O produkcie


Kiedy Bank Gospodarstwa Krajowego jest właściwy do wydania dokumentu urzędowego?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego, do zadań banku należy wydawanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, umożliwiającego wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów, dokonanych na rzecz:

1.  Instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie dekretów:

 • z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych,
 • z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucji kredytu długoterminowego,
 • z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej.

2. Skarbu Państwa z tytułu:

 • nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego dekretem z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
 • udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę, wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez Państwo domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

3.  Skarbu Państwa lub podmiotów, których następcą prawnym jest Skarb Państwa, dokonanych przed dniem 1 września 1939 r.


Tryb rozpatrywania wniosków:

Co należy zrobić aby uzyskać zezwolenie?

W celu uzyskania oświadczenia, będącego podstawą do wykreślenia wpisów spełniających warunki, o których mowa powyżej, konieczne jest złożenie wniosku (wzór). Wniosek może złożyć osoba ujawniona w dziale II księgi wieczystej (własność).

W sytuacji, kiedy w dziale II księgi wieczystej wpisana jest inna osoba niż wnioskodawca, do wniosku muszą zostać załączone następujące dokumenty:

 • kopia dokumentu poświadczającego przejście prawa własności nieruchomości na wnioskodawcę, mogą to być np.:
  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub postanowienie sądu o dziale spadku bądź umowny dział spadku,
  • akt notarialny, będący podstawą przeniesienia własności nieruchomości (np. umowy sprzedaży, darowizny),
  • postanowienie o zasiedzeniu nieruchomości przez wnioskodawcę,
 • pisemne (bądź notarialne) pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela w sprawie wykreśleń wpisów w działach III i IV ksiąg wieczystych.

Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku:

 • dowód spłaty wartości obciążenia ujawnionego w księdze wieczystej – w przypadku nieposiadania dowodu spłaty, BGK – po przeliczeniu kwoty obciążenia na obecnie obowiązująca jednostkę pieniężną (po denominacji) – wezwie Wnioskodawcę do spłaty wierzytelności zapisanej w księdze wieczystej;
 • kopia dokumentów dot. wykreślanego wpisu w księdze wieczystej, np. dokument, w którym wskazana jest data ustanowienia ciężaru – data nabycia nieruchomości, data nadania ziemi jak również dokumenty kredytowe, które stanowiły podstawę dokonania wpisu obciążenia.

W przypadku niedołączenia w/w dokumentów do wniosku, BGK udzieli odpowiedzi opierając się na danych dostępnych w systemie teleinformatycznym do obsługi ksiąg wieczystych udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub zwróci się o uzupełnienie wniosku przez Wnioskodawcę.
 

Wniosek do banku można złożyć w następujący sposób:

 • wypełnić formularz znajdujący się w zakładce "Złóż wniosek"
 • przesłać podpisany wniosek na adres:

  Bank Gospodarstwa Krajowego
  Varso 2
  ul. Chmielna 73
  00-801 Warszawa
  z dopiskiem ,,Departament Prawny”
 • lub złożyć w kancelarii banku pod ww. adresem

Uprzejmie prosimy o wybranie jednego z wskazanych sposobów złożenia wniosku.

Informację na temat wniosku zarejestrowanego przez BGK można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 801-598-888.

Złóż wniosek

Elektroniczny wniosek o wykreślenie z ksiąg wieczystych

Uzupełnij poniższe pola i kliknij "Złóż wniosek"
Wypełnia właściciel, współwłaściciel, spadkobierca lub użytkownik wieczysty. Wnioskodawca nieujawniony w księdze wieczystej dodaje poniżej odpowiedni załącznik.

W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika uprzejmie prosimy o dodanie załącznika – pełnomocnictwa własnoręcznie podpisanego przez Wnioskodawcę


Ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto


Przykładowo: AA1A/00000000/0 (w przypadku większej liczby ksiąg wieczystych prosimy o wypisanie wszystkich numerów po przecinku w poniższym polu)

Przykładowo: pełnomocnictwo, dowód spłaty, dokument potwierdzający prawo własności Wnioskodawcy, dokument, z którego wynika pierwotna data ustanowienia obciążenia

W przypadku większej ilości załączników prosimy o dodanie do formularza archiwum (np. .zip lub .rar) albo o przesłanie wiadomości uzupełniającej na adres mailowy: [email protected] z podaniem w jej tytule imienia i nazwiska Wnioskodawcy oraz numeru księgi wieczystej. Maksymalna wielkość załączników wynosi 30MB.
Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że:
a) administratorem danych osobowych, w tym numeru księgi wieczystej, jest Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa (adres do korespondencji: Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa),
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected],
c) dane osobowe zamieszczone w niniejszym Wniosku będą przetwarzane w celu realizacji Wniosku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BGK w związku z prowadzeniem działalności bankowej i wykonywaniem zadań ustawowych, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
d) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Wniosku, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
e) przysługuje Panu/Pani, na podstawie RODO, prawo dostępu i sprostowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
f) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych,
g) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO,
h) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowych,
i) podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia Wniosku – niepodanie tych danych skutkuje niemożliwością dokonania ww. czynności.