Niepodległa | Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888
Kodeks etyki BGK

Kodeks etyki BGK

KODEKS ETYKI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

PREAMBUŁA

„Kodeks Etyki Banku Gospodarstwa Krajowego” (zwany w dalszych postanowieniach "Kodeksem etyki”) określa normy postępowania we wszystkich obszarach działalności Banku Gospodarstwa Krajowego (zwany w dalszych postanowieniach „Bank” lub „BGK”). Kodeks etyki definiuje standardy i dobre praktyki biznesowe funkcjonujące w Banku, które obowiązują wszystkie osoby pozostające z Bankiem w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę oraz osoby świadczące prace na podstawie umów cywilnoprawnych („Pracownicy”).

Działania podejmowane przez Bank i jego Pracowników winny pozostawać w zgodzie z zasadami zawartymi w Kodeksie etyki i z tych zasad wynikać.

Przestrzeganie norm Kodeksu etyki sprzyja budowaniu kultury organizacyjnej opartej na przyjętych przez Bank wartościach, którymi są: współodpowiedzialność, profesjonalizm, transparentność, stabilność i ciągłe doskonalenie oraz służy wzrostowi zaufania do Banku.

Wartości etyczne i kultura pracy stanowią podstawę wspólnych działań wszystkich Pracowników na rzecz dobrego imienia Banku.

DOBRE PRAKTYKI BANKU

Poszanowanie prawa

Bank, jako instytucja zaufania publicznego, prowadzi działalność w oparciu o obowiązujące regulacje prawne i najlepsze praktyki rynkowe, przestrzegając również „Kodeksu Etyki Bankowej” (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej) Związku Banków Polskich.

Zasady postępowania wobec Pracowników

 1. W Banku nie toleruje się żadnego rodzaju dyskryminacji, mobbingu, molestowania czy naruszania nietykalności cielesnej.
 2. Bank umożliwia Pracownikom podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w drodze szkoleń, realizacji nowatorskich projektów i innych form dostępnych zarówno wewnątrz Banku, jak i oferowanych na rynku.
 3. Bank tworzy i utrzymuje bezpieczne środowisko pracy.
 4. Bank dba o bezpieczeństwo Pracowników przestrzegając przepisów BHP. Za niedopuszczalne Bank uznaje wykonywanie czynności służbowych pod wpływem narkotyków lub alkoholu, posiadanie w środowisku pracy narkotyków, broni, amunicji i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu Pracowników.

Organizowanie spotkań biznesowych

 1. Bank ma możliwość organizowania wydarzeń i spotkań biznesowych z udziałem klientów, kontrahentów i partnerów biznesowych BGK, których celem jest budowanie relacji biznesowych, wizerunku BGK oraz poszerzanie wiedzy na temat zadań BGK i jego oferty.
 2. Przy organizacji wydarzeń i spotkań biznesowych Bank każdorazowo uwzględnia profil uczestników oraz dba o to, by charakter spotkania umacniał wizerunek Banku, jako znaczącej instytucji finansowej.

Zasady postępowania ze skargami/ reklamacjami

Bank zapewnia klientom dostęp do informacji o procedurach składania i rozpatrywania reklamacji, zaś składane przez klientów reklamacje rozpatrywane są z należytą starannością w sposób obiektywny, w możliwie najkrótszym czasie.

Odpowiedzialność społeczna

 1. Bank w swoim działaniu kieruje się dobrymi praktykami odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.
 2. W obszarze zaangażowania społecznego Bank, za pośrednictwem Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego, realizuje programy służące wzmacnianiu kapitału społecznego w społecznościach lokalnych, wyrównujące szanse edukacyjne oraz wzmacniające aktywność obywatelską.

