Powrót

Pożyczka rewitalizacyjna dla województwa śląskiego

Ogłoszenie o naborze

Informujemy, że pula środków dostępnych na sfinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest na wyczerpaniu. Wnioski składane przez inwestorów o finansowanie tego typu inwestycji będą rozpatrywane w przypadku pojawienia się oszczędności, zwrotów lub nowych środków.

OGŁOSZENIE

NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE (POŻYCZKĘ REWITALIZACYJNĄ)

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020
(RPO WSL 2014+)

Działanie 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) w Warszawie, działający jako Pośrednik Finansowy dla Działania 10.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w województwie śląskim .

Łączna kwota środków RPO WSL 2014-2020  przeznaczona na pożyczki rewitalizacyjne wynosi ok. 193 mln zł, która uzupełniana będzie finansowaniem ze środków własnych BGK.

Nabór wniosków realizowany będzie w trybie otwartym i ciągłym, trwającym co najmniej do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki. 

Pożyczki udzielane będą przez BGK w oparciu o Zasady Naboru Wniosków określone w dokumentacji.

Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez BGK, należy przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską, lub dostarczać bezpośrednio  na adres:

BGK Region Śląski
ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice
tel. 22 475 12 00, faks 22 475 12 97
e-mail: [email protected]

Wnioski można składać od dnia 18 kwietnia 2018 r.   

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich

VARSO 2
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
tel.: 22 475 95 05
e-mail: [email protected]

Przeznaczenie pożyczki

Kto może skorzystać z pożyczki rewitalizacyjnej? 

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty wymienione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (SZOOP RPO WSL), w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
 • podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • organizacje pozarządowe
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej)
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie przedsiębiorcy
 • instytucje kultury
 • Lokalne Grupy Działania
 • porozumienia ww. podmiotów
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (tzw. projekty hybrydowe)
 • związek metropolitalny

Na co można przeznaczyć pożyczkę rewitalizacyjną?

Pożyczkę można przeznaczyć na sfinansowanie projektów obejmujących kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wynikające bezpośrednio z obowiązujących programów rewitalizacji (znajdujące się na liście projektów głównych lub przedsięwzięć uzupełniających / pozostałych, które mogą być określone obszarowo - obszarem rewitalizacji i tematycznie).

Celem programów jest przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów, a także nadanie im nowej lub wznowienie starej funkcji.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmują np.:

 • przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych, w których mogą mieścić się: galerie, teatry, sale koncertowe, kina, centra konferencyjne, kawiarnie, księgarnie, biblioteki multimedialne i podobne obiekty. Istnieje możliwość stworzenia w odnowionych przestrzeniach także działalności komercyjnej, np. powierzchni biurowych czy punktów handlowo-usługowych;
  • odnowę powojskowych i poprzemysłowych obszarów do wykreowania tam nowych funkcji: edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych czy gospodarczych (włącznie z kompleksowym przygotowaniem terenów pod działalność gospodarczą);
  • odnowę rewitalizacyjną starych i zdegradowanych obszarów w miastach, nieposiadających dostępu do wysokiej jakości usług, powierzchni biurowych dla MŚP, czy infrastruktury rekreacyjno-sportowej, w tym:
   • obszarów miejskich, w tym zdegradowanych centrów małych miast, zdewastowanych dzielnic większych miast oraz zdegradowanej lub zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej (szczególnie budynków wartości historycznej, bądź architektonicznej);
   • inwestycje w kierunku polepszenia bezpieczeństwa publicznego, w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną (z wykorzystaniem PPP);
   • inwestycje w odnowę tkanki mieszkaniowej (części wspólnej budynków) z wyłączeniem robót i prac budowlanych wewnątrz lokali mieszkalnych oraz zakupu wyposażenia, tylko jako część Programu Rewitalizacji, z którego wynika dany projekt, mającego na celu rewitalizację zubożonych obszarów publicznych. Dopuszcza się inwestycje w odnowę tkanki mieszkaniowej dla części wspólnych budynków mieszkalnych, w tym: ścian zewnętrznych, nośnych, fundamentów, dachów, stropów, strychów, ciągów komunikacyjnych, systemów wentylacji, pralni, suszarni, przechowalni wózków dziecięcych i rowerów, wind, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych ograniczonych do pionów i poziomów z wyłączeniem przyłączy do poszczególnych lokali jako element większego działania rewitalizacyjnego. Roboty/ prace budowlane wewnątrz lokali mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia nie będą mogły stanowić przedmiotu finansowania.

