A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Dla najemców

Dla najemców

Czy mogę ubiegać się o dopłaty do czynszu?

Skorzystasz z dopłat, jeśli

 • mieszkasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jesteś osobą fizyczną lub
 • jesteś cudzoziemcem
  • z prawem pobytu / prawem stałego pobytu w Polsce lub
  • przebywasz na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub
  • przebywasz w Polsce z kartą pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy",
 • średni miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego (w okresie podlegającym analizie) nie przekroczy:
  • w przypadku gospodarstw jednoosobowych 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • w przypadku pozostałych gospodarstw domowych - 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,
 • a w dniu składania wniosku o dopłaty nie jesteś:
  • właścicielem ani współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • osobą, której przysługuje - w całości lub w części - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Informacje o dokumentach uprawniających do ubiegania się o dopłaty znajdziesz w USTAWIE (art. 4 ust 1 oraz art.14). Przede wszystkim dopytaj o nie w gminie, w której chcesz wynająć mieszkanie.

Warto wiedzieć! Dokumenty składane z wnioskiem o dopłaty to m.in. kopia umowy najmu i oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Każda gmina sama decyduje, jakie dokumenty należy złożyć. W gminie uzyskasz też informacje o terminach składania tych dokumentów.

Jakie muszę spełnić kryteria finansowe?

Średni miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego (w okresie podlegającym analizie) nie może przekroczyć:

 • w przypadku gospodarstw jednoosobowych 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • w przypadku pozostałych gospodarstw domowych - 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Warto wiedzieć! W rozumieniu ustawy, przeciętne WYNAGRODZENIE jest ostatnio ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, publikowanym na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138).

Do ustalenia średniego dochodu gospodarstwa domowego wlicza się dochody wszystkich osób stale z Tobą zamieszkujących.

Warto wiedzieć! Osoby stale z Tobą zamieszkujące to także osoby, z którymi w żaden sposób nie jesteś spokrewniony.

Jakie mieszkanie mogę wynająć, aby otrzymać dopłatę?

Mieszkanie, do którego najmu możesz dostać dopłatę, musi:

 • powstać w inwestycji mieszkaniowej, dla której gmina ma z inwestorem podpisaną umowę wskazującą na możliwość zastosowania dopłat w programie "Mieszkanie na start"- dla lokali zasiedlanych po wejściu w życie ustawy (1 stycznia 2019 roku) lub
 • być wynajęte w oparciu o nabór wniosków przeprowadzony na podstawie warunków określonych przez gminę lub spółkę gminną-dla lokali zasiedlonych przed 1 stycznia 2019 roku,
 • służyć własnym potrzebom mieszkaniowym najemcy i pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (nie można go podnająć innej osobie i nie może to być lokal użytkowy),
 • być na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie być lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. socjalnym lub komunalnym) za wyjątkiem mieszkań wybudowanych z wykorzystaniem preferencyjnego finansowania udzielonego przez BGK,
 • być zasiedlone przez najemcę w okresie 24 miesięcy od zakończenia inwestycji mieszkaniowej, a jego pierwszym użytkownikiem jest najemca ubiegający się o dopłaty.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek o dopłaty?

Wniosek o dopłaty należy złożyć w gminie, w której chcesz wynająć mieszkanie. Aby gmina mogła przyjąć od Ciebie wniosek o dopłaty:

 • musisz mieć podpisaną umowę najmu lokalu,
 • dla mieszkania, które wynająłeś, został przeprowadzony przez gminę nabór wniosków o zawarcie umowy najmu w trybie określonym ustawą,
 • gmina ma zawartą z BGK umowę w sprawie stosowania dopłat, która dotyczy tego budynku mieszkalnego.

Wykaz gmin, w których możesz złożyć wniosek o dopłaty do czynszów, znajdziesz TUTAJ.

Warto wiedzieć! Po złożeniu wniosku o dopłatę gmina weryfikuje, czy najemca spełnia warunki do zastosowania dopłat, a następnie, w zależności od wyniku weryfikacji, wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub nieprzyznaniu prawa do dopłat.

Termin przyjmowania wniosków jest ustalany indywidualnie przez gminę. Informacje o terminach uzyskasz od gminy, w której znajduje się mieszkanie.

Czy w mojej gminie można skorzystać z dopłat?

Tak, jeżeli gmina ma podpisaną z BGK umowę o stosowanie dopłat dotyczącą budynku mieszkalnego, w którym znajduje się lokal przeznaczony do najmu. Lista gmin, w których można złożyć wniosek o dopłaty, znajduje się TUTAJ. 

Gdzie znajdę wniosek o dopłaty?

Wzór wniosku o dopłaty określa ROZPORZĄDZENIE. Znajdziesz go też w gminie i tam możesz go złożyć. Wykaz gmin znajduje się TUTAJ. 

Jak długo i od kiedy mogę liczyć na dopłaty?

Jeżeli uzyskałeś prawo do dopłat (posiadasz decyzję administracyjną wydaną przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta), będą one wypłacane raz w miesiącu przez 15 lat bezpośrednio na rachunek, na który płacony jest czynsz. Gminy zaczną wypłacać dopłaty po 1 stycznia 2019 r.

Warto wiedzieć! Dopłaty są stosowane nie dłużej niż 20 lat dla danego lokalu od miesiąca, w którym zakończona została inwestycja mieszkaniowa. Jeżeli jesteś kolejnym najemcą i okres stosowania dopłat dla danego lokalu jest krótszy niż ten, który Ci przysługuje (np. przysługuje Ci 15 lat dopłat, a poprzedni najemca wynajmował to samo mieszkanie przez 8 lat z dopłatami), to w tym lokalu możesz korzystać z dopłat tylko do zakończenia 20 lat (czyli przez 12 lat). O dopłaty na pozostały okres dopłat (3 lata) możesz ubiegać się w innym lokalu objętym dopłatami - pod warunkiem, że nie upłynęło 240 miesięcy od zakończenia inwestycji mieszkaniowej.

Prawo do dopłat podlega weryfikacji w okresach rocznych i jest ona dokonywana przez gminę. Przed rozpoczęciem każdych kolejnych 12 miesięcy stosowania dopłat musisz złożyć do gminy oświadczenia o liczbie osób pozostających w gospodarstwie domowym, o dochodach wszystkich osób pozostających w gospodarstwie domowym, a także oświadczenie dotyczące własności do innych nieruchomości mieszkalnych. Dokumenty pozwolą gminie zweryfikować, czy spełniasz warunki, aby nadal otrzymywać dopłaty.

Warto wiedzieć! Obowiązek złożenia oświadczeń spoczywa na najemcy - możesz to zrobić po upływie 10 miesięcy, ale nie później niż przed końcem 12-miesięcznego okresu stosowania dopłat. Jeżeli nie przedstawisz gminie dokumentów w terminie, otrzymasz wezwanie od gminy do ich złożenia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Brak przedstawienie dokumentów w terminie spowoduje wstrzymanie dopłat do czasu dostarczenia dokumentów i zakończenia weryfikacji przez gminę. Okres wstrzymania dopłat jest wliczany do okresu stosowania dopłat.

Jeżeli po weryfikacji gmina uzna, że nie spełniasz warunków do dopłat, otrzymasz decyzję o pozbawieniu prawa do dopłat.

Warto wiedzieć! Utrata prawa do dopłat nie wyklucza możliwości ich wznowienia w późniejszym okresie, jeżeli najemca ponownie spełni warunki do ich otrzymania.

Jeżeli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, otrzymasz z gminy informację o utrzymaniu kwoty dopłat na dotychczasowym poziomie lub decyzje o zmianie wysokości dopłat - na okres kolejnych 12 miesięcy.

Warto wiedzieć! Wysokość dopłaty może się zmienić w okresie stosowania dopłat (zmniejszyć lub zwiększyć w zależności od wykazywanego dochodu lub liczby osób stale zamieszkujących z najemcą).

Jak będą liczone dopłaty do czynszu?

Miesięczna wysokość dopłat do 1m² jest inna w każdej gminie. Miesięczna dopłata do czynszu jest wyliczana w następujący sposób: 

Wysokość dopłaty zostanie ustalona przez gminę w oparciu o dokumenty, które złożysz wraz z wnioskiem o dopłaty i będzie ci przysługiwać w stałej wysokości przez 12 miesięcy. Po tym terminie twoje prawo do dopłat zostanie poddane weryfikacji przez gminę, w wyniku czego kwota ta może zostać utrzymana w tej samej wysokości, ulec zmianie lub zostanie wstrzymana do czasu ponownego spełnienia warunków (wówczas otrzymasz decyzje o pozbawieniu prawa do dopłat)

Warto wiedzieć! Średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych to wskaźnik właściwy dla lokalizacji mieszkania, ustalony jako średnia wartość z dwóch ostatnio ogłaszanych przez wojewodę wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w podziale na miasto wojewódzkie i pozostałe gminy. Do wyliczenia dopłaty do czynszu za najem lokalu położonego na terenie miasta wojewódzkiego (siedziby sejmiku województwa) należy przyjąć średnią wartość wskaźnika ustaloną na podstawie dwóch ostatnio ogłoszonych przez wojewodę wartości dla miasta wojewódzkiego (siedziby sejmiku województwa). Z kolei dla gminy sąsiadującej z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa należy przyjąć średnią wartość wskaźnika ustaloną na podstawie dwóch ostatnio ogłoszonych przez wojewodę wartości dla miasta wojewódzkiego (siedziby sejmiku województwa), ale nie więcej niż 120 proc. średniej wartości ustalonej dla pozostałych gmin w województwie. Natomiast dla gminy nie sąsiadującej z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa należy przyjąć średnią wartość wskaźnika ustaloną na podstawie dwóch ostatnio ogłoszonych wartości dla pozostałych gmin w województwie.

Warto wiedzieć! Współczynnik dopłaty to 1,8 proc. lub wartość ustalona przez Radę Ministrów na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy.

Warto wiedzieć! Powierzchnia normatywna to powierzchnia wskazana przez ustawę. Została ona ustalona w wysokości 20 m2 dla pierwszej osoby i jest powiększana o 15m2 dla każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym. Ale, co ważne, powierzchnia normatywne ustalona dla wszystkich członków gospodarstwa domowego włącznie z najemcą, nie może przekroczyć faktycznej powierzchni mieszkania. Jeżeli więc dla trzyosobowego gospodarstwa domowego powierzchnia normatywna wynosi 50m2, a mieszkanie ma powierzchnię 40m2, to do ustalenia dopłat zostanie przyjęta wartość 40m2.    

Jeśli gmina przyzna mi dopłaty, do czego się zobowiązuję?

Jeżeli w dniu złożenia wniosku o dopłaty jesteś:

 • najemcą mieszkania, które nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a zostało wybudowane z wykorzystaniem preferencyjnego finansowania udzielonego przez BGK - za wyjątkiem lokalu, na który ubiegasz się o dopłaty do czynszu lub
 • najemcą mieszkania socjalnego lub komunalnego (czyli wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy) wybudowanego z wykorzystaniem preferencyjnego finansowania udzielonego przez BGK - za wyjątkiem lokalu, na który ubiegasz się o dopłaty do czynszu lub
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest mieszkanie lub dom jednorodzinny

zobowiązujesz się odpowiednio do:

 • rozwiązania umowy najmu i opuszczenia mieszkania,
 • zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest mieszkanie lub dom jednorodzinny, na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opuszczenia tego lokalu lub domu,

Nie wystarczy, że to zrobisz. Musisz jeszcze poinformować prezydenta miasta, burmistrza lub wójta, że rozwiązałeś umowę najmu i opuściłeś mieszkanie lub zrzekłeś się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Na zrobienie tego masz czas do końca trzeciego miesiąca od momentu, kiedy zacząłeś otrzymywać dopłaty.

Warto wiedzieć! Te same zobowiązania dotyczą osób, które z Tobą mieszkają, a na Tobie spoczywa obowiązek poinformowania gminy o wypełnieniu przez nie tych warunków.

Warto wiedzieć! W przypadku niedotrzymania przez najemcę terminu poinformowania gminy o wykonaniu zobowiązania, wypłata dopłat zostaje wstrzymana do czasu powiadomienia gminy o wykonaniu zobowiązania. Okres, w którym dopłaty zostały wstrzymane, wlicza się do okresu stosowania dopłat.

W okresie stosowania dopłat:

 • nie możesz podnajmować innej osobie w całości lub części lokalu, na który otrzymałeś dopłaty do czynszu,
 • w ciągu 30 dni masz obowiązek poinformowania gminy o uzyskaniu prawa własności lub współwłasności lokalu lub budynku jednorodzinnego lub zawarcia umowy najmu do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego gminy lub utworzonego przy wykorzystaniu preferencyjnego finansowania udzielonego przez BGK - przez Ciebie lub jednego z członków twojego gospodarstwa domowego.

Jeżeli nie poinformujesz o tym w terminie, będziesz zobowiązany do zwrotu dopłat wraz z odsetkami ustawowymi, które pobrałeś po dokonaniu tej czynności.