W dniu 19 września 2019 r weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z którą utworzono nowy instrument finansowy, którego środki mogą być przeznaczane na zapewnienie lub poprawę dostępności, w tym w szczególności budynków użyteczności publicznej, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, budynków zamieszkania zbiorowego.

BGK udziela preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych, co ma skutkować zapewnieniem dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych. Inwestycje przyczynią się do zapewnienia osobom mającym trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym poprzez swobodniejszy dostęp do dóbr i usług. Finansowanie udzielane przez BGK może być częściowo umorzone lub połączone z dotacją ze środków PFRON. Szczegóły na stronie https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowosci-w-programie-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

 

Fundusz Dostępności dedykowany jest głównie do sektora publicznego oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na terenie całego kraju. Na wsparcie liczyć mogą również szkoły wyższe, jednostki naukowe oraz instytucje kultury.

Z pożyczki mogą korzystać:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne;
 • spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego;
 • inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • szkoły wyższe;
 • jednostki naukowe;
 • instytucje kultury;
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Uwaga! Od 22 września 2020r. w ramach Funduszu Dostępności część środków może być wykorzystana na sfinansowanie wymiany/modernizacji dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku.

Przedsięwzięcia mające na celu dostosowanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień.

 • wsparcie może być kierowane na realizację przedsięwzięć zgodnych ze standardami zdefiniowanymi w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 • wsparcie może być kierowane na zamontowanie nowych dźwigów osobowych w budynkach
 • do finansowania nie kwalifikują się inwestycje fizycznie zakończone na moment składania wniosku;
 • w przypadku finansowania inwestycji rozpoczętych, do wydatkowania kwalifikują się udokumentowane wydatki nie starsze niż 12 m-cy na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.
 • brak wymogu wkładu własnego,

 • preferencyjne oprocentowanie – od 0,15% w skali roku  w całym okresie kredytowania (oprocentowanie może być wyższe w przypadku wykorzystania przez pożyczkobiorcę limitów pomocy publicznej w tym de minimis),
 • długi okres spłaty – do 20 lat,
 • możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału pożyczki – do 6 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • możliwość skorzystania z umorzenia do 40% kapitału pożyczki po spełnieniu określonych warunków (szczegółowe warunki umorzenia poniżej),
 • brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek.

 

 

Szczegółowe warunki dotyczące częściowego umorzenia kapitału pożyczki:

 1. kryterium terytorialne (wg wskaźnika GUS: kwota zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych na 1000 mieszkańców danej gminy: do 10%;
 2. kryterium przeznaczenia budynku: budynki wielorodzinne 10%,
 3. kryterium społeczne (wg udziału osób z poniżej wymienionych kategorii zamieszkałych w budynku w ogólnej populacji osób zamieszkałych w budynku):
  1. 20% umorzenia, gdy udział wynosi powyżej 60%;
  2. 10% umorzenia, gdy udział wynosi od 40% do 60%;
  3. 0% umorzenia, gdy udział wynosi poniżej 40%;

Ogólna populacja osób zamieszkałych w budynku - na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy inwestycja ma dotyczyć tylko części budynku (np. jednej klatki), należy odnosić się tylko do populacji osób zamieszkujących tę część budynku.

Osoby uprawnione do skorzystania z kryterium społecznego: osoby od 60 roku życia, dzieci do lat 6 oraz ich prawni opiekunowie, osoby niepełnosprawne (Osoby, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki może być weksel własny in blanco Inwestora jako zabezpieczenie standardowe oraz inne zabezpieczenia, np. przelew (cesja) praw z polisy ubezpieczeniowej będącej przedmiotem projektu, przelew wierzytelności z wpłat na fundusz remontowy, pełnomocnictwo/upoważnienie do rachunku bankowego oraz zgodne z praktyką rynkową i adekwatne do przedmiotu projektu/formy prawnej inwestora/oceny wniosku o pożyczkę inne zabezpieczenie.

