Powrót

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja czwarta - Polskie Uzdrowiska

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Dla kogo?

Gminy uzdrowiskowe, gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej

Na co?

Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych

Termin naboru

18.02.2022-11.03.2022 r.

Wypłaty środków

Wypłaty środków są realizowane w tzw. oknach płatniczych: 15-ego i 25-ego każdego miesiąca

Zmiany wprowadzone uchwałą nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. dla wszystkich edycji naborów wniosków  o dofinansowanie z Programu.

 1. Obowiązującym terminem na ogłoszenie postępowania zakupowego jest termin 9 miesięcy od dnia udostępnienia w Aplikacji wstępnych promes.
 2. Czas na złożenie oświadczenia do promesy (inwestycyjnej) to 30 dni roboczych, od dnia jej udzielenia w Aplikacji.
 3. Dla samorządów, które przed wejściem w życie chwały 87/2022 nie złożyły w terminie oświadczenia do promesy, termin ten biegnie na nowo od 26 kwietnia i wynosi 30 dni roboczych.

O programie

Czwarta edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja czwarta – Polskie Uzdrowiska).

W czwartej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy uzdrowiskowe i posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Wartość dofinansowania, o które można wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy uzdrowiskowej / posiadającej status obszaru ochrony uzdrowiskowej to 2 proc.).

Gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z 37 obszarów.

Ich szczegółowa lista znajduje się w zakładce „Przeznaczenie środków”.


Nabór wniosków rozpoczął się 18 lutego 2022 r. i trwał do 11 marca 2022 r. do godz. 17.00.

W czwartym naborze gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym:

 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Wnioskodawcy tej edycji mogli również równolegle wnioskować o dofinansowanie w drugiej edycji naboru wniosków o dofinansowanie dla wszystkich JST/związków JST.

Informacje dotyczące naborów dostępne są w zakładce „Nabory wniosków”.


Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

 • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
 • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji)

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.


 

Korzyści z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Pobudzenie aktywności inwestycyjnej JSTRozwój lokalnej przedsiębiorczościPoprawa warunków życia obywateliPowstanie nowych miejsc pracyWsparcie zrównoważonego rozwojuEfektywne zaangażowanie sektora finansowego

Przeznaczenie środków

W czwartej edycji naboru wniosków gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej mogły wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 37 obszarów.

Lista obszarów:

 1. budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej;
 2. budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni;
 3. budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego;
 4. budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego;
 5. budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja;
 6. odnawialne źródła energii;
 7. tabor z napędem zeroemisyjnym;
 8. budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego;
 9. budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej;
 10. budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej;
 11. cyfryzacja usług publicznych i komunalnych;
 12. poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych;
 13. innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce;
 14. rewitalizacja obszarów miejskich;
 15. budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej;
 16. budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej;
 17. budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej;
 18. budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej;
 19. budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni;
 20. budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej;
 21. budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego;
 22. tabor transportu kolejowego;
 23. tabor transportu tramwajowego;
 24. tabor z napędem niskoemisyjnym;
 25. budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej;
 26. gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie;
 27. budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego;
 28. budowa i modernizacja infrastruktury społecznej;
 29. budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej;
 30. rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych;
 31. tabor zbiorowego transportu drogowego;
 32. tabor zbiorowego transportu wodnego;
 33. budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej;
 34. budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości;
 35. budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych;
 36. rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych;
 37. inne, związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w rozumieniu art. 46 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1301).

 

Jak korzystać?

Gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej mogą składać wnioski o dofinansowanie w czasie edycji naboru wniosków ogłaszanej przez BGK. Wnioski należy składać za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład, która służy do obsługi programu. 

Jak wnioskować o dofinansowanie z Edycji czwartej - Polskie Uzdrowiska?

Krok 1: Dostęp do Aplikacji Polski Ład

Aby uzyskać dostęp do aplikacji osoba uprawniona do wykonywania czynności w imieniu JST/związku JST, składa poprzez platformę ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad, wniosek o nadanie dostępu do aplikacji. Wniosek powinien zostać wysłany z profilu ePUAP należącego do JST/związku JST.

Warto wiedzieć: JST, które mają już dostęp do Aplikacji Polski Ład (uzyskały go w czasie wcześniejszych naborów) nie muszą ponownie wnioskować o dostęp do aplikacji. Korzystają z tych samych, co we wcześniejszych naborach danych do logowania do Aplikacji.

Pobierz formularz wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład (plik .rar, 249 KB)

Do wniosku należy załączyć:

Dane do logowania w aplikacji zostaną przekazane po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza, na adres e-mail wskazany we wniosku.

Pobierz instrukcję składania wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład (plik .pdf, 663 KB)

Krok 2: Wniosek o dofinansowanie

W czasie ogłoszonego naboru, gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej składają wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych wraz z opisem planowanej inwestycji za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca składa oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania:

 1. Regulaminu Edycji czwartej - Polskie Uzdrowiska
 2. Informacji RODO
 3. Przepisów dot. pomocy publicznej
 4. Przepisów dotyczących dysponowania środkami publicznymi
 5. Lokalizacji lub funkcji inwestycji

Ponadto należy m.in. z rozwijanej listy wybrać obszar, w którym mieści się planowana inwestycja, podać nazwę inwestycji oraz opisać jej charakter.

Pobierz instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w Programie Inwestycji Strategicznych (plik .pdf, 565 KB)

Krok 3: Decyzja o dofinansowaniu

Decyzję o dofinansowaniu danej inwestycji z programu, na podstawie złożonego wniosku, podejmuje Prezes Rady Ministrów.

Krok 4: Promesa

Po decyzji Prezesa Rady Ministrów o objęciu danej inwestycji dofinansowaniem ze środków programu, BGK wystawia promesę wstępną, dzięki której której gmina uzdrowiskowa lub gmina posiadająca status obszaru ochrony uzdrowiskowej może uruchomić postępowanie zakupowe niezbędne do realizacji inwestycji. Po rozstrzygnięciu postępowań zakupowych Wnioskodawca wnioskuje do BGK (za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład) o udzielenie promesy inwestycyjnej dofinansowania inwestycji ze środków programu.

Pobierz instrukcję składania oświadczenia do promesy wstępnej (plik .pdf, 723 KB).

Pobierz instrukcję pobrania promesy wstępnej (plik .pdf, 649,1 KB).

Pobierz instrukcję złożenia wniosku o udzielenie promesy (plik .pdf, 542 KB).

