Powrót

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Dla kogo?

Jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego

Na co?

Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych

Przypominamy, że dla 1. edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych, z dniem 18 sierpnia 2022 r. upływa termin na:

  • ogłoszenie postępowania zakupowego i jednocześnie
  • złożenie w Aplikacji Polski Ład informacji o tym fakcie (Oświadczenie wnioskodawcy do promesy wstępnej – załącznik nr 7a do Regulaminu).

Prosimy pamiętać, że po tym dniu, zarówno ogłoszenie postepowania zakupowego jak i złożenie oświadczenia, nie będzie już możliwe.

Tutaj dowiedzą się Państwo jak sprawdzić, czy oświadczenie do wstępnej promesy zostało złożone prawidłowo.

Instrukcja, jak prawidłowo złożyć oświadczenie znajduje się tutaj.

Znane są już wyniki trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - PGR. Dofinansowanie przyznano dla 1599 jednostek samorządu terytorialnego (JST i związków). Informacje o przyznaniu dofinansowania są dostępne dla samorządowców w Aplikacji Polski Ład.

Wyniki naboru dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiciele JST znajdą też w Aplikacji Polski Ład.

Zmiany wprowadzone uchwałą nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. dla wszystkich edycji naborów wniosków  o dofinansowanie z Programu.

  1. Obowiązującym terminem na ogłoszenie postępowania zakupowego jest termin 9 miesięcy od dnia udostępnienia w Aplikacji wstępnych promes.
  2. Czas na złożenie oświadczenia do promesy (inwestycyjnej) to 30 dni roboczych, od dnia jej udzielenia w Aplikacji.
  3. Dla samorządów, które przed wejściem w życie chwały 87/2022 nie złożyły w terminie oświadczenia do promesy, termin ten biegnie na nowo od 26 kwietnia i wynosi 30 dni roboczych.
Nabór zakończony

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

Termin naboru: 02.07.-15.08.2021 r. 

Nabór zakończony

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Termin naboru: 28.12.2021-11.03.2022 r. 

Nabór zakończony

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR

Termin naboru: 28.12.2021-11.03.2022 r. 

 

Nabór zakończony

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja czwarta - Polskie Uzdrowiska

Termin naboru: 18.02.2022-11.03.2022 r. 

 

Nabór zakończony

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja piąta - Rozwój stref przemysłowych

Termin naboru: 21.06.2022-26.07.2022 r. 

 

INFORMACJA DLA JST DOTYCZĄCA KSZTAŁTOWANIA POSTĘPOWAŃ ZAKUPOWYCH DLA INWESTYCJI TRWAJĄCYCH DŁUŻEJ NIŻ 12 MIESIĘCY, REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ UMOWY.

W związku z licznymi pytaniami jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, które otrzymały promesy wstępne dofinansowania inwestycji, informujemy, że stosownie do treści §9 ust.2, pkt 3) Załącznika do Uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, dokonywana przez BGK (na podstawie promesy) wypłata dofinansowania na rzecz wnioskodawców - dla inwestycji, których realizacja trwa dłużej niż 12 miesięcy - odbywa się w trzech transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac związanych z realizacją inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 proc. kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie;

b) druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 proc. kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie;

c) trzecia transza w wysokości kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie, pomniejszonej o kwoty wypłacone we wcześniejszych transzach.

Wnioskodawcy są zobowiązani do takiego ukształtowania postępowania zakupowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy/Wykonawców inwestycji objętej dofinansowaniem w zakresie wypłaty wynagrodzenia umownego, aby umożliwiało pokrycie należności Wykonawcy/Wykonawców w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wypłaty dofinansowania z Programu, opisanymi w pkt a-c.

Etapy inwestycji należy określać w odniesieniu do całej inwestycji, a nie oddzielnie do każdej, realizowanej w ramach inwestycji umowy.