BGK współpracuje z siecią partnerów międzynarodowych, do których zaliczają się trzy grupy podmiotów: międzynarodowe instytucje finansowe, zagraniczne banki publiczne (odpowiedniki BGK w innych krajach) oraz stowarzyszenia tego rodzaju podmiotów.

Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi

Logo Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

Głównym partnerem zagranicznym BGK w zakresie pozyskiwania finansowania pozostaje Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Ze źródeł EBI BGK pozyskuje finansowanie zarówno na potrzeby działalności własnej, jak i obsługiwanych funduszy rządowych. Współpraca z EBI obejmuje także program JESSICA (inicjatywa Komisji Europejskiej i EBI na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich), przy której EBI pełni rolę Funduszu Powierniczego, a BGK Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM).

 

Logo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Od 1 lipca 2013r. BGK jest udziałowcem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (podmiot z grupy EBI zajmujący się wspieraniem sektora MŚP). BGK jest jedynym udziałowcem EFI z Polski. W ramach współpracy z EFI w 2013 r. został powołany Polski Fundusz Funduszy Wzrostu o wartości 90 mln EUR, inwestujący w fundusze finansujące przedsiębiorstwa w fazie wzrostu lub ekspansji. EFI jest podmiotem zarządzającym funduszem. W 2015 r. BGK i EFI podpisali także umowę regwarancyjną EFI dla BGK w ramach unijnego programu wspierania sektora MŚP - COSME.

 

Logo Banku Rozwoju Rady Europy

BGK współpracuje także z innymi międzynarodowymi instytucjami takimi jak:

· Bank Rozwoju Rady Europy,
· Nordycki Bank Inwestycyjny,
· Bank Światowy.

 

Logo Nordyckiego Banku Inwestycyjnego

 

Logo Banku Światowego

Przynależność do międzynarodowych stowarzyszeń branżowych

Bank Gospodarstwa Krajowego jest członkiem 11 organizacji międzynarodowych, w tym:

Logo European Association of Public Banks (EAPB)

EAPB (European Association of Public Banks), stowarzyszenia skupiającego ponad 90 instytucji finansowych (w tym krajowych banków i instytucji rozwoju lub ich zrzeszeń) z państw europejskich. Dzięki przynależności do stowarzyszenia BGK ma możliwość pozyskiwania informacji, publikacji i analiz o unijnych regulacjach prawnych i inicjatywach (w tym legislacyjnych), mających bezpośredni lub pośredni wpływ na funkcjonowanie publicznych banków i instytucji rozwoju. EAPB zapewnia BGK możliwość budowania wspólnych stanowisk z innymi publicznymi bankami i instytucjami rozwoju oraz reprezentowania stanowiska Banku poprzez EAPB wobec kluczowych instytucji europejskich, a także uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami publicznych banków i instytucji rozwoju oraz z reprezentantami instytucji UE podczas posiedzeń komitetów i grup roboczych EAPB.

Logo European Association of Long-Term Investors (ELTI)

ELTI (European Association of Long-Term Investors), stowarzyszenia skupiającego w swoim gronie europejskich inwestorów instytucjonalnych, przede wszystkim państwowe banki rozwoju. Celem stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów swoich członków w kontaktach z europejskimi instytucjami finansowymi, instytucjami UE oraz instytucjami finansowymi działającymi jako inwestorzy długoterminowi. Stowarzyszenie oferuje możliwość regularnych spotkań na wysokim szczeblu z najważniejszymi inwestorami instytucjonalnymi z Europy zrzeszonymi w ELTI.

European Association of Guarantee Institutions (AECM)

AECM (European Association of Guarantee Institutions), organizacji działającej na rzecz instytucji udzielających gwarancji i poręczeń. Stowarzyszenie jest rozpoznawalnym i uznanym na arenie międzynarodowej partnerem reprezentującym interesy zrzeszonych podmiotów. Członkostwo w AECM umożliwia BGK współpracę z innymi zrzeszonymi instytucjami w celu wypracowania wspólnych korzystnych rozwiązań legislacyjnych. AECM jest również platformą do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy zrzeszonymi członkami w zakresie rozwoju programów gwarancyjnych.

Logo NEFI (Network of European Financial Institutions for SMEs)NEFI (Network of European Financial Institutions for SMEs), sieci skupiającej 21 instytucji z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii: banki rozwoju i inne instytucje finansowe, do których działań należy wspieranie MŚP. Dzięki przynależności do NEFI bank ma możliwość pozyskania informacji i publikacji dot. unijnych regulacji prawnych i finansowych oraz działań podejmowanych przez instytucje europejskie w obszarze finansowania MŚP, perspektywy finansowej 2021–2027 oraz zrównoważonego i innowacyjnego finansowania. Członkostwo w organizacji umożliwia wymianę doświadczenia i know–how pomiędzy instytucjami rozwoju.
 Logo IPFA (International Project Finance Association)

IPFA (International Project Finance Association), organizacji, która zrzesza ok. 650 członków z całego świata: podmioty sektora publicznego (ministerstwa, agencje rządowe, miasta, banki centralne, banki rozwoju) i prywatnego (banki komercyjne, fundusze inwestycyjne, firmy doradcze, kancelarie prawne). Działalność IPFA skoncentrowana jest na tematyce finansowania infrastruktury w formule project finance (PF) i PPP. Członkostwo w Stowarzyszeniu zapewnia nieograniczony, bezpłatny dostęp do konferencji organizowanych przez IPFA na całym świecie poświęconych finansowaniu inwestycji typu PF i PPP oraz możliwości networkingu i wymiany informacji z podmiotami zaangażowanymi w projekty typu PF i PPP.

Logo WEF (World Economic Forum)WEF (World Economic Forum), międzynarodowej organizacji zrzeszającej najbardziej wpływowych przedstawicieli polityki, biznesu oraz organizacji społecznych. Celem Światowego Forum Ekonomicznego jest kształtowanie globalnej agendy dotyczącej najważniejszych wyzwań i problemów na świecie poprzez współpracę publiczno-prywatną. WEF współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi.

Dwustronne relacje z krajowymi bankami rozwoju

Udział w pracach i spotkaniach stowarzyszeń międzynarodowych stanowi także okazję dla pracowników Banku do lepszego poznania innych publicznych instytucji finansowych z Europy. Dzięki takim spotkaniom BGK buduje swoją bazę wiedzy o produktach, modelach organizacyjnych i sposobach działania innych banków publicznych. Takie informacje mogą być wykorzystywane przy opracowywaniu nowych założeń strategicznych dla Banku oraz rozwijaniu nowych produktów.

Rozwój dwustronnych stosunków z zagranicznymi krajowymi bankami publicznymi pozwala na organizację wizyt wzajemnych, na których Bank może uczyć się od swoich partnerów, a także dzielić się własnym doświadczeniem w różnych obszarach.

Kontakt

Departament Współpracy Międzynarodowej

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
e-mail: [email protected]

Tymczasowa siedziba oraz adres do korespondencji:

Bud. VARSO 2
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa