A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Wydawanie oświadczeń - księgi wieczyste. Przedwojenne papiery wartościowe

pdf

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego, do zadań banku należy wydawanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, umożliwiających wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów, dokonanych na rzecz:

 • instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie dekretów:

  • z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych,  
  • z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucji kredytu długoterminowego,
  • z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej,

 • Skarbu Państwa z tytułu:

  • nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego dekretem z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
  • udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę, wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez państwo domów jednorodzinnych i wielorodzinnych,

 • Skarbu Państwa lub podmiotów, których następcą jest Skarb Państwa, dokonanych przed dniem 1 września 1939 r.

W celu uzyskania stosownego oświadczenia, umożliwiającego wykreślenie wpisów spełniających warunki, o których mowa powyżej, prosimy o składanie pisemnych wniosków o wydanie oświadczenia wraz z kserokopiami aktualnych odpisów ksiąg wieczystych, w których ujawnione są wpisy. Wniosek, którego wzór można pobrać poniżej, należy przesyłać na adres:

Bank Gospodarstwa Krajowego
al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
z dopiskiem „Departament Prawny”

Informujemy także, że Bank dokonuje przeliczeń na obowiązującą jednostkę pieniężną dawnych wpisów ujawnionych w księgach wieczystych. W takich przypadkach również prosimy o nadesłanie odpowiedniego wniosku wraz z kserokopią odpisu księgi wieczystej zawierającej wpis.

 

W związku z zapytaniami związanymi z emitowanymi przez Skarb Państwa przedwojennymi papierami wartościowymi (w tym obligacjami) dotyczącymi ich statusu prawnego, możliwość ich wykupu bądź rozliczenia, informujemy, iż Bank Gospodarstwa Krajowego jest odrębnym od Skarbu Państwa podmiotem prawnym i nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa oraz nie jest uprawniony do podejmowania czynności rozliczeniowych w imieniu Skarbu Państwa.