Sponsoring BGK

Zgodnie z przyjętą w Banku polityką sponsoringową Bank angażuje się w przedsięwzięcia wzmacniające wizerunek BGK jako państwowego banku rozwoju, czyli instytucji działającej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

ZASADY DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW BANKU

Relacje pomiędzy Pracownikami Banku
 1. Pracownicy zobowiązani są wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością, przestrzegając regulacji wewnętrznych Banku i przyjętych przez Bank standardów postępowania oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Realizując zadania Pracownicy powinni współpracować, wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz dążyć do realizacji założonych przez Bank celów i założeń strategicznych.
 3. Pracownicy zobowiązani są do podejmowania działań sprzyjających budowaniu partnerskich relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku, niezależnie od pełnionej  funkcji służbowej lub zajmowanego stanowiska.
 4. Wszyscy Pracownicy powinni w duchu współpracy dążyć do rozwoju Banku jako całości, w szczególności poprzez:

          1) utożsamianie się z celami organizacji;
          2) poczucie odpowiedzialności za osiąganie celów Banku;
          3) podejmowanie inicjatyw służących realizacji celów Banku;
          4) dzielenie się wiedzą z innymi Pracownikami;
          5) poczucie odpowiedzialności za Bank, w tym mienie i wizerunek Banku;
          6) efektywne wykorzystanie czasu pracy.      

     5. Na Pracowniku pełniącym funkcję kierowniczą spoczywa odpowiedzialność za informowanie Pracowników
         o celach i zadaniach Banku oraz zasadach i standardach obowiązujących w Banku.

Działalność konkurencyjna

Pracownikom nie wolno prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Bank ani świadczyć pracy na podstawie umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na jakiejkolwiek innej podstawie na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Bank, z zastrzeżeniem sytuacji w której Pracownik uzyskał pisemną zgodę Banku.

Przejrzyste relacje. Unikanie konfliktu interesów

 1. Pracownicy zobowiązani są unikać sytuacji prowadzących do powstania konfliktu pomiędzy interesem Banku a prywatnym interesem Pracownika.
 2. Konflikt interesów ma miejsce w sytuacji, gdy Pracownik ma możliwość decydowania lub podejmowania działań w imieniu Banku w sposób przynoszący lub mogący przynieść korzyść jemu lub osobom z nim powiązanym, także w sytuacji, w której interesy Pracownika mogą negatywnie wpłynąć (lub wydają się mieć taki wpływ) na ocenę sytuacji, podejmowane decyzje i wykonywanie powierzonych zadań.
 3. Za osoby powiązane z Pracownikiem, Bank uznaje osoby z którymi łączą Pracownika:

          1) relacje osobiste o charakterze:

              a) rodzinnym - członek rodziny Pracownika do drugiego stopnia pokrewieństwa (tj. rodzice, dzieci,
                  rodzeństwo, dziadkowie, wnukowie lub powinowaci, tj. małżonkowie, rodzeństwo małżonków),

              b) partnerskim – osoby pozostające z Pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, niebędące
                  członkami jego rodziny;

         2) relacje kapitałowe – posiadanie akcji lub udziałów podmiotów będących klientami Banku bądź też
              zasiadanie w organach takich podmiotów.

     4. Pracownik wykonując czynności w imieniu Banku, ma obowiązek wyłączyć się z procesu świadczenia usług, jak
         i procesu podejmowania decyzji na własną rzecz lub na rzecz osób z nim powiązanych.
     5. Wszelkie sytuacje mające znamiona konfliktu interesów, co do których Pracownik posiada wiedzę, powinny
         być ujawnione i zgłoszone do komórki ds. zgodności oraz do:

         1) dyrektora oddziału/komórki organizacyjnej centrali Banku, w której zatrudniony jest Pracownik;
        2) członka Zarządu w przypadku Pracowników zajmujących stanowiska podlegające bezpośrednio członkowi
            Zarządu. W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów przez członków Zarządu wymagane jest
            zgłoszenie do komórki ds. zgodności.

     6. W przypadku sytuacji niejednoznacznych, Pracownik powinien wystąpić do komórki ds. zgodności w celu
         uzyskania rekomendacji sposobu postępowania.
     7. W celu zidentyfikowania działalności konkurencyjnej, konfliktów interesów oraz powiązań organizacyjnych,
         Pracownicy Banku są zobowiązani poinformować komórkę ds. zgodności o pełnieniu funkcji w organach
         zarządczych lub nadzorczych innych podmiotów.
     8. W przypadku zidentyfikowania występowania działalności konkurencyjnej, konfliktu interesów lub powiązań
         organizacyjnych, Pracownicy zobowiązani są do uzyskania zgody komórki ds. zgodności na pełnienie funkcji w
         organach zarządczych lub nadzorczych innych podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 9.
     9. Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w ust. 8, nie obejmuje Pracowników pełniących funkcje z
        upoważnienia Banku oraz w stowarzyszeniach zawodowych lub w organach samorządów zawodowych.
   10. Pracownik powiadamia niezwłocznie komórkę ds. zgodności o zaprzestaniu pełnienia funkcji w organach
         zarządczych lub nadzorczych innych podmiotów.

Przyjmowanie i wręczanie upominków

 1. Bank dopuszcza przyjmowanie i wręczanie upominków o nieznacznej wartości, tj. nie przekraczającej 200 zł brutto (np. drobna galanteria skórzana, bilety i zaproszenia na konferencje lub wydarzenia sportowe) albo stanowiących zwyczajowo przyjęte upominki korporacyjne (np. słodycze, kosz świąteczny).
 2. Przyjęcie lub wręczenie upominku, o którym mowa w ust. 1, wymaga każdorazowo poinformowania o tym zdarzeniu dyrektora oddziału/komórki organizacyjnej centrali Banku, w której zatrudniony jest Pracownik.
 3. W przypadku upominku o szacunkowej wartości powyżej 200 zł brutto lub gdy forma upominku odbiega od zwyczajowo przyjętych praktyk korporacyjnych:

          1) przyjęcie upominku przez Pracownika może nastąpić po uzyskaniu zgody komórki ds. zgodności. Wniosek o
             wydanie zgody skierowany do komórki ds. zgodności, przedstawiający zakres współpracy z wręczającym
             upominek oraz uzasadnienie przyjęcia upominku, musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez:
             a) dyrektora oddziału/komórki organizacyjnej centrali Banku, w której zatrudniony jest Pracownik,
             b) członka Zarządu w przypadku Pracowników zajmujących stanowiska podlegające bezpośrednio
                 członkowi Zarządu.
             W przypadku członków Zarządu konieczne jest uzyskanie zgody komórki ds. zgodności.

         2) wręczenie upominku przez Pracownika możliwe jest tylko na wniosek lub za zgodą członka Zarządu.

     4. Przyjęcie lub wręczenie upominku, którego łączna wartość od albo dla jednego podmiotu w ciągu roku
         szacowana jest na kwotę wyższą niż 200 zł brutto lub forma upominku odbiega od zwyczajowo przyjętych
         praktyk korporacyjnych, każdorazowo musi zostać poprzedzone uzyskaniem opinii oraz zgody, o których
         mowa w ust. 3 pkt 1.
    5. Wartość i rodzaj przyjętych bezpośrednio albo pośrednio upominków nie może wpływać na niezależność,
        bezstronność i uczciwość Pracownika.
    6. Każdy otrzymany upominek o wartości przekraczającej 200 zł brutto jest odnotowywany w rejestrze
        upominków prowadzonym przez komórkę ds. zgodności.

Uczestnictwo w wydarzeniach podmiotów trzecich - marketing partnerski

 1. Pracownik Banku może:

         1) uczestniczyć w organizowanych przez kontrahenta konferencjach, szkoleniach lub seminariach, których
            celem jest zaprezentowanie usług świadczonych przez kontrahenta na rzecz Banku;
        2) przyjmować zaproszenia od klientów Banku lub jego kontrahentów na spotkania biznesowe, w których
            uczestnictwo Pracownika ma wyłączny związek z realizacją jego zadań służbowych;
        3) uczestniczyć w spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez klientów Banku lub jego
            kontrahentów, które służą podtrzymaniu relacji biznesowych.

     2. Uczestnictwo w wydarzeniach, o których mowa w ust. 1, nie może prowadzić do powstania konfliktu interesów,
         a wszelkie wątpliwości należy zgłaszać do komórki ds. zgodności zgodnie z postanowieniami zawartymi w
         Kodeksie etyki. Ponadto, zamierzając skorzystać z wydarzeń określonych w ust. 1, należy poinformować:

         1) dyrektora oddziału/ komórki organizacyjnej centrali Banku, w której zatrudniony jest Pracownik;
        2) członka Zarządu w przypadku Pracowników zajmujących stanowiska podlegające bezpośrednio członkowi
            Zarządu;
        3) komórkę ds. zgodności w przypadku członków Zarządu.

    3. Koszty transportu związane z wydarzeniami, o których mowa w ust. 1, odbywającymi się poza granicami Polski
        co do zasady są pokrywane przez Bank, chyba że komórka ds. zgodności wyrazi zgodę na odstępstwo od
        przyjętej zasady.
    4. Pracownicy Banku obowiązani są do godnego reprezentowania BGK podczas uczestnictwa w wydarzeniach
        organizowanych przez podmioty trzecie lub w wydarzeniach organizowanych przez Bank i przestrzegania
        postanowień zawartych w Kodeksie etyki.

Korupcja

 1. Pracownikom Banku zabrania się wszelkiej formy działań o charakterze korupcyjnym, przez które rozumie się bezpośrednie lub pośrednie żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej lub jej obietnicy, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w związku z pełnieniem funkcji w Banku.
 2. Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla osoby powiązanej z Pracownikiem, w szczególności będą to wartości pieniężne, prezenty, usługi, przejawy gościnności, zaproszenia na wszelkiego typu imprezy, szkolenia, wyjazdy, sympozja i seminaria, a także oferty pracy, wyuczenie zawodu (za wyjątkiem upominków i spotkań biznesowych opisanych w niniejszym Kodeksie etyki).
OCHRONA INFORMACJI ORAZ MIENIA BANKU
 1. Pracownicy zobowiązani są do ochrony informacji oraz mienia Banku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Informacją, w rozumieniu Kodeksu etyki jest każda treść przetwarzana lub wytworzona przez Pracowników w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych, bez względu na zastosowany środek przekazu oraz formę jego wyrażenia.
 3. Mieniem Banku jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące Bankowi.
 4. Każdy Pracownik zobowiązany jest do zachowania poufności informacji dotyczących Banku i jego klientów oraz osób i podmiotów współpracujących z Bankiem, a także pozyskiwania i przetwarzania tylko tych danych, które są mu niezbędne w realizacji powierzonych zadań.
 5. Na Pracowniku spoczywa:        
   1) zakaz rozpowszechniania informacji, które zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem mogą być nieprawdziwe,
      nieścisłe lub mogą wprowadzić odbiorcę w błąd;        
  2) obowiązek zgłaszania podejrzenia bezprawnego ujawnienia lub niewłaściwego wykorzystania informacji lub
      mienia Banku przez inne osoby, w szczególności w celu popełnienia przestępstwa, w tym oszustwa lub
      działania na szkodę Banku;
  3) obowiązek zwrotu, po ustaniu stosunku pracy na rzecz Banku, wszystkich dokumentów i mienia Banku.

   

RELACJE Z KLIENTAMI I PARTNERAMI BIZNESOWYMI
  1. Pracownik buduje relacje biznesowe z klientami i partnerami biznesowymi (przedsiębiorstwa, którym Bank powierzył wykonywanie określonych czynności), niezależnie od ich płci, koloru skóry, pochodzenia, wieku, niepełnosprawności, wyznania religijnego oraz nie stosuje żadnych form dyskryminacji.
  2. Relacje Pracownika z klientami Banku i jego partnerami biznesowymi budowane są w oparciu o zasady uczciwości, przejrzystości działań, wzajemnego szacunku oraz profesjonalizmu.
  3. W relacjach z klientami Pracownik przestrzega przepisów prawa, postanowień wewnętrznych aktów normatywnych i przyjętych przez Bank standardów postępowania oraz kieruje się zasadą dobrze pojętego interesu Banku i klienta.
  4. Współpraca Pracownika z klientami i partnerami biznesowymi Banku odbywa się z poszanowaniem zasad ochrony informacji, w tym w szczególności ochrony tajemnicy bankowej i danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.
  5. Pracownik w sposób profesjonalny, rzetelny zapewnia klientom pełną i zrozumiałą informację o ofercie Banku, obejmującą wyjaśnienie istoty świadczonych przez Bank usług oraz warunków umów.
  6. Pracownik identyfikuje potrzeby klientów i oferuje produkty i usługi dostosowane do ich profilu oraz potrzeb, wskazując i wyjaśniając ryzyka związane z produktem lub usługą.

