Szanowni Państwo,

każdemu klientowi korzystającemu z usługi kredytu mieszkaniowego obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przysługuje prawo skorzystania z pomocy finansowej ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) w postacie zwrotnego wsparcia finansowego lub pożyczki na spłatę zadłużenia [dotyczy to kredytów udzielonych bezpośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego albo Bank Rozwoju Budownictwa, którego zorganizowana część przedsiębiorstwa została przejęta przez BGK w 2002 roku]

Jeżeli po zapoznaniu się z ogólnymi zasadami i warunkami przyznawania, wypłacania i zwrotu wsparcia lub pożyczki z FWK uważają Państwo, że kwalifikują się do otrzymania pomocy finansowej na mocy ustawy, prosimy o pobranie i wypełnienie wniosku o wsparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużenia. Ponadto, prosimy o przygotowanie dokumentów potwierdzających status osoby bezrobotnej albo wysokość osiąganego dochodu, wskazanych tutaj.

Z uwagi na fakt, że BGK wycofał się z udzielania nowych kredytów osobom fizycznym, w celu zapewniania najwyższej jakości obsługi zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego i umówienia spotkania z pracownikiem banku. W przypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących właściwej ścieżki postępowania zalecamy kontakt telefoniczny z BGK Linią lub kontakt z najbliższą placówką BGK – listę teleadresową placówek znajdą Państwo tutaj.

W przypadku zakwalifikowania Państwa do otrzymania pomocy finansowej, w celu skorzystania z niej będą Państwo zobowiązani do zawarcia z BGK umowy, na mocy której udzielona Państwu zostanie pomoc.

Wszystkie pozostałe zasady i warunki przyznawania, wypłacania i zwrotu wsparcia lub pożyczki są tożsame z określonymi w ustawie i opisanymi powyżej w przypadku pozostałych banków kredytujących.

10.04.2020 r.

Informujemy, że 7 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. poz. 622, dalej „rozporządzenie Ministra Finansów”), które zakłada przedłużenie terminów spłat udzielonego wsparcia, określonych w ustawie z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2138, z późn. zm.).

Zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów:

  • termin rozpoczęcia zwrotu wsparcia, który dla danego kredytobiorcy przypada na kwiecień, maj bądź czerwiec 2020 r., ulega wydłużeniu o 3 miesiące, co oznacza, że kredytobiorca rozpocznie zwrot wsparcia odpowiednio w lipcu, sierpniu bądź wrześniu 2020 r.,
  • dla wsparcia, którego termin zwrotu już się rozpoczął (przed kwietniem 2020 r.), termin płatności miesięcznej raty zwrotu wsparcia  w przypadku rat płatnych przez kredytobiorcę w kwietniu, maju bądź czerwcu 2020 r., ulega wydłużeniu o 3 miesiące, co oznacza, że kredytobiorca spłaca te raty odpowiednio w lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 r.

Kredytodawcy będą sukcesywnie przekazywać Państwu nowe harmonogramy spłaty, przy czym:

  • dla spłat, które się nie rozpoczęły, nastąpi przesunięcie płatności wszystkich rat, 
  • dla spłat trwających nastąpi przesunięcie terminu spłaty tylko w zakresie rat płatnych (według dotychczasowego harmonogramu) w kwietniu, maju lub czerwcu 2020 r., co oznacza, że pozostałe raty płatne są w dotychczasowych terminach (w lipcu, sierpniu i wrześniu nastąpi więc kumulacja rat płatnych w tych miesiącach i rat za kwiecień, maj i czerwiec, których termin płatności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, został przesunięty o 3 miesiące).