A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Dla gmin

Dla gmin

Jakie są warunki uczestnictwa w programie?

Aby przystąpić do programu "Mieszkanie na Start", gmina powinna:

 • zawrzeć z inwestorem umowę na inwestycję mieszkaniową - w inwestycji muszą się znajdować lokale, do których mogą być stosowane dopłaty na warunkach określonych w ustawie,
  Warto wiedzieć! Warunek ten dotyczy inwestycji, do których najemcy wprowadzili się po dacie wejścia w życie ustawy, czyli po 1 stycznia 2019 roku. Jeżeli zasiedlenie nastąpiło przed wejściem ustawy w życie, to inwestycja może zostać zakwalifikowania do programu pod warunkiem, że został przeprowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy najmu na podstawie warunków określonych przez gminę lub spółkę gminną.
 • przeprowadzić lub przynajmniej ustalić zasady naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, a także zaplanować termin jego przeprowadzenia,
 • złożyć do BGK WNIOSEK o zawarcie umowy w sprawie stosowania dopłat, na podstawie którego zostaną zabezpieczone fundusze na wypłatę dopłat.

Jakie inwestycje kwalifikują się do programu "Mieszkanie na start"?

Do programu kwalifikują się mieszkania w inwestycjach, dla których spełnione zostaną warunki wskazane w ustawie:

 • wymagania związane z realizacją inwestycji mieszkaniowej (m.in. liczba i struktura mieszkań, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, powierzchnia użytkowa mieszkań),
 • termin zasiedlenia mieszkań nastąpił w terminie 24 miesięcy od daty zakończenia inwestycji, ale nie wcześniej niż 12 miesięcy przed wejściem w życie ustawy, czyli nie przed 1 stycznia 2018 roku,
 • na najem mieszkania, do którego mogą być zastosowanie dopłaty, został lub zostanie przeprowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy najmu na zasadach określonych ustawą lub na podstawie warunków określonych przez gminę lub spółkę gminną - dla inwestycji zasiedlonych przed wejściem w życie ustawy,
 • najemcy potwierdzili, że posiadają zdolność do terminowego regulowania czynszu (wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę najmu).

Jakie zobowiązania spoczywają na najemcy, jeśli otrzyma dopłaty?

Jeżeli najemca, który w dniu złożenia wniosku o dopłaty jest:

 1. najemcą innego niż wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do 30 września 2009 r. (za wyjątkiem lokalu, w związku z najmem którego ubiega się o dopłaty)
 2. lub najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (za wyjątkiem lokalu wybudowanego przez spółkę gminną z udziałem finansowania zwrotnego, w związku z najmem którego ubiega się o dopłaty)
 3. lub osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny

zobowiązuje się odpowiednio do:

 1. rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
 2. zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu lub domu,
 3. poinformowania organu właściwego o dokonaniu w/w czynności najpóźniej do końca trzeciego miesiąca uzyskiwania dopłat.

Kiedy gmina może podpisać umowę z BGK?

Umowa w sprawie stosowania dopłat może zostać podpisana po rozpatrzeniu przez BGK wniosku o zawarcie umowy złożonego przez gminę. Na jego podstawie BGK dokona weryfikacji, czy przewidziane przez gminę kwoty dopłat do wypłaty w poszczególnych latach mieszczą się w limitach kwalifikacji - informacje o limitach znajdziesz TUTAJ.

Jeżeli wniosek o zawarcie umowy został sporządzony prawidłowo i są dostępne środki na dopłaty w ramach limitu, BGK informuje gminę o możliwości podpisania umowy w sprawie stosowania dopłat. Zawartą umową w sprawie stosowania dopłat BGK zobowiązuje się do wypłaty gminie - w określonym przez umowę okresie - środków przeznaczonych na dopłaty.

Warto wiedzieć! Zobowiązanie wypłaty dotyczy wniosku o wypłatę dopłat, gdzie będą wskazani imiennie najemcy, którym należą się dopłaty. Wniosek ten podlega weryfikacji z ewidencją najemców prowadzoną przez BGK.

Warto wiedzieć! Gmina może przenieść zadania polegające na przyznawaniu dopłat do czynszu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540) - w tym do wydawania decyzji administracyjnych na organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organy jednostek i podmiotów wskazanych w  art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Przeniesienie określonych kompetencji na inny niż gmina podmiot następuje w drodze uchwały rady gminy.

Jak wnioskować o dopłaty dla najemców?

