Powrót

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy

 • mikropożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu:
  • wartość pożyczki na założenie działalności gospodarczej – max. 20 krotność przeciętnego wynagrodzenia – jego wysokość dostępna jest na stronie internetowej ZUSu
  • wartość pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy – max. 20 tys. zł.
 • dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą bądź planujących utworzenie dodatkowego miejsca pracy
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,68 proc. w skali roku
 • okres spłaty pożyczki:
  • na rozpoczęcie działalności gospodarczej: do 84 miesięcy
  • na utworzenie dodatkowego miejsca pracy: do 36 miesięcy
 • karencja w spłacie pożyczki:
  • na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 12 miesięcy
  • na utworzenie dodatkowego miejsca pracy: 6 miesięcy

Cel finansowania:

Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej lub z utworzeniem dodatkowego miejsca pracy można przeznaczyć m.in. na:

 • zakup maszyn
 • zakup towarów i urządzeń
 • adaptację pomieszczeń
 • reklamę swojego przedsiębiorstwa
 • obsługę księgową
 • koszty zatrudnienia pracownika (w przypadku pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy).

Dla kogo?

Pożyczka skierowana jest do osób fizycznych w wieku od 30 lat lat, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Z finansowania na założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo).

Finansowanie skierowane jest szczególnie do:

 • osób w wieku 50 lat i więcej
 • kobiet
 • osób z niepełnosprawnościami
 • osób długotrwale bezrobotnych
 • osób o niskich kwalifikacjach
 • osób młodych w wieku 15-29 lat, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP, które uzyskują wsparcie za pośrednictwem PUP
 • imigrantów oraz reemigrantów
 • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin
 • pracujących osób ubogich
 • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia
 • bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (nienależących do powyższych kategorii).

Wyłączeni z finansowania:
Wsparcia nie mogą uzyskać osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz osoby które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 3 lat przed przystąpieniem do projektu.

Historie klientów

Sprawdź, jak przedsiębiorcy wykorzystali mikropożyczkę na rozpoczęcie działalności w województwie zachodniopomorskim.

Polska Fundacja PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin
Tel. 91 312 92 4391 312 92 4591 312 92 08
Kom. 735 938 136, 602 240 003, 795 407 592

Jarosław Sońko tel. 91 312 92 43, kom 735 938 136
Małgorzata Suliga tel. 91 312 92 45, kom 602 240 003
Katarzyna Czyżewska tel. 91 312 92 08, kom. 795 407 592
[email protected]

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu
ul. Południowa 10B pokój 205, 78-600 Wałcz
Tel. 67 258 30 86
Kom. 664 061 992, 795 417 461

Janina Siemieńczuk tel. 67 258 30 86, 664 061 992
Małgorzata Gałecka tel. 67 258 30 86, 795 417 461

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Koszalinie
ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin
Tel. 94 340 70 35

Kom. 784 689 616532 409 050

Tomasz Nawrot tel. 94 340 70 35, kom. 784 689 616
Wojciech Socha tel. 94 340 70 35, kom. 532 409 050