 • audyt potrzeb w zakresie dostępności,
 • zakup robót i materiałów budowlanych,
 • podatek VAT (może być finansowany z pożyczki jeżeli nie ma prawnych możliwości jego odzyskania),
 • zakup, wytworzenie oraz koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych,
 • nadzór inwestorski,
 • ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ), oceny i opinie konserwatorskie, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia,
 • koszty opłat administracyjnych, notarialnych i sądowych, itp.,
 • refinansowanie pożyczek/ kredytów w innych bankach, o ile związane są z realizowaną i niezakończoną inwestycją i dotyczą wydatków nie starszych niż 12 mc-y na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.

Uruchamianie pożyczek może następować w formie:

 • bezpośrednich płatności na rzecz wykonawców/dostawców, na podstawie przedstawionych przez Inwestora oryginałów faktur,

 • zaliczek,
 • refundacji opłaconych wcześniej faktur.

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy z poniższymi instytucjami finansującymi dot. udzielania pożyczek z Funduszu Dostępności. Informacje o terminie uruchomienia naboru wniosków u poszczególnych instytucji finansujących zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

 

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – województwo: łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie,
   
 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.  – województwo: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie,
   
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości – obszar całego kraju.

Uwaga: Od 22 września 2020 r. w ramach Funduszu Dostępności część środków może być wykorzystana na sfinansowanie wymiany/modernizacji dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI Z FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPEWNIAJĄCYCH LUB POPRAWIAJĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) w Warszawie, jako podmiot zarządzający środkami powierzonymi w ramach Funduszu Dostępności, ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu zapewnienia lub poprawy dostępności w szczególności budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej.

Łączna kwota środków z Funduszu Dostępności przeznaczona na pożyczki w 2019 r. wynosi  43 mln zł.

Nabór wniosków realizowany jest w trybie otwartym i ciągłym, trwającym co najmniej do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.

Pożyczki udzielane są przez BGK w oparciu o Zasady Naboru Wniosków, dostępne na stronie www.bgk.pl.

Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez BGK i dostępnym na stronie <link fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/>https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/</link>, należy składać w formie papierowej w Regionach, właściwych terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy.

Wnioski mogą być dostarczane osobiście (w dni robocze - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 16:00), bądź przesyłane pocztą na adres Regionu.

Wnioski można składać od dnia 4 października 2019 r.

 

Pozostałe dokumenty (w zależności od formy prawnej)

Inne nie wymienione wyżej podmioty

Prosimy o kontakt z Regionem BGK w celu otrzymania listy pozostałych wymaganych dokumentów dostosowanej do formy prawnej wnioskodawcy.

1. Warunki Pożyczki

Dokumentacja, którą należy dołączyć do wniosku pożyczkowego zależeć będzie od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie. Na stronie https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/ w Zakładce „Dokumenty do pobrania” znajduje się spis wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

Minimalny koszt kwalifikowalny projektu wynosi 100 000 zł. Kwota ta nie odnosi się jednak do wartości Pożyczki, a kosztów kwalifikowalnych projektu, które co do zasady mogą być finansowane z różnych źródeł.

 BGK nie wymaga wkładu własnego. Ze środków Funduszu Dostępności możliwe jest sfinansowanie nawet 100% kosztów projektu. Pożyczkobiorca może jednak zaangażować w realizację projektu środki z innych źródeł m.in. środki własne, ale również pochodzące z finansowania zewnętrznego (pożyczki, kredyty lub dotacje np. z NFOŚiGW). 

Celem Funduszu Dostępności jest udzielenie wsparcia na działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach. Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696, z późn. zm.), osoby ze szczególnymi potrzebami, to osoby, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Zakres tych działań powinien zostać określony przez inwestora w audycie dostępności (audyt potrzeb w zakresie dostępności). Zgodnie z Zasadami Naboru Wniosków jest to analiza określająca zakres inwestycji zwiększającej dostępność budynków dla osób o szczególnych potrzebach w formie dokumentu lub informacji zawartej we wniosku (w punkcie VI.3). Oznacza to, że w zakresie audytu dostępności wnioskodawca może złożyć wraz z wnioskiem zarówno odrębny dokument określający zakres inwestycji, jak i dokonać takiej analizy w miejscu przewidzianym do tego celu we wniosku.

Oznacza to, że przygotowując audyt dostępności wnioskodawca powinien przewidzieć rozwiązania optymalne z punktu widzenia zapewnienia takim osobom dostępności do danego budynku.

Bank Gospodarstwa Krajowego nie narzuca sztywnych zasad zarówno co do formy tego dokumentu jak i jego treści. Należy jednak podkreślić, iż każdy audyt dostępności powinien zawierać co najmniej opis stanu obecnego oraz identyfikację barier, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie osobom ze szczególnymi potrzebami z budynku i jego najbliższego otoczenia (np. brak podjazdu, zbyt wysoki krawężnik przy wejściu, ciężkie do otwarcia drzwi wejściowe). W wyniku przeprowadzenia audytu dostępności powinien powstać katalog działań wykonanych w ramach realizowanego Projektu ,które będą prowadzić do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w danym budynku. (Zakres działań wskazanych do wprowadzenia powinien być zgodny z częścią VII Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, czyli standardem architektonicznym. Oznacza to, że zaplanowane do finansowania inwestycje muszą spełniać podstawowe wymagania opisane w ww. części Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiących Załącznik nr 1 do Zasad Naboru Wniosków)

Należy zaznaczyć, że standard będzie odnosić się wyłącznie do tych konkretnych inwestycji, które zaplanowano do finansowania ze środków pożyczki. Oznacza to, że nie ma konieczności spełnienia w ramach inwestycji wszystkich standardów (jedynie tych, które zostaną wskazane w audycie dostępności i podlegają dofinansowaniu). Jednocześnie, jeżeli w ramach Projektu wystąpią zarówno koszty finansowane ze środków pożyczki oraz koszty finansowane z innych źródeł (środki własne, dotacja PFRON) potwierdzenie zgodności ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020 dokonywane będzie wyłącznie w odniesieniu do tej części, która ma zostać sfinansowana ze środków pożyczki.

Dodatkowo, należy podkreślić, że dopuszczalne są przypadki, kiedy to z obiektywnych względów nie będzie możliwości spełnienia w ramach danej inwestycji wszystkich zasad wynikających ze Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Takie sytuacje będą miały miejsce w szczególności w przypadku starej zabudowy mieszkaniowej, kiedy to ze względów architektonicznych, sposobu zaprojektowania i wykonania danego budynku, zastosowanej technologii itp. nie będzie faktycznej możliwości realizacji inwestycji w pełni odwzorowującej wymogi określone w ww. dokumencie. Takie przypadki będą wymagały dodatkowego uzasadnienia i będą podlegały indywidulanej ocenie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach.

Zaangażowanie podmiotów, które specjalizują się i mają merytoryczną wiedzę w zakresie przedmiotu takiej analizy będzie na pewno wartością dodaną, natomiast nie jest to wymagane, a sam audyt dostępności może zostać opracowany przez wnioskodawcę. Natomiast kluczowe będzie, zgodnie z Zasadami Naboru Wniosków, zapewnienie zgodności ze standardami dostępności określonymi w dokumencie Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zasad Naboru Wniosków.

Zgodnie z Zasadami Naboru Wniosków, jest to budynek użyteczności publicznej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). Zgodnie z definicją z tego rozporządzenia jest to: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Zgodnie z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektu, który stanowi załącznik nr 2 do spisu wymaganych dokumentów do wniosku o udzielenie pożyczki składanego przez każdego Wnioskodawcę niezależnie od formy prawnej Wnioskodawcy (stanowiącym załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki), wnioskodawca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektu wynikające z tytułu: własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego bądź stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych.

Z punktu widzenia BGK, dopuszczalna jest realizacja prac będących kosztami kwalifikowalnymi w ramach pożyczki, na terenie nienależącym do wnioskodawcy, o ile, zgodnie z powyższym wyliczeniem posiada on udokumentowane prawo do dysponowania daną nieruchomością.

Wnioskodawca powinien załączyć do wniosku wyłącznie taki formularz, który dotyczy wnioskowanego wsparcia. W opisanym przypadku nie ma konieczności załączania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Co do zasady, Projekt oraz pozwolenie na budowę powinny zostać załączone wraz z wnioskiem o pożyczkę. Natomiast w sytuacji, gdy nie jest to możliwe, Projekt oraz pozwolenie na budowę mogą być dostarczone na późniejszym etapie, z zastrzeżeniem iż ich dostarczenie oraz ocena może warunkować podpisanie umowy lub uruchomienie środków. Dlatego, we wniosku pożyczkowym powinny zostać rzetelnie oszacowane koszty realizacji Projektu, a także wskazane jest, aby były poparte kosztorysem inwestorskim załączonym do wniosku.

