A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Wydawanie oświadczeń - księgi wieczyste. Przedwojenne papiery wartościowe

pdf

Informacja dla Klientów Banku

o procedurze wydawania dokumentu urzędowego zezwalającego na wykreślenie wpisów ujawnionych w dziale III i IV księgi wieczystej

 

Kiedy Bank Gospodarstwa Krajowego jest właściwy do wydania dokumentu urzędowego?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego, do zadań Banku należy wydawanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, umożliwiającego wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów, dokonanych na rzecz:

1.  Instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie dekretów:

  • z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych,
  • z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucji kredytu długoterminowego,
  • z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej.

2. Skarbu Państwa z tytułu:

  • nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego dekretem z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
  • udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę, wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez Państwo domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

3.  Skarbu Państwa lub podmiotów, których następcą prawnym jest Skarb Państwa, dokonanych przed dniem 1 września 1939 r.

 

Tryb rozpatrywania wniosków:

  • Wniosek wpływa do Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • Bank analizuje wpisy w księdze wieczystej oraz dokumentów przesłanych przez Klienta oraz – w wymaganych przypadkach – dokonuje przeliczenia aktualnej wartości obciążenia,
  • Bank wysyła do Klienta (pocztą albo e-mailem) informację zawierającą aktualną wartość obciążenia oraz dane odnośnie rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty,
  • Klient wpłaca wymaganą kwotę na wskazany rachunek bankowy,
  • Bank sporządza oświadczenie mające moc dokumentu urzędowego i przesyła je listem poleconym na adres wskazany przez Klienta.

 

Co należy zrobić aby uzyskać zezwolenie

W celu uzyskania stosownego oświadczenia, umożliwiającego wykreślenie wpisów spełniających warunki, o których mowa powyżej, prosimy o złożenie wniosku (którego wzór można pobrać poniżej) o wydanie oświadczenia wraz z kserokopią aktualnego odpisu z księgi wieczystej, w której ujawniony jest wpis. Wniosek wraz załącznikami należy przesłać na adres:

 Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

z dopiskiem ,,Departament Prawny”

 albo złożyć w kancelarii Banku pod ww. adresem, albo przesłać e-mailem na adres wykreslenia@bgk.pl