A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Gwarancje de minimis - najczęstsze pytania i odpowiedzi

Gwarancje de minimis - najczęstsze pytania i odpowiedzi

Jakie zmiany warunków programu gwarancji de minimis nastąpiły w związku z tzw. tarczą antykryzysową?

Wprowadziliśmy zmiany trzech zasadniczych parametrów gwarancji. Po pierwsze, podnieśliśmy maksymalny zakres udzielanych gwarancji BGK z 60% do 80% kwoty kredytu. Po drugie, zrezygnowaliśmy z opłaty za udzielenie gwarancji, zarówno dla kredytów obejmowanych gwarancją, jak i w przypadku opłat od kredytów objętych gwarancją. Po trzecie, maksymalny okres gwarancji dla kredytów obrotowych wydłużyliśmy z 27 do 39 miesięcy.

Do kiedy obowiązują te zmienione warunki?

Zmienione warunki obowiązują do 31 grudnia 2020 r.

Czy wydłużenie okresu gwarancji dotyczy wszystkich kredytów objętych gwarancją?

39-miesięczny okres gwarancji może zostać ustalony w przypadku obejmowania gwarancją kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją, w okresie od 19 marca do 31 grudnia 2020 r. 

Czy podniesiony zakres gwarancji do 80% obowiązuje bezterminowo?

80-procentowy zakres gwarancji może zostać ustalony w przypadku obejmowania kredytu gwarancją bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją, w okresie od 19 marca do 31 grudnia 2020 r. 

W przypadku podwyższania kredytu nieodnawialnego obejmowanego bądź objętego gwarancją, gwarancją 80% obejmowana jest kwota, o którą podwyższany jest kredyt, a gwarancja 60% pozostaje bez zmian dla dotychczasowej kwoty kredytu.

Ustalony we wskazany powyżej sposób zakres gwarancji będzie obowiązywał dla całego okresu trwania gwarancji.

Czy brak opłaty za udzielenie gwarancji obowiązuje bezterminowo?

Brak opłaty za udzielenie gwarancji obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

Brak opłaty za udzielenie gwarancji dotyczy zarówno kredytów obejmowanych gwarancją w okresie od 19 marca do 31 grudnia 2020 r., jak i prowizji należnej do zapłaty w tym okresie od kredytów objętych gwarancją (standardowo stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,5% kwoty gwarancji).

Kto może skorzystać z nowych warunków?

Z nowych warunków gwarancji de minimis, tak jak wcześniej, mogą skorzystać firmy należące do sektora MŚP, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez UE. 

Na jaki dzień liczony jest stan zaległości wobec np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędu Skarbowego?

W programie gwarancji de minimis jednym z warunków objęcia kredytu gwarancją de minimis jest brak zaległości wobec US i ZUS na etapie udzielania kredytu. Dla kredytów obejmowanych gwarancją w okresie do końca 2020 r. banki powinny akceptować sytuację, kiedy firma nie miała tych zaległości na 1 lutego 2020 r.

Czy lista banków udzielających kredytów z gwarancją de minimis na nowych warunkach jest taka sama jak w przypadku standardowych warunków?

Tak. O dostępność zmienionych parametrów gwarancji należy pytać bezpośrednio w banku kredytującym. Spis banków kredytujących można znaleźć tutaj:

Czy do skorzystania gwarancji de minimis na nowych zasadach uprawnieni są tylko ci przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty wynikające z pandemii koronawirusa?

Skorzystać z gwarancji de minimis na zmienionych zasadach mogą wszyscy przedsiębiorcy należący do sektora MŚP.

Czy aby skorzystać z gwarancji de minimis na nowych zasadach należy przedstawić zaświadczenie bądź wypełnić oświadczenie zawierające informacje o poniesionych stratach wynikających z pandemii koronawirusa bądź o trudnej sytuacji finansowej firmy?

Jedynym obowiązkowym dokumentem pozostaje wniosek o udzielenie gwarancji wraz załącznikiem. 

Jaka jest lista niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku na nowych zasadach?

Wprowadzenie zmienionych zasad udzielenia gwarancji nie spowodowało zmian w wymaganej dokumentacji.  Kredytobiorca wypełnia wniosek o udzielenie gwarancji spłaty kredytu wraz z załącznikiem i składa go bezpośrednio w banku kredytującym.

Czy już można ubiegać się w bankach kredytujących o kredyty zabezpieczone gwarancjami de minimis na nowych zasadach?

Tak. O możliwości uzyskania gwarancji na zmienionych zasadach należy pytać bezpośrednio w banku kredytującym. 

Czy mając już kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis na standardowych zasadach mogę ubiegać się o zmianę tych zasad, np. o wydłużenie okresu gwarancji? 

Objęcie kredyty gwarancją de minimis na zmienionych warunkach jest możliwe tylko w przypadkach: udzielenia nowego kredytu, podwyższenia kwoty kredytu lub przedłużenia okresu kredytowania. 

Czy mogę składać wniosek drogą elektroniczną?

Forma składania wniosku o nowy kredyt lub zmiany do kredytu, w tym wniosku o zabezpieczenie w formie gwarancji de minimis, zależna jest od procedury banku kredytującego.

Jakie są warunki przystąpienia do programu gwarancji de minimis na nowych zasadach?

W nowych zasadach nie nastąpiły zmiany w kryteriach dostępu. Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla kredytobiorców z sektora MŚP. Pozostałe szczegółowe warunki otrzymania gwarancji są dostępne na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/informacje-dla-przedsiebiorcow/

Jak wygląda ścieżka wnioskowania o gwarancję de minimis na nowych zasadach?

W nowych zasadach nie nastąpiły zmiany w procedurze ubiegania się o gwarancję. Wniosek o gwarancję przedsiębiorca składa w banku kredytującym, który ma podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę. Lista banków jest opublikowana na stronie internetowej BGK www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/ lub www.deminimis.gov.pl 

Czy produkty pomocowe BGK dostępne są tylko dla polskiego biznesu czy skorzystać z nich może także kapitał zagraniczny, funkcjonujący na polskim rynku?

Z gwarancji BGK może korzystać każdy przedsiębiorca będący rezydentem Polski wg kryteriów prawa dewizowego, czyli: 

- osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju oraz osoba prawna mająca siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów. Rezydenta będącego osobą fizyczną, wykonującego za granicą działalność gospodarczą, traktuje się w zakresie czynności związanych z tą działalnością jak nierezydenta. Nierezydenta będącego osobą fizyczną, wykonującego w kraju działalność gospodarczą, traktuje się z zakresie czynności związanych z tą działalnością jak rezydenta.

Czy uzyskanie odroczenia płatności podatków lub składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej może być przeszkodą dla uzyskania kredytu, nawet tego objętego gwarancją de minimis?

Decyzja o przyznaniu kredytu podejmowana jest za każdym razem przez bank kredytujący na podstawie wewnętrznych procedury. Gwarancje, w tym gwarancje de minimis, stanowią zabezpieczenie kredytu i ułatwiają, ale nie zapewniają, jego uzyskanie w banku kredytującym. 

Odroczenie składek ZUS i US nie powinno być przeszkodą w uzyskaniu gwarancji. Jeśli ZUS i US oficjalnie potwierdziły odroczenie, wówczas z punktu widzenia BGK klient nie zalega w regulowaniu swoich płatności. Jednym z warunków uzyskania gwarancji BGK jest nie zaleganie  z płatnościami wobec ZUS i US na 1 lutego 2020 r.