A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne to wsparcie finansowe na  rozwój i podniesienie konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie umożliwia wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwie. Wsparcie to premia technologiczna, która spłaca część kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji.

Dla kogo: pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wdrażających nowe technologie

Termin obowiązywania zmian: od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r. (VII nabór)

Najważniejsze zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne:

  • zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej  - możliwość uzyskania ponad 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji,
  • możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa – możliwość wprowadzenia do firmy produktów lub usług dotąd nieoferowanych,
  • zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt – jeżeli zdolność kredytowa na to pozwala, bank kredytujący może przyznać kredyt technologiczny na finansowanie do 100 proc. wartości projektu,
  • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych – m.in.

 a. koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu,

 b. roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków),

 c. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

 d. studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych,

 e. koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli.


Jak złożyć wniosek o dofinansowanie:

Wnioski można składać od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r. przez  Generator wniosków o dofinansowanie – zakładka Generator wniosków na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

Dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce Dokumentacja konkursowa 

Lista banków komercyjnych współpracujących z BGK

Mikro- i małe firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych: pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, kredyt na Innowacje Technologiczne, wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka,

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 

Średnie firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax, Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych: pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, kredyt na Innowacje Technologiczne, wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

 

 

 

 

Duże firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych