A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888
Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

INFORMACJA O WYNIKACH OCENY STOSOWANIA W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH DOKONANEJ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ BANKU ZA 2017 ROK

Działając na podstawie § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (Zasady KNF), po zapoznaniu się z informacją dotyczącą stosowania Zasad KNF w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2017 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w BGK.

Zgodnie z informacjami znajdującymi się w posiadaniu Rady Nadzorczej BGK w 2017 r.:
nie stwierdzono występowania uchybień w stosowaniu Zasad,
wyłączenia w zakresie stosowania Zasad KNF pozostają aktualne:

  • forma prawna Banku jako banku państwowego (np. brak WZA)
  • dodatkowa działalność członków organu zarządzającego i nadzorującego (ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami)
  • oferta produktowa (brak działalności dotyczącej zarządzania aktywami/asset management).

W niniejszej sprawie Rada Nadzorcza podjęła w dniu 27 kwietnia 2018 roku Uchwałę nr 11/2018/IX w sprawie oceny stosowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 2017 roku „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

INFORMACJA O PRZYJĘCIU DO STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH WYDANYCH PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

Informacja o przyjęciu do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, z uwzględnieniem skali, charakteru i specyfiki działalności Banku.

Przyjmując do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, dalej „Zasady”, Bank miał na względzie formę prawną, jako banku państwowego oraz skalę, charakter i specyfikę Banku łączącą działalność polegającą na wykonywaniu zadań powierzonych (działalność zlecona) oraz działalność komercyjną.

BGK działając na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, dalej „ustawa o BGK”, oraz statutu nadanego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r., nie zwołuje walnego zgromadzenia akcjonariuszy, przez co nie zapewnia akcjonariuszom możliwości elektronicznego udziału w posiedzeniach (§ 8 ust. 4 Zasad) oraz nie informuje o przyczynach rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych w corocznym raporcie rady nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych prezentowanym zgromadzeniu wspólników (§ 22 ust. 6 zdanie drugie Zasad). Ponadto, członkowie organu nadzorującego powoływani są zgodnie z art. 8 ustawy o BGK, dlatego też brak jest kandydatów powoływanych spośród udziałowców mniejszościowych (§ 22 ust. 1 Zasad).

W zakresie Zasad dotyczących dodatkowej aktywności zawodowej członka organu zarządzającego oraz członka organu nadzorującego (§ 17 ust. 1 i 2, § 23 ust. 3 Zasad), jak również ustalania adekwatnego wynagradzania członków organu nadzorującego, uwzględniając ich powoływanie do pracy w komitetach (§ 29 Zasad), zastosowanie mają przepisy ustawy o BGK, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Rozdział 9 Zasad, dotyczący wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta, nie będzie stosowany z uwagi na nieprowadzenie przez BGK działalności w tym zakresie.