10.04.2020 r.

Informujemy, że 7 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. poz. 622, dalej „rozporządzenie Ministra Finansów”), które zakłada przedłużenie terminów spłat udzielonego wsparcia, określonych w ustawie z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2138, z późn. zm.).

 

Zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów:

  • termin rozpoczęcia zwrotu wsparcia, który dla danego kredytobiorcy przypada na kwiecień, maj bądź czerwiec 2020 r., ulega wydłużeniu o 3 miesiące, co oznacza, że kredytobiorca rozpocznie zwrot wsparcia odpowiednio w lipcu, sierpniu bądź wrześniu 2020 r.,
  • dla wsparcia, którego termin zwrotu już się rozpoczął (przed kwietniem 2020 r.), termin płatności miesięcznej raty zwrotu wsparcia  w przypadku rat płatnych przez kredytobiorcę w kwietniu, maju bądź czerwcu 2020 r., ulega wydłużeniu o 3 miesiące, co oznacza, że kredytobiorca spłaca te raty odpowiednio w lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 r.

Kredytodawcy będą sukcesywnie przekazywać Państwu nowe harmonogramy spłaty, przy czym:

  • dla spłat, które się nie rozpoczęły, nastąpi przesunięcie płatności wszystkich rat, 
  • dla spłat trwających nastąpi przesunięcie terminu spłaty tylko w zakresie rat płatnych (według dotychczasowego harmonogramu) w kwietniu, maju lub czerwcu 2020 r., co oznacza, że pozostałe raty płatne są w dotychczasowych terminach (w lipcu, sierpniu i wrześniu nastąpi więc kumulacja rat płatnych w tych miesiącach i rat za kwiecień, maj i czerwiec, których termin płatności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, został przesunięty o 3 miesiące).