Zgodnie z §8 ust. 2 Zasad Naboru Wniosków dla pożyczek udzielanych przez BGK w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków Pożyczkobiorca będący podmiotem zobowiązanym do stosowania prawa zamówień publicznych, wyłania wykonawców usług, dostaw lub robót, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Nie, ponieważ jednym z warunków uzyskania dotacji PFRON jest udzielenie pożyczki przez BGK.

W celu uzyskania informacji dot. warunków otrzymania dotacji PFRON zachęcamy do kontaktu z właściwym wojewódzkim oddziałem PFRON. Należy jednakże pamiętać, że dotacja PFRON dotyczy Projektów dotyczących wyłącznie budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz że warunkiem udzielenia dotacji jest  zapewnienie przez Inwestycję dostępności do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.
Więcej informacji nt. dotacji PFRON znajduje się także na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON, Programy i zadania realizowane obecnie”.

Nie ma takiego ograniczenia. We wniosku o pożyczkę wnioskodawca proponuje liczbę rat odpowiadającą jego zapotrzebowaniu.

Zgodnie z Zasadami Naboru Wniosków, refundacja wydatków kwalifikowanych obejmuje wyłącznie wydatki poniesione przez Pożyczkobiorcę nie starsze niż 12 miesięcy na dzień złożenia Wniosku pod warunkiem, że Projekt nie został fizycznie zakończony.

Oznacza to, że aby móc skorzystać z możliwości refundacji wcześniej poniesionych kosztów, muszą być spełnione następujące przesłanki:

1.      Poniesione koszty muszą dotyczyć wydatków kwalifikowalnych.

2.      Koszty zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkę.

3.      Projekt nie został fizycznie zakończony, przez co należy rozumieć, że dla danego Projektu ostatecznie nie zostały ukończone roboty budowlane.

Ze względu na publiczny charakter programu, wsparcie w ramach Funduszu Dostępności, powinno zostać udzielone zgodne z obowiązującymi zasadami UE w tym zakresie. W przypadku Funduszu Dostępności, jeżeli podmiot ubiegający się o wsparcie prowadzi działalność gospodarczą, pożyczka będzie stanowić pomoc publiczną lub pomoc de minimis. O formie wsparcia decyduje wnioskodawca. Decyzja wnioskodawcy w tym zakresie jest określona we wniosku o Pożyczkę oraz składanych dokumentach.

Podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej mogą ubiegać się o wsparcie bez pomocy publicznej.

W przypadkach wystąpienia pomocy publicznej należy spełnić dodatkową przesłankę – warunek efektu zachęty. Oznacza on bodziec do realizacji działań wpisujących się w politykę gospodarczą państwa. Jego spełnienie oznacza:

a.      wniosek o udzielenie Pożyczki powinien zostać złożony przed rozpoczęciem prac nad danym Projektem,

b.      rozpoczęcie prac oznacza rozpoczęcie robót budowlanych lub pierwsze zobowiązanie, które sprawia, że przedsięwzięcie staje się nieodwracalne,

c.       przez rozpoczęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

d.       za rozpoczęcie inwestycji nie uznaje się natomiast w szczególności: prac przygotowawczych, takich jak przygotowanie audytu dostępności, uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, zakupu gruntu.

Naruszenie wymogu efektu zachęty pociąga za sobą niemożność uzyskania Pożyczki stanowiącej pomoc publiczną.

W tym kontekście należy podkreślić, że powyższe wyjaśnienia w zakresie konieczności badania i ewentualnych skutków naruszenia efektu zachęty, mają zastosowanie wyłącznie w przypadku Pożyczki stanowiącej pomoc publiczną. Nie mają natomiast znaczenia dla Pożyczki nie stanowiącej pomocy publicznej oraz Pożyczki udzielonej jako pomoc de minimis, gdzie nie występuje warunek złożenia wniosku przed rozpoczęciem prac nad Projektem.

