Powrót

Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym z projektu Inwestycje, Innowacje, Energetyka dla województwa dolnośląskiego

Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 5 mln zł
 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego
 • oprocentowana na warunkach preferencyjnych w wysokości 0,5 % w skali roku
 • Okres spłaty do 20 lat
 • Karencja w spłacie do 12 miesięcy

W związku z epidemią COVID-19 istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej karencji do 6 miesięcy albo z wakacji kredytowych do 4 miesięcy przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.

Cel finansowania

Pożyczka na Efektywność Energetyczną w sektorze mieszkaniowym przeznaczona jest na finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych opartych o system zarządzania energią.

Celem instrumentu finansowego jest wspieranie przedsięwzięć w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym:

a) ocieplenia (termomodernizacji) obiektów zmniejszającego zapotrzebowanie budynku na energię,

b) modernizacji systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (jeśli konieczne); wszystkie inwestycje musza przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii;

c) modernizacji przyłącza do sieci ciepłowniczej;

d) modernizacji systemów wentylacji (w tym z odzyskiem ciepła), modernizacji i/lub instalacji systemów klimatyzacji;

e) instalacji OZE jeśli wynika z audytu (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji) na potrzeby modernizowanych energetycznie budynków;

f) instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną;

Element uzupełniający projektu (do 10% wartości wydatków kwalifikowalnych) może stanowić wymiana oświetlenia w częściach wspólnych budynków i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku (np. windy, napędy urządzeń i instalacji, pompy w instalacjach C.O. i C.W.U) na energooszczędne, w tym także usprawnienia systemu poprzez, np. inteligentne zarządzanie oświetleniem i wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach w zależności od potrzeb użytkowych oraz stosowanie energooszczędnych systemów zasilania. 

Warunkiem uzyskania wsparcia jest m.in.

 • inwestycja musi być zlokalizowana w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego,
 • zgodność celów projektu z celami określonymi w Planie Gospodarki Nisko-emisyjnej (PGN) lub Planie na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla danego obszaru, gdzie będzie dokonana inwestycja,
 • przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego kompleksowy element projektu,
 • wykazaniu, że projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków objętych projektem o co najmniej 25 % (w przeliczeniu na energię końcową), a w przypadku inwestycji dotyczących wymiany źródła ciepła, wsparte projekty muszą skutkować reedukacją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji o co najmniej 30 % w przypadku zamiany paliwa spalania;

Ograniczenia w finansowaniu, m.in.

 • nie jest możliwa termomodernizacja budynków zdewastowanych i/lub znajdujących się w stanie technicznym, który uniemożliwia sporządzenie audytu energetycznego zgodnie z metodologią
 • nie kwalifikują się do wsparcia projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% a w przypadku projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła projekty, które skutkują redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji poniżej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa
 • w przypadku wymiany lub likwidacji starego źródła ciepła (jako element projektu), finansowanie nie zostanie udzielone na użytkowane/eksploatowane wcześniej urządzenia grzewcze.
 • nie mogą zostać sfinansowane wydatki, które nie mają bezpośredniego związku z efektywnością energetyczną (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatko schodowej).
 • środki z Jednostkowej Pożyczki nie mogą być wykorzystane na:

a) refinansowanie Inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;

b) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;

c) spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;

d) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

e) zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych.

Skontaktuj się!

Alior BankOsoba kontaktowa:
Oddział we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 1
Tel.: 782 893 338607 991 549782 895 499

Anna Strzelecka - Chromicz
Tel.: +48 782 893 338

Magdalena Czajko
Tel.: +48 607 991 549

Justyna Tokarska
Tel.: +48 782 895 499

  Instytucje finansujące ten produkt