępnych promes.
 2. Czas na złożenie oświadczenia do promesy (inwestycyjnej) to 30 dni roboczych, od dnia jej udzielenia w Aplikacji.
 3. Dla samorządów, które przed wejściem w życie chwały 87/2022 nie złożyły w terminie oświadczenia do promesy, termin ten biegnie na nowo od 26 kwietnia i wynosi 30 dni roboczych.

26.04.2022

W związku z nowelizacją uchwały z 1 lipca 2021 r. nr 84/2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przyjętą przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2022 r., informujemy, że w najbliższych dniach dostosujemy treść regulaminów organizacyjnych wszystkich edycji naboru wniosków. Uchwała weszła już w życie i ma zastosowanie do wszystkich czterech ogłoszonych dotychczas edycji naboru wniosków.

Informacje o zmianach wprowadzonych uchwałą.

26.04.2022

Rząd przyjął dziś (26.04.2022r.) uchwałę, która wprowadza zmiany w Rządowym Funduszu Polski Ład: Programie Inwestycji Strategicznych. Samorządy mają teraz 9 miesięcy od dnia otrzymania wstępnej promesy inwestycyjnej na ogłoszenie przetargów. Przed zmianą okres ten wynosił 6 miesięcy. Dłuższy jest też termin na złożenie oświadczenia o podpisaniu umowy z wykonawcą.

Ze zmian wynika, że Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), które otrzymały dofinansowanie z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych mogą ogłosić postępowania zakupowe najpóźniej do 18 sierpnia 2022 r.

Rządowa uchwała wydłuża też termin na złożenie oświadczenia o podpisaniu umowy z wykonawcą. Samorządy po rozstrzygnięciu przetargu wnioskują do BGK o wydanie promesy inwestycyjnej, od dnia jej otrzymania miały dotąd 14 dni roboczych na podpisanie umowy z wykonawcą i przesłanie odpowiedniego oświadczenia do BGK. Po zmianach termin ten wynosi 30 dni roboczych. Wydłużony termin dotyczy również samorządów, które wcześniej spóźniły się ze złożeniem oświadczenia – od dziś one także mają 30 dni na przekazanie go do BGK.

Wprowadzone przez rząd zmiany wynikają z postulatów samorządów i przedsiębiorców, a także z wywołanej przez rosyjską agresję na Ukrainę sytuacji w gospodarce i na rynku wykonawców.

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program dofinansowania inwestycji realizowanych przez JST. Wsparcie może wynieść nawet 95 proc. kosztów inwestycji. Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem programu.

28.02.2022

W związku z sytuacją w Ukrainie i zaangażowaniem samorządów w zapewnienie pomocy uchodźcom wydłużamy termin składania wniosków o dofinansowanie inwestycji w edycji drugiej, edycji trzeciej - PGR oraz edycji czwartej - Polskie Uzdrowiska. Wnioski można składać do 11 marca 2022 roku. 

08.02.2022

W związku z dużym zainteresowaniem programem wydłużamy termin składania wniosków o dofinansowanie inwestycji w edycji drugiej oraz edycji trzeciej - PGR. Wnioski można składać do 28 lutego 2022 roku (a nie do 15 lutego, jak było pierwotnie zaplanowane). 

Warto wiedzieć! Pojęcie „posiadania udziału własnego”, używane w Regulaminie Naboru wniosków o dofinansowanie i jego załącznikach, oznacza zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami nie później niż w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację inwestycji.

Przypominamy, że każda jednostka samorządu terytorialnego oraz związek JST może mieć dokładnie dwóch użytkowników Aplikacji Polski Ład. Tylko te osoby mogą składać dokumenty za jej pośrednictwem. Ze względów bezpieczeństwa dbajmy o poufność haseł i zachowujmy wszystkie wymogi proceduralne użytkowania Aplikacji, określone (identycznie) w regulaminach poszczególnych edycji naboru wniosków o dofinansowanie.

Kontakt

Pytania dotyczące Programu można kierować do opiekunów programu w Regionach BGK: 

 

RegionImię i nazwiskoTelefon kontaktowy
Region DolnośląskiGrzegorz Łyczko517 884 273
Region DolnośląskiPiotr Buzar517 884 272
Region Kujawsko-PomorskiMarzena Łukowska517 884 269
Region LubelskiMichał Mączka519 018 390
Region LubuskiMichał Motowidełko519 018 348
Region ŁódzkiRemigiusz Ślipiec517 884 268
Region MałopolskiGrzegorz Kwiatkowski572 931 946
Region MazowieckiWiktor Wawreszuk517 884 037
Region MazowieckiRobert Książka517 884 277
Region MazowieckiPiotr Kujawa517 884 025
Region OpolskiMarek Wiza517 884 270
Region PodkarpackiPiotr Olszówka517 884 022
Region PodlaskiJacek Chańko517 884 267
Region PodlaskiMichał Maliński517 884 274
Region PomorskiMichał Maliński517 884 274
Region PomorskiAnna Krzeszewska512 762 440
Region ŚląskiMariusz Pakuza505 577 565
Region ŚląskiMarek Wiza517 884 270
Region ŚwiętokrzyskiRobert Książka517 884 277
Region Warmińsko-MazurskiPiotr Kujawa517 884 025
Region WielkopolskiPaweł Polikowski519 018 354
Region WielkopolskiMichał Motowidełko519 018 348
Region ZachodniopomorskiAnna Pawlak797 020 672

Infolinia 801 598 888 / 22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30)

Pytania dotyczące Programu Inwestycji Strategicznych można także kierować na adres e-mail: [email protected] oraz tel: 517 884 300 (kwestie merytoryczne). 

Wniosek o nadanie uprawnień do Aplikacji Polski Ład

Pobierz formularz wniosku o nadanie uprawnień, wypełnij i wyślij do nas przez ePUAP na skrzynkę /BGK/polskilad

Instrukcja do wniosku o nadanie uprawnień do Aplikacji Polski Ład

Złóż wniosek o dofinansowanie w Aplikacji Polski Ład

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie składanego w Aplikacji Polski Ład