Aby gmina mogła wystąpić o dopłatę, musi:

 • przekazać do inwestora ustaloną w drodze naboru wniosków o zawarcie umowy najmu listę najemców, którzy spełniają kryteria pierwszeństwa ustalone przez Radę gminy,
 • przyjąć i rozpatrzyć wnioski o dopłaty od osób , które zawarły umowę najmu ze wskazanym inwestorem - rozpatrzenie skutkuje wydaniem przez właściwy organ decyzji administracyjnej dotyczącej przyznania lub odmowy przyznania prawa do dopłat - po 1 stycznia 2019 roku,
 • wpisać do ewidencji prowadzonej przez BGK dane najemców, którzy uzyskali decyzję o przyznaniu prawa do dopłat.

BGK będzie wypłacał gminie dopłaty na podstawie wniosków składanych przez gminę do BGK raz w miesiącu. Tryb i terminy składania i rozpatrywania tych wniosków określa umowa między gminą a BGK. Umowa określa też tryb i zasady dokonywania wpisu najemców do ewidencji.

Warto wiedzieć! Wniosek o przekazanie dopłat powinien zostać złożony najpóźniej na 10 dni przed upływem miesiąca poprzedzającego wypłatę środków. Zatem dopłaty np. za miesiąc luty są wypłacane przez BGK gminie na podstawie wniosku złożonego w styczniu do 21 stycznia.

BGK przekazuje gminie łączną kwotę z wniosku najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o przekazanie dopłat, a następnie gmina - w imieniu najemców - wypłaca dopłaty na rachunek inwestora w terminie 3 dni od dnia otrzymania środków.

Od kiedy i jak długo gmina wypłaca najemcom dopłaty?

Dopłaty dla gospodarstw domowych spełniających kryteria ustawowe trwają 15 lat i będą wypłacane raz w miesiącu od 1 stycznia 2019 r. Po przyznaniu uprawnienia do dopłat gmina, przed upływem każdego kolejnego 12-miesiecznego okresu, przeprowadza weryfikację, czy najemca utrzymuje prawo do dopłat.

Okres 15 lat, na który przyznaje się dopłaty, może być podzielony, ale łączny czas uzyskiwania dopłat przez najemcę nie może przekroczyć łącznie 180 okresów stosowania dopłat.

Warto wiedzieć! W przypadku podzielenia okresu 15 lat, przy ustalaniu miesięcznej wysokości dopłaty na kolejny okres, uwzględnia się dotychczasowy łączny okres stosowania dopłat w stosunku do danego najemcy.

Którzy najemcy mogą ubiegać się o dopłaty?

Dopłaty do czynszów mogą zostać udzielone najemcy mieszkania, który jest:

 • osobą fizyczną mieszkającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającą obywatelstwo polskie lub
 • jest cudzoziemcem
  • z prawem pobytu / prawem stałego pobytu w Polsce lub
  • przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub
  • przebywającym w Polsce z kartą pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy",
 • średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy (w okresie podlegającym analizie) nie może przekroczyć:
  • w przypadku gospodarstw jednoosobowych 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • w przypadku pozostałych gospodarstw domowych - 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.
   Warto wiedzieć! W rozumieniu ustawy, przeciętne WYNAGRODZENIE jest ostatnio ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, publikowanym na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138).

Dopłaty do czynszów mogą zostać udzielone najemcy mieszkania, który w dniu złożenia wniosku nie jest:

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą, której przysługuje - w całości lub w części - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Warto wiedzieć! Dokumenty składane z wnioskiem o dopłaty to m.in. kopia umowy najmu i oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Każda gmina sama decyduje, jakie dokumenty składa najemca. Informacje o dokumentach uprawniających do ubiegania się o dopłaty znajdują się w USTAWIE (art. 4 ust 1).

Dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli lokal:

 • powstał w inwestycji mieszkaniowej, dla której gmina ma z inwestorem podpisaną umowę wskazującą na możliwość zastosowania dopłat w programie "Mieszkanie na Start",
 • służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych najemcy i pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (nie można go podnająć innej osobie i nie może to być lokal użytkowy),
 • leży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie jest lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. socjalnym lub komunalnym) za wyjątkiem mieszkań wybudowanych przez spółki gminne z wykorzystaniem preferencyjnego finansowania udzielonego przez BGK,
 • został zasiedlony przez najemcę w okresie 24 miesięcy od zakończenia inwestycji mieszkaniowej, a jego pierwszym użytkownikiem jest najemca ubiegający się o dopłaty.