A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Wydawanie oświadczeń - księgi wieczyste

pdf

Informujemy, że związku z wprowadzeniem stanu epidemii przyjęcia wniosków zostały czasowo wstrzymane, natomiast termin rozpatrzenia złożonych ulega przerwaniu. Państwa wnioski zostaną rozpatrzone w najkrótszym możliwym czasie po ustaniu skutków rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Dziękujemy za zrozumienie.

Informacja dla Klientów Banku o procedurze wydawania dokumentu urzędowego zezwalającego na wykreślenie wpisów ujawnionych w dziale III i IV księgi wieczystej.

 

Kiedy Bank Gospodarstwa Krajowego jest właściwy do wydania dokumentu urzędowego?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego, do zadań Banku należy wydawanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, umożliwiającego wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów, dokonanych na rzecz:

1.  Instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie dekretów:

 • z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych,
 • z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucji kredytu długoterminowego,
 • z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej.

2. Skarbu Państwa z tytułu:

 • nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego dekretem z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
 • udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę, wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez Państwo domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

3.  Skarbu Państwa lub podmiotów, których następcą prawnym jest Skarb Państwa, dokonanych przed dniem 1 września 1939 r.

 

Tryb rozpatrywania wniosków:

 • Wniosek wpływa do Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • Bank analizuje wpisy w księdze wieczystej oraz dokumenty przesłane przez Klienta oraz – w wymaganych przypadkach – dokonuje przeliczenia aktualnej wartości obciążenia,
 • Bank wysyła do Klienta (pocztą) informację zawierającą aktualną wartość obciążenia oraz dane odnośnie rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty,
 • Klient wpłaca wymaganą kwotę na wskazany rachunek bankowy,
 • Bank sporządza oświadczenie mające moc dokumentu urzędowego i przesyła je listem poleconym na adres wskazany przez Klienta,
 • Obecnie czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi około 30 dni.

 

Co należy zrobić aby uzyskać zezwolenie?

W celu uzyskania stosownego oświadczenia, umożliwiającego wykreślenie wpisów spełniających warunki, o których mowa powyżej, prosimy o złożenie wniosku (którego wzór można pobrać poniżej) o wydanie oświadczenia wraz z kserokopią aktualnego odpisu z księgi wieczystej, w której ujawniony jest wpis. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba ujawniona w dziale II w księdze wieczystej. W sytuacji kiedy osoba wpisana w dziale II (własność) jest osobą nieżyjącą, wnioskodawca powinien dołączyć dokument potwierdzający jego prawo do danej nieruchomości (m. in ksero postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, ksero umowy sprzedaży, umowy darowizny, ksero aktu notarialnego lub postanowienia o zasiedzeniu nieruchomości przez wnioskodawcę). Ponadto, prosimy o dołączenie dowodu spłaty obciążenia jeżeli taki istnieje.

 

Wniosek wraz załącznikami należy przesłać na adres:

 

 Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

z dopiskiem ,,Departament Prawny”

 

 

albo złożyć w kancelarii Banku pod ww. adresem, albo przesłać e-mailem na adres wykreslenia@bgk.pl

Informację na temat zarejestrowanego wniosku w Banku Gospodarstwa Krajowego można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 801-598-888.