• pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 300 tys. do 10 mln zł
 • dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, instytucji kultury, organów prowadzących szkoły i placówki, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, parków narodowych i krajobrazowych, PGL lasów państwowych, szkół wyższych, przedsiębiorców i administracji rządowej
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • pożyczka oprocentowana będzie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (preferencyjnych). Obecnie oprocentowanie pożyczki wynosi 3,85 proc..
 • okres spłaty: do 20 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

Warunki

 • Projekty finansowane z pożyczki muszą być wpisane do gminnego programu rewitalizacji, zaakceptowanego przez Zarząd Województwa i umieszczonego w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.
 • Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach działania jest wykazanie wpływu projektu na likwidację lub niwelację zdiagnozowanych w programie rewitalizacji problemów społecznych.

Cel finansowania

Wsparcie działań inwestycyjnych służących rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym w szczególności:

a) przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:

 • placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
 • obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
 • obiekty infrastruktury kultury - maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może przekroczyć 8 mln PLN,
 • obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,
 • obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne.

b) budowa obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne,

c) działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze),

d) zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi rowerowe),

e) modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną. Przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym,

f) modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy), w tym modernizacja energetyczna budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków na Pożyczki na rewitalizację. Więcej informacji na stronie Instytucji finansującej - Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie.

Instytucja finansującaKontakt

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków

Tel.: 12 617 66 00
E-mail: [email protected] 

E-mail: [email protected]
Tel.: 12 617 66 69, 12 617 66 28,
12 617 66 29, 12 617 66 32,