Krok 5: Wypłata dofinansowania

Po podpisaniu umów z wykonawcą/wykonawcami i realizacji inwestycji (lub jej etapów) JST wnioskuje do BGK o wypłatę z promesy (lub jej transzy), zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. Wypłaty będą realizowane w tzw. oknach płatniczych ogłaszanych na stronie internetowej banku.

Zobacz film: Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Nabory wniosków

Ogłoszenia o naborach wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego/związków JST.

Aplikacja Polski Ład

Gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej mogą składać wnioski o dofinansowanie w czasie edycji naboru wniosków ogłaszanej przez BGK. Wnioski należy składać za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład. Informacje, jak uzyskać dostęp do aplikacji znajdują się w zakładce „Jak korzystać?”. 

Wypełniony wniosek o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład należy wysłać poprzez platformę ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad. Wniosek powinien zostać wysłany z profilu ePUAP należącego do JST. Informacje, jak uzyskać dostęp do aplikacji znajdują się w zakładce „Jak korzystać?”.

Warto wiedzieć: JST, które mają już dostęp do Aplikacji Polski Ład (uzyskały go w czasie wcześniejszych naborów) nie muszą ponownie wnioskować o dostęp do aplikacji. Korzystają z tych samych, co we wcześniejszych naborach danych do logowania do Aplikacji.

Po uzyskaniu dostępu należy zalogować się do aplikacji i złożyć wniosek o dofinansowanie:

Przejdź do Aplikacji Polski Ład.

Wzory dokumentów oraz instrukcje znajdują się w zakładce "Dokumenty".

Dokumenty

Regulamin, wzory dokumentów i instrukcje

Regulamin dla czwartej edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zawierający wzory następujących formularzy:

 • Wzór Wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji
 • Instrukcja wypełnienia i przekazania do BGK Wniosku o dostęp do Aplikacji
 • Wzór pełnomocnictwa udzielonego przez Reprezentanta
 • Wzór pełnomocnictwa udzielonego przez Skarbnika
 • Wzór Wniosku o dofinansowanie z Programu
 • Instrukcja wypełnienia Wniosku o dofinansowanie z Programu
 • Wzór Wstępnej promesy
 • Wzór oświadczenia do Wstępnej promesy
 • Wzór Wniosku o Promesę
 • Wzór Promesy
 • Wzór oświadczenia do Promesy
 • Wzór wniosku o zmianę warunków Promesy
 • Wzór Wniosku o Wypłatę

Pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na przykładowe pytania. Mamy nadzieję, że będą Państwu pomocne.

Przypominamy, że podane przez nas odpowiedzi na pytania nie są przepisami prawa. Odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości z pewnością znajdą Państwo czytając aktualne przepisy normujące program, dostępne oddzielenie dla każdej edycji naboru wniosków o dofinansowanie, w zakładce „Dokumenty” (na stronie danej edycji naboru wniosków).

Rządowy Fundusz Polski Ład: zasady, warunki, kryteria

 1. Kto może się ubiegać o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w czwartej edycji - Polskie Uzdrowiska?
  W czwartej edycji naboru wniosków o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej.
   
 2. Czy gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej mogą jednocześnie wnioskować o dofinansowanie inwestycji w naborze dla wszystkich JST? Na dofinansowanie ilu inwestycji w sumie mogą złożyć wnioski?
  Tak. W czwartej edycji - Polskie Uzdrowiska wnioskodawcy mogą złożyć 2 wnioski, w edycji 2. – 3 wnioski oraz edycji 3. (jeśli są uprawnione) - 2 wnioski.
   
 3. Czy o wsparcie w edycji czwartej - Polskie Uzdrowiska mogą wnioskować spółki gminne czy tylko JST?
  O wsparcie mogą wnioskować wyłącznie gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej.
   
 4. Czy spółki gminne mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji i czy takie wnioski wliczają się do limitu 2 wniosków dla jednej JST? 
  Spółki gminne nie mogą wnioskować o dofinansowanie. Program jest przeznaczony dla JST i związków JST.
   
 5. Co to jest oświadczenie o lokalizacji lub funkcji inwestycji?
  Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego o tym, że objęta wnioskiem inwestycja:
  - budowlana jest położona w strefie A lub B ochrony uzdrowiskowej albo;
  - liniowa lub należąca do Obszarów inwestycyjnych innym niż budowlane - służy rozwojowi uzdrowiska lub obszarowi ochrony uzdrowiskowej.
   
 6. Ile potrwa czwarty nabór?
  Nabór wniosków o dofinansowanie w edycji czwartej - Polskie Uzdrowiska potrwa od 18 lutego 2022 r. do 11 marca 2022 r.

 7. Czy finansowanie dla gmin uzdrowiskowych oraz gmin posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej będzie zwrotne czy bezzwrotne?
  Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych jest bezzwrotne. Wysokość dofinansowania w naborze dla gmin uzdrowiskowych może wynieść do 98 proc. wartości inwestycji (udział własny JST to minimum 2 proc.)
   
 8. Czy JST mogą złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie?
  Tak, w czasie edycji czwartej - Polskie Uzdrowiska gminy mogą złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie:
  - 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
  - 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł
  Nie ma wniosku obligatoryjnego.
   
 9. Czy JST muszą mieć udział własny w planowaną inwestycję?
  Tak. Wysokość udziału własnego w edycji czwartej - Polskie Uzdrowiska to minimum 2 proc. wartości inwestycji.
   
 10. Czy w kontekście oświadczenia o środkach publicznych, w sytuacji kiedy JST otrzymało dofinansowanie z innego programu (np. RFIL lub FDS) w wysokości np. 60 proc. kosztów inwestycji, to czy może wnioskować o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i w jakiej wysokości?
  Tak, JST w takiej sytuacji może wnioskować o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości pomniejszonej o kwotę dofinansowań z innych programów (w tym przypadku kwota wnioskowanych środków powinna wynieść maksymalnie 40 proc., a udział własny JST z punktu widzenia programu będzie wynosił 60 proc. całkowitej wartości inwestycji).
   
 11. Na którym etapie procesu dofinansowania wnioskodawca powinien posiadać zadeklarowany we wniosku udział własny?
  Najpóźniej w momencie rozpoczęcia postępowania zakupowego na wykonanie inwestycji. 
   
 12. Czy udział własny samorządu musi być w postaci środków finansowych?
  Tak, samorząd musi posiadać udział własny w postaci środków innych niż te przyznawane z programu. W edycji czwartej - Polskie Uzdrowiska samorząd powinien złożyć oświadczenie, że posiada minimum 2 proc. udziału własnego (samorząd musi faktycznie dysponować tymi środkami najpóźniej w momencie rozpoczęcia postępowania zakupowego). 
   
 13. Czy kwota udziału własnego wskazana przez JST we wniosku jest „blokowana” czy JST może zachować nadwyżkę z tej kwoty, jeśli w przetargu wyjdzie niższy koszt inwestycji?
  Jeśli wartość inwestycji po przetargu będzie niższa niż założona w promesie wstępnej, to kwota udziału własnego również będzie niższa. Istotna jest proporcja – jeśli inwestycja dostanie dofinansowanie w wysokości 98 proc, JST wnosi udział własny w wysokości 2 proc.
   
 14. Jakie inwestycje mogą być dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych w edycji czwartej - Polskie Uzdrowiska?
  W tej edycji samorządy mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 37 obszarów. Ich pełna lista znajduje się w zakładce „Przeznaczenie środków".
   
 15. Czy inwestycja może być zakwalifikowana do więcej niż jednego obszaru?
  Tak, inwestycja może być zakwalifikowana do więcej niż jednego obszaru. Obszary, do których kwalifikowana jest inwestycja wskazuje JST składając wniosek o dofinansowanie w aplikacji służącej do obsługi programu, czyli Aplikacji Polski Ład. Należy je wybrać z rozwijanej listy.
   
 16.  Jeśli inwestycja zostanie zakwalifikowana do więcej niż jednego obszaru, jak będzie oceniana/ punktowana? Czy pod uwagę będzie brany obszar o najwyższym priorytecie?
  Obszar inwestycyjny należy wybrać, biorąc pod uwagę cel inwestycji. Na przykład, jeśli wniosek obejmuje budowę szkoły, na której w ramach tej samej inwestycji ma zostać założona instalacja fotowoltaiczna, to celem inwestycji jest budowa szkoły - infrastruktury edukacyjnej – a nie instalacji fotowoltaicznej (odnawialnej źródła energii).
  W edycji czwartej - Polskie Uzdrowiska wszystkie obszary inwestycyjne mają taki sam priorytet oraz wymagany poziom minimalnego udziału własnego JST.
   
 17. Czy inwestycja może dotyczyć remontów czy program jest skierowany jedynie dla inwestycji dotyczących tylko budowy nowych obiektów?
  Inwestycje mogą dotyczyć zarówno remontów jak i budów (realizacja również w formie projektuj i wybuduj). Szczegółowa lista obszarów będzie publikowana w zakładce „Przeznaczenie środków".
   
 18. Kiedy JST może złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych?
  JST będzie mogła/mógł złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Ogłoszenie o naborze wniosków i jego terminie publikujemy na stronie internetowej banku w zakładce „Nabory wniosków". 
   
 19. Czy z programu można refinansować już rozpoczęte inwestycje?
  Możliwe jest zaciąganie pożyczek, kredytów i emisja papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z programu.   
   
 20. Czy samorząd przed otrzymaniem dofinansowania może finansować inwestycję z własnych środków?
  Dofinansowanie jest możliwe tylko dla nierozpoczętych inwestycji. Dofinansowanie jest udzielane na realizację konkretnej inwestycji opisanej we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent może na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków programu przeznaczyć również własne środki. Wypłata dofinansowania odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej niż 12 miesięcy, środki zostaną wypłacone po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, środki będą wypłacane w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).
   
 21. Czy można dostać finansowanie na już trwające inwestycje?
  Nie. Dofinansowanie z programu można dostać tylko na inwestycje, których realizacji nie rozpoczęto.
   
 22. Czy można dostać dofinansowanie jedynie na nierozpoczętą inwestycję? Czy można otrzymać dofinansowanie na inwestycje, które są w trakcie realizacji? Czy jeśli przetarg nie został rozstrzygnięty, to taka inwestycja będzie traktowana jako już rozpoczęta?
  Dofinansowaniem mogą być objęte tylko nowe inwestycje, co do których nie zostało ogłoszone postępowanie zakupowe. Inwestycje już rozpoczęte mają zapewnione źródło finansowania.
   
 23. Kiedy JST musi rozpocząć i zakończyć inwestycję, o której dofinansowanie się ubiega?
  Wybór wykonawców do realizacji inwestycji powinien rozpocząć się nie później niż w ciągu 9 miesięcy od dnia udostępnienia wstępnej promesy w Aplikacji. Zakończenie inwestycji nastąpi zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Program nie wprowadza ograniczeń w czasie realizacji inwestycji.
   
 24. Czy BGK będzie udzielał JST kredytów pomostowych na finansowanie inwestycji przed otrzymaniem dofinansowania?
  BGK nie będzie udzielał takich kredytów.
   
 25. Czy można złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w formule PPP (partnerstwo publiczno-prywatne)?
  Można, ale tylko w tej części, która dotyczy podmiotu publicznego i realizowana jest odrębnym przetargiem.
   
 26. Czy w programie jest określony maksymalny okres realizacji inwestycji przed oddaniem jej do użytkowania?
  Nie ma takiego limitu, ale wnioskodawca przy składaniu wniosku musi podać przewidywany okres realizacji inwestycji.
   
 27. Czy będzie górny limit dot. wysokości wsparcia dla poszczególnych inwestycji?
  Tak, w edycji czwartej – Polskie Uzdrowiska są następujące limity dla wniosków dla gmin:
  - 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
  - 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł
  Nie ma wniosku obligatoryjnego.
   
 28. Czy jest określona liczba inwestycji, które dostaną wsparcie w edycji czwartej - Polskie Uzdrowiska naboru wniosków?
  Nie ma określonej liczby inwestycji, które otrzymają dofinansowanie w czwartej edycji programu. W Edycji czwartej - Polskie Uzdrowiska obowiązuje limit dotyczący liczby wniosków: każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie.
   
 29. Czy gmina musi być właścicielem terenu inwestycji czy mogą być inne formy własności? 
  Promesa działa tak samo jak kredyt, nie ogranicza formy własności terenu. Wnioskodawca powinien jednak posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja korzystająca z dofinansowania.

 30. Czy dla jednej inwestycji można przeprowadzić kilka przetargów?
  Promesa będzie udzielona do jednego postępowania zakupowego.
   
 31. Czy jeśli przetarg jeszcze nie został rozstrzygnięty to jest to traktowane jako rozpoczęta inwestycja i czy można ubiegać się o jej dofinansowanie?
  JST może wnioskować o dofinansowanie dla inwestycji jeśli postępowanie zakupowe się nie rozpoczęło lub zostało unieważnione.
   
 32. Jak długo może być realizowana inwestycja?
  Program nie przewiduje limitów czasu trwania inwestycji.
   
 33. Czy do złożenia wniosku potrzebne jest pozwolenie na budowę czy wystarczy program funkcjonalno-użytkowy?
  Do złożenia wniosku o dofinansowanie nie są potrzebne takie dokumenty. Niemniej inwestycja powinna być już zaplanowana w taki sposób, żeby w terminie 9 miesięcy od dnia udostępnienia promesy wstępnej rozpoczęło się postępowanie zakupowe na jej realizację.
   
 34. Czy można składać wniosek tylko na 1 drogę, czy może być mechanizm jak w Funduszu Dróg, że można złożyć wniosek na 2-3 drogi, które są ze sobą powiązane?
  W programie przyjęte zostało założenie: 1 postępowanie zakupowe – 1 promesa. Jeśli w jednym przetargu będą 3 drogi, to powinien zostać złożony 1 wniosek i zostanie udzielona 1 promesa. Przed złożeniem wniosku warto jednak pamiętać o warunkach udostępnienia promesy (wskazanych we wstępnej promesie – załącznik nr 7 Regulaminu edycji czwartej - Polskie Uzdrowiska) i wypłaty dofinansowania. Po zakończeniu naboru wniosków nie ma już bowiem możliwości zmiany opisu czy nazwy inwestycji, a wnioskodawca będzie się nimi posługiwać w postępowaniu zakupowym oraz na dalszych etapach realizacji inwestycji. 
   
 35. Na przebudowę jednego ronda powiat ma gotową dokumentację, a na drugie rondo chce przeprowadzić inwestycje w formie zaprojektuj-wybuduj. Czy powiat powinien złożyć dwa wnioski o dofinansowanie, czy jeden?
  Jeśli planowane jest jedno postępowanie zakupowe to powinien zostać złożony jeden wniosek. Jeśli więcej postępowań - należy złożyć więcej wniosków (1 postępowanie zakupowe – 1 wniosek o dofinansowanie – 1 promesa).
   
 36. Czy jest obowiązek, aby inwestycja w rewitalizację znajdowała się na obszarze rewitalizacji? Czy muszą być w Lokalnym Planie Rewitalizacji (LPR)?
  Nie ma takich wymagań w programie.
   
 37. Czy można uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni. Czy dotyczy to również przydomowych oczyszczalni ścieków?
  Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.
   
 38. Czy można wnioskować o dofinansowanie 2 etapu inwestycji budowy przedszkola? I czy w takim przypadku 1 etap musi być już zakończony?
  Można. Z punktu widzenia zasad programu nie ma przeciwskazań dla takiego działania. Należy pamiętać jednak, że zakres inwestycji wskazany we wniosku o dofinansowanie musi pokrywać się z zakresem postępowania zakupowego.
   
 39. Czy jedną inwestycję może wykonywać kilku wykonawców?
  Jedną inwestycję może wykonywać kilku wykonawców, ale muszą być wybrani w jednym postępowaniu zakupowym. 
   
 40. Czy można się starać o dofinansowanie inwestycji wieloetapowych, gdzie na dany etap nie ogłoszono jeszcze przetargu?         
  Tak, jeśli na każdy z etapów będzie ogłaszane osobne postępowanie zakupowe.
   
 41. Czy projekty zrealizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład będą objęte tzw. trwałością projektu?  
  Program na etapie pilotażu nie przewiduje takich warunków.
   
 42. Czy dokumentacja techniczna będąca elementem przetargu może być objęta promesą?
  Tak. Jeżeli na jej wykonanie zostanie przeprowadzone osobne postępowanie zakupowe.
   
 43. Ile czasu będzie trwał program?
  Na tym etapie nie przewidujemy terminu zakończenia Programu Inwestycji Strategicznych.

Składanie wniosków, dostęp do aplikacji, działanie aplikacji 

 1. W jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie?
  Wnioski należy składać elektronicznie wyłącznie poprzez Aplikację Polski Ład. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Jak korzystać?”. 
  Zapoznaj się także z instrukcją składania wniosku o dofinansowanie (plik .pdf, 565 KB) oraz z filmem: Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
   
 2. Czy można złożyć wniosek w wersji papierowej?
  Nie, do składania wniosków o dofinansowanie służy wyłącznie Aplikacja Polski Ład.
   
 3. Czy dostęp do Aplikacji Polski Ład nadany w pierwszym naborze wniosków będzie działał także w kolejnych naborach?
  Tak, dostępy nadane w poprzednich edycjach są aktualne. W przypadku koniczności zmiany użytkownika należy złożyć wniosek o odebranie uprawnień oraz nadanie nowemu użytkownikowi. Oba wnioski składa się na formularzu wniosku o nadanie dostępu i przesyła poprzez ePUAP do BGK zgodnie z instrukcją.
   
 4. Nie mam jeszcze dostępu do aplikacji służącej do składania wniosków o dofinansowanie, jak mogę go uzyskać?
  Aby uzyskać dostęp do Aplikacji Polski Ład, osoba uprawniona do wykonywania czynności w imieniu JST/związku JST, składa z profilu JST/związku JST poprzez ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad, wniosek o nadanie dostępu do aplikacji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Jak korzystać?”. 
  Zapoznaj się także z instrukcją składania wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład (plik .pdf, 663 KB)  oraz z filmem: Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

  Warto wiedzieć:Wypełniony wniosek o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład należy wysłać poprzez platformę ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad. Wniosek powinien zostać wysłany z profilu ePUAP należącego do JST/związku JST.
   
 5. Czy wniosek może być podpisany każdym kwalifikowanym podpisem?
  Wniosek o nadanie dostępu może być podpisany każdym certyfikowanym kwalifikowanym podpisem, zgodnym z wymaganiami Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert).
   
 6. Dla ilu użytkowników JST/związek JST może złożyć wniosek o dostęp do Aplikacji Polski Ład?
  JST/związek JST składa dwa wnioski o dostęp do Aplikacji Polski Ład, pierwszy wniosek dla osoby uprawnionej lub posiadającej stosowne pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu JST, drugi wniosek dla skarbnika lub osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo skarbnika.
   
 7. Skąd wziąć formularz wniosku o nadanie dostępu do aplikacji?
  Formularz wniosku dostępny jest w zakładce „Dokumenty”.
   
 8. Czy we wniosku o nadanie dostępu do aplikacji należy opisywać inwestycję i potrzebne wsparcie?
  Planowaną inwestycję należy opisać dopiero we wniosku o dofinansowanie, który składa się w aplikacji po otrzymaniu do niej dostępu. We wniosku o nadanie dostępu do aplikacji należy uzupełnić dane samorządu, takie jak: nazwa wnioskodawcy, REGON, NIP i adres oraz wpisać dane osoby upoważnionej do złożenia przez samorząd wniosków o dofinasowanie, a także załączyć odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwo z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, zaświadczenie Komisji Wyborczej o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta oraz statut).
   
 9. Czy reprezentant i skarbnik mogą dać pełnomocnictwo tej samej osobie?
  Nie, dostęp do aplikacji muszą mieć 2 osoby z każdej JST/ związku JST.
   
 10. Czy pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej skarbnika może wystawić wójt/burmistrz/prezydent pod nieobecność skarbnika, ewentualnie kto może wystawić takie pełnomocnictwo?
  Nie, takie pełnomocnictwo może wystawić tylko skarbnik lub osoba przez niego umocowana.
   
 11. W ustawach o samorządzie nie występuje termin reprezentant. Jeśli oświadczenia woli w imieniu powiatu składa dwóch członków zarządu to kto jest reprezentantem?
  Reprezentant to osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wnioskodawcy/beneficjenta zgodnie z zasadami określonymi we właściwej ustawie samorządowej – tj. ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym lub ustawie o samorządzie województwa lub statucie związku jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku reprezentacji powiatu, przez wzgląd na ograniczenia techniczne aplikacji, konieczne jest udzielenie przez członków zarządu odpowiedniego pełnomocnictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję reprezentanta.
   
 12. Po jakim czasie od złożenia wniosku o nadanie dostępu do aplikacji będzie można otrzymać login i hasło?
  Dostęp do Aplikacji Polski Ład będziemy nadawać niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo złożonego wniosku o nadanie dostępu.
   
 13. W jaki sposób samorząd otrzyma informację o nadaniu dostępu oraz login i hasło do aplikacji?
  Informację o nadaniu dostępu do aplikacji oraz link do ekranu, w którym należy ustawić hasło samorząd otrzyma z adresu [email protected].
   
 14. Co w sytuacji kiedy samorząd zgłosi, że nie dostał loginu/hasła, w jaki sposób powinien zawnioskować o ponowne przesłanie loginu/hasła, jak procesować takie zgłoszenia/wnioski?
  W takiej sytuacji samorząd powinien skontaktować się z opiekunem programu w Regionie BGK. Można też skontaktować się z Infolinią BGK: 801 598 888/22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30). Ponowny wniosek samorząd składa przez ePUAP. Adres skrzynki ePUAP: /BGK/polskilad
   
 15. Gdzie można znaleźć informację o tym, jak powinno być skonstruowane hasło do Aplikacji Polski Ład (min. i max. liczba znaków, rodzaj znaków itp.)?  
  Na stronie programu znajduje się polityka haseł dla Aplikacji Polski Ład.
   
 16. Czy dostęp do aplikacji może zostać zablokowany na skutek zbyt wielu prób wprowadzenia niepoprawnego hasła?    
  Tak. Zbyt wiele prób wprowadzenia nieprawidłowego hasła skutkuje stałą blokadą dostępu. Zalecamy skorzystać z procedury przypomnienia hasła, którą można wykonać samodzielnie. Jeśli hasło zostanie zablokowane na stałe należy skontaktować się z opiekunami programu w Regionie BGK w celu złożenia wniosku o odblokowanie hasła.
   
 17. W jaki sposób samorząd będzie mógł odblokować dostęp do aplikacji? Czy ma możliwość samodzielnego odblokowania np. w automatycznym procesie resetu hasła przez użytkownika aplikacji?
  Tak, samorząd może samodzielnie zresetować hasło w aplikacji, jeśli nie zostało ono zablokowane (poprzez wprowadzenie nieprawidłowego hasła zbyt wiele razy). Instrukcja jak samodzielnie zresetować hasło dostępna jest na stronie programu. Jeśli dostęp został zablokowany na stałe, poprzez wpisanie błędnego hasła zbyt wiele razy, należy skontaktować z opiekunem programu w Regionie BGK. Można też skontaktować się z Infolinią BGK: 801 598 888/22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30). Jeśli JST chce modyfikować/usunąć/odblokować konto założone w aplikacji musi złożyć wniosek i wysłać go przez ePUAP. Formularz jest dostępny na stronie bgk.pl/polski-lad. Jest to ten sam wniosek, który wypełniany jest przy nadaniu dostępu.
   
 18.  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie w Aplikacji Polski Ład?
  Na tym etapie wnioskujący nie składa żadnych dokumentów/załączników. Wystarczy wypełnienie pól dostępnych w aplikacji. 
   
 19. Jakie informacje należy podać we wniosku o dofinansowanie w aplikacji?
  We wniosku o dofinansowanie automatycznie zostaną uzupełnione dane adresowe, które przedstawiciel samorządu podał we wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład. We wniosku o dofinansowanie należy między innymi:
  • wybrać limit w jakim złożony zostanie wniosek (dla gmin limity wynoszą 2 i 5 mln, dla pozostałych wnioskodawców 2 i 8 mln)
  • uzupełnić obszar inwestycji (z listy rozwijanej wielokrotnego wyboru)
  • wskazać nazwę inwestycji
  • krótko opisać planowaną inwestycję
  • wskazać przewidywany termin zakończenia inwestycji
  • podać kwotę udziału własnego niezbędnego do sfinansowania inwestycji.

   W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z załącznikiem nr 5 do Regulaminu edycji czwartej - Polskie Uzdrowiska oraz instrukcją wypełniania (załącznik nr 6).
 20. Kto wybiera obszary: samorząd w trakcie składania wniosku czy BGK?
  Obszary inwestycyjne, do których kwalifikowana jest inwestycja wskazuje JST składając wniosek o dofinansowanie w Aplikacji Polski Ład. Obszary należy wybrać z rozwijanej listy wielokrotnego wyboru.
   
 21. Aplikując o dofinansowanie, we wniosku w pozycji „Przewidywana wartość inwestycji”, należy wpisać koszty całkowite czy tylko koszty planowane do wydatkowania? Czy jeśli wcześniej poniesione zostały koszty dokumentacji projektowej, wykonania map to należy je uwzględniać w pozycji szacowanej kwoty inwestycji?
  We wniosku o dofinansowanie należy wpisać przewidywany koszt inwestycji, który zostanie poniesiony w związku z jej realizacją. Nie ma możliwości refinansowania kosztów, które nie wejdą do budżetu postępowania zakupowego, czyli JST wpisuje koszty planowane do wydatkowania.
   
 22. Czy przewidywany okres realizacji inwestycji jest liczony od złożenia wniosku o dofinansowanie czy podpisania umowy?
  Czas realizacji inwestycji biegnie od daty zawarcia umowy z wykonawcą.
   
 23. Czym jest funkcja w Aplikacji Polski Ład, umożliwiająca dodanie komentarza do złożonego wniosku?
  Opcja dodawania komentarza została usunięta. W polu „Opis inwestycji” we wniosku o dofinansowanie można umieścić opis do 2500 znaków (bez spacji).
   
 24. Jak mogę zamieścić komentarz do przekazanego do banku wniosku o dofinansowanie?
  Opcja dodawania komentarza została usunięta. W polu „Opis inwestycji” we wniosku o dofinansowanie można umieścić opis do 2500 znaków (bez spacji). 
   
 25. Mam problem z wypełnieniem wniosku w aplikacji, do kogo mogę się zwrócić?
  Dane kontaktowe do pracowników BGK znajdują się w zakładce „Kontakt”. Pytania można kierować także do Infolinii: 801 598 888/22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30) lub na adres e-mail: [email protected]
   
 26. Aplikacja nie działa, jak mogę uzyskać pomoc?
  Pytania można kierować do opiekunów programu w Regionach (kontakty znajdują się w zakładce „Kontakt”) lub Infolinii BGK: 801 598 888/22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30).
   
 27. Aplikacja nie działa, w jaki sposób mogę złożyć dokument?
  Jeżeli nastąpi awaria Aplikacji Polski Ład, poinformujemy o tym na stronie internetowej BGK. Bank może przy tym podać inny sposób składania dokumentów oraz – w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów - zmienić termin składania dokumentów i oświadczeń.
   
 28. W jaki sposób samorząd powinien kontaktować się z BGK w związku z wnioskiem o dofinansowanie i później w związku z postępowaniem przetargowym, kolejnymi transzami finansowania itp.?     
  W sprawie obsługi wniosku o dofinansowanie kanałem komunikacji pomiędzy BGK a JST jest Aplikacja Polski Ład. Ponadto, w przypadku jakichkolwiek pytań, samorząd powinien się kontaktować z opiekunami programu w Regionach BGK lub pisząc na adres e-mail: [email protected].

 29. Czy w sprawie wniosku o dofinansowanie można się skontaktować bezpośrednio z KPRM?
  Nie, w sprawie wniosków należy kontaktować się z BGK (opiekunowie programu zostali wyznaczeni w każdym z Regionów BGK).

 30. Co zrobić, jeśli składając wniosek o dofinansowanie z programu popełniłam/em błąd? W jaki sposób złożyć korektę do wniosku?
  ​​​​Jeśli w czasie naboru wnioskodawca stwierdzi, że popełnił błąd wypełniając wniosek, może go samodzielnie anulować i złożyć nowy wniosek za pośrednictwem aplikacji Polski Ład. Po zakończeniu naboru nie będzie możliwości poprawienia błędnie złożonego wniosku lub jego uzupełnienia. Możliwe jest jedynie sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej za pośrednictwem Aplikacji.
   
 31. Czy po złożeniu wniosku o dofinansowanie wszelkie informacje będą wymieniane już w aplikacji czy coś jeszcze będzie się odbywać przez ePUAP?
  Platforma ePUAP jest kanałem komunikacji przy składaniu wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład. Kolejne czynności wykonywane są już w aplikacji.
   
 32. Czy aplikacja będzie miała jakieś narzędzie push, czy JST musi do niej zaglądać, żeby się dowiedzieć, że otrzymał promesę?
  JST otrzymuje powiadomienie e-mail dotyczące wystawienia nowych dokumentów w Aplikacji.

Decyzja o dofinansowaniu, promesa wstępna, promesa inwestycyjna

 1. Kiedy JST otrzyma przyznane dofinansowanie?
  Dofinansowanie z programu będzie wypłacone:

  • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji

  • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).​​​​​

   Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu dostępne będą dwa okna płatnicze.

 2. Czy jeżeli wniosek nie zostanie zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów, automatycznie przechodzi do następnej edycji programu?
  Nie, w takim przypadku należy złożyć nowy wniosek o dofinansowanie w kolejnej edycji naboru wniosków.
   
 3. Kto podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania?
  Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Prezes Rady Ministrów po rekomendacji Komisji ds. wsparcia Programu.
   
 4. W jaki sposób otrzymam decyzję o przyznaniu dofinansowania?
  JST otrzyma decyzję o przyznaniu dofinansowania za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład, w której składał wniosek o dofinansowanie.
   
 5. Czym jest przyznana promesa, co samorząd może z nią zrobić?
  Promesa jest dla beneficjenta zapewnieniem/zabezpieczeniem finansowania inwestycji. 
   
 6. Czy będą wzory oświadczeń o zakończeniu realizacji inwestycji lub poszczególnych jej etapów oraz wzory wniosków o wypłatę kolejnych transz finansowania? Czy należy je składać jako załączniki czy wypełniać w aplikacji?
  Takie wzory będą zamieszczone w Aplikacji Polski Ład (formularz do wypełnienia w aplikacji). Wszelkie oświadczenia i wnioski w programie należy składać właśnie za pośrednictwem Aplikacji Polski Lad.
   
 7. Ile czasu od otrzymania wstępnej promesy samorząd może maksymalnie przeznaczyć na przeprowadzenie postępowania zakupowego?
  Rozpoczęcie postępowania na wybór wykonawcy musi rozpocząć się nie później niż na 9 miesięcy od chwili udostępnienia w aplikacji promesy wstępnej. Przepisy programu nie zawierają terminu zakończenia tego postępowania.
   
 8. Czy możliwe jest zwiększenie dofinansowania, jeśli koszty inwestycji wzrosną w trakcie jej realizacji?
  Jeżeli już po przyznaniu promesy wzrosną koszty realizacji inwestycji - na przykład z powodu wydatków nieprzewidzianych przez JST na etapie planowania inwestycji - JST będzie musiała/musiał pokryć je sama/sam, tym samym zwiększając udział własny JST. Dofinansowanie z programu udzielane jest na poziomie nie wyższym niż określony w promesie.
   
 9. Czy istnieje ryzyko, ze promesa nie zostanie zrealizowana/JST nie otrzyma środków? Kiedy/w jakich sytuacjach?
  Ryzyko istnieje i jest związane z naruszeniem przez Wnioskodawcę/Beneficjenta zasad programu. Na przykład JST nie otrzyma promesy inwestycyjnej jeśli postępowanie zakupowe nie zostanie ogłoszone w terminie 9 miesięcy od daty wystawienia promesy wstępnej.
   
