A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Fundusz pożyczek i kredytów studenckich

pdf
 • O funduszu

  Na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017, poz. 357) w Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich.

  Środki tego Funduszu umożliwiają udzielanie studentom pomocy w formie niskooprocentowanych kredytów z dopłatami do oprocentowania. O kredyt można ubiegać się w jednym z 4 banków komercyjnych, które podpisały z BGK umowę o współpracy.

  Bank Gospodarstwa Krajowego nie udziela studentom bezpośrednio preferencyjnych kredytów natomiast wykorzystuje środki Funduszu na dopłaty do oprocentowania kredytów studenckich oraz na pokrywanie skutków finansowych umorzeń ich spłaty.

 • Szczegóły oferty
  Beneficjenci programu

  Kredyty studenckie mogą otrzymać studenci i doktoranci uczelni, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia.

  Podstawą ubiegania się o kredyt są:

  • wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta,
  • zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że wnioskodawca jest studentem,
  • dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

  Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie.

  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po dniu 10 listopada każdego roku, określa maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania pożyczki lub kredytu w następnym roku akademickim i zamieszcza informację o tej wysokości na stronie internetowej obsługującego go urzędu.

  Informację o tej kwocie można uzyskać w każdym z banków udzielających kredytów studenckich.

 • Warunki współpracy

  Tryb ubiegania się o kredyt studencki

  Wnioski o kredyt, według wzoru określonego przez bank, można składać od 15 lipca do 20 października każdego roku (student może złożyć tylko jeden wniosek), w dowolnym Oddziale jednego z Banków, które zawarły z BGK umowę o współpracy. Kredytów dofinansowanych ze środków FPiKS udzielają następujące banki:

   

  1. Bank Pekao S.A.
  2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
  3. SGB-Bank S.A.
  4. PKO BP SA

   

  Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank kredytujący. Bank rozpatrujący wniosek o kredyt zobowiązany jest poinformować studenta, do dnia 20 listopada, czy przedstawione zabezpieczenie spłaty kredytu jest wystarczające. W przypadku, gdy przedstawione zabezpieczenie jest dla banku niewystarczające, dla wybranej przez studenta wysokości miesięcznej transzy kredytu, bank proponuje studentowi wybór niższej transzy. Student w terminie do dnia 25 listopada, informuje bank o wybranej wysokości miesięcznej raty pożyczki lub kredytu spośród wysokości, dla których ocena zabezpieczenia jest pozytywna. Student ma możliwość przeniesienia wniosku o udzielenie kredytu do innego banku w terminie do 30 listopada, w przypadku gdy ocena zabezpieczenia w banku pierwotnie rozpatrującym wniosek jest negatywna dla wszystkich wysokości miesięcznych transz kredytu.

  Poręczenia preferencyjnych kredytów studenckich

  Bank Gospodarstwa Krajowego w roku akademickim 2016/2017 poręcza kredyt studentom, których dochód na osobę w rodzinie - liczony zgodnie z rozporządzeniem MNiSW- nie przekroczy ustalonych kwot netto. Poręczenie wynosi:

  • 100% wykorzystanej kwoty kredytu dla:

   • studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł,
   • studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej (sierot) lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej - bez względu na dochód (nie przekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim).

  • 70% wykorzystanej kwoty kredytu studenckiego dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

  W roku akademickim 2017/2018 poręczenie obejmie:

  • 100% wykorzystanej kwoty kredytu bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem dla:

   • studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej - bez względu na dochód, nie przekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim
   • studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 500 zł (obecnie 600 zł);

  •  90% (obecnie 70%) wykorzystanej kwoty kredytu, bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2 000 zł (obecnie 1 000 zł).

  Od udzielonego poręczenia kredytu pobierana jest od Kredytobiorcy opłata prowizyjna w wysokości 1,5% poręczanej części wypłacanej miesięcznej raty kredytu.

  Zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

  Wypłata kredytu

  Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat oraz na okres studiów doktoranckich, nie dłuższy niż 4 lata. Bank wstrzymuje wypłatę transz kredytu w okresie urlopu udzielonego studentowi zgodnie z regulaminem studiów.

  Kredyt wypłacany jest w comiesięcznych transzach przez 10 miesięcy w roku. Uruchomienie wypłat następuje po podpisaniu umowy kredytu, za okres od 1 października.

  Wysokość miesięcznych transz kredytu wynosi od roku akademickiego 2016/2017 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. W przypadku kredytów udzielanych z poręczeniem BGK wysokości transz kredytu mogą być takie same i zostają pomniejszone o opłatę prowizyjną w wysokości 1,5% poręczanej części wypłacanej miesięcznej transzy kredytu.

  Warunkiem kontynuowania wypłat transz kredytu jest przedstawienie w banku kredytującym, w terminie do dnia 31 marca i 31 października każdego roku, ważnej legitymacji studenckiej. Doktoranci są zobowiązani przedstawiać legitymację doktorancką w banku kredytującym do dnia 31 października każdego roku. W przypadku gdy student nie przedstawi w wymaganym terminie ważnej legitymacji, bank zaprzestaje wypłacania kolejnych transz kredytu. Wypłaty zostaną wznowione w miesiącu następującym po miesiącu, w którym student dostarczył do banku ważną legitymację.

  Spłata kredytu

  Spłata kredytu rozpoczyna się nie później, niż 2 lata po ukończeniu studiów.

  W przypadku przerwania studiów spłata kredytu następuje począwszy od następnego miesiąca po terminie, w którym kredytobiorca był zobowiązany przedstawić w banku ważną legitymację. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność liczby wypłaconych transz.

  W okresie studiów oraz w okresie karencji w spłacie odsetki od kredytu pokrywane są przez BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Kredytobiorca rozpoczyna spłatę odsetek wraz ze spłatą kredytu. Wysokość odsetek płaconych przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej weksli NBP.

  Umorzenie kredytu

  Bank kredytujący może dokonać umorzenia 20% pozostałej do spłaty kwoty kredytu (na dzień złożenia w banku wniosku o umorzenie) kredytobiorcy, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. O umorzenie kredytu studenckiego (załączając do wniosku odpowiednią dokumentację) student może również zwrócić się bezpośrednio do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań oraz trudnej sytuacji życiowej i materialnej.