A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888
Sponsoring

Sponsoring

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako bank państwowy i instytucja zaufania publicznego, prowadzi politykę pełnej transparentności i przejrzystości swojej działalności, w tym także transparentności i przejrzystości angażowania się w charakterze sponsora w przedsięwzięcia podmiotów trzecich.

BGK definiuje sponsoring jako finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięcia organizowanego przez osobę trzecią w zamian za określone, wzajemne i ekwiwalentne świadczenia ze strony sponsorowanego, a w szczególności w zamian za:

 • eksponowanie logo BGK,
 • dystrybucję informacji o BGK lub jego produktach lub
 • umożliwienie BGK prowadzenia określonych działań promocyjnych w ramach organizowanego przez osobę trzecią przedsięwzięcia.

Sponsoringiem nie jest:  

 • udział finansowy BGK w przedsięwzięciu, którego bank jest współorganizatorem lub partnerem, a w którym przedstawiciele BGK występują w charakterze ekspertów,
 • działalność charytatywna polegająca na wsparciu finansowym podmiotów działających non-profit.

 

Podstawy i cele

 1. Przedsięwzięcia, w które angażuje się Bank, powinny wspierać wizerunek BGK jako instytucji działającej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, czyli wizerunek banku rozwoju, który jest:
  1) skuteczny w działaniach i kompetentny, oferuje najlepsze lub unikalne rozwiązania dla wybranych grup klientów i posiada wiedzę ekspercką w tym zakresie;
  2) stabilny i godny zaufania;
  3) transparentny.
 2. Celem działalności sponsoringowej BGK jest:
  1) wspieranie szczególnej roli i misji BGK jako państwowego banku rozwoju;
  2) upowszechnianie i wzmacnianie marki BGK poprzez zwiększanie stopnia znajomości marki i zasięgu jej oddziaływania;
  3) wzmacnianie rozpoznawalności produktów i usług BGK, jak i realizowanych i obsługiwanych przez BGK programów i funduszy rządowych, programów i inicjatyw europejskich wdrażanych przez BGK oraz działalności własnej;
  4) budowa pozytywnego wizerunku i silnej marki BGK poprzez przeniesienie na nią pozytywnych skojarzeń z podmiotu sponsorowanego lub z organizowanego przedsięwzięcia na Bank lub jego markę;
  5) wspieranie działań sprzedażowych BGK;
  6) dotarcie z przekazem do grup kluczowych interesariuszy BGK oraz budowa i wzmacnianie relacji z kluczowymi interesariuszami BGK;
  7) wzmacnianie dobrej reputacji BGK i pozyskanie uznania opinii publicznej dla działań Banku.


Obszary zainteresowania BGK

 1. Bank poszukuje przedsięwzięć umożliwiających w szczególności budowanie relacji z kluczowymi interesariuszami BGK. 
 2. Sponsorowanie przedsięwzięć niezwiązanych bezpośrednio z działalnością Banku i grupami kluczowych interesariuszy BGK, w tym np. sponsorowanie wydarzeń kulturalnych, akcji społecznych oraz angażowanie się w przedsięwzięcia z udziałem wielu sponsorów (w tym innych banków), jest możliwe o ile pozostaje w związku z realizacją misji, strategii i zadań realizowanych przez BGK.

 
Warunki udziału BGK w przedsięwzięciach w charakterze sponsora

 1.  Bank angażuje się w sponsorowanie przedsięwzięć pod warunkiem, że: 
 2. 1) są spójne z misją i strategią BGK;
  2) pozwalają na budowanie i umacnianie dobrych relacji Banku z jego kluczowymi interesariuszami
  BGK;
  3) posiadają renomę w skali:
  a) lokalnej (w przypadku przedsięwzięć o zasięgu lokalnym),
  b) regionalnej (w przypadku przedsięwzięć o zasięgu regionalnym) oraz
  c) ogólnopolskiej (w przypadku przedsięwzięć o charakterze ogólnokrajowym) lub ich organizator cieszy się w skali ogólnopolskiej dobrą reputacją i doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć;
  4) gwarantują Bankowi określony pakiet świadczeń promocyjnych zapewniających widoczność marki Banku, w tym ekspozycję logo BGK lub informacji o BGK;
  5) skierowane są do grup kluczowych interesariuszy BGK.
 3. Warunkiem ubiegania się o sponsorowanie przedsięwzięcia przez Bank jest przygotowanie przez organizatora przedsięwzięcia „Wniosku o finansowanie przedsięwzięcia sponsoringowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego". 
 4. Bank nie sponsoruje w szczególności:
  1) przedsięwzięć o charakterze religijnym, związanych z uprawianiem kultu religijnego, działalnością jakiegokolwiek kościoła lub związku wyznaniowego;
  2) przedsięwzięć o charakterze politycznym, w tym kampanii i wydarzeń organizowanych przez partie polityczne, ugrupowania, stowarzyszenia polityczne;
  3) przedsięwzięć grożących negatywnym oddźwiękiem opinii publicznej, a w szczególności kluczowych grup interesariuszy BGK;
  4) przedsięwzięć, w których uczestniczą organizacje o wizerunku odmiennym od wizerunku Banku, a przez to mogących źle wpłynąć na postrzeganie Banku;
  5) przedsięwzięć, w których uczestnictwo mogłoby wpłynąć na negatywny odbiór Banku jako instytucji zaufania publicznego (ryzyko utraty reputacji). 
 5. Warunki, o których mowa powyżej, nie wyczerpują ewentualnych innych warunków, mogących mieć wpływ na ostateczną decyzję o udziale BGK w danym przedsięwzięciu.


Wnioski o finansowanie przedsięwzięcia sponsoringowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego prosimy kierować na poniższy adres:

Departament Komunikacji i Marketingu
Bank Gospodarstwa Krajowego 
Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

Pliki do pobrania: