Powrót

Premia remontowa z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Dla kogo?

właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych

Na co?

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.

Formy pomocy:

 • premia termomodernizacyjna,
 • premia remontowa,
 • premia kompensacyjna.
W sprawie szczegółów skontaktuj się

Premia remontowa

O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto:

 • przed dniem 14 sierpnia 1961 r. lub
 • co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową do banku kredytującego oraz:
  1. budynek ten należy do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego
  2. budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Adresaci programu

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

 • osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • osoby fizyczne (w tym właściciele domów wielorodzinnych).

Przeznaczenie środków i wysokość dofinansowania

Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia remontowego i stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora.

Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie remontowe wyłącznie z własnych środków.

Wysokość premii remontowej wynosi 15 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Jeżeli spełnione są warunki art. 9 a ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków premia remontowa wynosi:

 • 50 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego dla budynków komunalnych lub
 • 60 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego dla budynków komunalnych zabytkowych.

Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

Lista banków współpracujących

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz ze zrzeszonymi i współpracującymi Bankami Spółdzielczymi
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
 • SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi i współpracującymi Bankami Spółdzielczymi
 • VeloBank S.A.
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

Informacje dla inwestorów

Inwestor, realizujący przedsięwzięcie lub remont, dla którego została przyznana premia, zobowiązany jest do umieszczenia tablicy informacyjnej oraz zamieszczenia informacji na swojej stronie internetowej , o ile ją posiada, oraz na swoich profilach w internetowych serwisach społecznościowych, o ile takie profile posiada, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r.  w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Obowiązek ten nie dotyczy premii przyznanych do wysokości 50 000 zł.

Komunikaty Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Dane liczbowe FTiR

Dane liczbowe Funduszu Termomodernizacji i Remontów

plik PDF, 1 MB

Jak oszczędnie korzystać z energii

Sprawdź co możesz zrobić, żeby oszczędzać energię, chronić środowisko i mniej płacić za ogrzewanie

plik PDF, 223 KB

Wietrz mieszkanie!

 

W ciągu ostatnich 20 lat prawie 3 mld zł trafiło na wsparcie termomodernizacji budynków