Gwarancja Czyste Powietrze
Dla kogo?
osoby prywatne
Na co?
zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na cel określony w programie priorytetowym Czyste Powietrze

Gwarancja zabezpiecza kredyt na wymianę źródła ciepła lub termomodernizację domu jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą na warunkach programu priorytetowego Czyste Powietrze realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gwarancja umożliwia jego otrzymanie na korzystniejszych niż standardowe warunkach.

Dzięki współpracy BGK z bankami kredytującymi zabezpieczenie gwarancją kredytu odbywa się jednocześnie z jego uzyskaniem, jest wygodne, oszczędza czas i zmniejsza koszt jego otrzymania.

Parametry gwarancji:
Zakres gwarancjido 80 proc. kwoty kapitału kredytu
Maksymalne kwoty gwarancji80 tys. zł
 
Maksymalna kwota kredytu100 tys. zł
Maksymalny okres gwarancji147 miesięcy (12 lat+ 3 miesiące)
Maksymalny okres spłaty kredytu144 miesiące (12 lat)
Waluta kredytuzłoty
Zabezpieczenie gwarancjibrak
Prowizjabrak

Gwarancja jest udzielana za pośrednictwem banków kredytujących, które podpisały umowy z BGK.

Korzyści z gwarancji:
 • oszczędność środków – gwarancja udzielana bez prowizji. Objęcie kredytu gwarancją BGK nie zwiększa jego kosztu,
 • wygoda - wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji realizowane w jednym miejscu tj. w banku kredytującym,
 • korzystniejsze od standardowych warunki umowy kredytu.

Chcesz wiedzieć więcej o programie „Czyste Powietrze”? Wejdź na stronę programu czystepowietrze.gov.pl 
 

 

Gwarancja udzielana jest przez BGK na podstawie rządowego Programu gwarancyjnego „Czyste Powietrze” z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego w formie portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Gwarancja jest zabezpieczeniem dla kredytów udzielanych przez banki na realizację przedsięwzięcia zgodnego z programem priorytetowym Czyste Powietrze zarządzanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gwarancją może zostać objęty kredyt, z którego co najmniej 95 proc. kwoty kredytu będzie wykorzystane na koszty kwalifikowane określone w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Pozostałe 5 proc. kwoty kredytu może być wykorzystane na koszty, które także są niezbędne do realizacji celu kredytu.

Warto wiedzieć! Gwarancją nie może być objęty kredyt na refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytu.

Etapy udzielenia gwarancji:
 1. Złożenie w banku kredytującym wniosków o: dotację z programu priorytetowego Czyste Powietrze, kredyt i gwarancję wraz z oświadczeniem małżonka (jeśli jest wymagane). Udostępnienie Kredytobiorcy dokumentu pn. „Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji”.
 2. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji i kredytu bank kredytujący sporządza umowę kredytu, którego warunki muszą z uwzględniać przyjęcie zabezpieczenia w formie gwarancji m.in. w taki sposób, aby korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji została przeniesiona na Kredytobiorcę. Umowa kredytu w odniesieniu do gwarancji powinna zawierać:
 • informacje o ostatecznych warunkach gwarancji dotyczących terminu ważności, wskaźnika procentowego jednostkowej gwarancji (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz kwoty gwarancji (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
 • oświadczenia Kredytobiorcy o akceptacji ostatecznych warunków gwarancji
 • informacje, że w przypadku zapłaty przez BGK kwoty z tytułu gwarancji spłaty kredytu, BGK wstępuje, z chwilą zapłaty, w prawa Banku Kredytującego do wysokości dokonanej zapłaty,  w tym w prawa do zabezpieczeń, zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122, z późn. zm.) oraz art. 421l ust. 7 ustawy - Prawo ochrony środowiska,
 • oświadczenia o wyrażeniu przez Kredytobiorcę zgody na przekazanie danych objętych tajemnicą bankową dotyczących gwarancji i kredytu do NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, które biorą udział w realizacji programu gwarancyjnego.

Banki kredytujące, które podpisały umowy z BGK umożliwiające zabezpieczanie kredytów gwarancją z programu gwarancyjnego Czyste Powietrze*:

 1. Alior Bank S.A.
 2. BOŚ S.A.
 3. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 4. Santander Consumer Bank S.A. 
 5. SGB-Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze

* termin udostępnienia możliwości korzystania z gwarancji zależy od decyzji banku kredytującego.