Powrót

Gwarancja wkładu własnego z opcją spłaty rodzinnej

Dla kogo?

osoby fizyczne

Na co?

zabezpieczenie spłaty części kredytu mieszkaniowego odpowiadającej kwocie wkładu własnego, który powinien być wniesiony przez kredytobiorcę

O produkcie

Gwarancja wkładu własnego jest zabezpieczeniem spłaty kredytu mieszkaniowego udzielanego zgodnie z warunkami Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Gwarancja może objąć część kapitałową kredytu odpowiadającą wkładowi własnemu, który powinien być wniesiony przez kredytobiorcę (nie więcej niż 100 tys. zł).

Parametry gwarancji:

 • Zakres gwarancji - nie mniej niż 10 proc. i nie więcej niż 20 proc. wydatków, na pokrycie których udzielany jest kredyt
 • Maksymalna kwota gwarancji - 100 tys. zł
 • Okres spłaty kredytu - min. 15 lat
 • Waluta kredytu - PLN
 • Zabezpieczenie gwarancji - brak
 • Prowizja (jednorazowa) - 1 proc. kwoty gwarancji (maksymalnie 1 tys. zł)

Gwarancja jest udzielana za pośrednictwem banków kredytujących, które podpisały umowy z BGK. Oznacza to, że zabezpieczenie kredytu gwarancją odbywa się wraz z podpisaniem umowy kredytu mieszkaniowego.

Korzyści z gwarancji:

 • wygoda i oszczędność czasu - wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i spłatą rodzinną realizowane w jednym miejscu tj. w banku kredytującym
 • dostęp do kredytu z opcją spłaty rodzinnej zmniejszającej zadłużenie kapitałowe

Szczegóły gwarancji

Gwarancją wkładu własnego może zostać objęty kredyt udzielony zgodnie z zasadami obowiązującymi w banku kredytującym i na warunkach określonych w Ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym.

Podstawowe warunki wynikające z ustawy:

 1. Kredyt z gwarancją może zostać udzielony kredytobiorcy, który prowadzi gospodarstwo domowe:
  - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
  - poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada obywatelstwo polskie albo prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, a gwarantowany kredyt mieszkaniowy jest mu udzielany wspólnie z tą osobą (art. 3 ust. 1 ustawy),
 2. Osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie mogą posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie tego kredytu nie dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej; nie może im przysługiwać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy).
  Wyjątkiem są rodziny z dwójką lub większą liczbą dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie nie większe niż:
  - 50 metrów kwadratowych gdy w gospodarstwie jest dwoje dzieci
  - 75 metrów kwadratowych, gdy dzieci jest troje
  - 90 m kw., gdy dzieci jest czworo.

  Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci nie ma limitu metrażowego.

 3. Cena lokalu mieszkalnego albo wkład budowlany w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz:
  - współczynnika 1,3 – w przypadku gdy kredytobiorca jest pierwszym nabywcą lokalu mieszkalnego albo
  - współczynnika 1,2 – w przypadku gdy kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą lokalu mieszkalnego lub nie nabywa go od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 4 ust. 2 ustawy),
 4. Gwarancją może zostać objęty kredyt złotowy, w którym - zgodnie z Ustawą o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym - zniesiono wymóg wpłacenia wkładu własnego przez kredytobiorcę. Kredyty z gwarancją będą udzielane do 31 grudnia 2030 r. (art. 3 ust. 4 ustawy) na okres co najmniej 15 lat (art. 3 ust. 3 ustawy).

Etapy udzielenia gwarancji:

 1. Kredytobiorca: w banku kredytującym składa (wraz z wnioskiem o kredyt) formularz wniosku o udzielenie gwarancji i załącznik „Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji”.
  Formularz wniosku wraz z załącznikiem znajdują się w zakładce „Dokumenty”.
 2. Bank kredytujący: ocenia wniosek o kredyt razem z wnioskiem o gwarancję i podejmuje decyzję kredytową. Po podjęciu decyzji o przyznaniu kredytu, bank kredytujący sporządza umowę, której warunki muszą uwzględniać przyjęcie zabezpieczenia w formie gwarancji BGK i możliwość skorzystania ze spłaty rodzinnej.
 3. Kredytobiorca: zawiera z bankiem kredytującym umowę o kredyt z zabezpieczeniem gwarancją BGK.

Spłata rodzinna

Spłata rodzinna to wypłata środków dokonywana przez BGK w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego o kolejne dziecko. Przeznaczona jest na spłatę części kredytu objętego Gwarancją wkładu własnego.

Wypłata jest dokonywana na podstawie zlecenia złożonego przez kredytobiorcę w banku kredytującym nie później niż rok, licząc od dnia powiększenia gospodarstwa domowego o kolejne dziecko.

Wysokość spłaty rodzinnej może stanowić:

20 tys. zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko lub

60 tys. zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie, lub kolejne dziecko.

 

Proces dokonania spłaty rodzinnej:

 1. Kredytobiorca: składa w banku kredytującym zlecenie dokonania spłaty rodzinnej (na formularzu określonym przez BGK), do którego dołącza 
  odpis aktu urodzenia albo dokumentu potwierdzającego przysposobienie dziecka, w związku z którym nastąpiło powiększenie gospodarstwa domowego.
  Zlecenie powinno być złożone w ciągu roku od dnia powiększenia gospodarstwa domowego.
 2. Bank kredytujący: przyjmuje od kredytobiorcy uzupełniony formularz zlecenia spłaty rodzinnej odrębnie dla każdego dziecka. W przypadku gdy kredytobiorcą jest więcej niż jedna osoba fizyczna, bank kredytujący przyjmuje jeden formularz zlecenia spłaty rodzinnej podpisany przez wszystkie te osoby.
 3. Bank kredytujący: raz na kwartał przekazuje do BGK zlecenia spłat rodzinnych (do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale).
 4. BGK: w ciągu 30 dni przekazuje do banku kredytującego środki z tytułu spłaty rodzinnej, a bank kredytujący zalicza otrzymane środki na poczet spłaty kapitału kredytu.