W zależności od sytuacji w danym mieście, inwestycje mogą obejmować całe obszary lub pojedyncze budynki.

Do finansowania nie kwalifikują się projekty: które: zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o pożyczkę

Z pożyczki nie można finansować budowy nowych budynków, jeśli nie wiążą się z przebudową istniejącej infrastruktury miejskiej (zabudowy) w celu uzupełnienia funkcji społecznych.

Wsparcie mogą uzyskać projekty wynikające bezpośrednio z Gminnego Programu Rewitalizacji dla danego obszaru, na którym realizowany jest projekt.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektów powinny przyczyniać się kompleksowo do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji (projekty wieloaspektowe).

Parametry pożyczki

Na jakich warunkach udzielane są pożyczki rewitalizacyjne?

 • pożyczki udzielane są w PLN
 • wysokość pożyczki: do 50 mln zł
 • okres pożyczki: do 20 lat (okres liczony od daty pierwszego uruchomienia pożyczki do dnia ostatecznej spłaty)BGK na podstawie weryfikacji projektu rewitalizacyjnego i oceny ryzyka kredytowego zastrzega sobie możliwość wyznaczenia akceptowalnego (krótszego) okresu spłaty pożyczki.
 • karencja w spłacie kapitału pożyczki: do 24 miesięcy od daty zakończenia projektu. Nie jest możliwa karencja w spłacie odsetek.
 • podstawę ustalenia oprocentowania pożyczki stanowi stopa referencyjna NBP, która może zostać obniżona o wyliczony przez BGK Wskaźnik społeczny wynoszący do 80 proc., wg. wzoru: (100 proc. - Wskaźnik społeczny) * stopa referencyjna NBP. 

W przypadku, gdy inwestor wskaże we wniosku stałe oprocentowanie pożyczki - nie będzie mogło być ono niższe niż 0,25 proc. w skali roku.

W przypadku, gdy inwestor wskaże we wniosku zmienne oprocentowanie pożyczki - nie będzie mogło być niższe niż 0,0 proc. w skali roku.

O ostatecznej wysokości oprocentowania decyduje Komitet Inwestycyjny, który podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pożyczki rewitalizacyjnej.

Oprócz odsetek z tytułu oprocentowania pożyczki, nie nalicza się dodatkowych kosztów. BGK nie pobiera prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek.

Dodatkowe zasady udzielania pożyczek

 • Przed złożeniem wniosku, na etapie konsultacji BGK ustala z inwestorem optymalną z punktu widzenia wymogów RPO WSL 2014-2020 oraz specyfiki projektu i sytuacji inwestora formę udzielanej pożyczki oraz strukturę finansowania projektu uwzględniającą finansowanie uzupełniające
 • Inwestor ubiegający się o pożyczkę zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego, w tym finansowania uzupełniającego oraz środków na sfinansowanie całości kosztów niekwalifikowalnych.
 • Środki z finansowania uzupełniającego powinny stanowić co najmniej 18 proc. finansowania dłużnego wydatków kwalifikowalnych projektu i mogą być zapewniane przez BGK lub inną instytucję finansową.
 • Podatek VAT może być finansowany ze środków pożyczki, jeśli pożyczkobiorca nie ma prawnej możliwości jego odzyskania.
 • Pożyczkobiorca, przez 5 lat od zakończenia projektu, nie może wprowadzać zmian naruszających pierwotne cele pożyczki. W w/w okresie powinien utrzymać elementy projektu rewitalizacyjnego, które służą do wyliczenia wskaźnika społecznego.
 • Inwestor wskazuje we wniosku o pożyczkę stały lub zmienny (tj. uzależniony od zmian stopy referencyjnej NBP) sposób oprocentowania pożyczki. 
 • W przypadku, gdy inwestor wnioskuje o stałe oprocentowanie pożyczki, podstawą ustalenia oprocentowania na cały okres finansowania jest aktualny poziom stopy referencyjnej NBP (obowiązujący w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki przez Komitet Inwestycyjny). 
 • Źródłem spłaty pożyczki mogą być środki pochodzące z innych dochodów inwestora.
 • Pożyczka uruchamiana jest w formie bezpośrednich płatności na rzecz wykonawców, na podstawie przedstawionych przez pożyczkobiorców oryginałów nieopłaconych faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej lub w formie zaliczek na rzecz pożyczkobiorcy.
 • Możliwa jest również refundacja poniesionych wydatków (więcej w zakładce Wydatki kwalifikowane).

Uzyskanie pożyczki i jej wysokość uzależnione są od spełnienia warunków wynikających z RPO WSL 2014-2020, kryteriów dopuszczalności pomocy publicznej (jeśli wymagać będzie tego specyfika przedsięwzięcia) oraz oceny sytuacji finansowej, czyli oceny zdolności kredytowej, wraz z analizą wykonalności i trwałości finansowej.

Warto wiedzieć! Przed złożeniem wniosku o pożyczkę rekomendujemy kontakt z BGK.

Wydatki kwalifikowalne

Co to są wydatki kwalifikowane?

Pożyczki udzielane są na sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych, ustalonych zgodnie z obowiązującymi unijnymi i krajowymi regulacjami. Weryfikacja wydatków możliwych do sfinansowania, odbywa się podczas oceny wniosku i przed każdym kolejnym uruchamianiem środków z pożyczki

Przykłady wydatków kwalifikowalnych:

 • zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, włączonych do ewidencji środków trwałych pożyczkobiorcy, niezbędnych do realizacji projektu oraz powiązanych ze sobą funkcjonalnie
 • zakup robót i materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji projektu
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych włączonych do ewidencji wartości niematerialnych i materialnych pożyczkobiorcy
 • zakup gruntów niezabudowanych lub zabudowanych, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, do 20 proc. kosztów kwalifikowalnych, finansowanych z pożyczki i finansowania uzupełniającego  (koszt podlega indywidualnym konsultacjom na etapie analizy wniosku)
 • wydatki na prace doradców zewnętrznych: studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji projektu

Refundacja wydatków kwalifikowalnych nie jest możliwa, o ile wydatki te:

 • inwestor ponosi w ramach wkładu własnego
 • zostały poniesione przed 1 stycznia 2014 r.

Pożyczka nie może być przeznaczona na refinansowanie zobowiązań finansowych inwestora.

Możliwa jest refundacja wydatków kwalifikowalnych, o ile wydatki te:

 • zostały poniesione w okresie kwalifikowalności (nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.)
 • zostały przewidziane w budżecie projektu
 • stanowią wydatki kwalifikowalne
 • zostały faktycznie poniesione na zakup towarów i usług
 • nie stanowią wydatków, które pożyczkobiorca zobowiązany był ponieść w ramach wkładu własnego

Wydatki kwalifikowalne ponoszone w projekcie, jako niezbędne do realizacji Projektu, powinny być zgodne z celem finansowania oraz ponoszone w sposób celowy, oszczędny i efektywny, w sposób umożliwiający realizację zadań w ramach zaakceptowanego przez Bank harmonogramu i budżetu inwestycji.

​​​​​​W przypadku pożyczkobiorcy będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania prawa zamówień publicznych, ponoszenie wydatków w ramach projektu następuje zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

 

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

Jakie jest wymagane zabezpieczenie spłaty pożyczki?

Jednym z warunków udzielenia pożyczki jest ustanowienie zabezpieczenia jej spłaty. Forma zabezpieczenia dostosowywana jest do charakteru projektu oraz działalności pożyczkobiorcy.

Standardowe zabezpieczenie każdej pożyczki stanowi weksel własny in blanco. Składając wniosek o pożyczkę inwestor proponuje dodatkową formę zabezpieczenia, która podlega akceptacji przez Komitet Inwestycyjny w procesie przyznawania pożyczki.

Dodatkową formą zabezpieczenia może być np.:

 • hipoteka na nieruchomości (w tym np. na lokalach użytkowych) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki
 • zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu
 • zastaw zwykły na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
 • przelew (cesja) wierzytelności z umowy najmu lub innych umów
 • przeniesienie środków pieniężnych na własność BGK (kaucja)
 • gwarancja bankowa
 • gwarancja ubezpieczeniowa
 • poręczenie
 • poręczenie udzielone przez fundusz poręczeniowy, z wyłączeniem funduszy, w których BGK posiada udziały
 • poręczenie udziałowców Inwestora/jednostki samorządu terytorialnego
 • inne, zgodne z praktyką rynkową i adekwatne do przedmiotu projektu/formy prawnej pożyczkobiorcy/oceny wniosku o pożyczkę 

Dodatkowo, w zależności od wysokości kwoty pożyczki, bank może wymagać od pożyczkobiorcy złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 – 6 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Warto wiedzieć! 

 • W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wystarczającym, co do zasady,  prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco składany z deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą skarbnika. 
 • Wartość prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki nie może być niższa niż 120 proc. wartości niespłaconej kwoty pożyczki, obliczonej łącznie z odsetkami należnymi za okres pierwszego roku finansowania.
 • W przypadku zabezpieczenia w formie hipoteki wymagany jest operat szacunkowy, sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. BGK dokonuje weryfikacji wartości zabezpieczenia, określonej w operacie. 

Decyzja BGK o udzieleniu pożyczki może być uzależniona od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki. 

Pomoc publiczna

W zależności od przedmiotu projektu, statusu/formy prawnej inwestora, pożyczki udzielane są w formie: 

 1. pomocy de minimis - na podstawie Rozporządzenia de minimis
 2. pomocy regionalnej - na podstawie Rozporządzenia w sprawie pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich
 3. niestanowiącej pomocy de minimis lub pomocy regionalnej. 

Formy pomocy mogą być łączone przy zachowaniu zasad kumulacji określonych w art. 8 Rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

Warto wiedzieć! Inwestor konsultuje z BGKformę pomocy oraz warunki z tym związane przed złożeniem wniosku o pożyczkę. Weryfikacja i akceptacja tych uzgodnień odbywa się przed udzieleniem pożyczki. 

Wykluczenia

Pożyczki nie są udzielane:

 • inwestorom spełniającym przesłanki przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych
 • inwestorom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 • inwestorom będącym w trakcie likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego, pod zarządem komisarycznym, restrukturyzacyjnego lub innego postępowania mającego podobne skutki. Dotyczy to również inwestorów, wobec których został złożony wniosek lub istnieją jakiekolwiek przesłanki do wszczęcia jakiegokolwiek z takich postępowań, lub który faktycznie zawiesił swoją działalność
 • inwestorom wykluczonym z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa, których osoby uprawnione do reprezentacji podlegają takiemu wykluczeniu
 • inwestorom karanym na mocy zapisów Ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis jest wsparciem udzielanym przez państwo jako pomoc publiczna, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L  z 23 grudnia 2013 r. nr 352/1) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Pomoc de minimis jest pomocą nie powodującą zakłócenia konkurencji na rynku.

Inwestor ubiegający się o pożyczkę w formie pomocy de minimis zobowiązany jest do przedstawienia:  

 • zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w okresie ostatnich trzech lat podatkowych (obrotowych)
 • oświadczenia o otrzymanej w tym okresie pomocy de minimis
 • oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis. Lata liczone są jako rok bieżący oraz dwa lata wstecz.

Limit pomocy de minimis

 • Limit pomocy de minimis określa kwotę pomocy de minimis przysługującą jednemu przedsiębiorstwu, która nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat obrotowych, a w przypadku jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową, w zakresie drogowego transportu towarów – 100 tys. euro.
 • Pomoc podlega kumulacji zgodnie z art. 5 rozporządzenia 1407/2013; wartość zsumowanej pomocy de minimis nie może przekroczyć maksymalnych intensywności pomocy określonych dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach pomocowych;
 • Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.
 • Wartość pomocy udzielanej w formie pożyczki wyraża się za ekwiwalentem dotacji brutto, zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. b i c rozporządzenia nr 1407/2013.
 • Limity pomocy de minimis ustalane są na „jedno przedsiębiorstwo” w rozumieniu przepisów prawa UE. Zgodnie z definicją wskazaną w rozporządzeniu nr 1407/2013, jedno przedsiębiorstwo może stanowić grupa podmiotów, które funkcjonują jako „jeden organizm gospodarczy”.

Zaświadczenie de minimis

BGK wydaje inwestorom, którym udzielona została pożyczką z pomocą de minimis zaświadczenia o przyznaniu tej pomocy, zgodnie z Rozporządzeniem de minimis.  

Pożyczki bez pomocy publicznej

Warto wiedzieć! Pożyczek bez pomocy publicznej udziela się w sytuacji, gdy nie grozi to zakłóceniem lub nie zakłóca konkurencji na rynku. Projekty, których ponad 15 proc. powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej, nie mogą uzyskać wsparcia w tej formie na rewitalizację obiektu.

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek inwestora o udzielenie pożyczki jest jednocześnie wnioskiem o przyznanie pomocy (jeśli dotyczy).

Wykaz dokumentów składanych wraz z wnioskiem określone zostały w załączniku do wzoru wniosku. 

Przepisy pomocowe

 • Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1944), do którego zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER)
 • Rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych/GBER (General Block Exemption Regulation) - rozporządzenie Komisji (UE) z 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1); rozporządzenie na podstawie którego państwa członkowskie mogą udzielać pomocy publicznej (bez obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej) i ustanawiające warunki dopuszczalności udzielenia konkretnych przeznaczeń pomocy publicznej
 • Rozporządzenie de minimis – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimisw ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488)

 

Od złożenia wniosku do rozliczenia projektu

BGK dokonuje oceny wniosków na podstawie złożonych wraz z nim dokumentów. Obejmuje ona ocenę zgodności przedmiotu projektu w wnioskowanych warunków z założeniami RPO WSL 2014-2020 i możliwości współfinansowania projektu ze środków pożyczki rewitalizacyjnej. W BGK wniosek podlega ocenie formalnej, inżynieryjno-technicznej, a następnie ocenie merytorycznej.

BGK podejmuje decyzję o przyznaniu pożyczki w ciągu 45 dni roboczych, licząc od następnego dnia po otrzymaniu kompletu wymaganych i prawidłowo sporządzonych dokumentów. Termin nie ulega wydłużeniu w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub informacji przez inwestora w trakcie oceny wniosku.

Na każdym etapie oceny wniosku o pożyczkę - w przypadku stwierdzenia braku koniecznych informacji, dokumentów lub wystąpienia innych uchybień - BGK zawiadamia inwestora o konieczności skorygowania/uzupełnienia dokumentacji we wskazanym terminie.

Niedotrzymanie przez inwestora uzgodnionego terminu uzupełnienia dokumentacji i brak informacji o konieczności jego wydłużenia, może skutkować nierozpatrzeniem wniosku o pożyczkę.

Ocena formalna

Ocena formalna:

 • obejmuje ocenę kompletności wniosku, zgodność wniosku i projektu z założeniami RPO WSL, SZOOP RPO WSL (w tym czy projekt ujęty został w programie rewitalizacji), Zasadami Naboru Wniosków oraz regulacjami prawnymi
 • potwierdza zdolność Inwestora do czynności prawnych (w tym do zaciągania zobowiązań finansowych)
 • weryfikuje wiarygodność dokumentów i informacji dostarczonych BGK wraz z wnioskiem

Ocena kwalifikowalności projektu

BGK dokonuje oceny kwalifikowalności projektu rewitalizacyjnego. Obejmuje ona ocenę zgodności przedmiotu projektu i wnioskowanych warunków z:

 • założeniami RPO WSL 2014-2020
 • zasadami wydatkowania środków powierzonych na podstawie zawartej Umowy operacyjnej
 • dopuszczalności udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis (jeśli dotyczy)
 • obowiązującymi przepisami środowiskowymi

Ocena inżynieryjno-techniczna  

Wnioski ocenione pod względem formalnym podlegają ocenie inżynieryjno-technicznej. Ocena, którą dokonuje BGK, obejmuje weryfikację projektu pod względem wymogów formalno-prawnych niezbędnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, realności założeń budżetu projektu i terminów jego realizacji. Ten etap obejmuje także wizytację w miejscu realizacji projektu oraz ocenę stanu nieruchomości wskazanej jako zabezpieczenie spłaty pożyczki (jeśli dotyczy).

Równolegle z oceną inżynieryjno – techniczną przeprowadzana jest ocena prawidłowości przeprowadzonego procesu oceny oddziaływania na środowisko.

Po zakończeniu realizacji projektu, BGK przeprowadza weryfikację realizacji rzeczowych założeń projektu.

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje w szczególności ocenę:

 • statusu inwestora
 • sytuacji ekonomiczno-finansowej
 • zdolności kredytowej
 • finansową projektu
 • jakości zabezpieczeń spłaty pożyczki
 • ryzyka kredytowego

Na podstawie wyników oceny wniosku definiowane są warunki udzielenia pożyczki (m.in. okres spłaty, okres karencji, wysokość oprocentowania).BGK informuje inwestora o proponowanych warunkach pożyczki, które mogą być przedmiotem negocjacji/uzgodnień. Uzgodnione z inwestorem warunki pożyczki przedstawiane są członkom Komitetu Inwestycyjnego.      

Decyzja o przyznaniu pożyczki i zawarcie Umowy inwestycyjnej

BGK podejmuje decyzję o przyznaniu pożyczki w ciągu 45 dni roboczych, licząc od następnego dnia po otrzymaniu kompletu wymaganych i prawidłowo sporządzonych dokumentów, Termin ten ulega wydłużeniu gdy konieczne jest uzupełnienie przez inwestora dokumentów lub informacji w trakcie oceny wniosku o pożyczkę lub gdy wystąpią wątpliwości podczas obrad Komitetu Inwestycyjnego. W takiej sytuacji  wniosek może podlegać dodatkowym wyjaśnieniom lub uzupełnieniom, a decyzja w sprawie udzielenia pożyczki może być rozpatrzona podczas kolejnych obrad Komitetu Inwestycyjnego. BGK informuje pisemnie inwestora o decyzji Komitetu Inwestycyjnego. 

Pozytywna decyzja Komitetu Inwestycyjnego umożliwia zawarcie umowy inwestycyjnej (umowy pożyczki) z pożyczkobiorcą oraz ustanowienie zabezpieczeń spłaty pożyczki. Termin podpisania umowy inwestycyjnej ustalany jest z pożyczkobiorcą i nie może być późniejszy niż 90 dni od daty podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki (po tym terminie decyzja ta traci ważność).

Uruchomienie środków z pożyczki

BGK uruchamia pożyczkę po  stwierdzeniu zgodności projektu z wszelkimi prawnymi i technicznymi wymaganiami wskazanymi w odpowiednich regulacjach (w szczególności dotyczących pomocy publicznej, przepisów o ochronie środowiska, regulacji dotyczących kwalifikowalności wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zgodności z RPO WSL 2014-2020) oraz po spełnieniu przez pożyczkobiorcę innych warunków zawartych w umowie inwestycyjnej.

Pożyczkobiorca dostarcza sukcesywnie do Regionu BGK w Katowicach dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia, m.in. umowy zawarte z wykonawcami (zawierające w szczególności numery rachunków bankowych wykonawców) oraz inne dokumenty w zależności od specyfiki kontraktu/umowy z wykonawcą (np. protokoły odbioru). Region sporządza kopię umów i innych dokumentów oraz poświadcza za zgodność z oryginałami, a oryginały zwraca pożyczkobiorcy.

Rozliczenie projektu

BGK dokonuje rozliczenia końcowego projektu , na podstawie dokumentów otrzymanych od pożyczkobiorcy w terminie nie późniejszym niż 50 dni od daty odbioru końcowego inwestycji, w tym:

 • informacji o sposobie wykorzystania środków pożyczki, tj. przedstawienia wykazu wszystkich dokonanych z pożyczki wydatków wraz z dokumentacją źródłową
 • sprawozdania z wykorzystania środków własnych i innych na realizację przedsięwzięcia wraz z informacją uzupełniającą dotyczącą zakresu rzeczowego opłaconych robót
 • protokołu odbioru końcowego
 • pozwolenia na użytkowanie lub inny dokument potwierdzający zakończenie inwestycji (jeżeli dotyczy)
 • innych dokumentów, właściwych dla charakteru przedsięwzięcia

W przypadku, gdy część kosztów kwalifikowalnych sfinansowana została z finansowania uzupełniającego, udzielonego przez instytucję finansową inną niż BGK, pożyczkobiorca zobowiązany jest dodatkowo do złożenia:

 • umowy zewnętrznego finansowania dłużnego / potwierdzenia w zakresie współfinansowania
 • kopii faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z potwierdzeniami zapłaty ze środków z zewnętrznego finansowania dłużnego
 • innych dokumentów, właściwych dla charakteru finansowania

Dokumenty do pobrania

Pozostałe dokumenty (w zależności od formy prawnej):

TBS

Uwaga! TBS, które jest już klientem BGK prosimy o kontakt z Regionem BGK w Katowicach w celu otrzymania dostosowanej listy dokumentów niezbędnych do złożenia z wnioskiem.

JST; działalność gospodarcza w formie: osoba fizyczna, sp. jawna, sp. komandytowa, sp. partnerska, sp. z o.o., s.c., sp. komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna; inne podmioty

Prosimy o kontakt z Regionem BGK w Katowicach w celu otrzymania listy pozostałych wymaganych dokumentów dostosowanej do formy prawnej wnioskodawcy.

Kontakt

Region Śląski BGK
ul. Wrocławska 54
40-217 Katowice
Tel: 22 475 12 00
E-mail: [email protected]

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich

VARSO 2
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
Tel.: 22 475 95 05
E-mail: [email protected]