Mając na uwadze warunki otrzymania refundacji oraz spełnienia efektu zachęty, należy stwierdzić:

1.      dla pomocy publicznej:

·         konieczne jest spełnienie warunku efektu zachęty,

·         możliwe do refundacji są koszty kwalifikowalne, dotyczące jedynie prac przygotowawczych, o ile zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku;

2.      dla pomocy de minimis i wsparcia niestanowiącego pomocy publicznej:

·         możliwe do refundacji są wszystkie koszty kwalifikowalne, o ile zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

2. Podmioty ubiegające się o wsparcie

Tak, pod warunkiem że wnioskodawcą będzie podmiot uprawniony, wskazany w §4 ust. 1 Zasad Naboru Wniosków.

Zaangażowanie podmiotów, które specjalizują się i mają merytoryczną wiedzę w zakresie przedmiotu takiej analizy będzie na pewno wartością dodaną, natomiast nie jest to wymagane, a sam audyt dostępności może zostać opracowany przez wnioskodawcę. Natomiast kluczowe będzie, zgodnie z Zasadami Naboru Wniosków, zapewnienie zgodności ze standardami dostępności określonymi w dokumencie Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zasad Naboru Wniosków.

Szpital prowadzony w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, będzie spełniać kryterium podmiotowe, określone w §4 ust 1 pkt 3 Zasad Naboru Wniosków, o ile będzie utworzony i prowadzony przez jednostkę samorządu terytorialnego, bądź będzie jej jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Ten sam warunek zależności od JST będzie dotyczył także spółek akcyjnych czy też spółek z o.o.

Uchwała walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej określająca najwyższą sumę zobowiązań potwierdza uprawnienie SM do zaciągnięcia zobowiązania w określonej wysokości. Oznacza to, że jest to jeden z najważniejszych dokumentów koniecznych do przeprowadzenia oceny kredytowej Projektu. Bank bez formalnego potwierdzenia o udzieleniu wewnętrznych zgód spółdzielni mieszkaniowej nie może przeprowadzić oceny kredytowej, która to dopiero w efekcie kończy się wydaniem decyzji kredytowej, w oparciu o którą zawierana jest umowa pożyczki.

Oznacza to, szczególnie w sytuacji gdy przyjęcie takiego aktu może nastąpić w odległym terminie, że przyjęcie wniosku bez dokumentów koniecznych do przeprowadzenia oceny z odległą perspektywą ich uzupełnienia (bez pewności, że faktycznie zostaną one uzupełnione) oraz zablokowanie pod takie wnioski środków (Bank po złożeniu wniosku rezerwuje środki z dostępnej puli pod taki wniosek), może w opinii Banku negatywnie wpłynąć na proces wdrażania Funduszu Dostępności. Zmiana podejścia w tym zakresie mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której złożone i niekompletne wnioski (w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze procedowanie i przeprowadzenie oceny kredytowej) zablokują na długi czas możliwość składania wniosków przez podmioty, które są zdecydowanie bardziej zaawansowane pod kątem przygotowania inwestycji. Dodatkowo należy mieć na względzie fakt, że przy dłuższym okresie uzupełniania wniosku tracą ważność inne dokumenty np.: zaświadczenia ZUS i US, sprawozdania finansowe.

Jednocześnie ze względu na specyfikę wdrażanego Programu możliwe jest zaproponowanie podejścia zgodnie, z którym wniosek zostanie złożony przez spółdzielnie mieszkaniową jeszcze przed podjęciem uchwały Walnego Zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej określającej najwyższą sumę zobowiązań, z dwoma zastrzeżeniami:

 1. Bank nie rozpocznie oceny kredytowej do momentu uzupełnienia wniosku.

 2. Spółdzielnia mieszkaniowa dostarczy wszystkie wymagane dokumenty nie później niż w terminie 20 dni roboczych liczonych od  dnia złożenia niekompletnego wniosku.

3. Wydatki kwalifikowalne

Tak, o ile jest to działanie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy.

Program nie przewiduje możliwości finansowania wymiany istniejącej windy w budynku na nową.

Tak. W budynku, w którym w dniu złożenia wniosku istnieje nieużytkowany szyb windowy, udzielona pożyczka może zostać przeznaczona na sfinansowanie instalacji windy.

Tak, natomiast w takiej sytuacji kosztami kwalifikowanymi w ramach Programu będą m.in. prace związane z przebudową szybu windowego oraz dostosowaniem budynku. Zakup nowego dźwigu osobowegonie będzie w takiej sytuacji kosztem kwalifikowanym.

Tak, takie inwestycje są dopuszczalne, z zastrzeżeniem zasad opisanych w odpowiedzi na pytanie numer 4 (dot. Audytu dostępności).

Nie, w ramach Funduszu Dostępności dopuszczalna obecnie jest wyłącznie instalacja dźwigu osobowego w budynku, w którym wcześniej go nie było.

Nie jest możliwe sfinansowanie modernizacji kabiny windy lub jej dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z uwagi na fakt, iż finansowaniu powinny podlegać w pierwszej kolejności instalacje nowych wind, w budynkach, w których ich dotychczas nie było. Nowe windy powinny być dostosowane również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze Standardami Dostępności.

Środki Funduszu Dostępności przeznaczone są w pierwszej kolejności na instalację nowych wind w budynkach, w których ich dotychczas nie było. Z tego powodu instalacja drugiej windy nie jest możliwa do sfinansowania ze środków Funduszu Dostępności, natomiast istnieje możliwość zastosowania innych rozwiązań poprawiających dostępność do obecnie istniejącej windy.

Taka przebudowa może być sfinansowana ze środków Funduszu Dostępności. Natomiast gdy winda była już zamontowana w budynku, jej koszt (wymiany bądź dostosowanie) będzie kosztem niekwalifikowanym.

W takiej sytuacji dopuszczalne byłoby sfinansowanie zamontowania drugiej windy, jednakże wyłącznie w sytuacji, w której nowa winda zapewniłaby dostęp do oddziałów, do których w tej chwili nie ma dostępu z powodu barier architektonicznych oddzielających daną część budynku od istniejącej windy.

Nie, zakup i montaż windy nie jest warunkiem koniecznym dla uzyskania wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dostępności

Tak, odbiór UDT jest kosztem kwalifikowalnym. Wydatki kwalifikowalne są to między innymi urządzenia, materiały budowlane, roboty, ale także wszystkie koszty związane z przygotowaniem Projektu.

Tak. Pożyczka może być udzielona na wykonanie platformy przyschodowej. Fundusz Dostępności został stworzony w celu poprawy/ zapewnienia dostępności budynków. Wsparciu będą więc podlegać wszelkie działania ukierunkowane na likwidacje barier zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach, zidentyfikowanych w ramach tzw. audytu dostępności.

Budowa łącznika pomiędzy budynkami szpitalnymi może być sfinansowana o ile będzie służyła poprawie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności.  Warunkiem zakwalifikowania takiej inwestycji jest wykazanie, że obecnie brak tego łącznika stanowi barierę, która jest trudna do pokonania dla osób o szczególnych potrzebach.

Nie. Natomiast, kosztem kwalifikowalnym byłoby wytyczenie/budowa miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz budowa bądź przebudowa dojścia do tych miejsc z budynku, którego dotyczy inwestycja, o ile miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą związane z budynkiem.

Zgodnie z Zasadami Naboru Wniosków (dokument dostępny na stronie

www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/

) warunkiem wsparcia z Funduszu Dostępności jest zapewnienie zgodności Projektu z dokumentem Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Zgodnie z jego treścią minimalne wymiary dźwigu osobowego wynoszą, co najmniej 140 cm x 110 cm.

Jednocześnie jednak, należy podkreślić, że dopuszczalne są przypadki, kiedy to z obiektywnych względów nie będzie możliwości spełnienia w ramach danej inwestycji wszystkich zasad wynikających ze Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Takie sytuacje będą miały miejsce w szczególności w przypadku starej zabudowy mieszkaniowej, kiedy to ze względów architektonicznych, sposobu zaprojektowania i wykonania danego budynku, zastosowanej technologii, itp. nie będzie faktycznej możliwości realizacji inwestycji w pełni odwzorowującej wymogi określone w ww. dokumencie.

Takie przypadki będą wymagały dodatkowego uzasadnienia i będą podlegały indywidulanej ocenie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach.

4. Umorzenia

Wnioskodawca we wniosku o pożyczkę powinien wskazać poprzez odpowiednie wypełnienie części VII wniosku czy chce skorzystać z umorzenia pożyczki. Jeżeli tak, wskazuje on łączną wysokość wnioskowanego umorzenia, które mu przysługuje i które powinien wyliczyć na podstawie trzech kryteriów wskazanych w pkt VII 3-5.

