Dla kogo?

Osoby prywatne, instytucje publiczne

Na co?

Dostęp do informacji o rachunkach

Dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy. Inaczej niż dotychczas osoba posiadająca tytuł prawny do spadku po właścicielu rachunku albo poszukująca własnych rachunków, może złożyć jeden wniosek w dowolnym banku lub SKOK-u działającym w Polsce, aby uzyskać kompleksową informację ze wszystkich banków i SKOK-ów.

Czym jest Centralna Informacja o rachunkach

Centralna informacja umożliwia

 • posiadaczowi rachunku będącemu osobą fizyczną oraz członkowi SKOK – odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK
 • osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK – odszukanie rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy), w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK
 • uprawnionemu organowi i instytucji*, odszukanie rachunków osoby, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK
  *Podstawa prawna: art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a-h, k-ł, p, s oraz v Prawa bankowego –
 • gminie, po uzyskaniu informacji*, odszukanie rachunków osoby zmarłej, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK
  *Podstawa prawna: art. 111c Prawa bankowego, z której wynika, że posiadacz rachunku zmarł –
 • zarządcy sukcesyjnemu*, odszukanie rachunków osoby zmarłej, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK
  * Podstawa prawna: art. 92ba ust 1. Prawa bankowego oraz art. 13d ust. 1 ustawy o SKOK –
 • dostawcy*, skierowanie zapytania o rachunki
  *Podstawa prawna: art. 59ib ustawy o usługach płatniczych
 • dostawcy będącemu bankiem lub SKOK-iem*, skierowanie zapytania o rachunki
  *Podstawa prawna: art. 4 ust. 2 pkt 1-3 lub art. 9 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej lub na podstawie wniosku podmiotu, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a-h, k-ł, p, s oraz v Prawa bankowego. i art. 9f ust. 1 pkt 4, 12-16 i 20-23 ustawy o SKOK -.
 • Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, w granicach uprawnień wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dostęp do uzyskania zbiorczej informacji.

Centralna informacja

 • przyjmuje od wszystkich banków, SKOK-ów, innych organów i instytucji zapytania o rachunki osób zmarłych i zapomniane rachunki osób fizycznych
 • przesyła zapytania do wszystkich banków i SKOK-ów
 • przyjmuje odpowiedzi od wszystkich banków i SKOK-ów
 • sporządza zbiorcze informacje w oparciu o informacje przekazane przez banki i SKOK-i
 • przekazuje zbiorcze informacje do banków i SKOK-ów, które zwróciły się z zapytaniem

Zbiorcza informacja z Ci zawiera

 • wskazanie banków i SKOK-ów, które prowadziły albo prowadzą rachunek
 • numer rachunku
 • informację czy jest on nadal prowadzony
 • Informację czy jest to rachunek wspólny
 • informację o umowach rachunku bankowego rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn określonych w prawie bankowym.

Końcowa zbiorcza informacja nie zawiera szczegółowych danych dotyczących rachunku. Uzyskanie takich danych, np. wysokość salda na rachunku, jest możliwa wyłącznie w placówce banku lub SKOK-u, w którym rachunek jest prowadzony.

Od 1 lipca 2016 roku, zgodnie z Ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy, Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, banki i SKOK-i uczestniczą w usłudze Centralnej informacji o rachunkach.