Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła w 2015 r. zestaw 17 celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) oraz 169 powiązanych z nimi zadań w obszarach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości, uwzględniających równowagę pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym i ochroną środowiska.

Poprzez realizację naszej strategii przyczyniamy się do osiągnięcia większości celów zrównoważonego rozwoju. Skupiamy się jednak głównie na wymienionych poniżej oraz podajemy przykłady działań w poszczególnych SDGs:

Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne

Cel 7: Czysta i dostępna energia

Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Cel 17: Partnerstwa na rzecz celów