UWAGA: Kryterium przeznaczenia budynku oraz kryterium społeczne dotyczą wyłącznie inwestycji związanych z poprawą dostępności w budynkach mieszkalnictwa wielorodzinnego.

VII.3 Kryterium terytorialne: (wg wskaźnika GUS: kwota zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych na 1000 mieszkańców danej gminy) weryfikowane jest zgodnie z dokumentem znajdującym się pod tym linkiem.

Żeby poprawnie wyliczyć przysługujący poziom umorzenia na podstawie kryterium terytorialnego, należy w oparciu o lokalizację budynku będącego przedmiotem inwestycji odczytać wartość wskaźnika przyporządkowanego do danej gminy.

VII.4 Kryterium przeznaczenia budynku: jeżeli inwestycja dotyczy budynku mieszkalnictwa wielorodzinnego, wnioskodawcy przysługuje umorzenie w wysokości 10%.

VII.5 Kryterium społeczne:

wnioskodawca, który zamierza skorzystać z tego kryterium powinien załączyć do wniosku Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium społecznego, które znajduje się na stronie www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/ w Zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Kryterium oblicza się poprzez określenie stosunku liczby osób uprawnionych do skorzystania z kryterium społecznego, tj. osób od 60 roku życia, dzieci do lat 6 oraz ich prawnych opiekunów, osób niepełnosprawnych (osób, o których mowa w art. 1

ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) do ogólnej liczby osób zamieszkałych w budynku.

Ogólną liczbę osób zamieszkałych w budynku oblicza się na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, gdy inwestycja ma dotyczyć tylko części budynku (np. jednej klatki), zarówno liczbę osób uprawnionych do skorzystania z kryterium społecznego, jak i ogólną liczbę osób zamieszkujących dany budynek, należy odnosić tylko do części budynku będącej przedmiotem inwestycji. Jednocześnie, jeżeli inwestycja ma być realizowana w kilku budynkach, ww. wartości powinny uwzględniać wszystkie budynki.

W zależności od wyniku, przysługujący poziom umorzenia ustala się w następujący sposób:

20% umorzenia, gdy udział wynosi powyżej 60%,

10% umorzenia, gdy udział wynosi od 40% do 60%.

W tym przypadku należy zastosować proporcjonalne wyliczenie poziomu wskaźnika umorzenia. W oparciu o lokalizację budynku/budynków będącego/będących przedmiotem inwestycji należy odczytać wartość wskaźnika przyporządkowanego do danej gminy.

Wnioskodawca we wniosku o pożyczkę wskazuje wartość wnioskowanego umorzenia zgodnie ze spełnianiem warunków poszczególnych kryteriów. I tak, w zależności od rodzaju budynku którego dotyczyć będzie inwestycja może on skorzystać z następujących kryteriów:

A)  Budynku mieszkalnego wielorodzinnego – kryterium terytorialne, kryterium przeznaczenia budynku,           kryterium społeczny (łączna wysokość umorzenia to maks. 40%)

B)  Budynku użyteczności publicznej – kryterium terytorialne (10%)

C)  Budynku zamieszkania zbiorowego – kryterium terytorialne (10%)

Kryterium będzie liczone sumarycznie dla całego przedsięwzięcia, które objęte jest finansowaniem z pożyczki, ponieważ umorzenie jest przeznaczone dla całej pożyczki, nie dla części.

Nie będzie liczone podwójnie. Kryterium społeczne obliczane jest według udziału osób uprawnionych do skorzystania z niego w ogólnej liczbie osób zamieszkałych w budynku, bez względu na to, ile warunków dana osoba spełnia.

Zgodnie z Zasadami Naboru Wniosków osoby uprawnione to m.in. dzieci do lat 6 i ich opiekunowie. W przypadku rodziny składającej się z dziecka do lat 6 i dwójki rodziców, będą to 3 osoby uprawnione do wyliczenia umorzenia z tytułu kryterium społecznego.

Kontakt

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich

ul. Chmielna 73, budynek Varso II
00-801 Warszawa

tel.: (+48 22) 475 88 88
tel.: 801 598 888