 10. Czy promesa może stanowić zabezpieczenie np. gwarancji zapłaty jeśli taka będzie wymagane przez wykonawcę?
  Nie. Wprowadzenie mechanizmu wypłat częściowych zgodnie z promesą powoduje, że nie ma potrzeby cesji promesy wykonawcy jako zabezpieczenie.
   
 11. Jaki jest czas płatności po zakończeniu zadania inwestycyjnego?
  Płatności będą dokonywane bez zbędnej zwłoki. W każdym miesiącu będą dwa okna płatnicze dla wypłat z programu. Kalendarz okien płatniczych zamieszczony zostanie na stronie internetowej BGK.
   
 12. Proces finansowania inwestycji: jakie dokumenty JST będzie miało przedstawić BGK w celu otrzymania płatności w ramach dofinansowania?
  JST będzie musiało przedstawić oświadczenie do promesy i wniosek o wypłatę (zgodnie z Regulaminem).

 13. Jaki jest termin wypłaty częściowej z promesy i płatności końcowej przez BGK na rzecz JST od otrzymania przez BGK kompletu dokumentów?
  Wypłaty będą dokonywane po złożeniu odpowiednich wniosków przez JST. W każdym miesiącu będą dwa okna płatnicze, o których BGK będzie informował na stronie bgk.pl/polski-lad. 

 14. Przy realizacji inwestycji JST musi wykazać minimum 2 proc. udziału własnego. Przy płatności wykonawcy w formie wypłat częściowych, czy JST w każdej wypłacie częściowej z promesy ma uwzględniać swój wkład własny min. 2 proc., czy może swój wkład własny wypłacić wykonawcy w ostatniej płatności?
  Kwota udziału własnego wypłacana jest na początku inwestycji, przed wystąpieniem o wypłatę dofinansowania z programu.

 15. Do kiedy mogę złożyć oświadczenie do wstępnej promesy?
  Oświadczenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego należy złożyć w terminie 9 miesięcy od dnia udostępnienia wstępnej promesy w Aplikacji. Niezłożenie takiego oświadczenia jest dla Banku równoznaczne z rezygnacją z dofinansowania.
   
 16. We wniosku o dofinansowanie zaznaczyłem, że inwestycja będzie trwała 11 miesięcy. Czy po otrzymaniu wstępnej promesy mogę to zmienić?
  Tak, zmiana planowanego czasu trwania inwestycji jest możliwa do czasu złożenia wniosku o udzielenie promesy (inwestycyjnej).
   
 17. Jak długo jest ważna wstępna promesa?
  Wstępna promesa jest ważna 9 miesięcy od dnia jej udostępnienia w Aplikacji lub do dnia rozstrzygnięcia postępowania zakupowego.
   
 18. W jakim czasie zostanie udzielona promesa inwestycyjna po złożeniu wniosku o jej wydanie?
  Bank, zgodnie z Regulaminem, ma 7 dni na udzielenie promesy inwestycyjnej po prawidłowym złożeniu wniosku o udzielenie tej promesy w Aplikacji.
   
 19. Jaki jest czas na złożenie oświadczenia do promesy inwestycyjnej?
  Oświadczenie do promesy należy złożyć w terminie 30 dni roboczych od dnia udostępnienia w Aplikacji promesy inwestycyjnej.
   
 20. Kiedy należy złożyć wniosek o wypłatę środków z dofinansowania?
  Wniosek o wypłatę należy złożyć nie później niż na 7 dni roboczych przed oknem płatniczym, w którym Beneficjent chciałby otrzymać wypłatę.

 


Mamy nadzieję, że zamieszczone przez nas przykładowe pytania i odpowiedzi będą Państwu pomocne.

Odpowiedzi na pytania zadane podczas webinarów dotyczących Programu znajdą Państwo na stronie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - webinary.

Przypominamy, że podane przez nas odpowiedzi na pytania nie są przepisami prawa. Odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości z pewnością znajdą Państwo czytając aktualne przepisy normujące Program, dostępne oddzielenie dla każdej edycji naboru wniosków o dofinansowanie, w zakładce „Dokumenty” (na stronie danej edycji naboru wniosków).

Komunikaty

14.05.2022

Rozstrzygnięto edycję Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin uzdrowiskowych.

Znane są już wyniki 4 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 50 jednostkom samorządu terytorialnego (JST) przyznano wsparcie na łączną kwotę ponad 240 mln zł.

Informacje o przyznaniu dofinansowania są dostępne dla samorządowców w Aplikacji Polski Ład.

Wyniki naboru opublikowano też na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Informacje o dofinansowaniu będą dostępne także na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

10.05.2022

Zmiany wprowadzone uchwałą nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. dla wszystkich edycji naborów wniosków  o dofinansowanie z Programu.

 1. Obowiązującym terminem na ogłoszenie postępowania zakupowego jest termin 9 miesięcy od dnia udostępnienia w Aplikacji wstępnych promes.
 2. Czas na złożenie oświadczenia do promesy (inwestycyjnej) to 30 dni roboczych, od dnia jej udzielenia w Aplikacji.
 3. Dla samorządów, które przed wejściem w życie chwały 87/2022 nie złożyły w terminie oświadczenia do promesy, termin ten biegnie na nowo od 26 kwietnia i wynosi 30 dni roboczych.

26.04.2022

W związku z nowelizacją uchwały z 1 lipca 2021 r. nr 84/2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przyjętą przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2022 r., informujemy, że w najbliższych dniach dostosujemy treść regulaminów organizacyjnych wszystkich edycji naboru wniosków. Uchwała weszła już w życie i ma zastosowanie do wszystkich czterech ogłoszonych dotychczas edycji naboru wniosków.

26.04.2022

Rząd przyjął dziś (26.04.2022r.) uchwałę, która wprowadza zmiany w Rządowym Funduszu Polski Ład: Programie Inwestycji Strategicznych. Samorządy mają teraz 9 miesięcy od dnia otrzymania wstępnej promesy inwestycyjnej na ogłoszenie przetargów. Przed zmianą okres ten wynosił 6 miesięcy. Dłuższy jest też termin na złożenie oświadczenia o podpisaniu umowy z wykonawcą.

Ze zmian wynika, że Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), które otrzymały dofinansowanie z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych mogą ogłosić postępowania zakupowe najpóźniej do 18 sierpnia 2022 r.

Rządowa uchwała wydłuża też termin na złożenie oświadczenia o podpisaniu umowy z wykonawcą. Samorządy po rozstrzygnięciu przetargu wnioskują do BGK o wydanie promesy inwestycyjnej, od dnia jej otrzymania miały dotąd 14 dni roboczych na podpisanie umowy z wykonawcą i przesłanie odpowiedniego oświadczenia do BGK. Po zmianach termin ten wynosi 30 dni roboczych. Wydłużony termin dotyczy również samorządów, które wcześniej spóźniły się ze złożeniem oświadczenia – od dziś one także mają 30 dni na przekazanie go do BGK.

