BGK współpracuje z siecią partnerów międzynarodowych, do których zaliczają się trzy grupy podmiotów: międzynarodowe instytucje finansowe, zagraniczne banki publiczne (odpowiedniki BGK w innych krajach) oraz stowarzyszenia tego rodzaju podmiotów.

Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi

Głównym partnerem zagranicznym BGK w zakresie pozyskiwania finansowania pozostaje Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Ze źródeł EBI BGK pozyskuje finansowanie zarówno na potrzeby działalności własnej, jak i obsługiwanych funduszy rządowych. Współpraca z EBI obejmuje także program JESSICA (inicjatywa Komisji Europejskiej i EBI na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich), przy której EBI pełni rolę Funduszu Powierniczego, a BGK Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM).

 

Od 1 lipca 2013r. BGK jest udziałowcem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (podmiot z grupy EBI zajmujący się wspieraniem sektora MŚP). BGK jest jedynym udziałowcem EFI z Polski. W ramach współpracy z EFI w 2013 r. został powołany Polski Fundusz Funduszy Wzrostu o wartości 90 mln EUR, inwestujący w fundusze finansujące przedsiębiorstwa w fazie wzrostu lub ekspansji. EFI jest podmiotem zarządzającym funduszem. W 2015 r. BGK i EFI podpisali także umowę regwarancyjną EFI dla BGK w ramach unijnego programu wspierania sektora MŚP - COSME.

 

BGK współpracuje także z innymi międzynarodowymi instytucjami takimi jak:

· Bank Rozwoju Rady Europy,
· Nordycki Bank Inwestycyjny,
· Bank Światowy.

 

 

Przynależność do międzynarodowych stowarzyszeń branżowych

Bank Gospodarstwa Krajowego jest członkiem kilku międzynarodowych stowarzyszeń. Do najważniejszych należą:

Europejskie Stowarzyszenie Banków Publicznych (EAPB) to stowarzyszenie skupiające obecnie 30 członków, będących krajowymi bankami rozwoju i innymi publicznymi instytucjami finansowymi lub ich zrzeszeniami. Wśród członków EAPB są zarówno banki publiczne o szerokim mandacie, jak i instytucje dedykowane finansowaniu wybranych obszarów np. JST czy eksportu.

Europejskie Stowarzyszenie Inwestorów Długoterminowych (ELTI). ELTI skupia w swoim gronie 27 europejskich inwestorów instytucjonalnych, przede wszystkim państwowe banki rozwoju i inne instytucje pełniące w krajach członkowskich misję publiczną. Umożliwia członkom współpracę z europejskimi instytucjami finansowymi, zwłaszcza Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Poręczeń Wzajemnych (AECM) - to międzynarodowa organizacja reprezentująca interesy kilkudziesięciu podmiotów publicznych aktywnych na rynku poręczeń i gwarancji, głównie dla sektora MŚP. Dzięki wymianie informacji za pośrednictwem AECM BGK ma możliwość kształtowania swojej oferty w tym obszarze w oparciu o międzynarodowe standardy i doświadczenie.

Sieć Europejskich Pośredników Finansowych dla MŚP (NEFI) skupia 17 instytucji rozwojowych z 17 państw członkowskich Unii Europejskiej, które łączy publiczny charakter oraz wspólna misja wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Project Finance - International Project Finance Association (IPFA). IPFA zrzesza ok. 500 członków z całego świata: podmioty sektora publicznego (ministerstwa, agencje rządowe, miasta, banki rozwoju) i prywatnego (banki komercyjne, fundusze inwestycyjne, firmy doradcze, kancelarie prawne). Działalność IPFA skoncentrowana jest na tematyce finansowania infrastruktury w formule project finance i PPP. Wiceprezes Zarządu BGK, pan Jacek Szugajew jest członkiem Rady Polskiego Oddziału IPFA.

Dwustronne relacje z krajowymi bankami rozwoju

Udział w pracach i spotkaniach stowarzyszeń międzynarodowych stanowi także okazję dla pracowników Banku do lepszego poznania innych publicznych instytucji finansowych z Europy. Dzięki takim spotkaniom BGK buduje swoją bazę wiedzy o produktach, modelach organizacyjnych i sposobach działania innych banków publicznych. Takie informacje mogą być wykorzystywane przy opracowywaniu nowych założeń strategicznych dla Banku oraz rozwijaniu nowych produktów.

Rozwój dwustronnych stosunków z zagranicznymi krajowymi bankami publicznymi pozwala na organizację wizyt wzajemnych, na których Bank może uczyć się od swoich partnerów, a także dzielić się własnym doświadczeniem w różnych obszarach.

Kontakt

Paulina Kapuścińska
Dyrektor
Departament Współpracy Międzynarodowej

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
e-mail:sekretariatDRM@bgk.pl

Tymczasowa siedziba oraz adres do korespondencji:

Bud. VARSO 2
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa