BGK to instytucja wspierająca zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Wszystkie działania banku służą temu celowi. 

Dzięki naszemu wsparciu rewitalizowane są centra miast i miasteczek, powstają drogi, nowe bloki energetyczne i realizowanych jest wiele innych potrzebnych polskim regionom inwestycji. Poprawiamy warunki mieszkaniowe Polaków – finansujemy budowę mieszkań na wynajem i budownictwa czynszowego, wypłacamy premie termomodernizacyjne. Dzięki naszym pożyczkom zwiększamy dostępność budynków użyteczności publicznej i bloków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami. Realizujemy projekty we wszystkich regionach Polski, również w mniejszych miejscowościach – z naszym wsparciem powstają lub modernizowane są szkoły, systemy kanalizacji, wymieniane są autobusy na bardziej ekologiczne. 

Bank odgrywa wiodącą rolę w procesie konsolidacji finansów publicznych oraz w zarządzaniu programami europejskimi i dystrybucji środków unijnych w skali regionalnej i krajowej. Poszerza swoją ofertę finansowania dłużnego oraz poręczeniowo-gwarancyjnego inwestując w fundusze, które wspierają rozwój przedsiębiorczości oraz infrastruktury. 

Działania BGK mają szeroki kontekst rozwojowy. Aktywność w jednym obszarze, np. finansowanie reindustrializacji, ma pozytywny wpływ na inne sfery: rozwój rynku pracy, zmniejszenie stopy bezrobocia czy zwiększenie przychodów budżetu państwa. Projekty infrastrukturalne realizowane przez BGK mają pozytywny wpływ na jakość i dostępność usług publicznych, stan środowiska czy gospodarkę. 

Działania banku prowadzone są w sposób odpowiedzialny, przy zachowaniu racjonalnego poziomu apetytu na ryzyko. Projekty planowane do realizacji są oceniane pod kątem ryzyka oraz wpływu na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. 

Obszary szczególnego zaangażowania Banku Gospodarstwa Krajowego: 

Inicjowanie oraz realizacja działań służących wzrostowi gospodarczemu i rozwojowi przedsiębiorstw – finansowanie projektów infrastrukturalnych i samorządowych oraz współfinansowanie projektów eksportowych i ekspansji zagranicznej polskich firm. BGK oferuje systemy poręczeń i gwarancji w celu pobudzania przedsiębiorczości i rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Bank obsługuje również programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym. 

Mobilizowanie kapitału dla gospodarki – uczestniczenie w konsorcjach oraz strukturyzowanie transakcji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Bank zaspokaja potrzeby kapitałowe współpracując z instytucjami rozwoju oraz mobilizując kapitał prywatny poprzez rozwój programów gwarancyjno‐poręczeniowych.

Uzupełnianie systemu bankowego poprzez wypełnianie luki rynkowej w kluczowych obszarach gospodarki – działanie antycykliczne i realizacja programów pobudzających branże objęte stagnacją. Bank wspiera rozwój gospodarki tam, gdzie rynek nie działa efektywnie, np. poprzez finansowanie ważnych projektów o wysokim poziomie ryzyka. BGK współpracuje z innymi instytucjami finansowymi na partnerskich zasadach, jednocześnie uzupełniając ich ofertę. 

 

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020

Cele zrównoważonego rozwoju