W przypadku gdy w danym roku łączna wysokość wypłat z tytułu gwarancji oraz łączna kwota spłat rodzinnych przekroczy sumę środków dostępnych w Rządowym Funduszu Mieszkaniowym i środków przewidzianych w ustawie budżetowej na ten rok, spłaty rodzinne dokonywane są w roku następnym, w terminie do 31 stycznia.

Limity cen

Limity cen lokalu mieszkalnego i wkładu budowlanego

Informacja o limitach cen lokalu mieszkalnego i wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej stosowanych dla określenia możliwości udzielenia gwarantowanego kredytu mieszkaniowego na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 r. 
 

Wyjaśnienie do publikowanej tabeli:

 1. data opublikowania powyższego zestawienia na stronie internetowej BGK ma dla banku kredytującego charakter wiążący w procesie weryfikowania możliwości udzielenia gwarantowanego kredytu mieszkaniowego (art. 4 ust. 2  Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 r.
 2. współczynniki wymienione w tabeli uwzględniane do wyliczenia limitu ceny lokalu mieszkalnego i wkładu budowalnego są stosowane w przypadku:
  • współczynnik 1,2 – gdy kredytu udziela się w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą, lub którego nabycie nie następuje od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 r.
  • współczynnik 1,3 – gdy kredytu udziela się w celu pokrycia wydatków: 
   • ponoszonych w związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorca jest pierwszym nabywcą, i którego nabycie następuje od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, albo 
   • stanowiących wkład budowlany
  - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 r.

Lista banków

Termin udostępnienia kredytu z gwarancją zależy od decyzji banku kredytującego, który podpisał umowę z BGK.

Lista banków, które podpisały umowy z BGK umożliwiające zabezpieczanie kredytów gwarancją:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 3. Bank Pekao S.A.
 4. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 5. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 6. BPS S.A.
 7. PKO Bank Polski S.A.
 8. Santander Bank Polska S.A.

Obecnie BGK prowadzi rozmowy, z kolejnymi bankami, które zgłosiły zainteresowanie podpisaniem umowy pozwalającej na udzielanie kredytu z gwarancją i realizację spłaty rodzinnej. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

 

Pytania i odpowiedzi

 1. Kto może skorzystać z gwarancji wkładu własnego?
  Z gwarancji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe (samodzielnie albo wspólnie z małżonkiem lub rodzicem co najmniej jednego wspólnego dziecka. Dzieci pozostają pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną). Gospodarstwo domowe może być prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli: kredytobiorca posiada obywatelstwo polskie albo nie posiada obywatelstwa polskiego i prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a gwarantowany kredyt mieszkaniowy jest mu udzielany wspólnie z tą osobą). Kredytobiorca, ani też członkowie jego gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami mieszkania. Wyjątkiem są rodziny z dwójką lub większą liczbą dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50 m kw., gdy dzieci jest dwoje, 75 m kw., gdy dzieci jest troje, i 90 m kw., gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci nie ma limitu metrażowego.
   
 2. Co oznacza gwarancja wkładu własnego?
  Gwarancja wkładu własnego to gwarancja spłaty kredytu. Zabezpiecza tę część kredytu mieszkaniowego, która odpowiada kwocie wkładu własnego, jaki powinien być wniesiony przez kredytobiorcę.
   
 3. Czy wniosek o gwarancję będzie składało się do BGK?
  Nie. Wniosek o gwarancję - razem z wnioskiem o kredyt - będzie przyjmował bank kredytujący. Wszelkie formalności związane z kredytem, gwarancją i spłatą rodzinną kredytobiorca będzie realizował w banku kredytującym.
   
 4. Czy gwarancja jest płatna?
  Tak. Prowizja za udzielenie gwarancji wynosi 1 proc. kwoty gwarancji. Na przykład: dla gwarancji w wysokości 100 tys. zł wyniesie ona 1 tys. zł. Prowizja jest płatna jednorazowo z góry.
   
 5. Kto może skorzystać ze spłaty rodzinnej?
  Z możliwości spłaty rodzinnej może skorzystać kredytobiorca, gdy po udzieleniu gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, w okresie spłaty kredytu jego gospodarstwo domowe powiększyło się o drugie, trzecie lub kolejne dziecko. Na zlecenie kredytobiorcy złożone w banku kredytującym, BGK spłaci za kredytobiorcę część kredytu. Spłata wyniesie 20 tys. zł w przypadku urodzenia się drugiego dziecka albo 60 tys. zł w przypadku urodzenia się trzeciego i kolejnego dziecka, jednorazowo na każde kolejne dziecko. Warunkiem jest, aby w dniu spłaty kredytobiorca (ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego) nie był właścicielem innego mieszkania niż zakupione z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.
   
 6. W jakich bankach i kiedy będą dostępne kredyty z gwarancją wkładu własnego i spłatą rodzinną?
  Kredyty z gwarancją wkładu własnego i możliwością otrzymania spłaty rodzinnej będą dostępne w bankach kredytujących, które podpiszą z BGK stosowne umowy. Aktualizowana na bieżąco lista tych banków dostępna jest w zakładce „Lista banków”. Termin udostępnienia kredytów z gwarancją wkładu własnego  z opcją spłaty rodzinnej zależy od indywidualnej decyzji banku kredytującego.

Obejrzyj film i dowiedz się więcej o gwarancjach wkładu własnego: