Powrót

Kredyty i pożyczki hipoteczne (produkty wycofane z oferty, pozostające w obsłudze)

Zmiana oprocentowania

Aktualnie nie udzielamy kredytów i pożyczek hipotecznych osobom fizycznym.

Informacja dla klientów korzystających z kredytów i pożyczek hipotecznych pozostających w obsłudze banku:

Jeśli korzystasz z udzielonego przez BGK kredytu hipotecznego „Pewne mieszkanie dla osób fizycznych” lub pożyczki hipotecznej „Pewne pieniądze dla osób fizycznych” możesz zmienić formułę oprocentowania udzielonego kredytu lub pożyczki ze zmiennego na stałe lub okresowo stałe.

W tym celu możesz złożyć wniosek o zmianę formuły oprocentowania ze zmiennej stopy procentowej na stopę stałą lub okresowo stałą. Wniosek będzie podlegał ocenie i decyzji kredytowej. W przypadku pozytywnej decyzji będziemy mogli podpisać z Tobą aneks do umowy zmieniający formułę oprocentowania, za który nie pobieramy opłat ani prowizji.

Skorzystasz z takiego rozwiązania w przypadku

 • zgodności waluty aktualnie uzyskiwanego dochodu z walutą udzielonego kredytu lub pożyczki, tj. jeżeli co najmniej 50 proc. aktualnego dochodu jest uzyskiwane w walucie udzielonego kredytu lub pożyczki,
 • gdy nie masz istotnych zaległości w spłacie kredytu lub pożyczki w ostatnich 12 miesiącach, czyli nie masz zaległości powyżej 2 tys. złotych (lub równowartości w innej walucie) przez okres utrzymujący się powyżej 90 dni,
 • gdy Twoje ewentualne zaległości w spłacie zobowiązań nie są ujawnione w Systemie Bankowy Rejestr,
 • gdy Twój kredyt lub pożyczka została w całości wypłacona. 

Możesz zawnioskować o przejście na stałą stopę procentową na okres 5 lat lub do końca okresu spłaty kredytu lub pożyczki.

Co się dzieje z oprocentowaniem w okresie stosowania stałej stopy?

 • w miejsce zmiennej stopy bazowej (wskaźnika referencyjnego np. WIBOR) Twoje zadłużenie z tytułu kredytu lub pożyczki będzie oparte na stałej stopie procentowej,
 • oprocentowanie jest stałe (nie ulega zmianie ze względu na zmianę wskaźnika referencyjnego),
 • obniżenie lub wzrost wskaźnika referencyjnego nie wpływają na zmianę oprocentowania – w okresie stosowania stałej stopy oprocentowanie i rata pozostają niezmienne.

Jakie ryzyka niesie ze sobą określona formuła oprocentowania?

 • Oprocentowanie zmienne – wykorzystana kwota kredytu lub pożyczki oprocentowana jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy oprocentowania obliczonej jako suma stawki WIBOR (lub innej stawki właściwej dla waluty) dla 1, 3 lub 6 miesięcznych depozytów międzybankowych w PLN i marży banku, wyrażonej w punktach procentowych w skali roku. W okresie stosowania zmiennej stopy procentowej występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej (np. WIBOR 3M) wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, a to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego.
 • Oprocentowanie okresowo stałe – pozostała do spłaty kwota kredytu lub pożyczki oprocentowana jest w stosunku rocznym według okresowo stałej  stopy oprocentowania w okresie 5 lat od zawarcia aneksu wynoszącej określony indywidualnie w aneksie procent w skali roku.  W trakcie trwania pierwszego, 5-letniego okresu obowiązywania stałej stopy nie jest możliwe przejście na oprocentowanie zmienne. Po zakończeniu tego okresu możliwa jest kontynuacja formuły oprocentowania okresowo stałego, na nowo ustalony 5-letni okres stałego oprocentowania lub przejście na oprocentowanie zmienne, stanowiące sumę marży banku i stopy referencyjnej. W 5 letnim okresie obowiązywania oprocentowania stałego wysokość raty kapitałowo-odsetkowej kredytu/pożyczki nie zmieni się, ponieważ nie jest zależna od zmiany wskaźnika referencyjnego. Natomiast występuje ryzyko, że w okresie stosowania stałej stopy procentowej wysokość Twojej raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnej stopy referencyjnej (np. WIBOR 3M), wykorzystywanej jako wskaźnik referencyjny w kalkulacji wysokości oprocentowania zmiennego. Jest ryzyko, że skumulowany wzrost lub spadek wartości WIBOR w okresie gdy obowiązywała stała stopa procentowa (czyli przez 5 lat), może prowadzić do skokowego wzrostu bądź spadku raty kredytu lub pożyczki hipotecznej.
 • Oprocentowanie stałe – pozostała do spłaty kwota kredytu lub pożyczki oprocentowana jest w stosunku rocznym według stałej stopy oprocentowania od dnia zawarcia aneksu do końca okresu spłaty kredytu / pożyczki wynoszącej określony indywidualnie w aneksie procent w skali roku. W tym okresie wysokość raty kapitałowo-odsetkowej Twojego kredytu nie zmieni się, ponieważ nie jest zależna od zmiany wskaźnika referencyjnego. Natomiast występuje ryzyko, że w okresie stosowania stałej stopy procentowej wysokość Twojej raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnej stopy referencyjnej (np. WIBOR 3M), wykorzystywanej jako wskaźnik referencyjny w kalkulacji wysokości oprocentowania zmiennego. Jeżeli cenisz sobie stabilność i chcesz móc zaplanować swój budżet z kilkuletnim wyprzedzeniem, stałe oprocentowanie na to pozwala.

Przy podejmowaniu decyzji o złożeniu wniosku o zmianę formuły oprocentowania weź pod uwagę ryzyka i konsekwencje jakie wynikają z oprocentowania z wykorzystaniem zmiennej lub stałej stopy oprocentowania. Zapoznaj się z niżej wskazanymi, przykładowymi harmonogramami spłat kredytu o stałym oraz zmiennym oprocentowaniu.

Przykładowy harmonogram spłaty kredytu o stałym oprocentowaniu

Poniżej prezentowany harmonogram ma charakter informacyjny oraz jest oparty na przykładowych parametrach kredytu.

 • Kwota kredytu do spłaty: 100 000 PLN
 • Suma spłat: 110 499 PLN
 • Oprocentowanie: 4 proc.
 • Okres spłaty: 5 lat
 • Spłata w ratach: równe raty kapitałowo-odsetkowe.
Numer ratyOdsetkiKapitałRata do spłaty
1333,331508,321841,65
2328,311513,351841,65
3323,261518,391841,65
............
5818,291823,361841,65
5912,221829,431841,65
606,121835,531841,65

Przykładowy harmonogram spłaty kredytu ze zmiennym oprocentowaniem

Poniżej prezentowany harmonogram ma charakter informacyjny oraz jest oparty na przykładowych parametrach kredytu.

Warto wiedzieć: w przypadku oprocentowania zmiennego, jeżeli aktualna stawka oprocentowania zmiennego (stawka referencyjna, np., WIBOR plus marża) wyniesie 4 proc., to harmonogram spłat do czasu zmiany (wzrostu lub spadku) stawki referencyjnej będzie identyczny, ale w przypadku wzrostu stawki referencyjnej nastąpi wzrost kwoty raty kapitałowo-odsetkowej.

 

Tabela prezentująca ryzyko stopy zmiennej przy założeniu salda zadłużenia na poziomie 100 000 PLN

Wariant oprocentowania – symulacjaZastosowana wysokość oprocentowaniaWysokość raty w PLN
Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M (0,2%) + marża (3,8%)4%1841,65
Oprocentowanie zmienne: wzrost WIBOR 3M o 4% (do 4,2%)8%2027,64
Oprocentowanie zmienne: wzrost WIBOR 3M o 0,1% (do 0,3%), czyli o wartość odpowiadającą różnicy między maksymalnym a minimalnym poziomem oprocentowania w ciągu ostatnich 12 miesięcy (w zaokrągleniu do dziesiątych części procenta)4,1%1846,17
Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M na poziomie 3% + marża (3,8%)6,8%1970,70
Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M na poziomie 5% + marża (3,8%)8,8%2066,14
Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M na poziomie 10% + marża (3,8%)13,8%2316,47

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z najbliższym Regionem BGKNasz pracownik udzieli wszelkich informacji, odpowie na Twoje pytania i wątpliwości, udostępni formularz wniosku i pomoże w jego wypełnieniu.

Wakacje kredytowe

Kiedy możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu na podstawie wakacji kredytowych?

Jeśli posiadasz kredyt hipoteczny w BGK w walucie polskiej, który wziąłeś w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż polska). Zawieszenia możesz dokonać tylko dla jednej umowy.

Co oznacza i jak działa zawieszenie spłaty kredytu?

Zawieszenie spłaty kredytu następuje na podstawie złożonego wniosku. Złóż go przed terminem płatności raty kapitałowo-odsetkowej, którą chcesz zawiesić.

Spłatę kredytu możesz zawiesić na pojedynczy okres lub kilka okresów wskazanych we wniosku, tj.:

 • od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od 1 października do 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale kalendarzowym.

Możesz to zrobić dla maksymalnie 8 rat kapitałowo-odsetkowych, składając jeden wniosek lub klika osobnych wniosków, w zależności od liczby zawieszeń.

Jeśli skorzystasz z zawieszenia, okres kredytowania zostanie wydłużony o wnioskowany okres lub okresy np. zawieszenie w wymiarze 1 miesiąca spowoduje wydłużenie okresu kredytowania o 1 miesiąc. 

W okresie zawieszenia spłaty nie naliczymy Ci odsetek i nie pobierzemy opłaty, za wyjątkiem składki z tytułu ubezpieczenia.

Zawieszenie nie wymaga aneksowania umowy oraz uzyskania zgód osób trzecich, ustanawiających zabezpieczenie spłaty kredytu.

Za złożenie wniosku nie poniesiesz żadnych kosztów.

Podstawą prawną zawieszenia spłaty kredytu jest art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. 2022 poz. 1488, z późn. zm.).

Jak możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

 • w postaci papierowej – wniosek złóż w trakcie wizyty w dowolnie wybranym biurze Regionu BGK.
 • w postaci elektronicznej – wyślij z podpisem kwalifikowanym lub skan/obraz odręcznie podpisanego wniosku na adres e-mail: [email protected].

Jakie dane musisz zamieścić we wniosku?

 1. Twoje imię i nazwisko, pesel i dane dokumentu tożsamości;
 2. nazwę banku - Bank Gospodarstwa Krajowego i jego adres - Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa;
 3. numer i datę umowy kredytu, której dotyczy wniosek;
 4. wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu w wymiarze odpowiadającym liczbie zawieszonych rat kapitałowo-odsetkowych;
 5. Oświadczenie, że wniosek dotyczy zawieszenia spłaty kredytu z tytułu umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych - zawierasz je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
 6. Twój podpis