A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego.

 • O funduszu

  Środki Funduszu pochodzą z wpłat kredytodawców proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni, zwrotów wsparcia oraz dochodów z tytułu inwestowania wolnych środków Funduszu.

  Podstawa prawna

  Fundusz działa na podstawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, z dnia 9 października 2015 roku.

 • Warunki skorzystania z pomocy FWK
  Ogólne zasady i warunki przyznawania, wypłacania i zwrotu Wsparcia

  Wsparcie przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między kredytodawcą (tj. bankiem z którym zawarta jest umowa kredytowa) a kredytobiorcą.

  Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie.

  Zwrot wsparcia przez kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

  Wnioski w sprawie udzielenia wsparcia kredytobiorcy mogą składać, począwszy od 19 lutego 2016 roku, w placówkach banków, które udzieliły kredytów mieszkaniowych.

  Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Okres przekazywania wsparcia może być krótszy, jeżeli przed terminem 18 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a utrata pracy była jedynym warunkiem otrzymania wsparcia).

  Kwota wsparcia ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej płaconej przez kredytobiorcę, przy czym kwota wsparcia nie może być wyższa niż 1 500,00 zł. W przypadku gdy kredyt mieszkaniowy jest spłacany w walucie obcej, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje wsparcie w walucie spłaty kredytu, dokonując przeliczenia wysokości raty wsparcia na walutę spłaty kredytu według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień przekazania środków pieniężnych z tytułu wsparcia.

  Ograniczenia w otrzymaniu wsparcia

   Wsparcie nie może być przyznane:

  1. jeżeli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika;
  2. na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie1;
  3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana;
  4. za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
  5. jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:
  6. a) jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
   b) posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków;
   c) jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

  1 Chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 17 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na tym samym przedmiocie kredytowania, nie może przekroczyć 18 miesięcy.


  Szczegółowe warunki przyznawania wsparcia znajdą Państwo w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

  Obowiązki kredytobiorcy

  Kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić kredytodawcę o:

  1.  zbyciu przedmiotu kredytowania;
  2.  zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia dotyczącej wysokiego obciążenia kosztami kredytu - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki;
  3.  podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;
  4.  o utracie statusu bezrobotnego – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki;
  5. zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki.

  Zwrot wsparcia

  Po upływie 24 miesięcy od momentu zakończenia przekazywania wsparcia, kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wsparcia w ciągu 8 lat. Zwrot dokonywany jest w nieoprocentowanych ratach miesięcznych (o ile środki wsparcia zostały przyznane zgodnie z ustawą i nie doszło do przyznania wsparcia nienależnego). Kredytobiorca zostanie poinformowany przez BGK listownie o harmonogramie zwrotu wsparcia, kwotach rat oraz numeru rachunku do zwrotu wsparcia.

 • Informacje dla klientów BGK

  Szanowni Państwo,

  każdemu klientowi korzystającemu z usługi kredytu mieszkaniowego obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przysługuje prawo skorzystania ze wsparcia ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) [dotyczy to kredytów udzielonych bezpośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego albo Bank Rozwoju Budownictwa, którego zorganizowana część przedsiębiorstwa została przejęta przez BGK w 2002 roku].

  Jeżeli po zapoznaniu się z ogólnymi zasadami i warunkami przyznawania, wypłacania i zwrotu Wsparcia z FWK uważają Państwo, że kwalifikują się do otrzymania wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego na mocy ustawy, prosimy o pobranie i wypełnienie wniosku o udzielenie wsparcia. Ponadto, prosimy o przygotowanie dokumentów potwierdzających status osoby bezrobotnej albo wysokość osiąganego dochodu, wskazanych tutaj.

  Z uwagi na fakt, że BGK wycofał się z udzielania nowych kredytów osobom fizycznym, w celu zapewniania najwyższej jakości obsługi zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego i umówienia spotkania z pracownikiem banku. W przypadku ewentualnych wątpliwości dot. właściwej ścieżki postępowania zalecamy kontakt telefoniczny z BGK Linią lub kontakt z najbliższym oddziałem BGK – listę teleadresową oddziałów znajdą Państwo tutaj.

  W przypadku zakwalifikowania Państwa do otrzymania wsparcia, w celu skorzystania z pomocy będą Państwo zobowiązani do zawarcia z BGK „umowy o udzielenie wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego”.

  Wszystkie pozostałe zasady i warunki przyznawania, wypłacania i zwrotu Wsparcia są tożsame z określonymi w ustawie i opisanymi powyżej w przypadku pozostałych banków kredytujących.