Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że bank przyjmuje składane przez Państwa wnioski. Pracownicy banku starają się, aby składane wnioski były rozpatrywane w jak najkrótszym możliwym terminie, jednakże w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego może on ulec wydłużeniu.

Dziękujemy za zrozumienie.


Kiedy Bank Gospodarstwa Krajowego jest właściwy do wydania dokumentu urzędowego?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego, do zadań banku należy wydawanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, umożliwiającego wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów, dokonanych na rzecz:

1.  Instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie dekretów:

 • z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych,
 • z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucji kredytu długoterminowego,
 • z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej.

2. Skarbu Państwa z tytułu:

 • nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego dekretem z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
 • udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę, wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez Państwo domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

3.  Skarbu Państwa lub podmiotów, których następcą prawnym jest Skarb Państwa, dokonanych przed dniem 1 września 1939 r.


Tryb rozpatrywania wniosków:

Co należy zrobić aby uzyskać zezwolenie?

W celu uzyskania oświadczenia, będącego podstawą do wykreślenia wpisów spełniających warunki, o których mowa powyżej, konieczne jest złożenie wniosku (wzór). Wniosek może złożyć osoba ujawniona w dziale II księgi wieczystej (własność).

W sytuacji, kiedy w dziale II księgi wieczystej wpisana jest inna osoba niż wnioskodawca, do wniosku muszą zostać załączone następujące dokumenty:

 • kopia dokumentu poświadczającego przejście prawa własności nieruchomości na wnioskodawcę, mogą to być np.:
  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub postanowienie sądu o dziale spadku bądź umowny dział spadku,
  • akt notarialny, będący podstawą przeniesienia własności nieruchomości (np. umowy sprzedaży, darowizny),
  • postanowienie o zasiedzeniu nieruchomości przez wnioskodawcę,
 • pisemne (bądź notarialne) pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela w sprawie wykreśleń wpisów w działach III i IV ksiąg wieczystych.
Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku:
 • dowód spłaty wartości obciążenia ujawnionego w księdze wieczystej – w przypadku nieposiadania dowodu spłaty, BGK – po przeliczeniu kwoty obciążenia na obecnie obowiązująca jednostkę pieniężną (po denominacji) – wezwie Wnioskodawcę do spłaty wierzytelności zapisanej w księdze wieczystej;
 • kopia dokumentów dot. wykreślanego wpisu w księdze wieczystej, np. dokument, w którym wskazana jest data ustanowienia ciężaru – data nabycia nieruchomości, data nadania ziemi jak również dokumenty kredytowe, które stanowiły podstawę dokonania wpisu obciążenia.

W przypadku niedołączenia w/w dokumentów do wniosku, BGK udzieli odpowiedzi opierając się na danych dostępnych w systemie teleinformatycznym do obsługi ksiąg wieczystych udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub zwróci się o uzupełnienie wniosku przez Wnioskodawcę.
 

Wniosek do banku można złożyć w następujący sposób:
 • przesłać e-mailem na adres: wykreslenia@bgk.pl
 • przesłać podpisany wniosek na adres:

  Bank Gospodarstwa Krajowego
  Varso 2
  ul. Chmielna
  73 00-801 Warszawa
  z dopiskiem ,,Departament Prawny”
 • złożyć w kancelarii banku pod ww. adresem

Uprzejmie prosimy o wybranie jednego z wskazanych sposobów złożenia wniosku.

Informację na temat wniosku zarejestrowanego przez BGK można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 801-598-888.

Wzór wniosku
rozmiar pliku: 18 KBPobierz DOCX