Odpowiedzialność społeczna

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Wszystkie realizowane przez nas działania służą temu by nasz kraj rozwijał się w sposób płynny i zrównoważony. Bierzemy odpowiedzialność za programy, które realizujemy – zarówno za ich efekty dla gospodarki i społeczeństwa, jak i sposoby ich wdrażania. 

Odpowiedzialność w biznesie i działanie z myślą o przyszłości to ważne czynniki warunkujące prowadzenie działalności BGK. Kierujemy się zasadami etycznymi. Dążymy do tego, by w aktualnych realiach rynkowych, zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych, dbałość o pracowników i właściwe relacje z partnerami biznesowymi były naturalnymi elementami naszej codziennej pracy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym raportem społecznym sporządzonym w oparciu o międzynarodowy standard raportowania Global Reporting Initiative (GRI) za rok 2018. Przedstawiamy w nim podejście Banku Gospodarstwa Krajowego do społecznej odpowiedzialności biznesu i nasz pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Polski.

https://bgkraportcsr.pl/

Etyka w działalności

Podstawową wartością Banku Gospodarstwa Krajowego jest uczciwość biznesowa oraz zaufanie klientów. Bank podejmuje wszelkie starania, by jego działalność prowadzona była w zgodzie z zasadami etycznymi, standardami organizacyjnymi oraz dobrymi praktykami bankowymi.

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług oraz etycznego postępowania, bank wprowadził „Kodeks etyki BGK”, do przestrzegania którego zobowiązani są pracownicy wszystkich szczebli.

 

Zapoznaj się z treścią Kodeksu Etyki BGK

Zaangażowanie społeczne

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Misją fundacji jest tworzenie przyjaznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży. Fundacja BGK koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu. Fundacja prowadzi konkurs grantowy „Na dobry początek!” i program wolontariatu pracowniczego „Wolontariat jest super!”.

Strategiczne obszary działań Fundacji BGK:

  • Działania na rzecz edukacji i zatrudnienia,
  • Budowa kapitału społecznego,
  • Wspieranie i zachęcanie pracowników BGK do angażowania się w działania społeczne.

Fundacja jest partnerem programu Stypendiów Pomostowych, programów edukacji obywatelskiej: „Młody Obywatel i Mała ojczyzna - wspólna sprawa” oraz „Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku”.

Więcej informacji o działalności Fundacji BGK znajduje się na stronie www.fundacjabgk.pl 

Relacje w pracy

Istotną rolę w budowaniu dobrych relacji z pracownikami odgrywa komunikacja wewnętrzna. Bank informuje pracowników o swojej działalności, planach strategicznych i wprowadzanych zmianach poprzez dostępne narzędzia komunikacji wewnętrznej.

Zdrowie

Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia swoim pracownikom dobre warunki pracy. Dba o zdrowie pracowników zapewniając im dodatkową opiekę lekarską. Prowadzi zdrowotne akcje profilaktyczne i edukacyjne dla pracowników. Dba także o stworzenie przyjaznych warunków pracy z poszanowaniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozwój pracowników

Bank podejmuje działania służące stałemu podnoszeniu kompetencji swoich pracowników. Budując programy szkoleniowe uwzględnia potrzebę budowania prawidłowych relacji interpersonalnych, kultury korporacyjnej polegającej na respektowaniu praw pracowników oraz zapewnianiu prawidłowej relacji na płaszczyźnie praca zawodowa a życie osobiste.

Budowanie pozytywnych relacji w miejscu pracy

Bank Gospodarstwa Krajowego aspiruje do miana dobrego pracodawcy i instytucji, w której panują pozytywne relacje pomiędzy pracownikami. Podejmuje działania służące integracji pracowników: motywuje pracowników do powoływania bractw i drużyn sportowych, zachęca do brania udziału w turniejach i biegach. Bank umożliwia podejmowanie aktywności związanej z zainteresowaniami i pasjami pracowników, a także angażowanie się w działania społeczne np. zobowiązał się do zwolnienia pracownika od pracy w wymiarze 8 godzin w roku z tytułu wykonywania świadczeń wolontariusza oraz wspiera finansowo projekty wolontariacie zgłaszane przez pracowników BGK.

 

Bank wspiera działalność klubu seniora BGK chcąc w ten sposób pomóc swoim pracownikom odchodzącym na emerytury.