    

  RELACJE Z OTOCZENIEM ZEWNĘTRZNYM

  Reprezentowanie Banku na zewnątrz

  1. Pracownik zobowiązany jest dbać o wizerunek Banku poprzez odpowiednią postawę, godnie reprezentując Bank.
  2. Zachowanie Pracownika poza czasem świadczenia pracy na rzecz BGK należy do jego sfery prywatnej, w którą Bank nie ingeruje. Jednakże, zachowanie to nie może wpływać negatywnie na jakość wykonywanych obowiązków zawodowych oraz kreować negatywnego wizerunku Banku.
  3. Pracownik Banku może angażować się w działalność polityczną, o ile nie wpływa ona negatywnie na realizację zadań Banku i będzie prowadzona w czasie wolnym od pracy, bez wykorzystania mienia Banku i poza lokalami, w których prowadzona jest działalność Banku.
  4. Pracownik Banku może angażować się w działalność społeczną, która może być prowadzona w czasie pracy (np. w ramach programów wolontariatu pracowniczego) po otrzymaniu zgody dyrektora oddziału/komórki organizacyjnej centrali Banku, w której zatrudniony jest Pracownik, a w przypadku Pracowników zajmujących stanowiska podlegające bezpośrednio członkom Zarządu - nadzorującego członka Zarządu albo w czasie wolnym od pracy, bez wykorzystania mienia Banku.
  5. Pracownik ma prawo wyrażać swoje opinie dotyczące spraw politycznych i społecznych. Jednak w każdej sytuacji Pracownicy powinni dbać, aby nie budziło wątpliwości, że wyrażane opinie są ich prywatnymi opiniami, a nie opiniami Banku.
  6. Pracownik, który w czasie wolnym od pracy angażuje się w działalność na rzecz jednostek o charakterze edukacyjnym może dla celów dydaktycznych ujawniać informacje i dokumenty Banku wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora komórki organizacyjnej lub innej osoby upoważnionej. Uzyskanie zgody nie wyłącza obowiązku ochrony przez Pracownika informacji objętych tajemnicą bankową.

  Kontakty z mediami

   1. 1. Bank prowadzi systematycznie i w sposób zorganizowany politykę informacyjną, dostarczając aktualnych informacji poprzez dostępne publiczne (adresowane do wszystkich zainteresowanych) i wewnętrzne (adresowane do Pracowników) kanały komunikacji.
   2. Bank prowadzi współpracę informacyjną z mediami, za którą odpowiedzialny jest rzecznik prasowy Banku.
   3. Pracownicy są zobowiązani do ochrony dobrego imienia Banku. Za niezgodne ze standardami etycznymi uznaje się przekazywanie informacji o Banku i opinii na temat jego działania w nieautoryzowanych wypowiedziach dla mediów oraz na forach, blogach i w dyskusjach internetowych.

     

   PRZESTRZEGANIE KODEKSU I ZGŁASZANIE NARUSZEŃ
   1. Pracownik ma stały dostęp do Kodeksu etyki za pośrednictwem sieci internetowej i intranetowej.
   2. Każda zmiana treści Kodeksu etyki jest przekazywana Pracownikom w formie informacji zamieszczanej na stronie intranetowej Banku lub jako komunikat przesyłany drogą elektroniczną.
   3. Interpretacją, wyjaśnianiem wątpliwości, a także proponowaniem zmian w Kodeksie etyki zajmuje się komórka ds. zgodności. Pracownik może dokonać zgłoszenia przesyłając wiadomości e-mail na adres: compliance@bgk.pl.
   4. Pracownik, który uzyskał informacje na temat istotnych naruszeń zarówno Kodeksu etyki, jak i przyjętych regulacji wewnętrznych Banku lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest zobowiązany bezzwłocznie zgłosić ten fakt do komórki ds. zgodności oraz dyrektorowi oddziału/komórki organizacyjnej centrali Banku w której jest zatrudniony, a w przypadku Pracowników zajmujących stanowiska podlegające bezpośrednio członkom Zarządu do nadzorującego członka Zarządu.
   5. Bank gwarantuje Pracownikowi zgłaszającemu nieprawidłowości poufność jego danych osobowych oraz danych i okoliczności podanych w zgłoszeniu. Zgłaszający nie poniesie negatywnych konsekwencji z tytułu dokonanego zgłoszenia w dobrej wierze, nawet w sytuacji, gdy zgłoszenie nie zostało potwierdzone w toku prowadzonych czynności wyjaśniających.
   6. System zgłaszania nieprawidłowości w zakresie przestrzegania postanowień zawartych w Kodeksie etyki i sposób ich weryfikacji określony jest w procedurze dotyczącej reagowania na incydenty braku zgodności.