Wprowadzone przez rząd zmiany wynikają z postulatów samorządów i przedsiębiorców, a także z wywołanej przez rosyjską agresję na Ukrainę sytuacji w gospodarce i na rynku wykonawców.

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program dofinansowania inwestycji realizowanych przez JST. Wsparcie może wynieść nawet 95 proc. kosztów inwestycji. Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem programu.

28.02.2022

W związku z sytuacją w Ukrainie i zaangażowaniem samorządów w zapewnienie pomocy uchodźcom wydłużamy termin składania wniosków o dofinansowanie inwestycji w edycji drugiej, edycji trzeciej - PGR oraz edycji czwartej - Polskie Uzdrowiska. Wnioski można składać do 11 marca 2022 roku. 

Warto wiedzieć! Pojęcie „posiadania udziału własnego”, używane w Regulaminie Naboru wniosków o dofinansowanie i jego załącznikach, oznacza zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami nie później niż w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację inwestycji.

Przypominamy, że każda jednostka samorządu terytorialnego oraz związek JST może mieć dokładnie dwóch użytkowników Aplikacji Polski Ład. Tylko te osoby mogą składać dokumenty za jej pośrednictwem. Ze względów bezpieczeństwa dbajmy o poufność haseł i zachowujmy wszystkie wymogi proceduralne użytkowania Aplikacji, określone (identycznie) w regulaminach poszczególnych edycji naboru wniosków o dofinansowanie.

Kontakt

Pytania dotyczące Programu można kierować do opiekunów programu w Regionach BGK: 

 

RegionImię i nazwiskoTelefon kontaktowy
Region DolnośląskiGrzegorz Łyczko517 884 273
Region DolnośląskiPiotr Buzar517 884 272
Region DolnośląskiEwa Nowak-Iskra22 475 25 00
Region DolnośląskiAdelina Ottlik22 475 25 00
Region DolnośląskiWojciech Jaworski22 475 25 00
Region Kujawsko-PomorskiMarzena Łukowska517 884 269
Region Kujawsko-PomorskiMarcin Wiecki22 475 23 00
Region Kujawsko-PomorskiKatarzyna Bekisz22 475 23 00
Region Kujawsko-PomorskiAnna Wiznerowicz22 475 23 00
Region LubelskiMichał Mączka519 018 390
Region LubelskiGrzegorz Łyczko517 884 273
Region LubelskiTomasz Bembenek22 475 16 00
Region LubelskiIzabela Przewłocka22 475 16 00
Region LubuskiMichał Motowidełko519 018 348
Region LubuskiEdyta Płanka22 475 26 00
Region LubuskiMateusz Tur22 475 26 00
Region ŁódzkiRemigiusz Ślipiec517 884 268
Region ŁódzkiAnna Pawlak797 020 672
Region ŁódzkiBeata Janusz-Kozłowska22 475 17 00
Region ŁódzkiMarcin Pawlik22 475 17 00
Region MałopolskiGrzegorz Kwiatkowski572 931 946
Region MałopolskiRenata Deptała22 475 14 00
Region MałopolskiGrażyna Trytek22 475 14 00
Region MałopolskiAdrian Orłowski22 475 14 00
Region MazowieckiWiktor Wawreszuk517 884 037
Region MazowieckiMonika Kamecka22 475 93 33
Region MazowieckiAgnieszka Bar22 475 93 33
Region MazowieckiAgata Sobolewska22 475 93 33
Region OpolskiMarek Wiza517 884 270
Region OpolskiHenryk Griner22 475 19 00
Region OpolskiZygmunt Pisarski22 475 19 00
Region PodkarpackiPiotr Olszówka517 884 022
Region PodkarpackiHubert Ząbek22 475 21 00
Region PodkarpackiBeata Rapa22 475 21 00
Region PodkarpackiKonrad Skomra22 475 21 00
Region PodlaskiJacek Chańko517 884 267
Region PodlaskiUrszula Bielawiec22 475 10 00
Region PodlaskiKonrad Korniluk22 475 10 00
Region PodlaskiBarbara Łaszczuk22 475 10 00
Region PodlaskiIzabela Domanowska22 475 10 00
Region PomorskiMichał Maliński517 884 274
Region PomorskiIwona Kasperowicz22 475 11 00
Region PomorskiMonika Kasińska22 475 11 00
Region ŚląskiMariusz Pakuza505 577 565
Region ŚląskiJózef Piętoń22 475 12 00
Region ŚląskiRobert Ferdyn22 475 12 00
Region ŚwiętokrzyskiRobert Książka517 884 277
Region ŚwiętokrzyskiGrzegorz Łyczko517 884 273
Region ŚwiętokrzyskiPiotr Waluszewski22 475 13 00
Region ŚwiętokrzyskiJustyna Wieteska-Sowińska22 475 13 00
Region ŚwiętokrzyskiMarcin Piętak22 475 13 00
Region Warmińsko-MazurskiPiotr Kujawa517 884 025
Region Warmińsko-MazurskiAnna Bułło22 475 18 00
Region Warmińsko-MazurskiBogusław Markowicz22 475 18 00
Region Warmińsko-MazurskiRafał Maciejewski22 475 18 00
Region Warmińsko-MazurskiAleksandra Pustelak22 475 18 00
Region WielkopolskiPaweł Polikowski519 018 354
Region WielkopolskiKrzysztof Antczak22 475 20 00
Region WielkopolskiKatarzyna Dworska22 475 20 00
Region WielkopolskiMichał Motowidełko519 018 348
Region ZachodniopomorskiAnna Pawlak797 020 672
Region ZachodniopomorskiAnna Krzeszewska512 762 440
Region ZachodniopomorskiElżbieta Nader22 475 22 00
Region ZachodniopomorskiBartłomiej Hanas22 475 22 00

Infolinia 801 598 888 / 22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30)

Pytania dotyczące Programu Inwestycji Strategicznych można także kierować na adres e-mail: [email protected] oraz tel: 517 884 300 (kwestie merytoryczne). 

Wniosek o nadanie uprawnień do Aplikacji Polski Ład

Pobierz formularz wniosku o nadanie uprawnień, wypełnij i wyślij do nas przez ePUAP na skrzynkę /BGK/polskilad

Instrukcja do wniosku o nadanie uprawnień do Aplikacji Polski Ład

Złóż wniosek o dofinansowanie w Aplikacji Polski Ład

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie składanego w Aplikacji Polski Ład