A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Fundusz Kredytów Studenckich

pdf
 • O funduszu

  Na podstawie zapisu art. 170 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) dotychczasowy Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich,  utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego,  został z dniem 1 stycznia 2019 r. przekształcony w Fundusz Kredytów Studenckich.

  Bank Gospodarstwa Krajowego nie udziela studentom bezpośrednio preferencyjnych kredytów. Kredyty takie są udzielanie przez banki komercyjne oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe, zwane instytucjami kredytującymi, które podpisały z BGK umowę o współpracy.

  Zadaniem Funduszu jest administrowanie środkami przeznaczonymi na dopłaty do niskooprocentowanych kredytów udzielanych przez instytucje kredytujące, oraz umorzenia częściowe lub całkowite kredytów studenckich w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2468).

  Kredyt studencki nie jest kredytem w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2018 r. poz. 993 i 1075).

 • Szczegóły oferty
  Beneficjenci programu

  Kredyt studencki może otrzymać :

  • student, który nie ukończył 30 roku życia

  • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia

  Wniosek o kredyt może złożyć również osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej - w takim przypadku przed podpisaniem umowy kredytu, wnioskodawca musi przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest on odpowiednio studentem lub doktorantem.

   

   

   

 • Warunki współpracy

  Tryb ubiegania się o kredyt studencki

  Podstawą ubiegania się o kredyt są: 

  • wniosek o kredyt złożony w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego instytucji kredytującej, wraz z oświadczeniem o wysokości dochodów rodziny studenta,
  • zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem lub potwierdzające udział w rekrutacji odpowiednio na studia lub do szkoły doktorskiej
  • dokumenty wymagane przez instytucję kredytową dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

  Wniosek o kredyt można składać w dowolnym oddziale instytucji kredytującej która zawarła z BGK umowę o współpracy. Kredytów dofinansowanych ze środków FKS udzielają obecnie: 

  1. Bank Pekao S.A.
  2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
  3. SGB-Bank S.A.
  4. PKO BP S.A.

  Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje instytucja kredytująca po ustaleniu wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy oraz po dokonaniu oceny zabezpieczenia spłaty kredytu studenckiego.

  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, do dnia 31 maja każdego roku, określa maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania kredytu w następnym roku akademickim i zamieszcza informację o tej wysokości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

  Poręczenia preferencyjnych kredytów studenckich

  Bank Gospodarstwa Krajowego poręcza kredyt studentom, których dochód na osobę  w rodzinie - liczony zgodnie z rozporządzeniem MNiSW nie przekroczy ustalonych kwot. Poręczenie wynosi:

  • 100% wykorzystanej kwoty kredytu bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem dla:

  • studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli  w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej - bez względu na dochód, nie przekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim,

  • studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 500 zł;

  • 90% wykorzystanej kwoty kredytu, bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2 000 zł.

  Wypłata kredytu

  Kredyt studencki udzielany jest tylko raz odpowiednio na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat oraz na okres kształcenia w szkole doktorskiej, nie dłuższy niż 4 lata.

  Kredyt wypłacany jest w comiesięcznych transzach przez 10 miesięcy w roku. Instytucja kredytująca wstrzymuje wypłatę transz kredytu w okresie urlopu udzielonego studentowi zgodnie z regulaminem studiów. Wysokość miesięcznych transz kredytu wynosi 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. W przypadku kredytów udzielanych z poręczeniem BGK wysokości transz kredytu mogą być takie same i zostają pomniejszone o opłatę prowizyjną w wysokości 1,5% poręczanej części wypłacanej miesięcznej transzy kredytu.

  Spłata kredytu

  Spłata kredytu rozpoczyna się nie później, niż 2 lata po ukończeniu studiów.

  Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność liczby wypłaconych transz.

  W okresie studiów oraz w okresie karencji w spłacie odsetki od kredytu pokrywane są przez BGK ze środków Funduszu Kredytów Studenckich. Kredytobiorca rozpoczyna spłatę odsetek wraz ze spłatą kredytu. Wysokość odsetek płaconych przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej weksli NBP.

  Umorzenie kredytu

  Instytucja kredytująca może dokonać umorzenia części pozostałej do spłaty kwoty kredytu (na dzień złożenia w banku wniosku o umorzenie) kredytobiorcy, który ukończył studia wśród najlepszych absolwentów uczelni. O wielkości umorzenia decyduje pozycja kredytobiorcy na liście najlepszych absolwentów studiów oraz szkół doktorskich w danym roku akademickim. Istnieją trzy progi wysokości umorzenia:

  • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo naukę w szkole doktorskiej w grupie 1% najlepszych absolwentów,
  • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo naukę w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów,
  • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo naukę w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.

  O umorzenie kredytu studenckiego (załączając do wniosku odpowiednią dokumentację) student może również zwrócić się bezpośrednio do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań oraz trudnej sytuacji życiowej  i materialnej.

 • Dokumenty dla instytucji kredytujących
 • Komunikaty FKS