Komunikat

Szanowni Państwo, 

od 1 stycznia 2020 r. wypłaty gotówkowe rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej będą realizowane w ramach zastępczej obsługi kasowej, świadczonej dla BGK przez bank Pekao S.A. Obsługa kasowa będzie dostępna w oddziałach tego banku na terenie całego kraju. Zmiana ta związana jest z całkowitym wycofaniem operacji gotówkowych, świadczonych w oddziałach BGK.

W związku z powyższym, wypłaty na dotychczasowych zasadach, realizowane w BGK przez Departament Obsługi Produktów Cash Management, w Regionie Mazowieckim przy Alejach Jerozolimskich 7, będą możliwe do 23 grudnia 2019 r.

W celu wypłaty gotówki w banku Pekao S.A., należy przesłać do BGK oryginał zaświadczenia/decyzji, potwierdzający prawo do rekompensaty.

Po pozytywnej weryfikacji otrzymanych dokumentów, BGK  powiadomi osobę uprawnioną o możliwości wypłaty rekompensaty w placówkach Pekao S.A. Osoba uprawniona będzie musiała uzyskać potwierdzenie możliwości realizacji świadczenia w wybranej przez siebie placówce.

Po otrzymaniu informacji z Pekao S.A. o realizacji wypłaty świadczenia, BGK naniesie stosowną adnotację na przesłanych do Banku dokumentach i odeśle je osobie uprawnionej.

 


Zgodnie z Ustawą z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje wypłat świadczeń pieniężnych na rzecz osób uprawnionych (tzw. zabużan) ze środków Funduszu Rekompensacyjnego.

Wypłata rekompensat możliwa jest wyłącznie w oparciu o opracowywany przez urzędy wojewódzkie rejestr osób uprawnionych, który jest sukcesywnie udostępniany bankowi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Osoby uprawnione zobowiązane są do ujawnienia we właściwym urzędzie wojewódzkim wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty i podania numeru rachunku bankowego w przypadku wyboru świadczenia pieniężnego w formie przelewu bankowego.

Każda osoba uprawniona, która wybierze świadczenie pieniężne jako formę realizacji prawa do rekompensaty i umieszczona zostanie w centralnym rejestrze osób uprawnionych zostanie listownie poinformowana przez bank o trybie i terminie przekazania świadczenia pieniężnego.