Kredyt budowlany dla towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych oraz spółek komunalnych.

Dla kogo?

Samorządy, podmioty rynku mieszkaniowego

Na co?

Realizacja inwestycji mieszkaniowych polegających na tworzeniu mieszkań na wynajem oraz spółdzielczych mieszkań lokatorskich

O produkcie

Kto może dostać kredyt budowlany?

Z kredytów budowlanych mogą korzystać:

 • towarzystwa budownictwa społecznego (gminne i prywatne)/ społeczne inicjatywy mieszkaniowe (gminne i prywatne)
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • spółki gminne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, niedziałające w formie towarzystw budownictwa społecznego)

Na co można przeznaczyć kredyt budowlany?

Kredyt budowlany może być przeznaczony na:

 • finansowanie realizacji inwestycji mieszkaniowej z lokalami mieszkalnymi na wynajem lub do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego oraz z lokalami użytkowymi, garażami wielostanowiskowymi, garażami indywidualnymi na wynajem, które są częścią kredytowanej inwestycji mieszkaniowej
 • finansowanie zakupu budynku/ów z lokalami mieszkalnymi na wynajem lub do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu oraz z lokalami użytkowymi, garażami wielostanowiskowymi, garażami indywidualnymi na wynajem, które są częścią kredytowanej inwestycji, w celu dokończenia budowy, ich remontu, przebudowy lub rozbudowy, adaptacji na cele mieszkalne i użytkowe
 • refinansowanie do 30 proc. całkowitych kosztów inwestycji mieszkaniowej, której zakończenie nastąpiło nie wcześniej niż 2 lata od złożenia wniosku o udzielenie kredytu
 • refinansowanie kosztów niezakończonej inwestycji mieszkaniowej, stanowiących maksymalnie kwotę udzielonego kredytu

Parametry kredytu budowlanego

Udział własny

Kredyt budowlany jest uzupełnieniem wkładu własnego kredytobiorcy w kosztach realizowanej inwestycji. Minimalny poziom wkładu własnego kredytobiorcy wynosi 20 proc. kosztów inwestycji.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat, licząc od dnia podpisania umowy kredytu do dnia jego całkowitej spłaty.

Można uzyskać karencję w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, liczony od daty wypłaty pierwszej transzy kredytu do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje pierwsza spłata raty kapitału.

Waluta i oprocentowanie

Kredyt budowalny udzielany jest w złotych, oprocentowanie liczone jest na podstawie stawki rynkowej i ustalanej indywidualnie marży banku.

Opłaty i prowizje

Informacja o wysokości pobieranych opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytów znajduje się w taryfie opłat i prowizji.

Spłata zadłużenia

Kredytobiorcy spłacają zadłużenie w stałych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitetowych).

Warto wiedzieć! Dopuszczamy, na wniosek kredytobiorcy, możliwość sprzedaży kredytowanych lokali mieszkalnych/użytkowych, pod warunkiem:

 • upływu co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji 
 • wniesienia jednorazowej spłaty kredytu w części przypadającej na dany, sprzedawany lokal w wysokości określonej przez bank
 • przedstawienia w banku wyceny wartości nieruchomości, uwzględniającej podział wartości nieruchomości na poszczególne kredytowane lokale mieszkalne, użytkowe, garaże wielostanowiskowe, garaże indywidualne. Wycena ta podlega weryfikacji  zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności banku.

Jak korzystać?

Wniosek kredytowy możesz złożyć na adres [email protected] lub osobiście w Departamencie Kredytowych Programów Mieszkaniowych BGK.

Nabór wniosków jest ciągły i trwa przez cały rok.

Załączniki i materiały wymagane przy udzieleniu kredytu budowlanego wysyłamy indywidualnie po uprzednim kontakcie na adres mejlowy: [email protected]

Warunkiem udzielenia kredytu jest

 • potwierdzenie przez bank, że inwestycja, której dotyczy wniosek kredytowy spełnia warunki inwestycji mieszkaniowej 
 • stwierdzenie przez bank braku zagrożeń dla realizacji inwestycji mieszkaniowej, w szczególności dotyczących:
  • dostawy mediów
  • możliwości realizacji infrastruktury technicznej
  • zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • posiadanie przez wnioskodawcę zdolności kredytowej
 • przedstawienie propozycji prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu

Kontakt